13
Quia joꞌ tjo̱meintyja̱a̱ꞌa nacjooꞌ teiꞌ ndaaluee ndoꞌ ntyꞌiaya cwii quiooꞌ na cwajndii waa na macaluiꞌ quiiꞌ ndaaluee. Niom nqui ndeiꞌjndyeeꞌyoꞌ ñequio ntquieeꞌ xqueⁿyoꞌ. Ndoꞌ ticwii cwii tseiꞌjndyeeꞌyoꞌ ñjom cwii cwii corona. Ndoꞌ cjooꞌ cwii cwii xqueⁿyoꞌ teiljeii ñꞌoom ntjeiⁿ na matseijnaaⁿꞌnaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ juu quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ na ntyꞌiaya, matseijomnaꞌ juuyoꞌ chaꞌcwijom cwii catsiaⁿ ljeiiya, ndoꞌ ncꞌeeyoꞌ chaꞌcwijom ncꞌee oso ndoꞌ ꞌndyooyoꞌ chaꞌcwijom ꞌndyoo liom. Ndoꞌ juu catsoomjndii tquiaaⁿ cantyja najneiⁿ nnom quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ. Ndoꞌ tquiaaⁿ na nncwacatyeeⁿyoꞌ ndio ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ nntsa̱ꞌntjomyoꞌ chaꞌxjeⁿ na matsa̱ꞌntjoom. Mati ntyꞌiaya na cwii xqueⁿyoꞌ jeeⁿ nioom jnda̱ tquieeꞌ, machꞌeenaꞌ tjaa chiuu cwii ya sa̱a̱ jnda̱ chii nꞌmaⁿyoꞌ. Ndoꞌ chaꞌtsoti nnꞌaⁿ tsjoomnancue tyꞌentyjo̱na naxeⁿꞌ quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ. Jeeⁿ tjaweeꞌ nꞌomna na nꞌmaⁿyoꞌ. Tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ juu catsoomjndii ncꞌe na jnda̱ tquiaaⁿ cantyja najneiⁿ nnom quiooꞌjndii. Mati quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena juuyoꞌ. Tyoluena:
—¿ꞌÑeeⁿ juu cwiluiitꞌmaⁿñe chaꞌna quiooꞌjndiimꞌaaⁿꞌ? Ndoꞌ ¿ꞌñeeⁿ juu nnda̱a̱ nnaⁿñe na nntsꞌaa tiaꞌ ñꞌeⁿñeyoꞌ?
Ndoꞌ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wanaaⁿ na catseineiⁿyoꞌ ñꞌoom ntjeiⁿ nacjoomꞌm ñequio ñꞌoom na matseitꞌmaaⁿꞌñe cheⁿnquiiyoꞌ. Mati tquiaaⁿ na wanaaⁿ na caluiitꞌmaⁿñeyoꞌ wenꞌaaⁿ nchooꞌ we chiꞌ. Quia joꞌ jnaⁿnaꞌ na matseineiⁿyoꞌ ñꞌoom cwajndii na ntjeiⁿnaꞌ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ seijnaaⁿꞌyoꞌ xueⁿꞌeⁿ, ñequio cañoomꞌluee yuu na macꞌeeⁿ, ndoꞌ ñequio chaꞌtsondye joo na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ. Mati tquiaaⁿ na wanaaⁿ na catsꞌaayoꞌ tiaꞌ nacjoo nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ nnaⁿñeyoꞌ ñꞌeⁿndyena. Ndoꞌ tquiaaⁿ na wanaaⁿ na catsa̱ꞌntjomyoꞌ cwii cwii ndyuaa, ñequio cwii cwii nnom nnꞌaⁿ na tjachuiiꞌndye, ñequio cwii cwii nnom nnꞌaⁿ na tjachuiiꞌ ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ, ñequio nnꞌaⁿ ticwii cwii tsjoomnancue. Chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomnancue na ticalaꞌxmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena juuyoꞌ. Naⁿꞌñeeⁿ tîcwiljeii ncueena naquiiꞌ libro cwentaaꞌ Catsmaⁿ na jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ. Ee cantyjati na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoomnancue, waa libro ꞌnaaⁿꞌaⁿ na chuu ncuee nnꞌaⁿ na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌ.
ꞌÑeeⁿ juu na ñeꞌcandii, cwa candii. 10 Tsꞌaⁿ na matseijndaaꞌñê na ntꞌueeⁿ nnꞌaⁿ na ncjaachom joona ndyuaaⁿꞌaⁿ, majoꞌti nntjoom. Ndoꞌ xeⁿ mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu na nntseicueeꞌ xꞌiaaꞌ ñꞌeⁿ xjo, mañꞌeⁿ xjo nncueꞌ. Ncꞌe na luaaꞌ waa macaⁿnaꞌ na nquiee nnꞌaⁿ na maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, cwintyjeeꞌtyeⁿna cantyja na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna meiⁿ ticaꞌndyencꞌuaaꞌndyena meiiⁿ wiꞌ cwitjoomna.
11 Jnda̱ joꞌ ntyꞌiaya cwiicheⁿ quiooꞌjndii na jluiꞌyoꞌ quiiꞌ tyuaa. Ntyjoo we ndeiꞌjndyeeꞌyoꞌ chaꞌna ndeiꞌjndyeeꞌ cwii catsmaⁿ chjoo, sa̱a̱ seineiⁿyoꞌ chaꞌna matseineiⁿ catsoomjndii. 12 Ndoꞌ chaꞌtsoti najndeii na tyotseixmaⁿ juu quiooꞌjndii najndyee, majoꞌti matseixmaⁿ quiooꞌjndii na jnda̱ we ncꞌe ñꞌoom ꞌndyoo quiooꞌjndii tquieeꞌñeeⁿ. Ndoꞌ ñequio na jndeiꞌnaꞌ machꞌeeyoꞌ na calaꞌtꞌmaaⁿꞌndye chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomnancue juu quiooꞌjndii tquiee, tsaⁿ na jnda̱ nꞌmaⁿ na jeeⁿ nioom tquieeꞌ xqueⁿ. 13 Ndoꞌ jndye tsꞌiaaⁿ tyochꞌeeyoꞌ na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ. Ñequio na jndooꞌ nnꞌaⁿ tyochꞌeeyoꞌ na cwiquiaa chom nomtyuaa na cwinaⁿnaꞌ tsjo̱ꞌluee. 14 Wanaaⁿ na catsꞌaayoꞌ na nmeiiⁿꞌ ncꞌe ñꞌoom ꞌndyoo quiooꞌjndii tquiee. Joꞌ chii tquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue. Sa̱ꞌntjomyoꞌ na calꞌana cwii na nluiꞌtsjaaⁿꞌñe quiooꞌjndii tquiee, juu tsaⁿ na jeeⁿ nioom tquieeꞌ xqueⁿ ñꞌeⁿ xjo, sa̱a̱ ndicwaⁿ wandoꞌ. 15 Ndoꞌ toꞌñomyoꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaayoꞌ na juunaꞌ na jluiꞌtsjaaⁿꞌñe quiooꞌjndii tquiee nnda̱a̱ nncwja jndye ndoꞌ nnda̱a̱ nntseineiⁿ. Ndoꞌ hasta na nnda̱a̱ nntsa̱ꞌntjomnaꞌ na cwje nnꞌaⁿ na ticalaꞌtꞌmaaⁿꞌndye juunaꞌ. 16 Ndoꞌ juu quiooꞌjndii na nda̱ we sꞌaayoꞌ na jndeiꞌnaꞌ na chaꞌtso nnꞌaⁿ nñom ljeii lueena ntyjaya oo cantaana. Luaaꞌ sꞌaayoꞌ ñequio meiⁿnquia nnꞌaⁿ, meiiⁿ nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndye ndoꞌ meiiⁿ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwiꞌoontyjo̱, oo meiiⁿ nnꞌaⁿ na tyandye ndoꞌ meiiⁿ nnꞌaⁿ na ntyꞌiaandye, oo meiiⁿ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ ndoꞌ meiiⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ xjeⁿ ꞌnaaⁿ. 17 Quia joꞌ sꞌaayoꞌ na meiⁿcwii tsꞌaⁿ xocanda̱a̱ na nntseijnda ꞌnaⁿ oo na njnda̱a̱ ꞌnaⁿ xeⁿ ticañoom ljeiiꞌñeeⁿ nacjooꞌ. Ee ljeiiꞌñeeⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ xueeꞌ quiooꞌjndii tquiee oo juu número na tseixmaⁿ xueeꞌyoꞌ. 18 Luaa macaⁿnaꞌ na cꞌoom tsꞌaⁿ na jndo̱ꞌ tsꞌom. Cwii cwii tsꞌaⁿ na matseiꞌno̱ⁿꞌ cwjiꞌ cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌ númeroꞌ na tseixmaⁿ quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ ee maꞌmo̱ⁿnaꞌ xueeꞌ tsꞌaⁿ. Ndoꞌ juu númeroꞌñeeⁿ yom siaⁿnto waljooꞌ ndyeenꞌaaⁿ nchooꞌ yom.