20
Cwii meiⁿ ndyu
Jnda̱ chii ntyꞌiaya cwii ángel na jnaⁿ cañoomꞌluee, jndyocueeⁿ. Ñꞌoom tsꞌo̱wꞌaa na nnaaⁿ yuu na ticantycwii na njoom ndoꞌ ñꞌoom tsꞌuaaxjo ta. Tꞌueeⁿ catsoomjndii, juu catsuu tquiee na maxjeⁿ teiyo mꞌaaⁿ, juu na cwiluiiñe tsaⁿjndii ndoꞌ Satanás. Seityeeⁿ juu na cwiljooꞌñetyeⁿ cwii meiⁿ ndyu. Ndoꞌ tjoomꞌm tsaⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ yuu na ticantycwii na njoom. Jnda̱ joꞌ seicoomꞌm ndoꞌ tuaa teincuuꞌ na nnaaⁿ joꞌ joꞌ, cha tacaluiꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ na nñequiuꞌnnꞌaⁿtyeeⁿ nnꞌaⁿ njoomnancue. Quia jnda̱ jnda̱a̱ꞌ cwii meiⁿ ndyuꞌñeeⁿ maxjeⁿ matsonaꞌ na nnaⁿꞌñeyaaⁿ cweꞌ tiyo.
Jnda̱ chii ntyꞌiaya jndye ndio na meindyuaandye nnꞌaⁿ na jnda̱ toꞌñoom tsꞌiaaⁿ na nntuꞌxeⁿna nnꞌaⁿ. Ndoꞌ mati ntyꞌiaya añmaaⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ jno̱ⁿ cantyoꞌ cweꞌ ncꞌe na tjeiꞌyuuꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús, ndoꞌ na tyoñeꞌquiana ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Naⁿꞌñeeⁿ tîcalaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena quiooꞌjndii, meiⁿ juu na jluiꞌtsjaaⁿꞌñeyoꞌ. Tînquiandyena na nluii ljeii ꞌnaaⁿꞌyoꞌ cantaana meiⁿ lueena. Naⁿꞌñeeⁿ ntyꞌiaya na tandoꞌnndaꞌna na jnda̱ tja̱na ndoꞌ sa̱ꞌntjomna ñequio Cristo cwii meiⁿ ndyu. Joꞌ luaaꞌ najndyee na cwitandoꞌxco nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, ticatandoꞌnndaꞌna hasta quia jnda̱ jnda̱a̱ꞌ cwii meiⁿ ndyuꞌñeeⁿ. Matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye na cwitandoꞌnndaꞌ najndyee, ee cwiluiindyena na ljuꞌ nꞌomna. Juu na nncwje nnꞌaⁿ na jnda̱ we, xocatꞌuiinaꞌ joona ee tjaa najndeii na matseixmaⁿnaꞌ ñꞌeⁿndyena. Nlaꞌxmaⁿna ntyee cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ Cristo. Ndoꞌ nntsa̱ꞌntjomna ñꞌeⁿñê cwii meiⁿ ndyu.
Quia na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ cwii meiⁿ ndyuꞌñeeⁿ, nndyaañe Satanás yuu na chuꞌtyeⁿñê cha nlueeⁿꞌeⁿ na nncjaanquiuꞌnnꞌaaⁿ Gog ñꞌeⁿ Magog, joꞌ joꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue. Ndoꞌ nntseitjoom sondaro ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ na nlꞌana tiaꞌ. Jndyendyena hasta matseijomnaꞌ chaꞌna jndye teiꞌ ꞌndyoo ndaaluee. Ndoꞌ ntyꞌiaya na jnaⁿna chaꞌwaa tsjoomnancue. Tyꞌetcuundyena chaꞌwaa ndyuaa ndoꞌ tjaaꞌndyena tsei juu tsjoom na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, yuu na cwicꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na maqueeⁿ na ljuꞌ nꞌom. Sa̱a̱ seiquioom chom nacjoo sondaroꞌñeeⁿ, seicoñꞌeⁿnaꞌ joona. 10 Ndoꞌ juu tsaⁿjndii na tquiuꞌnnꞌaⁿ joona, tjuꞌnaꞌ jom naquiiꞌ ndaalueechom yuu na cwico ljo̱ꞌ sufra̱. Joꞌ joꞌ mꞌaaⁿ quiooꞌjndii tquiee ñequio tsꞌaⁿ na tyoñequiaa ñꞌoom cantu. Naxuee natsjom ticantycwii na macoꞌwiꞌnaꞌ joona joꞌ joꞌ.
Cwituꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ machꞌee Tyꞌo̱o̱tsꞌom
11 Jnda̱ joꞌ ntyꞌiaya cwii tio canchiiꞌ na jeeⁿ tꞌmaⁿnaꞌ ndoꞌ ntyꞌiaya nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wacatyeeⁿ nacjooꞌ juunaꞌ. Tsjoomnancue ñꞌeⁿ tsjo̱ꞌluee jnda̱ tsuuñꞌeⁿnaꞌ jo nnoom. 12 Mati tcoꞌnaꞌ no̱o̱ⁿ na ntyꞌiaya lꞌoo, joo nnꞌaⁿ na tyoluiitꞌmaⁿndye ñequio nnꞌaⁿ na tjaa ljoꞌ tyolaꞌxmaⁿ. Meintyjeeꞌ naⁿꞌñeeⁿ jo nnom tio canchiiꞌñeeⁿ. Jnda̱ chii seinꞌmeiiⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso libro na chonaꞌ ljeii na matseicano̱o̱ⁿnaꞌ cantyjati na ñelꞌa lꞌooꞌñeeⁿ. Cantyja ꞌnaaⁿ joo ñꞌoomꞌñeeⁿ tuꞌxeⁿndyena. Ndoꞌ mati waa cwiicheⁿ libro na chuunaꞌ ncuee nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ na cwitaꞌndoꞌ, jnda̱ seinꞌmeiiⁿꞌeⁿ. 13 Ndoꞌ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na tja̱ naquiiꞌ ndaaluee, jndyaandyena joꞌ joꞌ. Ndoꞌ añmaaⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱ na mꞌaⁿ yuu na meindooꞌ lꞌoo, jndyaandyena joꞌ joꞌ. Quia joꞌ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ tuꞌxeeⁿ joona cantyjati na jnda̱ ñelꞌana. 14 Xjeⁿꞌñeeⁿ juu na machꞌee na cwiwje nnꞌaⁿ ndoꞌ ñequio tsjoom lꞌoo, tjoomꞌm joonaꞌ ndaaluee chom. Juu ndaaluee chom tseixmaⁿnaꞌ na jnda̱ we na cwiwje nnꞌaⁿ. 15 Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na tîcwiljeii xueeꞌ nacjooꞌ libro na chuunaꞌ ncuee nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿ na cwitaꞌndoꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ tjoomꞌm juu naquiiꞌ ndaaluee chom. Luaaꞌ waa na tcoꞌnaꞌ no̱o̱ⁿya.