17
Na macoꞌwiꞌnaꞌ sculjaaꞌ
Quia joꞌ cwii na ntquieeꞌ ángelesꞌñeeⁿ na tyoleiꞌcho ntquieeꞌ watso, tyjeꞌcañoom ja. Tsoom no̱o̱ⁿ:
—Candyoꞌ luaa ndoꞌ mꞌmo̱o̱ⁿya njomꞌ na nntuꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ tsjoom tꞌmaⁿꞌñeeⁿ na wacatyeeⁿnaꞌ cjooꞌ jndye ndaa. Juu tsjoomꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom cwii sculjaaꞌ. Chaꞌna cwilaꞌntjeiⁿndye nnꞌaⁿ na cweꞌ luaaꞌ mꞌaⁿ ñꞌeⁿ sculjaaꞌ, maluaaꞌ cwilꞌa nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom tsjoomnancue, na cwilajomndye cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoom tꞌmaⁿꞌñeeⁿ. Ee cwiꞌoontyjo̱na chaꞌtso nnom jnaⁿ na cwintyꞌiaana na cwiluii tsjoomꞌñeeⁿ. Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ na cwinaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue, chaꞌcwijom cwindyeena cantyja ꞌnaaⁿꞌ winom na matseixmaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ. Juu na cwilaꞌjomndyeñꞌeⁿna na matseixmaⁿnaꞌ, matseijomnaꞌ chaꞌcwijom na matseitjomñe tsꞌaⁿ ñequio sculjaaꞌ.
Quia joꞌ tcoꞌnaꞌ no̱o̱ⁿ cwii na tꞌmo̱ⁿ Espíritu Santo. Tjañꞌoom ángelꞌñeeⁿ ja cwii joo yuu na tjaaꞌnaⁿ nnꞌaⁿ cꞌoom. Joꞌ joꞌ ntyꞌiaya cwii yuscu na waꞌljoo nacjooꞌ quiooꞌjndii na weeñe. Chaꞌwaañeyoꞌ teiljeii ñꞌoom ntjeiⁿ na matseijnaaⁿꞌnaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ niom ntquieeꞌ xqueⁿyoꞌ ndoꞌ nqui ndeiꞌjndyeeꞌyoꞌ. Cwee yuscuꞌñeeⁿ liaa colo catsiooꞌ ñꞌeⁿ colo wee, ndoꞌ tycwiꞌñê ñequio sꞌomcajaⁿ, ñequio jndye nnom ljo̱ꞌ ñꞌeⁿ ta̱ꞌ na jeeⁿ jnda. Ndiiꞌ waso na tuii ñꞌeⁿ sꞌomcajaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ. Wasoꞌñeeⁿ tooꞌcheⁿ ñjom na cwajndii na matseijomnaꞌ natia na machꞌeeⁿ na matseintjeiiⁿ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ staaⁿ teiljeii ñꞌoom na cweꞌ tjañoomꞌ na matseicajndyunaꞌ jom. Matsonaꞌ: “Luaañe tseixmaⁿ tsjoom tꞌmaⁿ Babilonia. Cwiluiiñê tsondyee lculjaaꞌ, ndoꞌ xꞌee chaꞌtso na cwajndii na cwiluii tsjoomnancue.” Ndoꞌ ntyꞌiaya yuscuꞌñeeⁿ, chaꞌcwijom na cañeⁿ na jeeⁿ neiiⁿꞌeⁿ matseicwjeⁿ nnꞌaⁿ na cwiluiindye cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, na tyotjeiꞌyuuꞌndye cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. Quia na ntyꞌiaya jom jeeⁿ seitsaⁿꞌnaꞌ ja. Sa̱a̱ matso ángelꞌñeeⁿ no̱o̱ⁿ:
—¿Chiuu na jeeⁿ mꞌaaⁿꞌ tsꞌomꞌ? Ja mꞌmo̱o̱ⁿya njomꞌ ñꞌoom wantyꞌiuuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ yuscumꞌaaⁿꞌ, ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ quiooꞌjndii tquiee na chuu jom luaaꞌ, na niom ntquieeꞌ xqueⁿ ndoꞌ nqui ndeiꞌjndyeeꞌ. Juu quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ na jnda̱ tcoꞌnaꞌ na ntyꞌiaꞌ ñetandoꞌyoꞌ ndoꞌ jeꞌ tacwandoꞌyoꞌ sa̱a̱ quia nluiꞌnndaꞌyoꞌ yuu na ticantycwii na njoom. Jnda̱ chii nncjuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom juuyoꞌ yuu na nntsuuñeyoꞌ. Cantyjati na tuii tsjoomnancue maxjeⁿ waa cwii libro na chuunaꞌ ncuee nnꞌaⁿ na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌ. Sa̱a̱ nquiee nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue na tyoowiljeii ncueena nacjooꞌ libroꞌñeeⁿ, jeeⁿ nntseitsaⁿꞌnaꞌ joona quia na nntyꞌiaanndaꞌna quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ. Ee teiyo ñetꞌoomyoꞌ ndoꞌ jeꞌ tacꞌoomñeyoꞌ sa̱a̱ quia nncwjeꞌnndaꞌyoꞌ.
’Tsꞌaⁿ na jndo̱ꞌ tsꞌom macaⁿnaꞌ na catseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ñꞌoomwaa: Ntquieeꞌ xqueⁿ quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ ntquieeꞌ ta yuu na wacatyeeⁿ yuscuꞌñeeⁿ. 10 Ndoꞌ mati joo ntquieeꞌ xqueⁿyoꞌ cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ ntquieeꞌ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom. ꞌOmndye joona jnda̱ tja̱, ndoꞌ cwii joona mamꞌaaⁿ tsꞌiaaⁿ jeꞌ, ndoꞌ cwii quia nncꞌoom. Sa̱a̱ quia na nncwjeeⁿꞌeⁿ matsonaꞌ na tijndye xuee nncꞌoom. 11 Ndoꞌ quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ na ñetandoꞌ ndoꞌ jeꞌ tacwandoꞌ, juuyoꞌ cwiluiiñeyoꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom na jnda̱ ñeeⁿ ndoꞌ matseixꞌiaaꞌñe ñequio ntquieeꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ jnda̱ nncjuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom yuu na cwitsuundye nnꞌaⁿ.
12 ’Ndoꞌ nqui ndeiꞌjndye na tcoꞌnaꞌ na ntyꞌiaꞌ na ntyjoo xqueⁿyoꞌ cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ nqui nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndye sa̱a̱ tyoonaⁿnaꞌ na nntsa̱ꞌntjomna. Quia nntoꞌñoomna na nntsa̱ꞌntjomna cweꞌ cwii taⁿꞌndyo ñequio juu quiooꞌjndii. 13 Naⁿmꞌaⁿꞌ ñeꞌcwii ñꞌoom joona, ndoꞌ cantyjati najnda̱ na laꞌxmaⁿna ñequio na cwitsa̱ꞌntjomna nñeꞌquiana joꞌ nnom quiooꞌjndiiꞌñeeⁿ. 14 Nqui naⁿꞌñeeⁿ nlꞌana tiaꞌ nacjooꞌ Catsmaⁿ, sa̱a̱ jom nnaⁿñê ñꞌeⁿndye joona ee cwiluiiñê Ta jo nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌa na cwiluiitquiendye ndoꞌ na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom. Ndoꞌ mati nquiee nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joona nlaꞌjomndyena ñꞌeⁿ nquii Catsmaⁿ, ee cwiluiindyena nnꞌaⁿ na jnda̱ tjeiiꞌñê cwentaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyena jo nnoom.
15 Quia joꞌ tsoti ángelꞌñeeⁿ no̱o̱ⁿ:
—Ndaa na tcoꞌnaꞌ na ntyꞌiaꞌ na cwitjom yuu na wacatyeeⁿ sculjaaꞌñeeⁿ, joꞌ joꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye na jnaⁿ ticwii cwii ndyuaa, ndoꞌ ticwii cwii nnom nnꞌaⁿ na tjachuiiꞌndye, ñequio ticwii cwii nnom na tjachuiiꞌ ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿna. 16 Ndoꞌ joo nqui ndeiꞌjndye na ntyꞌiaꞌ na ntyjoo xqueⁿ quiooꞌjndii na cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ nqui nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndye, nncueꞌntyjo̱ na joona nncꞌomna na jndoona sculjaaꞌñeeⁿ. Nlaꞌtyuiiꞌna jom ndoꞌ chaꞌcwijom nlꞌana na nljooꞌñê na ñecaseiꞌñê. Nntquiina seiiⁿꞌeⁿ ndoꞌ nlaꞌcona jom ñꞌeⁿ chom. 17 Ee sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌomna na calꞌana cantyja na seijndaaꞌñê hasta nntseicanda̱a̱ꞌñeñꞌeⁿnaꞌ ñꞌoom na tqueⁿtyeeⁿ. Joꞌ chii nncꞌomna na ñecwii ñꞌoom joona ndoꞌ nñeꞌquiana najndeii na laꞌxmaⁿna nnom quiooꞌjndii. 18 Ndoꞌ juu sculjaaꞌñeeⁿ na tcoꞌnaꞌ na ntyꞌiaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ tsjoom tꞌmaⁿꞌñeeⁿ na maqueⁿnaꞌ xjeⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ cwiluiindye tsjoomnancue.