19
Jnda̱ teinom na nmeiiⁿꞌ, jndiiya na teicꞌuaa jndyee cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye na mꞌaⁿ cañoomꞌluee. Cwiluena:
Aleluya. Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaya tseixmaaⁿ na cwiluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱.
Matyꞌiomnaꞌ na calawa̱a̱ndya̱a̱ya jom, ee nqueⁿ tseixmaaⁿ najneiⁿ.
Macuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ ñequio ñꞌoom na mayuuꞌ.
Ee jnda̱ tuꞌxeeⁿ juu sculjaaꞌ na jndye ñꞌoom niom cantyja ꞌnaaⁿꞌ,
tsaⁿ na seiꞌndaaꞌ nnꞌaⁿ tsjoomnancue na cweꞌ tyomꞌaⁿyana ñꞌeⁿñe.
Ee jnaaⁿꞌ juu na tja̱ nnꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyondyeꞌntjom nnoom,
joꞌ chii sꞌaaⁿ na tioomñe tsaⁿꞌñeeⁿ.
Ndoꞌ cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ jluena:
—Aleluya. Ticantycwii na cwiꞌoowa ndioom na cwico tsjoomꞌñeeⁿ.
Ndoꞌ joo ntquiuu nchooꞌ ñequiee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye ñequio joo ñequiee naⁿ na taꞌndoꞌ, tyꞌetaꞌnquiona nnom nqueⁿ na wacatyeeⁿ tio. Tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom, tyoluena:
—Aleluya. Amén.
Quia joꞌ teicꞌuaa cwii jndye nacañoomꞌ tio, tso:
Chaꞌtsondyoꞌ ꞌo na cwindyeꞌntjomꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌoomya,
calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ jom.
ꞌO nnꞌaⁿ na cwicatyueꞌyoꞌ jom, meiiⁿ na cje cwilꞌaꞌyoꞌ, meiiⁿ na tꞌmaⁿ cwiluiindyoꞌ,
calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ jom.
Na nncoco juu na cwiluiiñe Catsmaⁿ
Quia joꞌ jndiiya na teicꞌuaa chaꞌcwijom na cwilaꞌneiⁿ jndyendye nnꞌaⁿ, chaꞌcwijom na cꞌuaa ꞌndyoo jndaa, ndoꞌ chaꞌcwijom na jndeii cwilaꞌxuaa ntsuee. Tyoluena:
Aleluya. Nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaya, chaꞌtso nnom najndeii matseixmaaⁿ,
mꞌaaⁿ na matsa̱ꞌntjoom.
Cꞌo̱o̱ⁿya na neiiⁿya. Catsꞌaanaꞌ na tꞌmaⁿ na neiiⁿꞌ nꞌo̱o̱ⁿya, ndoꞌ calawa̱a̱ndya̱a̱ya jom.
Ee jnda̱ tueꞌntyjo̱ na manncoco nquii Catsmaⁿ.
Ndoꞌ tsaⁿ na nluiiñe scoomꞌm mamꞌaaⁿcꞌeeñe.
Macwee liaa lino na jeeⁿ ya na jnda̱ jndaaꞌ, caxueenaꞌ ndoꞌ ljuꞌnaꞌ.
Juunaꞌ tseixmaⁿnaꞌ chaꞌtso nnom tsꞌiaaⁿ na matyꞌiomyanaꞌ na ñelꞌa nnꞌaⁿ na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ljuꞌ nꞌom.
Quia joꞌ tso ángel no̱o̱ⁿ:
—Luaa catseiljeiꞌ: “Jeeⁿ neiiⁿ nnꞌaⁿ na maqueeⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na calaꞌjomndye nantquie na macoco juu Catsmaⁿ.”
Jnda̱ chii tsoom no̱o̱ⁿ:
—Ñꞌoommeiⁿꞌ laꞌxmaⁿnaꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ na matseineiⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
10 Quia joꞌ tco̱o̱ꞌa xtya̱ jo ncꞌee ángelꞌñeeⁿ na nntseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ jom. Sa̱a̱ tsoom no̱o̱ⁿ:
—Tintsaꞌ na luaaꞌ ee tjom na cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyuꞌ ñequio nquiee ncꞌiaꞌ na cwiljooꞌndyetyeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom naya na tꞌmo̱ⁿ Jesús. Macanda̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom catseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ.
Ee ñꞌoom na cwitjeiꞌyuuꞌndye nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús, ljoꞌyu laꞌxmaⁿnaꞌ ñequio ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyoñequia profetas.
Tsꞌaⁿ na ljo caso canchiiꞌ
11 Quia joꞌ ntyꞌiaya na wanaaⁿ cañoomꞌluee. Teitquiooꞌñe cwii caso canchiiꞌ ndoꞌ nqueⁿ na ljoom juuyoꞌ matseicajndyunaꞌ jom tsaⁿ na ñeꞌcwii na machꞌeeⁿ ndoꞌ na mayomꞌm. Macuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ machꞌeeⁿ tiaꞌ nacjoo nnꞌaⁿ na cwiꞌoo nacjoomꞌm. 12 Nꞌomnnoom matseijomnaꞌ chaꞌcwijom ntsaachom ndoꞌ jndye corona ñjom xqueeⁿ. Waa xueⁿꞌeⁿ na teiljeiinaꞌ nacjoomꞌm na macanda̱ nqueⁿ ntyjeeⁿ, tjaaꞌnaⁿ ꞌñeeⁿ caljeii. 13 Cweⁿ cwii liaatco na teicooꞌñꞌeⁿnaꞌ niomꞌ. Ndoꞌ xueⁿꞌeⁿ na nquiu nnꞌaⁿ, joꞌ joꞌ Ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 14 Ndoꞌ joo na cwiluiindye sondaro cañoomꞌluee, tyꞌentyjo̱na naxeeⁿꞌeⁿ na ntyjondyena catso canchiiꞌ. Cweeꞌna liaa canchiiꞌ na ljuꞌnaꞌ na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ lino na jeeⁿ ya. 15 Quiiꞌ ꞌñom ndiiꞌ cwii xjo na jeeⁿ ta̱a̱. Juunaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na nncuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ njoomnancue. Ndoꞌ juu na nntsa̱ꞌntjoom tꞌmaⁿ nlcoꞌwiꞌnaꞌ joona. Chaꞌxjeⁿ cwinchjee nnꞌaⁿ ta̱uva na nluiiꞌ ndaaꞌnaꞌ, maluaaꞌ matseijomnaꞌ na nntsꞌaaⁿ joo nnꞌaⁿ na tiñeꞌquiandye cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ee nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseixmaⁿñꞌeeⁿ chaꞌtso nnom najnda̱, cantyjati na matseiwꞌeeⁿ, maluaaꞌ nntsꞌaaⁿ na nlcoꞌwiꞌnaꞌ naⁿꞌñeeⁿ. 16 Cjooꞌ liaⁿꞌaⁿ ndoꞌ cjooꞌ tcweeⁿꞌeⁿ jnda̱ teiljeii xueⁿꞌeⁿ na matsonaꞌ: “Ja cwiluiindyo̱ na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom. Ja tꞌmaⁿ cwiluiindyo̱ jo nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndye.”
17 Jnda̱ chii ntyꞌiaya cwii ángel na meintyjeeꞌ naquiiꞌ ñeꞌquioomꞌ. Jndeii matseixuaⁿ na maqueⁿꞌeⁿ chaꞌtso cantsaa na maꞌntyja tsjo̱ꞌluee. Matsoom:
—Quioꞌyoꞌ calaꞌjomndyoꞌ nantquie tꞌmaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 18 Quioꞌyoꞌ na nntquieꞌyoꞌ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ nꞌiaaⁿ cwilaꞌxmaⁿ, nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom sondaro, nnꞌaⁿ na cwiluiindye sondaro, seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿ catso, mandiñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na ñentyjondye jooyoꞌ. Jndyendye nnꞌaⁿ nntquieꞌyoꞌ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿna, mati ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ ndoꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaaⁿ xjeⁿ ꞌnaaⁿ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na cje mꞌaⁿ, ndoꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tquiendye.
19 Ndoꞌ ntyꞌiaya juu quiooꞌjndii tquiee ñequio chaꞌtso nnꞌaⁿna cwiluiitquiendye na cwitsa̱ꞌntjom tsjoomnancue ñequio sondaro ꞌnaaⁿna. Tjomndyena na nlꞌana tiaꞌ nacjooꞌ nqueⁿ na ljoom caso canchiiꞌ ndoꞌ nacjoo sondaro ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 20 Ndoꞌ nqueⁿ na ljoom caso canchiiꞌ ñequio sondaro ꞌnaaⁿꞌaⁿ jnaⁿndyena tiaꞌñeeⁿ. Tꞌuena quiooꞌjndii tquiee ñequio quiooꞌjndii na jnda̱ we. Juu tsaⁿ na jnda̱ we joꞌ, tyoñequiaa ñꞌoom cantu, tyochꞌee ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ cantyja najndeii quiooꞌjndii tquiee. Tyonquiuꞌnnꞌaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿ na tquiandye na tyocañoom ljeii ꞌnaaⁿꞌ quiooꞌñeeⁿ lueena oo cantaana, ndoꞌ tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena na jluiꞌtsjaaⁿꞌñe juuyoꞌ. Quia joꞌ nqueⁿ na ljoom caso canchiiꞌ tjoomꞌm wendye naⁿꞌñeeⁿ na tandoꞌ naquiiꞌ ndaaluee chom yuu na cwico ljo̱ꞌ sufra̱. 21 Ndoꞌ chaꞌtsondye sondaro ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ na cwiꞌndiinaꞌ tja̱na. Ee nqueⁿ na ljoom caso canchiiꞌ, seicwjeⁿ joona ñꞌeⁿ xjo na macaluiꞌnom quiiꞌ ꞌñom. Ndoꞌ chaꞌtso cantsaa tcwaꞌcaxiiꞌndyeyoꞌ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ.