11
We nnꞌaⁿ na cwitjeiꞌyuuꞌndye
Quia joꞌ toꞌño̱ⁿ cwii tsmaaⁿ, chaꞌcwijom tsꞌoomxjeⁿ juunaꞌ. Ndoꞌ tso ángel no̱o̱ⁿ:
—Quicantyjaꞌ, cwjiꞌ xjeⁿ watsꞌom cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio nomtsꞌom. Ndoꞌ quinchoꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye jom joꞌ joꞌ. Quia macwjiꞌ xjeⁿ watsꞌom, tincwjiꞌ xjeⁿ tachꞌeeⁿꞌnaꞌ. Ee jnda̱ tquiaya na chaꞌwaa wenꞌaaⁿ nchooꞌ we chiꞌ na joo nnꞌaⁿ na nchii judíos wanaaⁿ na ñequioquieꞌna joꞌ joꞌ. Ndoꞌ nlqueⁿna xjeⁿ ꞌnaaⁿna tsjoom cwentaya na ljuꞌ cwiluiiñenaꞌ yuu na meintyjeeꞌ watsꞌomꞌñeeⁿ. Mꞌaⁿ we nnꞌaⁿ ꞌnaⁿya na cwitjeiꞌyuuꞌndye cantyja ꞌnaⁿya. Joona nlqua̱a̱ⁿya na nñeꞌquiana ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ cwii meiⁿ xuee waljooꞌ we siaⁿnto waljooꞌ ndyeenꞌaaⁿ xuee. Ndoꞌ nlcweeꞌna liaa ntom na cwantindyo.
Wendye joona meintyjeeꞌtyeⁿna jo nnom nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsa̱ꞌntjom chaꞌwaa tsjoomnancue. Cwiluiindyena we nꞌoom olivos ñequio we ꞌnaⁿ na cwicañjoomꞌ nlca. Ndoꞌ xeⁿ mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu na ñecatsꞌaa nata̱ꞌ wendye naⁿꞌñeeⁿ, quia joꞌ nluiꞌ chom ndyueena na nlcoñe tsaⁿꞌñeeⁿ. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ñeꞌcatsꞌaa nata̱ꞌ joona, majndaaꞌ na laaꞌtiꞌ nncueꞌ. Wendye joona nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nlaꞌxmaⁿna najnda̱na na nlaꞌcata̱ꞌna tsjo̱ꞌluee cha tincuaꞌ chaꞌtsoti xuee na cwiñequiana ñꞌoom ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ mati nñequiaaⁿ najndeii na nlaꞌxmaⁿna na nlaꞌcwaqueⁿna ndaatioo na nntsꞌaanaꞌ niomꞌ. Ndoꞌ cwanti ndiiꞌ na lꞌue nꞌomna nnda̱a̱ nlaꞌquioona meiⁿnquia nnom nawiꞌ nacjoo nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Quia na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ na cwitjeiꞌyuuꞌndyena, quia joꞌ juu quiooꞌ jndii na mꞌaaⁿyoꞌ tsꞌom tsueꞌ na tjaa yuu ntycwii na njoom, nluiꞌyoꞌ nntsꞌaayoꞌ tiaꞌ nacjoo wendye naⁿꞌñeeⁿ. Nnaⁿñeyoꞌ ñꞌeⁿndyena ndoꞌ nntseicwjeeyoꞌ joona. Ndoꞌ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿna nncwindyuaanaꞌ tsꞌom nataa naquiiꞌ tsjoom tꞌmaⁿ yuu na tyꞌioom nnꞌaⁿ nquii Ta Jesucristo cwentaaya nacjooꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ. Ndoꞌ ñequio ñꞌoom na cweꞌ tjañoomꞌ matseicajndyuyanaꞌ tsjoom tꞌmaⁿꞌñeeⁿ Sodoma ñequio Egipto. Ndyee xuee waljooꞌ xcwe nncwindyuaa seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿna joꞌ joꞌ. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na ticwii cwii nnom na tjachuiiꞌndye, ñequio nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ cwii cwii tmaaⁿꞌndye, ñequio nnꞌaⁿ na cwichuiiꞌ ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ, ñequio nnꞌaⁿ na nnaⁿ ticwii cwii tsjoomnancue, nntyꞌiaana seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ, sa̱a̱ tixonquiana na nncjaacantꞌiuuꞌndye naⁿꞌñeeⁿ. 10 Nnꞌaⁿ tsjoomnancue nlaꞌneiiⁿꞌndyena quia na jnda̱ tja̱ wendye naⁿꞌñeeⁿ. Nntsꞌaanaꞌ na jeeⁿ ya nquiuna hasta nlꞌana naya ncꞌiaana. Ee jeeⁿ tyocoꞌwiꞌnaꞌ joona nquiuna cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na ñetjeiꞌyuuꞌndye wendye naⁿꞌñeeⁿ na jnda̱ tja̱. 11 Sa̱a̱ quia jnda̱ jnda̱a̱ꞌ ndyee xuee waljooꞌ xcwe na nncwindyuaa seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ, quia joꞌ nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nnquioonndaꞌ jndyeena, nntaꞌndoꞌnndaꞌna. Mantyja nncwintyjeeꞌyuna ndoꞌ jeeⁿ ndyaꞌ nntyue nnꞌaⁿ na nntyꞌiaa na ljoꞌ nluii. 12 Quia joꞌ wendyena nndyena na nleicꞌuaa jndeii cañoomꞌluee. Nntsoom:
—Quioꞌwaꞌyoꞌ ñjaaⁿ.
Quia joꞌ nncꞌoowana cañoomꞌluee ñꞌeⁿ cwii nchquiu ñequio na jndooꞌ joo nnꞌaⁿ na ñelꞌawiꞌ ñꞌeⁿndye joona. 13 Ndoꞌ majoꞌto xjeⁿꞌñeeⁿ jndeii nntsꞌeii. Quiiꞌntaaⁿ qui wario na tseixmaⁿ tsjoom tꞌmaⁿꞌñeeⁿ, nntseityuiiꞌnaꞌ cwiinaꞌ. Ndoꞌ ntquieeꞌ meiⁿ nnꞌaⁿ nncwje cantyja na nntsꞌeii. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwinꞌndiinaꞌ, nlaꞌcatyuendyena, nnto̱ꞌna na nlcwiiꞌna Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee.
14 Juu nawiꞌ na jnda̱ we, jnda̱ teinomnaꞌ. Cantyꞌiaꞌ, manncueꞌntyjo̱ nawiꞌ na jnda̱ ndyee.
Ntu na jnda̱ ntquieeꞌ
15 Quia joꞌ ángel na jnda̱ ntquieeꞌ tjo̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ntu ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ teicꞌuaa na jndeii cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ cañoomꞌluee. Cwilue:
Ticwii cwii ndyuaa na ñesa̱ꞌntjomndye cheⁿnquieenaꞌ,
jeꞌ mꞌaⁿnaꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaya ñequio Jnaaⁿ Cristo.
Jom ticantycwii cantyja na matsa̱ꞌntjoom.
16 Ndoꞌ joo ntquiuu nchooꞌ ñequiee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye na meindyuaandye ntio ndiocheⁿ nacañoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tyꞌetaꞌnquiona, tyeⁿnquiuuna nomtyuaa na tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom. 17 Tyoluena:
Cwiñeꞌquiaayâ na quianlꞌuaꞌ ꞌu Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseiꞌxmaⁿꞌñꞌeⁿꞌ chaꞌtso nnom najnda̱.
ꞌU mꞌaaⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿndyuꞌ,
nacjeeꞌ na jnaⁿjndyeenaꞌ mamꞌaaⁿndyuꞌ ndoꞌ ticantycwii cantyja ꞌnaⁿꞌ.
Mamaꞌmo̱o̱ⁿꞌ chiuu waa najnduꞌ na matseiꞌxmaⁿꞌ,
ndoꞌ jeꞌ jnda̱ tꞌmo̱ⁿnaꞌ na matsa̱ꞌntjomꞌ.
18 Nnꞌaⁿ tsjoomnancue cwilaꞌjndoona ꞌu,
sa̱a̱ jeꞌ jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na matseiꞌwꞌiiꞌ joona.
Jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncuꞌxeⁿꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱,
ndoꞌ na nñequiaaꞌ juu na cwitaꞌntjom nnꞌaⁿ na tyondyeꞌntjom njomꞌ na tyoñequia ñꞌomꞌ.
Ndoꞌ mati nñequiaaꞌ na cwitaꞌntjom chaꞌtso ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ cwentaꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye xueꞌ,
meiiⁿ nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ laꞌxmaⁿ, ndoꞌ meiiⁿ nnꞌaⁿ na titꞌmaⁿ laꞌxmaⁿ.
Ndoꞌ na nntseicanduꞌ nquiee nnꞌaⁿ na cwilaꞌndaaꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na chaꞌwaa tsjoomnancue.
19 Jnda̱ joꞌ juu watsꞌom cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na waanaꞌ cañoomꞌluee, jnaaⁿnaꞌ. Ndoꞌ joꞌ joꞌ ntyꞌiaya juu castom na ñjom ñꞌoom na seityeⁿtyeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ Israel. Quia joꞌ jnaaⁿ chomntsuee ndoꞌ teicꞌuaa na tyolaꞌxuaanaꞌ, tyotsꞌeii, ndoꞌ jndeii tuaꞌtsaaⁿ.