16
Ntquieeꞌ watso na ñjom nawiꞌ na nntjoom nnꞌaⁿ
Quia joꞌ jndiiya najndeii teicꞌuaa naquiiꞌcheⁿ cañoomꞌluee, tso juu nda̱a̱ ntquieeꞌ ángelesꞌñeeⁿ:
—Nmeiiⁿ ntquieeꞌ watso na ñjom na cwajndii na matseiwꞌii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ. Catsaꞌyoꞌ, catsatuꞌnquioꞌyoꞌ joonaꞌ nnom tsjoomnancue.
Quia joꞌ juu ángel najndyee tjaaⁿ, tjacuꞌnquioom nawiꞌ na ñjom waso ꞌnaaⁿꞌaⁿ nnom tsjoomnancue. Ndoꞌ jnaⁿꞌ ntyjeꞌ nnꞌaⁿ na cho ljeii cwentaaꞌ quiooꞌjndii tquiee, ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye na jluiꞌtsjaaⁿꞌñeyoꞌ. Cwajndii ntyjeꞌñeeⁿ ndoꞌ tileicatsuunaꞌ.
Quia joꞌ juu ángel najnda̱ we tjacuꞌnquioom nawiꞌ na ñjom waso ꞌnaaⁿꞌaⁿ nnom ndaaluee. Ndoꞌ seicwaqueⁿnaꞌ ndaaluee chaꞌcwijom ntycwe niomꞌ. Ndoꞌ tja̱ chaꞌtsoti na tandoꞌ naquiiꞌ ndaalueeꞌñeeⁿ.
Jnda̱ joꞌ juu ángel na jnda̱ ndyee tjacuꞌnquioom nawiꞌ na ñjom waso ꞌnaaⁿꞌaⁿ nꞌom candaa ñequio chaꞌtso joo yuu na cwinaaⁿꞌ ndaa. Ndoꞌ seicwaqueⁿnaꞌ joonaꞌ niomꞌ. Quia joꞌ jndiiya na matseineiⁿ ángelꞌñeeⁿ na machꞌee cwenta ndaa. Matsoom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom:
—ꞌU Ta cwiluiindyuꞌ na ljuꞌ tsꞌomꞌ, mꞌaaⁿꞌ ndoꞌ mꞌaaⁿꞌ, ndoꞌ nacjeeꞌ na jnaⁿjndyeenaꞌ maxjeⁿ mꞌaaⁿꞌ. Macheꞌ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ na laaꞌtiꞌ macuꞌxeⁿꞌ nnꞌaⁿ na tîcatueeꞌndyecje njomꞌ. Ee naⁿꞌñeeⁿ jnda̱ jlaꞌcwjeena nnꞌaⁿ na tqueⁿꞌljuꞌ nꞌom, mati profetas. Ndoꞌ jeꞌ jeꞌ macheꞌ na joona cwiwena niomꞌ, ee matyꞌiomyanaꞌ na catjoomna na ljoꞌ.
Ndoꞌ jndiiya na matseineiⁿ ángel na machꞌee cwenta chom na ntyjo nomtsꞌom, matso:
—Mayuuꞌ na ljoꞌ, ꞌU Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseiꞌxmaⁿꞌñꞌeⁿꞌ chaꞌtso nnom najnda̱, macheꞌ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ majoꞌndyoꞌ na macuꞌxeⁿꞌ nnꞌaⁿ.
Jnda̱ joꞌ juu ángel na jnda̱ ñequiee tjacuꞌnquioom nawiꞌ na ñjom waso ꞌnaaⁿꞌaⁿ nacjooꞌ ñeꞌquioomꞌ. Ndoꞌ tquiaanaꞌ najndeii ñeꞌquioomꞌ na nntseiconaꞌ nnꞌaⁿ. Nioom tcondye nnꞌaⁿ ncꞌe na jeeⁿ jmeiⁿꞌ ñeꞌquioomꞌ. Sa̱a̱ tîcalcweꞌ nꞌomna, meiⁿ tîcalaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Yacheⁿ tyotjeiiꞌna ñꞌoom ntjeiⁿ na wiꞌnaꞌ nacjooꞌ xueeꞌ nqueⁿ na waa najneiⁿ na tjoomꞌm chaꞌtso nawiꞌñeeⁿ nacjoona.
10 Jnda̱ joꞌ juu ángel na jnda̱ ꞌom tjacuꞌnquioom nawiꞌ na ñjom waso ꞌnaaⁿꞌaⁿ nacjooꞌ tio yuu na wacatyeeⁿ quiooꞌjndii tquiee. Ndoꞌ seijaaⁿñenaꞌ chaꞌtso ndyuaa na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjoom. Ndoꞌ joo nnꞌaⁿꞌñeeⁿ tyonda̱ꞌna tsaana na jeeⁿ cwajndii tyoquiinaꞌ joona. 11 Sa̱a̱ meiⁿ na luaaꞌ, tîcalcweꞌ nꞌomna natia na cwilꞌana. Yacheⁿ tyoluena ñꞌoom ntjeiⁿ na wiꞌnaꞌ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee ncꞌe na chona ntyjeꞌñeeⁿ ndoꞌ jeeⁿ maquiinaꞌ joona.
12 Jnda̱ joꞌ juu ángel na jnda̱ yom tjacuꞌnquioom nawiꞌ na ñjom waso ꞌnaaⁿꞌaⁿ tsꞌom jndaa tꞌmaⁿ Eufrates. Mana seicaaⁿnaꞌ jndaaꞌñeeⁿ, cha nntseicanaaⁿñenaꞌ cwii nato ndyuaaꞌñeeⁿ na nncwinom ntꞌom nnꞌaⁿ. Naⁿꞌñeeⁿ cwiluiindye nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom ndyuaa jo ndoꞌ na mandyowa ñeꞌquioomꞌ.
13 Quia joꞌ ntyꞌiaya ndyee espíritu na cwajndiindye. Cwii jluiꞌnom naquiiꞌ ꞌndyoo juu catsoomjndii, cwiicheⁿ jluiꞌnom ꞌndyoo quiooꞌjndii tquiee, ndoꞌ cwiicheⁿ jluiꞌnom ꞌndyoo tsaⁿ na mañequiaa ñꞌoom cantu. Matseijomnaꞌ espírituꞌñeeⁿ chaꞌcwijom quiooꞌ candaa. 14 Joo espírituꞌñeeⁿ cwiluiindyena naⁿjndii. Jndye nnom ꞌnaaⁿ cwilꞌana na xocanda̱a̱ nntsꞌaa na cweꞌ tsꞌaⁿ. Cwiꞌoontyjaaꞌna nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom chaꞌwaati tsjoomnancue, na nlaꞌtjomna naⁿꞌñeeⁿ na nlꞌana tiaꞌ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nqueⁿ na matseixmaⁿñꞌeeⁿ chaꞌtso nnom najnda̱, jnda̱ tqueⁿ xuee na nncuaa tiaꞌ. 15 Matso nquii Jesucristo: “Queⁿꞌyoꞌ cwenta, majndeiito manncua̱caño̱o̱ⁿya ꞌo chaꞌna quichꞌee tsaⁿcanchꞌue. Jeeⁿ neiiⁿꞌ juu tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿcꞌeeñe xjeⁿꞌñeeⁿ na cwee liaaꞌ, ee xocaluiꞌjnaaⁿꞌñê na ñecaseiꞌñê.” 16 Quia joꞌ ndyee naⁿjndiiꞌñeeⁿ jlaꞌtjomna chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom cwii joo yuu na jndyu Armagedón ñequio ñꞌoom hebreo. Joꞌ joꞌ nlꞌana tiaꞌ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
17 Jnda̱ joꞌ juu ángel na jnda̱ ntquieeꞌ tjacuꞌnquioom nawiꞌ na ñjom waso ꞌnaaⁿꞌaⁿ nacjooꞌ jndye. Ndoꞌ naquiiꞌcheⁿ watsꞌom cañoomꞌluee teicꞌuaa jndyeeꞌ nqueⁿ na wacatyeeⁿ tio ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Tsoom:
—Chaꞌtso jnda̱ tuii.
18 Quia joꞌ teitquiooꞌ chom ntsuee, jndeii teicꞌuaa, ndoꞌ jeeⁿ tyolaꞌxuaa ntsuee. Jndeii tyotsꞌeii. Cantyjati na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue, tijoom ñesꞌeii chaꞌna sꞌeii luaaꞌ. 19 Seityuiiꞌñꞌeⁿnaꞌ tsjoom tꞌmaⁿ Babilonia, ndoꞌ seiꞌndaaꞌnaꞌ jndye njoom chaꞌwaa tsjoomnancue. Ee Tyꞌo̱o̱tsꞌom ticatsuuꞌ tsꞌoom nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ cwentaaꞌ tsjoom tꞌmaⁿ Babilonia na nnjoom cantyja na ñelꞌana. Sꞌaaⁿ na jndeiꞌnaꞌ cweñꞌeⁿna na ñjom waso ꞌnaaⁿꞌaⁿ na jeeⁿ matseiwꞌeeⁿ joona. 20 Quia joꞌ macanda̱ tsuu chaꞌtso ndyuaaxeⁿncwe, ndoꞌ meiⁿ cwii sjo̱ tatquiooꞌ. 21 Tquiaa tsaaⁿ tꞌmaⁿ cjoo nnꞌaⁿ na jnaⁿnaꞌ tsjo̱ꞌluee. Jaaꞌnaꞌ chaꞌna wenꞌaaⁿ kilos na cwiinaꞌ. Ndoꞌ jnaaⁿꞌ joꞌ tyolue nnꞌaⁿ ñꞌoom wiꞌ na ntjeiⁿ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.