18
Na tyuiiꞌ tsjoom Babilonia
Quia jnda̱ teinom na tuii na luaaꞌ, ntyꞌiaya cwiicheⁿ ángel na jnaⁿ cañoomꞌluee na jndyocue. Jeeⁿ tꞌmaⁿ najndeii tseixmaaⁿ ndoꞌ juu na caxueeñê seixueeñenaꞌ chaꞌwaa tsjoomnancue. Ndoꞌ teicꞌuaa jndeii seixuaⁿ, tsoom:
—Jnda̱ tyuiiꞌ, jnda̱ tyuiiꞌ tsjoom tꞌmaⁿ Babilonia. Tsjoomꞌñeeⁿ tseixmaⁿnaꞌ wꞌaa naⁿjndii ñequio yuu cwicꞌeeⁿ chaꞌtso espíritu na cwajndiindye. Ndoꞌ tseixmaⁿnaꞌ yuu cwentaaꞌ ticwii cwii nnom cantsaa na cwajndiindye ndoꞌ tsꞌiaaⁿndye. Ee chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomnancue jnda̱ jlaꞌntjeiⁿndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomꞌñeeⁿ, chaꞌcwijom cwicandyeena machꞌee sculjaaꞌ na matseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌomna. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndye na cwitsa̱ꞌntjom tsjoomnancue jnda̱ jlaꞌndaaꞌndye cheⁿnquiee cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomꞌñeeⁿ, chaꞌcwijom cweꞌ mꞌaⁿyana ñꞌeⁿ sculjaaꞌ. Ndoꞌ nnꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ njoomnancue na cwilaꞌjnda ndoꞌ cwinda̱a̱ teityandyena ncꞌe nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ chaꞌtso na queeⁿ nꞌomna, tîcalꞌana xjeⁿ na jlaꞌcatsuuna sꞌom ꞌnaaⁿna.
Jnda̱ joꞌ jndiiya cwiicheⁿ jndyee na teicꞌuaa cañoomꞌluee. Matso:
—ꞌO nnꞌaⁿya na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaya, caluiꞌyoꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ cha tintsꞌaanaꞌ na mati ꞌo nlaꞌjomndyoꞌ jnaaⁿna, ndoꞌ joꞌ joꞌ nntjomꞌyoꞌ nawiꞌ tꞌmaⁿ na nntjoomna. Ee jnda̱ teicantoꞌ jnaaⁿna hasta cañoomꞌlueecheⁿ ndoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñjom tsꞌoom natia na laꞌxmaⁿna. Joꞌ chii calꞌaꞌyoꞌ nawiꞌ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ chaꞌxjeⁿ ñelꞌa joona ñequio ntꞌomcheⁿ. We ndiiꞌ nnjoom nlꞌaꞌyoꞌ chaꞌcwijom cwilaꞌcꞌuꞌyoꞌ joona ꞌnaⁿ na ñjom waso, joꞌ joꞌ nawiꞌ na nntjoomna, chaꞌxjeⁿ na lꞌa joona ñꞌeⁿ ntꞌomcheⁿ. We ndiiꞌ najnda̱ nawiꞌñeeⁿ nñeꞌquiaꞌyoꞌ nda̱a̱na. Cantyjati na tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndye cheⁿnquiee nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ ndoꞌ ticalꞌana xjeⁿ cantyja na ya tyomꞌaⁿna, malaaꞌtiꞌ calꞌaꞌyoꞌ na nlquiinaꞌ joona ndoꞌ na cwajndii nntjoomna. Ee na jlaꞌtiuuna naquiiꞌ nꞌomna: “Jaa mꞌaaⁿtya̱a̱ⁿya na cwitsa̱ꞌntjo̱o̱ⁿya. Tyooꞌndiinaꞌ jaa na nncꞌo̱o̱ⁿya chaꞌna cwii yuscu na jnda̱ ljoñe. Jaa xocatjo̱o̱ⁿya na nncꞌo̱o̱ⁿya na cwityua̱a̱ya.” Mancꞌe na luaaꞌ waa, joꞌ chii majndeiito tꞌmaⁿ nlcoꞌwiꞌnaꞌ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ. Nncwje nnꞌaⁿ ndoꞌ nnquioo jndoꞌ tꞌmaⁿ ndoꞌ tꞌmaⁿ nntseichjooꞌnaꞌ nꞌom nnꞌaⁿ. Ndoꞌ nlco tsjoomꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ chom. Ee nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na macuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ, tꞌmaⁿ waa najndeii na cwiluiiñê.
Ndoꞌ nquiee nnꞌaⁿ na cwiluiindyena na cwitsa̱ꞌntjom njoomnancue, tꞌaaꞌndyena ñequio natia na tseixmaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ, na tîcalꞌana xjeⁿ, jlaꞌco̱na ꞌnaaⁿna ñꞌeⁿ natia na tyolꞌana. Naⁿꞌñeeⁿ nntyueena ndoꞌ nlaꞌxuaana quia na nntyꞌiaana na cwiꞌoowa ndioom na cwico tsjoomꞌñeeⁿ. 10 Tquia nncwintyjeeꞌna na nquiaana nawiꞌ tꞌmaⁿ na cwitjoom nnꞌaⁿ. Nluena:
—Wiꞌ, wiꞌ matjom tsjoom tꞌmaⁿ, juu tsjoom Babilonia na tꞌmaⁿ cwiluiiñenaꞌ. Ee ñejomto tyjeeꞌcañoom na macowiꞌnaꞌ juunaꞌ.
11 Mati nnꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ ndyuaa na cwilaꞌjnda ndoꞌ cwinda̱a̱ nntyueena ndoꞌ nntseichjooꞌnaꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomꞌñeeⁿ. Ee tjaa ꞌñeeⁿ cwii ꞌndiinaꞌ na ñeꞌcatseijndati ꞌnaⁿ na cwinda̱a̱na. 12 Joona cwileiꞌchona canchuu sꞌomcajaⁿ, sꞌomxuee, ljo̱ꞌ na jeeⁿ jnda, ta̱ꞌ perlas, liaa lino na jeeⁿ ya, liaa seda, liaa colo catsiooꞌ ñequio colo wee. Ndoꞌ cwinda̱a̱na chaꞌtso nnom nꞌoom na jeeⁿ cachinaꞌ, ñꞌeⁿ chaꞌtso ꞌnaⁿ na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ tseiꞌjndyeeꞌ elefante, ñꞌeⁿ jndye ꞌnaⁿ na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ nꞌoom na jndati, ñꞌeⁿ ꞌnaⁿ na tuiinaꞌ sꞌomwee, ñꞌeⁿ xjo hierro, ndoꞌ ñꞌeⁿ tsjo̱ꞌ mármol. 13 Mati cwileiꞌchona canchuu tscwaa canela, ñꞌeⁿ jndye nnom ꞌnaⁿ na cachi, ñꞌeⁿ suu, ñꞌeⁿ ntsueeꞌ tsꞌoom mirra na cwiluii ndaaljaaꞌ, ñꞌeⁿ cwiicheⁿ ntsueeꞌ tsꞌoom na cwiluii nasei. Ndoꞌ ñꞌeⁿ canchuu winom, seitye, jnda̱a̱ tyooꞌ ya, ñꞌeⁿ lqueeⁿ jnda̱a̱ tyooꞌ. Mati ntmaaⁿꞌ catsondye, ñꞌeⁿ canmaⁿ, ntmaaⁿꞌ catso, ñꞌeⁿ tornom na cwicantyjandyeyoꞌ, ndoꞌ ñꞌeeⁿ jndye nnꞌaⁿ na cwiwilꞌuandye na candyeꞌntjomtyeⁿ, na juu tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom cwiwilꞌua añmaaⁿ nnꞌaⁿ. 14 Ndoꞌ nlue nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ:
—Chaꞌtso ꞌnaⁿ na tyolaqueeⁿ nꞌomꞌyoꞌ, jnda̱ ntycwii cantyja ꞌnaaⁿnaꞌ. Ndoꞌ chaꞌtsoti ꞌnaⁿ na yati na quitꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ ñequio chaꞌtso na neiⁿnco nquiuꞌyoꞌ, jnda̱ tsuundyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿnaꞌ. Tajom nntsꞌaanndaꞌnaꞌ chaꞌxjeⁿ na ñetꞌomꞌyoꞌ.
15 Ndoꞌ joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjnda ndoꞌ cwinda̱a̱, cantyja ꞌnaaⁿ nmeiⁿꞌ jnda̱ teityandyena. Tquia nncwiꞌntyjeeꞌna na mati joona nquiaana nawiꞌ tꞌmaⁿ na nntjoom nnꞌaⁿ. Nntyueena ndoꞌ nlaꞌxuaana na matseichjooꞌnaꞌ nꞌomna. 16 Nluena:
—Wiꞌ, wiꞌ matjom tsjoom tꞌmaⁿ. Ee tsjoomꞌñeeⁿ tyocweeꞌ nnꞌaⁿ liaa lino na yati, ñequio liaa colo catsiooꞌ, liaa colo wee. Tyolaꞌtycwiꞌndyena sꞌom cajaⁿ, ta̱ꞌ ljo̱ꞌ na jeeⁿ jnda, ndoꞌ ta̱ꞌ perlas. 17 Sa̱a̱ ñejomto mana ntycwii cantyja na tyandye naⁿꞌñeeⁿ.
Ndoꞌ chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwileiꞌcho lꞌaandaa, ñequio nnꞌaⁿ na cwiꞌooñjomndye joonaꞌ, ñequio naⁿntjom na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ naquiiꞌ lꞌaandaa, ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwitaꞌntjom cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ, tquia tyomeiꞌntyjeeꞌ naⁿꞌñeeⁿ. 18 Yocheⁿ na ntyꞌiaana ndioom na cwico tsjoomꞌñeeⁿ, tyolaꞌxuaana, tyoluena:
—Tijoom ñetuaa cwii tsjoom na jeeⁿ tyañe chaꞌna tsjoomwaaꞌ.
19 Tyotioona tsꞌojnda̱a̱ nqueⁿna, tyotyueena na chjooꞌ nꞌomna. Tyolaꞌxuaana, tyoluena:
—Wiꞌ, wiꞌ matjom juu tsjoom tꞌmaⁿ. Chaꞌtsondyo̱ jaa na cwitaꞌntjo̱o̱ⁿya ñequio lꞌaandaa, juu na tyañe tsjoomꞌñeeⁿ seityanaꞌ jaa. Sa̱a̱ ñejomto tyuiiꞌñꞌeⁿnaꞌ.
20 ꞌO na mꞌaⁿꞌyoꞌ cañoomꞌluee, cꞌomꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomꞌñeeⁿ. Ndoꞌ mati ꞌo nnꞌaⁿ na tqueⁿljuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nꞌomꞌyoꞌ, ñequio ꞌo apóstoles ñequio ꞌo profetas, jeꞌ jeꞌ cꞌomꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ. Ee na jnda̱ tioomndyena sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyotaꞌwiꞌna ꞌo.
21 Jnda̱ joꞌ ntyꞌiaya cwii ángel na jeeⁿ jndeii, seiweeⁿ cwii tsjo̱ꞌ tꞌmaⁿ chaꞌcwijom tsjo̱ꞌsuu na cwitua. Tjoomꞌm juunaꞌ tsꞌom ndaaluee. Tsoom:
—Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na cwityuiiꞌ tsjoom tꞌmaⁿ Babilonia. Tajom nleitquiooꞌnndaꞌnaꞌ. 22 Ndoꞌ naquiiꞌ tsjoomꞌñeeⁿ tajom nndiinndaꞌ tsꞌaⁿ na cꞌuaa cwitjo̱o̱ꞌ música, chaꞌna arpa, tsmaaⁿ, ntu. Mati tajom nleitquiooꞌñenndaꞌ cwii tsꞌaⁿ na seiꞌnaaⁿꞌya cwii nnom tsꞌiaaⁿ, meiⁿ tajom nleicꞌuaanndaꞌ na nntua ñꞌeⁿ tsjo̱ꞌmolinom. 23 Naquiiꞌ tsjoomꞌñeeⁿ tajom nleixueenndaꞌ chom lámpara. Ndoꞌ tajom nleicꞌuaanndaꞌ na cwiwitꞌmaaⁿꞌ na macoco tsꞌaⁿ. Nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ na tyolaꞌjnda ndoꞌ tyonda̱a̱ ñetꞌoomnaꞌ na tyoluiitꞌmaⁿndyetina quiiꞌntaaⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Ndoꞌ tsꞌiaaⁿ caluaꞌ na lꞌa nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ, tquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ nnꞌaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue.
24 Ndoꞌ seicano̱o̱ⁿnaꞌ na nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ jlaꞌcwjeena profetas ñequio nnꞌaⁿ na jnda̱ tqueⁿljoomꞌm nꞌom. Mati waa jnaaⁿna na tcweꞌ nioom chaꞌtso nnꞌaⁿ tsjoomnancue na jnda̱ tja̱ ncꞌe na cwilaꞌyuꞌ.