12
Yuscu ñequio catsoomjndii wee
Quia joꞌ teitquiooꞌ cwii ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ tsjo̱ꞌluee na maꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu cwinluii. Ntyꞌiaya cwii yuscu cweⁿ ñeꞌquioomꞌ chaꞌcwijom liaⁿꞌaⁿ. Meintyjeeⁿꞌeⁿ nacjooꞌ chiꞌ ndoꞌ ñjom cwii corona xqueeⁿ na chuuꞌ canchooꞌwe cancjuu. Ndoꞌ jndeiiñê. Tyotseixuaⁿ na maquiinaꞌ jom, ee manntseincueⁿ. Jnda̱ chii teitquiooꞌti cwiicheⁿ ꞌnaaⁿ tsjo̱ꞌluee. Ntyꞌiaya cwii catsoomjndii na tꞌmaaⁿñe ndoꞌ weeñe chaꞌna chom. Juuyoꞌ niom ntquieeꞌ xqueⁿyoꞌ, ndoꞌ nqui ndeiꞌjndyeeꞌyoꞌ. Ndoꞌ chaꞌtso na ntquieeꞌ xqueⁿyoꞌ, joꞌ ñjom cwii cwii corona. Quia tmeiiⁿꞌñeyoꞌ tsꞌaaⁿyoꞌ manndyooꞌ chaꞌna xcwe cancjuu na ntyja tsjo̱ꞌluee teiꞌcaljoonaꞌ, tquiaandye cancjuuꞌñeeⁿ nomtyuaa. Ndoꞌ juu catsoomjndiiꞌñeeⁿ tjameintyjeeꞌyoꞌ jo nnom yuscuꞌñeeⁿ na mawaa xjeⁿ na nntseincuii cha mantyjacheⁿ nlquiiyoꞌ jnda xeⁿ jnda̱ tuiiñe. Quia joꞌ seincuii yuscuꞌñeeⁿ yuꞌndaa na tsaⁿsꞌa. Jnda̱ tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom yuꞌndaaꞌñeeⁿ na nluiitꞌmaⁿñe, ndoꞌ jndeii ñꞌoom na nntsa̱ꞌntjom chaꞌtso nnꞌaⁿ njoomnancue. Ndoꞌ tjeiꞌnaꞌ juu quiiꞌlꞌo̱ yuscuꞌñeeⁿ. Tjañꞌoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu yuu waa tio ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ juu yuscuꞌñeeⁿ tjaleinoom cwii joo yuu na nncwañoomꞌnaꞌ juu yuu na jnda̱ seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nljooꞌñê. Joꞌ joꞌ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na nnteixꞌeena jom cwii meiⁿ waljooꞌ we siaⁿnto waljooꞌ ndyeenꞌaaⁿ xuee.
Quia joꞌ jnaⁿ tiaꞌ cañoomꞌluee. Juu Miguel ñequio ángeles ꞌnaaⁿꞌaⁿ tyolꞌana tiaꞌ nacjooꞌ catsoomjndii. Ndoꞌ catsoomjndiiꞌñeeⁿ ñequio naⁿjndii ꞌnaaⁿꞌaⁿ tyolaꞌjnda̱na, tyolꞌana tiaꞌ ñꞌeⁿ joo ángelesꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ tîcanajnda̱na ndoꞌ tacwanaaⁿ na nljooꞌndyena cañoomꞌluee. Joꞌ chii tjeiiꞌna jom. Jlaꞌcwatyuꞌna jom cañoomꞌluee, tiooñê tsjoomnancuecheⁿ. Mati jlaꞌquiaana ángeles tia ñꞌeⁿñê. Ee cantyjati na jnaⁿjndyeenaꞌ matseicajndyunaꞌ jom catsuu tquiee, tsaⁿjndii ndoꞌ Satanás. Majom na manquiuꞌnnꞌaaⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomnancue.
10 Quia joꞌ jndiiya na teicꞌuaa cwii jndyee jndeii cañoomꞌluee. Matsonaꞌ:
—Jeꞌ jeꞌ yuuꞌ, juu na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, jnda̱ mamatseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ, ndoꞌ maꞌmo̱o̱ⁿ juu najndeii na matseixmaaⁿ. Jnda̱ tueꞌntyjo̱ na macanda̱ jom matsa̱ꞌntjoom ndoꞌ mati cwiluiitquieñe Jnaaⁿ Cristo. Ee juu naxuee ndoꞌ natsjom mañequiaa jnaaⁿ nnꞌaaⁿya jo nnom Tyꞌo̱o̱ꞌtsꞌoomya, jnda̱ jlaꞌcwatyuꞌna juu. Manquiiti na tyoñequiaa jnaaⁿ nnꞌaaⁿya. 11 Sa̱a̱ joona jnda̱ jnaⁿndyena ñꞌeⁿ tsaⁿjndiiꞌñeeⁿ ncꞌe nioomꞌ Catsmaⁿ ndoꞌ ncꞌe ñꞌoom na tjeiꞌyuuꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Ee joona tyomꞌaⁿna na ticajnda nquiuna meiiⁿ cwjena cantyja na cwitjeiꞌyuuꞌndyena. 12 Ncꞌe na luaaꞌ waa, cꞌomꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ chaꞌtsondyoꞌ na mꞌaⁿꞌyoꞌ cañoomꞌluee. Sa̱a̱ jeeⁿ ntyꞌiaaꞌndyoꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ tsjoomnancue ñequio ꞌo na mꞌaⁿꞌyoꞌ ndaaluee, ee juu tsaⁿjndii jnda̱ tiooñê na mꞌaⁿꞌyoꞌ na jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ wꞌeeⁿ. Ee ntyjeeⁿ na jnda̱ teitsio̱o̱ꞌ mꞌaaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.
13 Ndoꞌ quia na ljeii catsoomjndiiꞌñeeⁿ na jnda̱ tueeꞌna jom nnom tsjoomnancue quia joꞌ tyontyjo̱o̱ⁿ yuscu na seincuii tyochjoo na tsaⁿsꞌa. 14 Sa̱a̱ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom we ntsquii cachi tꞌmaaⁿ nnom yuscuꞌñeeⁿ cha nnda̱a̱ nncuaaⁿ na nleinoom catsuujndiiꞌñeeⁿ. Joꞌ chii tjaaⁿ yuu na nncwañoomꞌnaꞌ jom yuu na taxonda̱a̱ nntsꞌaa catsuu tquieeꞌñeeⁿ nata̱ꞌ jom. Joꞌ joꞌ nnteiꞌxꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom ndyee chu waljooꞌ xcwe. 15 Ndoꞌ juu catsuu tquieeꞌñeeⁿ ñequio ꞌñom tyojoomꞌm ndaa jo naxeⁿꞌ yuscuꞌñeeⁿ. Sꞌaanaꞌ chaꞌjom cwii jndaa, cha nncjaawjaañe yuscuꞌñeeⁿ. 16 Sa̱a̱ teijndeii tyuaa yuscuꞌñeeⁿ ee seintquiooñenaꞌ ꞌndyoonaꞌ ndoꞌ tꞌuunaꞌ jndaaꞌñeeⁿ na tjuꞌ catsoomjndii ñequio ꞌñom. 17 Joꞌ chii jeeⁿ tꞌmaⁿ seiwꞌii catsoomjndii yuscuꞌñeeⁿ. Tjaaⁿ, tjacatsꞌaaⁿ tiaꞌ nacjoo chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjaaⁿ yuscuꞌñeeⁿ na cwilaꞌcanda̱ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na ticaꞌndye na cwitjeiꞌyuuꞌndye cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo.