15
Ntquieeꞌ ntycu na cwilaꞌquiaa ángeles
Quia joꞌ ntyꞌiaya cwiicheⁿ ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ cañoomꞌluee na seicatyꞌuenaꞌ ja. Ntyꞌiaya ntquieeꞌ ángeles na cwileiꞌcho ntquieeꞌ nnom nawiꞌ na nntjoom nnꞌaⁿ. Joonaꞌ laꞌxmaⁿnaꞌ nawiꞌ na macanda̱ ee quia na jnda̱ teinom cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ, mana cwintycwii na matseiwꞌii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ.
Ndoꞌ mati ntyꞌiaya cwii na matseijomnaꞌ ndaaluee na jeeⁿ caxuee chaꞌna tsioo jndaꞌjom chaꞌcwijom tooꞌ chom. Jndye nnꞌaⁿ meintyjeeꞌ ꞌndyoo ndaalueeꞌñeeⁿ, joꞌ joꞌ nquiee nnꞌaⁿ na jnda̱ jnaⁿndye ñequio quiooꞌjndii, ñequio juu na jluiꞌtsjaaⁿꞌñeyoꞌ, ñequio númeroꞌ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ xueeꞌyoꞌ. Tooꞌ arpa lueena na jnda̱ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cwitana luantsa cantyja na tjeiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona ñequio lꞌo̱ Moisés, tsaⁿ na ñejndiꞌntjom nnoom, ndoꞌ mati tana luantsa na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Catsmaⁿ na tjeiꞌnꞌmaaⁿñê joona. Matsonaꞌ:
ꞌU Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom matseiꞌxmaⁿꞌñꞌeⁿꞌ chaꞌtso nnom najnda̱.
Jeeⁿ tꞌmaⁿ tsꞌiaaⁿ macheꞌ, tjacantyja na ya joonaꞌ.
ꞌU cwiluiindyuꞌ na matsa̱ꞌntjomꞌ chaꞌwaa tsjoomnancue.
Chaꞌtso cantyja ꞌnaⁿꞌ matseiꞌxmaⁿꞌ na matyꞌiomyanaꞌ ñequio na mayuuꞌ.
ꞌU Ta, tjaaꞌnaⁿ tsꞌaⁿ cꞌoom na tinquiaaꞌ ꞌu,
ndoꞌ tjaaꞌnaⁿ tsꞌaⁿ cꞌoom na xocatseitꞌmaaⁿꞌñe xueꞌ.
Ee mañenncuꞌcheⁿꞌ tseixmaⁿꞌ na ljuꞌ tsꞌomꞌ.
Chaꞌtso nnꞌaⁿ cwii cwii ndyuaa nñequiona na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ꞌu,
ncꞌe na jnda̱ tjantyꞌee ñꞌoom cantyja ꞌnaⁿꞌ na chaꞌtso na macheꞌ maxjeⁿ matyꞌiomyanaꞌ.
Jnda̱ teinom na nmeiiⁿꞌ, quia joꞌ ntyꞌiaya watsꞌom cañoomꞌluee, na jnda̱ jnaⁿ nacañoomticheⁿ yuu na mꞌaaⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Juu joꞌ yuu na tyolaꞌwe nnꞌaⁿ Israel ljo̱ꞌ na teiljeii ljeii naqui quia na tyoleiꞌñꞌomna watsꞌomliaa. Ndoꞌ joꞌ joꞌ jluiꞌ ntquieeꞌ ángeles. Cwileiꞌchona ntquieeꞌ nnom nawiꞌ na nntjoom nnꞌaⁿ. Cweeꞌna liaa lino na canchiiꞌ, na jeeⁿ caxueenaꞌ. Ndoꞌ cwii cwiindyena chuꞌtyeⁿ tseiꞌjndya cwii ꞌnaⁿ na tuii ñꞌeⁿ sꞌomcajaⁿ. Quia joꞌ cwii tsaⁿꞌñeeⁿ na ñequiee na cwitaꞌndoꞌ tquiaa ntquieeꞌ watso na tuiinaꞌ sꞌomcajaⁿ nda̱a̱ ángelesꞌñeeⁿ. Joonaꞌ tooꞌcheⁿ ñjom nawiꞌ na jeeⁿ cwajndii na nntjoom nnꞌaⁿ ee juu Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ñequiiꞌcheⁿ na wandoꞌ, matseiwꞌeeⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Ndoꞌ ndiocheⁿ yuu na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom seintyjanaꞌ ndioom ncꞌe na jeeⁿ neiⁿncooꞌ caxueeñê ndoꞌ tjacantyja najneiⁿ. Meiⁿ tjaa ꞌñeeⁿ juu nnda̱a̱ nncjaaquieeꞌ joꞌ joꞌ hasta na jnda̱ teinom ntquieeꞌ nawiꞌ na nntjoom nnꞌaⁿ na cwileiꞌcho ntquieeꞌ ángelesꞌñeeⁿ.