21
Tsjo̱ꞌluee xco ñequio tsjoomnancue xco
Quia joꞌ ntyꞌiano̱o̱ⁿ tsjo̱ꞌluee xco ñequio tsjoomnancue xco. Ee jnda̱ ntycwii cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjo̱ꞌluee najndyee ñequio tsjoomnancue najndyee. Ndoꞌ tatjaaꞌnaⁿ ndaaluee cwii cuaa. Ndoꞌ ntyꞌiaya tsjoom Jerusalén xco, tsjoom na ljuꞌ cwiluiiñe. Jnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tycwiꞌnaꞌ chaꞌcwijom cwii yuscundyua na manncoco ñꞌeⁿ saaꞌ. Quia joꞌ jndiiya na jndeii teicꞌuaa matseineiⁿ ángel cañoomꞌluee na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matso:
—Jeꞌ mamꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ. Jnda̱ ljooꞌñetyeeⁿ ñꞌeⁿndyena ee maqueeⁿ joona na nnꞌaaⁿꞌaⁿ. Nqueⁿ nncꞌoomñê ñꞌeⁿndyena ndoꞌ nntseixmaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaana. Ticwii cwii ndaanda̱a̱na nncueeꞌñê. Taxocwjena joꞌ joꞌ. Taxocꞌomna na chjooꞌ nꞌomna, meiⁿ taxocatyueena, meiⁿ na taxoquiitinaꞌ joona. Ee jnda̱ teinom cantyja na ñetjoomna najndyee.
Quia joꞌ nqueⁿ na wacatyeeⁿ tio, tsoom:
—Queⁿꞌ cwenta, matsꞌaa na caluiixco chaꞌtso.
Mati tsoom no̱o̱ⁿ:
—Luaa catseiljeiꞌ ee ñꞌoommeiiⁿ, ñꞌoom na mayuuꞌ joonaꞌ. Nnda̱a̱ ntyjaaꞌtyeⁿ tsꞌom tsꞌaⁿ joonaꞌ.
Ndoꞌ tsoticheⁿ no̱o̱ⁿ:
—Jnda̱ jnda̱a̱ꞌ chaꞌtso. Ja mꞌaaⁿya cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii chaꞌtso, ndoꞌ maxjeⁿ nncꞌo̱o̱ⁿya quia na jnda̱ ntyue chaꞌtso. Cwiluiindyo̱ xꞌe chaꞌtso ndoꞌ mati ntyjii chiuu cwintycwiinaꞌ. Juu tsꞌaⁿ na ñeꞌcꞌuu ndaa, ja cweꞌ yuu nñequia ndaa xo̱ꞌ ncꞌuu, ndaa na mañequiaanaꞌ na wandoꞌ tsꞌaⁿ. ꞌÑeeⁿ juu na jnda̱ jnaⁿñe nacjooꞌ natia, chaꞌtso nayameiⁿꞌ nndaaꞌ. Ndoꞌ ja nluiindyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ jom nluiiñê jndaaya. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitjeiiꞌndye cantyja ꞌnaⁿya ee na cwicatyuena, ndoꞌ nnꞌaⁿ na ticalaꞌyuꞌ, ñequio nnꞌaⁿ na jnda̱ jluiꞌ chaꞌtso nnom natia lꞌa, nntiomnaꞌ joona naquiiꞌ ndaalueechom. Ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na cwilaꞌcwjee ncꞌiaa, nnꞌaⁿ na cweꞌ mꞌaⁿya ñꞌeⁿ ncꞌiaa, nnꞌaⁿ na caluaꞌndye, nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ nlꞌa, ñequio naⁿcantu, maxjeⁿ chaꞌtsondyena jnda̱ teijndaaꞌ na nntiomnaꞌ joona naquiiꞌ ndaalueechom na cwico ljo̱ꞌ sufra̱. Joꞌ joꞌ yuu na jnda̱ we na cwiwje nnꞌaⁿ.
Tsjoom Jerusalén xco
Quia joꞌ tyjeeꞌcañoom cwii na ntquieeꞌndye ángeles na ñejleicho ntquieeꞌ waso na tooꞌ ntquieeꞌ nnom nawiꞌ na macanda̱. Tqueeⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ja, tsoom:
—Candyoꞌ ndoꞌ mꞌmo̱o̱ⁿya njomꞌ yuscu na waa ñomcaaꞌ, juu nluiiñe scuuꞌ nquii Catsmaⁿ.
10 Quia joꞌ tcoꞌnaꞌ no̱o̱ⁿ na ntyꞌiaya cantyja na tꞌmo̱ⁿ Espíritu Santo. Tjañꞌoom ángelꞌñeeⁿ ja yuu waa cwii sjo̱ tꞌmaⁿ na ndye. Joꞌ joꞌ tꞌmo̱ⁿ no̱o̱ⁿ tsjoom tꞌmaⁿ Jerusalén, tsjoom na ljuꞌ cwiluiiñenaꞌ. Jnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jndyocuenaꞌ. 11 Ñꞌoomnaꞌ nacaxuee na tseixmaⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Macoꞌnaꞌ luiꞌ chaꞌcwijom cwii tsjo̱ꞌ na jeeⁿ ndyaꞌ jnda, chaꞌna tsjo̱ꞌ jaspe, ndoꞌ xueenaꞌ chaꞌcwijom tsioo. 12 Ndiocheⁿ tsjoomꞌñeeⁿ meintyjeeꞌ tatiom tꞌmaⁿ na jeeⁿ ndye. Niom canchooꞌwe ndyueelꞌa tatiomꞌñeeⁿ, ndoꞌ meintyjeeꞌ cwii cwii ángel na cwii cwii ꞌndyootsꞌa. Mati ncuee canchooꞌwe ntmaaⁿꞌ ntseinda Israel teiljeii cwii cwiinaꞌ nacjooꞌ cwii cwii ꞌndyootsꞌa. 13 Ndyee ndyueelꞌa niom jo ndoꞌ na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ, ndyee ndyuelꞌa niom jo ndoꞌ na mꞌaⁿ cancjuu ntquieeꞌ, ndoꞌ jo ndoꞌ na mꞌaaⁿ caxjuu tsoomꞌnaaⁿ, ndoꞌ cantyja na majaacue ñeꞌquioomꞌ. 14 Tuii tsiaⁿtsjo̱ꞌ tatiom tsjoomꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ canchooꞌwe ljo̱ꞌ na jeeⁿ ntꞌmaⁿ. Ndoꞌ canchooꞌwe apóstoles, teiljeii xueeꞌ cwii cwii joona nacjooꞌ cwii cwii tsjo̱ꞌñeeⁿ.
15 Nquii ángel na seineiⁿ ñꞌeⁿndyo̱ maleiñꞌoom cwii tsꞌoomxjeⁿ na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ sꞌom cajaⁿ. Ñꞌeⁿ juunaꞌ nncwjeeⁿꞌeⁿ xjeⁿ tsjoomꞌñeeⁿ, ñequio tatiom na meintyjeeꞌ ndiocheⁿ ndoꞌ ñequio ndyueelꞌa tatiomꞌñeeⁿ. 16 Juu tsjoomꞌñeeⁿ ljoꞌyu xjeⁿ nquinaꞌ, ñeꞌcwii xjeⁿ cantyja na tmeiⁿnaꞌ ndoꞌ cantyja na tconaꞌ. Quia joꞌ tjeiiⁿꞌeⁿ xjeⁿ cwii ntyjaaꞌ tsjoomꞌñeeⁿ ñequio tsꞌoomxjeⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Tueꞌntyjo̱ chaꞌna we meiⁿ waljooꞌ we siaⁿnto kilómetros na tco juunaꞌ. Ñeꞌcwii xjeⁿ cantyja na tconaꞌ ñequio na tmeiⁿnaꞌ ñequio na ndyenaꞌ. 17 Mati tjeiiⁿꞌeⁿ xjeⁿ tatiom cwanti na ndyenaꞌ. Tueꞌntyjo̱ chaꞌna ndyeenꞌaaⁿ nchooꞌ qui nchooꞌ ñequiee metros na ndyenaꞌ. Ndoꞌ tsꞌoomxjeⁿ na teilꞌueeꞌñe ángel matseijomnaꞌ chaꞌxjeⁿ na tco tsꞌoomxjeⁿ na cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ.
18 Tatiomꞌñeeⁿ tuiinaꞌ ñꞌeⁿ ljo̱ꞌ jaspe, ndoꞌ juu tsjoom tuiinaꞌ ñꞌeⁿ sꞌomcajaⁿ ya. Macoꞌnaꞌ luiꞌ chaꞌna machꞌee cwii tsioo na caxuee. 19 Teichjoom tsiaⁿtsjo̱ꞌ tatiom tsjoomꞌñeeⁿ ñequio chaꞌtso nnom ljo̱ꞌ na jnda. Tsjo̱ꞌ tꞌmaⁿ najndyee, tsjo̱ꞌ cachuiiꞌ na jndyu jaspe, tsjo̱ꞌ na jnda̱ we, na jndyu zafiro. Tsjo̱ꞌ na jnda̱ ndyee, cachuiiꞌ na jndyu ágata. Tsjo̱ꞌ na jnda̱ ñequiee, mati cachuiiꞌ na jndyu esmeralda. 20 Tsjo̱ꞌ tꞌmaⁿ na jnda̱ ꞌom, colo wee na caljeii na jndyu ónice. Tsjo̱ꞌ na jnda̱ yom, tsjo̱ꞌ wee na jndyu cornalina. Tsjo̱ꞌ na jnda̱ ntquieeꞌ, cajaⁿnaꞌ na jndyu crisólito. Tsjo̱ꞌ na jnda̱ ñeeⁿ, cachuiiꞌnaꞌ chaꞌna ndaaluee na jndyu berilo. Tsjo̱ꞌ na jnda̱ ñjeeⁿ, colo tscoꞌndaa na jndyu topacio. Tsjo̱ꞌ na jnda̱ nqui, colo wii na jndyu crisoprasa. Tsjo̱ꞌ na jnda̱ canchooꞌcwii, colo tsa̱ na jndyu jacinto. Ndoꞌ tsjo̱ꞌ na jnda̱ canchooꞌwe, colo catsiooꞌ na jndyu amatista. 21 Canchooꞌwe ndyueelꞌa na niom tatiom, tuiinaꞌ ñꞌeⁿ ta̱ꞌ perlas. Cwii cwii ꞌndyootsꞌa tuiinaꞌ ñꞌeⁿ cwii ta̱ꞌ perla tꞌmaⁿ. Ndoꞌ nataa tꞌmaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ tuiinaꞌ ñꞌeⁿ sꞌomcajaⁿ ya. Macoꞌnaꞌ luiꞌ chaꞌna machꞌee cwii tsioo na caxuee.
22 Ndoꞌ tjaaꞌnaⁿ watsꞌom ntyꞌiaya tsjoomꞌñeeⁿ, ee nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tseixmaⁿñꞌeeⁿ chaꞌtso nnom najnda̱, ñequio nquii Catsmaⁿ, joona cwiluiindyena watsꞌom cwentaaꞌ tsjoomꞌñeeⁿ. 23 Ndoꞌ joꞌ joꞌ ticaⁿnaꞌ ñeꞌquioomꞌ, meiⁿ chiꞌ na nlaꞌxuee. Ee cantyja na caxueeñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio juu Catsmaⁿ, joꞌ naxuee joꞌ joꞌ. 24 Nnꞌaⁿ njoomnancue na jnda̱ jluiꞌnꞌmaaⁿndye nncꞌomna cantyja naxuee tsjoomꞌñeeⁿ. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿndyeti tsjoomnancue, juu na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ joona, nncꞌoonꞌomna juunaꞌ tsjoomꞌñeeⁿ ndoꞌ nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ. 25 Tsjoomꞌñeeⁿ tjaaꞌnaⁿ natsjom. Joꞌ chii ticata̱ꞌ ndyueelꞌa tatiom ndiocheⁿ ee ñeⁿnquiiꞌcheⁿ naxuee. 26 Nnꞌaⁿ njoomnancue nncꞌoochona chaꞌtsoti na ya na laꞌxmaⁿna ndoꞌ nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ. 27 Tsjoomꞌñeeⁿ tijoom nncjaaquieeꞌ meiⁿnquia na tiljuꞌ, meiⁿ nnꞌaⁿ na cwajndii cwilꞌa, meiⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌneiⁿ cantu. Macanda̱ nncꞌooquieꞌ nnꞌaⁿ na teiljeii ncuee nacjooꞌ libro cwentaaꞌ juu Catsmaⁿ. Naⁿꞌñeeⁿ ticantycwii na cwitaꞌndoꞌna.