14
Na cwita nnꞌaⁿ na jnda̱ jluiꞌnꞌmaaⁿndye
Jnda̱ joꞌ ntyꞌiaya na meintyjeeꞌ Catsmaⁿ xqueⁿ ta Sión. Ndoꞌ ñeⁿꞌnaaⁿꞌ nacañomꞌm mꞌaⁿ cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye. Tueeꞌ cwii siaⁿnto meiⁿ waljooꞌ wenꞌaaⁿ nchooꞌ ñequiee meiⁿ joona. Ndoꞌ cantaana jnda̱ teiljeii xueeꞌ nquii Catsmaⁿ ñequio xueeꞌ Tsotyeeⁿ. Ndoꞌ jndiiya na cꞌuaa nandye cañoomꞌluee chaꞌcwijom cꞌuaa na macoꞌnaꞌ ndaa, oo chaꞌcwijom najndeii matseixuaa tsuee. Joꞌ joꞌ jndiiya na jndye arpa cwitjo̱o̱ꞌ nnꞌaⁿ. Cwitana cwii luantsa xco jo nnom tio na wacatyeeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ jo nda̱a̱ ñequiee naⁿ na tandoꞌ, ndoꞌ jo nda̱a̱ ntquiuu nchooꞌ ñequiee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye. Ndoꞌ tjaa ꞌñeeⁿ juu na nnda̱a̱ nntseiꞌnaaⁿꞌ luantsaꞌñeeⁿ, macanda̱ nquiee nnꞌaⁿ na cwii siaⁿnto waljooꞌ wenꞌaaⁿ nchooꞌ ñequiee meiⁿndye. Ee quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue, macanda̱ joona na jnda̱ tjeiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joo naⁿmꞌaⁿ tyooꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Macanda̱ jom cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena. Cwiꞌoontyjo̱na naxeⁿꞌ Catsmaⁿ meiⁿyuucheⁿ na wjaⁿ. Tiomlꞌua Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿna na tjeiiꞌñê joona quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ cha macanda̱ nlaꞌxmaⁿna cwentaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ cwentaaꞌ juu na matseicajndyunaꞌ Catsmaⁿ. Meiⁿcwii ñꞌoom na cweꞌ cantu ticaljeiiꞌ ndyueena. Ndoꞌ meiⁿcwii tyoolaꞌtjo̱o̱ndyena nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Ñꞌoom na cwilue ndyee ángeles
Quia joꞌ ntyꞌiaya cwiicheⁿ ángel na mantyja nandye cañoomꞌluee. Mañequiaaⁿ ñꞌoom naya na mꞌaaⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Matseicañeeⁿ nnꞌaⁿ ticwii cwii tsjoomnancue, ñequio ticwii cwii ndyuaa nnꞌaⁿ, ñequio nnꞌaⁿ na ticwii cwii ñꞌoom na cwichuiiꞌ na cwilaꞌneiⁿ, ñequio nnꞌaⁿ na ticwii cwii nnom na tjachuiiꞌndye. Cꞌuaa ꞌñom matseineiiⁿ, tsoom:
—Calcwiꞌyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na nquiaꞌyoꞌ jom ee na jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ. Calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ nqueⁿ na sꞌaaⁿ cañoomꞌluee ñequio tsjoomnancue, ñequio ndaaluee, ndoꞌ ñequio chaꞌtso nqueⁿljoꞌ yuu na cwinaaⁿꞌ ndaa.
Ndoꞌ tjantyjo̱ cwiicheⁿ ángel na jnda̱ we naxeⁿꞌ ángelꞌñeeⁿ. Matso:
—Jnda̱ tyuiiꞌ tsjoom Babilonia. Jnda̱ tyuiiꞌ tsjoom tꞌmaⁿꞌñeeⁿ. Ee nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ jnda̱ jlaꞌndaaꞌna nꞌom nnꞌaⁿ ticwii cwii ndyuaa ñequio natia na cwilꞌana na juu joꞌ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom cwilaꞌcwena nnꞌaⁿ winom cha candyee naⁿꞌñeeⁿ.
Ndoꞌ tjantyjo̱ cwiicheⁿ ángel na jnda̱ ndyee. Jndeii matseineiⁿ, matso:
—Ntyꞌiaaꞌndye joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye quiooꞌjndii tquiee ñequio juu na jluiꞌtsjaaⁿꞌñeyoꞌ. Ndoꞌ ntyꞌiaaꞌndye joo nnꞌaⁿ na tquiandye na tjacañoom ljeii cwentaaꞌ quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ cantaa oo luee. 10 Naⁿꞌñeeⁿ maxjeⁿ jndeiꞌnaꞌ na nncwena winom ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na juu joꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na matseiwꞌiiyayaaⁿ joona. Nntseicatomꞌm waso ñꞌeⁿ winomꞌñeeⁿ na meiⁿchjoo tjaa ljoꞌ tjoomꞌ ncꞌe na tyeⁿ waa na matseiwꞌeeⁿ. Ndoꞌ tꞌmaⁿ nlcoꞌwiꞌnaꞌ joona naquiiꞌ chom ñequio sufra̱ na cwico. Joo ángeles na ljuꞌ nꞌom ñequio Catsmaⁿ nntyꞌiaana na wiꞌ nntjoom naⁿꞌñeeⁿ. 11 Tixocjaameintyjeeꞌ na cwiꞌoowa ndioom na macoꞌwiꞌnaꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Meiⁿchjoo tixocataꞌjndyeena naxuee natsjom ee joona tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena quiooꞌjndii tquiee ñequio juu na jluiꞌtsjaaⁿꞌñeyoꞌ ndoꞌ joona jñoom ꞌnaaⁿ cantaana na maꞌmo̱ⁿnaꞌ xueeꞌyoꞌ. 12 Joꞌ chii joo nnꞌaⁿ na maqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ljuꞌ nꞌom macaⁿnaꞌ na tyeⁿ cwintyjeeꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Calaꞌcanda̱na ñꞌoom na matsa̱ꞌntjoom, ndoꞌ tyeⁿ calaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Jesús.
13 Quia joꞌ jndiiya na teicꞌuaa jndye na jnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee. Tso no̱o̱ⁿ:
—Luaa catseiljeiꞌ: “Juu xuee na cwiwjaanaꞌ, matioꞌnaaⁿñenaꞌ joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesucristo na quia nncwje.” Majoꞌti matso Espírtu Santo, ee cañoomꞌluee ntaꞌjndyeena cantyja na ñejlaꞌjnda̱na naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ wjaañꞌeⁿ ñꞌoom ñꞌeⁿndyena na maꞌmo̱ⁿnaꞌ cantyjati na ya na jnda̱ ñelꞌana.
Na macoꞌwiꞌnaꞌ nnꞌaⁿ tsjoomnancue
14 Quia joꞌ ntyꞌianndaꞌa ndoꞌ ljei cwii nchquiu canchiiꞌ. Nacjooꞌ nchquiuꞌñeeⁿ wacatyeeⁿ cwii na matseijomnaꞌ tsꞌaⁿ. Xqueeⁿ ñjom cwii corona na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ sꞌom cajaⁿ, ndoꞌ tꞌueeⁿ xjo carwato na ta̱a̱ ꞌndyoo. 15 Jnda̱ joꞌ jnaⁿ cwiicheⁿ ángel watsꞌom cañoomꞌluee. Jndeii seineiⁿ nnom nqueⁿ na wacatyeeⁿ nacjooꞌ nchquiuꞌñeeⁿ. Tso:
—Cwa, cꞌoomꞌ xjo carwato ꞌnaⁿꞌ, catyjeeꞌ ntjommeiⁿꞌ ee jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntuꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue. Ndoꞌ joona matseijomnaꞌ chaꞌcwijom ntjom na jnda̱ tmaⁿ.
16 Quia joꞌ jom na wacatyeeⁿ nacjooꞌ nchquiuꞌñeeⁿ, tjoomꞌm xjo ꞌnaaⁿꞌaⁿ nnom tsjoomnancue chii tyjeeⁿ ntjom na niom nnom tsjoomnancue, joꞌ joꞌ nnꞌaⁿ joꞌ.
17 Ndoꞌ jnaⁿ cwiicheⁿ ángel watsꞌom cañoomꞌluee. Mati juu ñꞌoom xjo carwato na ta̱a̱ ꞌndyoo. 18 Ndoꞌ cwiicheⁿ ángel na tseixmaⁿ na mandoꞌ chom na ntyjo nomtsꞌom joꞌ joꞌ, juu jluiꞌnom ndoꞌ jndeii seineiⁿ nnom juu ángel na maleiñꞌoom xjo carwato. Tso nnom ángelꞌñeeⁿ:
—Cwa, cꞌoomꞌ xjo ta̱a̱ ꞌnaⁿꞌ, catyjeeꞌ nꞌeiiⁿ uva lꞌo̱o̱ na meintyjeeꞌ tsjoomnancue, ee jnda̱ jnda̱a̱ ta̱.
19 Quia joꞌ to̱ꞌ ángelꞌñeeⁿ tjoomꞌm xjo carwato ꞌnaaⁿꞌaⁿ nnom tsjoomnancue. Seitjoom nꞌeiiⁿ uva lꞌo̱o̱ na meintyjeeꞌ joꞌ joꞌ. Tioom ta̱ꞌñeeⁿ tsꞌom cwii catsiuuꞌ tsjo̱ꞌ yuu na nluiiꞌ ndaaꞌnaꞌ. Tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ cantyja na cwajndii nntjoom nnꞌaⁿ na matseiwꞌii Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. 20 Jo nnom tsjoom tuii tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ na tyonchjeena uvaꞌñeeⁿ. Joꞌ joꞌ jluiiꞌ nioom nnꞌaⁿ hasta seijomnaꞌ chaꞌcwijom cwii jndaa niomꞌ. Njoom mꞌaaⁿ niomꞌ hasta tueꞌcañoomnaꞌ frenom ndyuee catso. Ndoꞌ tquia tjanoomnaꞌ, tueeꞌnaꞌ chaꞌna ndyee siaⁿnto kilómetros.