22
1-2 Jnda̱ joꞌ tꞌmo̱ⁿ ángelꞌñeeⁿ cwii jndaa na cwinaⁿnaꞌ xꞌee tio na wacatyeeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Catsmaⁿ. Macaanaꞌ xcwe tsꞌom nataa tꞌmaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ. Ndaa na cwinaaⁿꞌ joꞌ joꞌ jeeⁿ xueenaꞌ chaꞌcwijom tsioo ndoꞌ juunaꞌ mañequiaanaꞌ na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ. Mati we ntyja ꞌndyoo jndaa meintyjeeꞌ nꞌoom na cwiñeꞌquia na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ. Ntyja canchooꞌwe nnom ta̱ nꞌoomꞌñeeⁿ, ndoꞌ cwii cwii nnom ta̱ cwiquienaꞌ tincwii chiꞌ. Mati tscoo nꞌoomꞌñeeⁿ laꞌxmaⁿnaꞌ nasei na matseinꞌmaⁿnaꞌ nnꞌaⁿ njoomnancue. Meiⁿcwii nnom nawiꞌ na cwitjoom nnꞌaⁿ taxocantyꞌiaana joꞌ joꞌ. Macanda̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nncwacatyeeⁿ tio ꞌnaaⁿꞌaⁿ joꞌ joꞌ ñequio Catsmaⁿ ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom nnoom nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom. Nntyꞌiaanda̱a̱na jom ndoꞌ nñoom xueⁿꞌeⁿ cantaana. Taxocuaa natsjom ndoꞌ taxocaⁿnaꞌ chom lámpara, meiⁿ ñeꞌquioomꞌ ee nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñê naxuee nda̱a̱na. Ndoꞌ ticantycwii na cwitsa̱ꞌntjomna.
Manndyooꞌ na nndyonndaꞌ Jesucristo
Jnda̱ joꞌ tso ángelꞌñeeⁿ no̱o̱ⁿ:
—Chaꞌtso ñꞌoommeiiⁿ tjacantyja na mayuuꞌnaꞌ, jo chii nnda̱a̱ ntyjaaꞌtyeⁿ tsꞌom tsꞌaⁿ joonaꞌ. Nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñê na matseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌom nnꞌaⁿ na cwiñeꞌquia ñꞌoomꞌm. Joꞌ chii jnda̱ jñoom ángel cwentaaⁿꞌaⁿ na caꞌmo̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomna nnoom ljoꞌ na mawaaxjeⁿ na nluii.
Matso Jesucristo:
—Queⁿꞌyoꞌ cwenta, matyuaaꞌ nncua̱ꞌcaño̱o̱ⁿya na mꞌaⁿꞌyoꞌ.
Neiiⁿꞌ tsꞌaⁿ na matseicanda̱ ñꞌoom na chuu librowaa cantyja chiuu cwindyonaꞌ.
Ja Juan ntyꞌiaya chaꞌtso nmeiⁿꞌ ndoꞌ jndiiya cantyja ꞌnaaⁿnaꞌ. Ndoꞌ quia na jnda̱ ntyꞌiaya ndoꞌ jnda̱ jndiiya ñꞌoommeiⁿꞌ, quia joꞌ tco̱o̱ꞌa xtya̱ jo nnom ángelꞌñeeⁿ na nntseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ jom na tꞌmo̱o̱ⁿ nmeiⁿꞌ no̱o̱ⁿ. Sa̱a̱ tsoom:
—Tintsaꞌ na luaaꞌ, ee tjom na cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyuꞌ, ñequio ncꞌiaꞌ na cwiñeꞌquia ñꞌoomꞌm, ndoꞌ ñequio joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌcanda̱ ñꞌoom na chuu librowaañe. Macanda̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom catseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ.
10 Mati tsoom no̱o̱ⁿ:
—Joo ñꞌoom na chuu librowaa cantyja chiuu cwindyonaꞌ, tintseicuꞌ joonaꞌ na ticandye nnꞌaⁿ ee ncꞌe na jnda̱ teinndyooꞌ xjeⁿ na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ joonaꞌ. 11 Juu tsꞌaⁿ na machꞌee yuu na ticatyꞌiomyanaꞌ catsꞌaato na ljoꞌ. Ndoꞌ juu tsꞌaⁿ na tiljuꞌ matseitiuu, caljooꞌñeto na ljoꞌ. Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na matseijomñe ñequio na matyꞌiomyanaꞌ, cꞌoomticheⁿ na ljoꞌ. Ndoꞌ juu tsꞌaⁿ na jnda̱ tqueⁿljuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌom, caljooꞌñetyeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.
12 Matso Jesucristo:
—Mayuuꞌcheⁿ matyuaaꞌ nncua̱ꞌcaño̱o̱ⁿya. Nndyo̱ñꞌo̱ⁿya naya na matyꞌiomnaꞌ na nntoꞌñoom nnꞌaⁿ, ndoꞌ nñequiaya joꞌ nnom cwii cwii tsꞌaⁿ cantyjati na sꞌaa. 13 Ja mꞌaaⁿya cwitjo̱o̱cheⁿ na nluii chaꞌtso, ndoꞌ maxjeⁿ nncꞌo̱o̱ⁿya quia na jnda̱ ntycwii chaꞌtso. Ja mꞌaaⁿya najndyee ndoꞌ mꞌaaⁿya na macanda̱. Cwiluiindyo̱ xꞌee chaꞌtso ndoꞌ mati ntyjii chiuu cwintycwiinaꞌ.
14 Mañequiaanaꞌ na neiiⁿ nnꞌaⁿ na cwitmaⁿljuꞌ naquiiꞌ nꞌomna ñequio nioomꞌ Jesucristo. Ee joona wanaaⁿ na nncwinomna ndyueelꞌa na nncꞌooquieꞌna quiiꞌ tsjoom Jerusalén xco. Ndoꞌ nnda̱a̱ nlquieꞌcañomna tsꞌoom na nntquiina ta̱ na mañequiaanaꞌ na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ. 15 Sa̱a̱ naxeⁿꞌ tatiom nnom tsjoomꞌñeeⁿ cwiljooꞌndye nnꞌaⁿ na tiljuꞌ laxmaⁿ ñequio naⁿcaluaꞌ, nnꞌaⁿ na cweꞌ cwimꞌaⁿya ñequio ncꞌiaa, nnꞌaⁿ na cwilaꞌcwjee ncꞌiaa, nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ nlꞌa, ndoꞌ ticwii cwii tsꞌaⁿ na neiiⁿꞌ cantu ndoꞌ majoꞌto machꞌee.
16 —Nnco̱ Jesús jnda̱ jño̱o̱ⁿya ángel cwentaya na mꞌaⁿꞌyoꞌ na macwjiꞌyuuꞌñe chaꞌtso ñꞌoommeiiⁿ nda̱a̱ꞌ ꞌo, ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Ja cwiluiindyo̱ xꞌee ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ David, ndoꞌ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ jom na jndyowicantyjooꞌ. Ja cwiluiindyo̱ caxjuuncoo.
17 Nquii Espíritu Santo ñequio joo nnꞌaⁿ na cwiluiindye scuuꞌ Catsmaⁿ cwiluena:
—Ta Jesús, candyoꞌ.
Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na mandii na matseiꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ ñꞌoommeiiⁿ, catso:
—Candyoꞌ, Ta Jesús.
Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na ñeꞌcꞌuu ndaa, candyontyjaaꞌ jom. Ee meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na ntyjaaꞌ tsꞌom na nluiꞌnꞌmaaⁿñe, candyocꞌuu ndaa na cweꞌyu na mañequiaa na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ.
18 Ticwii cwii tsꞌaⁿ na mandii ñꞌoommeiiⁿ cantyja chiuu cwindyonaꞌ na teiljeii tsomwaañe, ja Juan mañequiaya na caljeii tsaⁿꞌñeeⁿ na waa na teincuuꞌ. Ee xeⁿ nntseicwaljooꞌ tsꞌaⁿ ñꞌoom nacjooꞌ ñꞌoommeiiⁿ, quia joꞌ nacjoomꞌm nntseicwaljooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso nawiꞌ tꞌmaⁿ na teiljeii naquiiꞌ librowaa. 19 Ndoꞌ mati ꞌñeeⁿ juu na nncwjiꞌ ntꞌom ñꞌoom na teiljeii librowaa cantyja chiuu cwindyonaꞌ, Tyꞌo̱o̱tsꞌom nncwjiꞌ na wanaaⁿ na nlquii tsaⁿꞌñeeⁿ ta̱a̱ꞌ tsꞌoom na mañequiaa na cwitaꞌndoꞌ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ nntsꞌaaⁿ na ticwanaaⁿ na nncjaaquieeꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ tsjoom na ljuꞌ cwiluiiñenaꞌ. We ñꞌoommeiⁿꞌ matseineiⁿ librowaa chiuu laꞌxmaⁿnaꞌ.
20 Manquiiti Jesús na macwjiꞌyuuꞌñe ñꞌoommeiⁿꞌ, matsoom:
—Mayuuꞌcheⁿ tyuaaꞌ nncua̱ꞌcaño̱o̱ⁿya na mꞌaⁿꞌyoꞌ.
Ndoꞌ jaa cwitꞌo̱o̱ya nnoom, cwilꞌuuya:
—Mayuuꞌ. Candyoꞌ ꞌu Ta Jesús.
21 Catioꞌnaaⁿñe Ta Jesús chaꞌtsondyoꞌ ꞌo na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Amén.