Carta na jnda̱ we na seiljeii Pedro
1
Carta na seicwanom Pedro nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ
Ja Simón Pedro cwiluiindyo̱ moso ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo ndoꞌ apóstol na majñoom na mañequiaya ñꞌoom naya nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Matseiljeiya ndoꞌ matseicwano̱ⁿya cartawaañe nda̱a̱ ꞌo na mati laxmaⁿꞌyoꞌ juu na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ jâ, na juu joꞌ jeeⁿ ndyaꞌ jnda tseixmaⁿnaꞌ. Laxmaⁿꞌyoꞌ juunaꞌ ncꞌe nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ ñequio Jesucristo na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa cwiluiiñê na matyꞌiomyanaꞌ. Ncꞌe na cwitaꞌjnaⁿꞌyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Jesús na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa, cwijndye naya na catoꞌñoomꞌyoꞌ na laꞌxmaⁿna ñequio na tjaa ñomtiuu cꞌomꞌyoꞌ jo nda̱a̱na.
Jndaaꞌ chiuu lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na calaxmaaⁿ jaa
Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cantyja ꞌnaaⁿꞌ najndeii na cwiluiiñê, mañequiaaⁿ na cwicandaaya chaꞌtso na macaⁿnaꞌ jaa cha nnda̱a̱ nncꞌo̱o̱ⁿya jo nnoom ndoꞌ cha nnda̱a̱ nlajomndyo̱ cantyja na cwiluiiñê. Machꞌeeⁿ na ljoꞌ ncꞌe nqueⁿ na maqueeⁿꞌñê ꞌo na jeeⁿ ndyaꞌ tꞌmaⁿ cwiluiiñe ndoꞌ mati ñequio chaꞌtso naya na tꞌmaⁿ na machꞌeeⁿ. Cantyja ꞌnaaⁿ nmeiⁿꞌ, jnda̱ tquiaaⁿ ñꞌoom nda̱a̱ya chiuu na nntsꞌaaⁿ, na joo ñꞌoomꞌñeeⁿ jeeⁿ jnda laxmaⁿnaꞌ, cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ joonaꞌ ꞌo nnda̱a̱ ntsalajomndyoꞌ na jom Tyꞌo̱o̱tsꞌom teincooñe ndoꞌ cha nnda̱a̱ nndyaandyoꞌ natia na cwajndii na chuu tsjoomnancue na matseiqueeⁿnaꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ. Ncꞌe na luaaꞌ, juu na cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ, macaⁿnaꞌ na cꞌomꞌyoꞌ na xcwe cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ ñequio nnꞌaⁿ, ndoꞌ ñequio juu joꞌ cꞌomꞌyoꞌ na xcwe calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ, ndoꞌ quia cwilaxmaⁿꞌyoꞌ joꞌ cꞌomꞌyoꞌ na queⁿndyoꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ xjeⁿ, ndoꞌ ñequio juu joꞌ, cꞌomꞌyoꞌ na nioomꞌcheⁿ nꞌomꞌyoꞌ, ndoꞌ ñequio juu joꞌ, quiandyoꞌ na nleitquiooꞌ na mꞌaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ quia laxmaⁿꞌyoꞌ joꞌ, cꞌomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ ñequii tsꞌaⁿ ntseinda, ndoꞌ na ljoꞌ, cꞌomꞌyoꞌ na jnda nquiuꞌyoꞌ nnꞌaⁿ.
Ee xeⁿ cwilaꞌxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌtso nmeiⁿꞌ ndoꞌ cwileijndye joonaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ, xocatsꞌaanaꞌ na ticwilꞌuendyoꞌ meiⁿ ticweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na cwilaxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaꞌ Ta Jesucristo. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na ticatseixmaⁿ nmeiⁿꞌ, cwiluiiñe tsꞌaⁿ na tsa̱ mantyꞌiaaꞌ oo nchjaaⁿꞌ. Jnda̱ tsuuꞌ tsꞌoom na seiljuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom jnaaⁿꞌaⁿ na ñeseixmaaⁿ. 10 Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe na tqueeⁿꞌñê ꞌo ndoꞌ tjeiiꞌñê ꞌo cwentaaⁿꞌaⁿ, cjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ na calaxmaⁿꞌyoꞌ nmeiⁿꞌ, ee xeⁿ na nmeiⁿꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ quia joꞌ tijoom nntseilcweꞌtyaꞌnaꞌ ꞌo cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 11 Ndoꞌ xeⁿ nmeiiⁿꞌ nlꞌaꞌyoꞌ, jeeⁿ tincꞌuaaꞌ nñequiaaⁿ na nntsaquieeꞌndyoꞌ yuu na ticantycwii na matsa̱ꞌntjom nquii na tjacantyja na tꞌmaⁿ cwiluiiñe ndoꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe jaa, juu Ta Jesucristo.
12 Joꞌ chii ñequiiꞌcheⁿ na matseilcwiiꞌndyo̱ ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ meiiⁿ na manquiuꞌyaꞌyoꞌ joonaꞌ ndoꞌ mantyjiiya na ꞌo mꞌaaⁿꞌtyeⁿ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ na jnda̱ toꞌñoomꞌyoꞌ. 13 Ee maxjeⁿ ntyjii na matyꞌiomyanaꞌ na matseilcwiiꞌndyo̱ ñꞌoommeiiⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ yocheⁿ na waꞌndo̱ꞌa. 14 Ee ntyjiiya na mawaxjeⁿ na nncꞌio̱, chaꞌxjeⁿ tꞌmo̱ⁿ Ta Jesucristo no̱o̱ⁿ. 15 Sa̱a̱ nntsꞌaa chaꞌtso na nnda̱a̱ nntsꞌaa cha meiiⁿ na jnda̱ tyꞌio̱ nncjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ.
Ñꞌeⁿ Pedro quia seitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom Jesucristo
16 Quia na tꞌmo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ najndeii na matseixmaⁿ Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa, ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na nntseixmaaⁿ quia na nndyonnaaⁿꞌaⁿ, nchii cweꞌ cuento ñꞌoomꞌñeeⁿ, ee jndo̱o̱ꞌnda̱a̱yâ na tjacantyja na tꞌmaⁿ seitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom. 17 Ee ntyꞌiaanda̱a̱yâ xjeⁿ na nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom tꞌmaⁿ seitꞌmaaⁿꞌñe jom, tso: “Luaa nquii tiꞌJndaaya na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya jom, ñꞌeⁿ jom jeeⁿ neiⁿya.” 18 Mancjo̱o̱tya̱a̱yâ jndya̱a̱yâ ñꞌoomꞌñeeⁿ na tso na jnaⁿnaꞌ nandye cañoomꞌluee, xjeⁿ na tꞌo̱o̱ⁿyâ ñꞌeⁿñê sjo̱ꞌñeeⁿ na ljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ.
19 Ndoꞌ mati waa na cwileiñꞌo̱o̱ⁿya na majndaaꞌya, juu ñꞌoom na tyolaneiⁿ profetas na tyoñequia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tandyo xuee, ꞌo jeeⁿ xcwe nlꞌaꞌyoꞌ xeⁿ cwilañꞌoomꞌndyoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ na laxmaⁿnaꞌ chaꞌcwijom lámpara na matseixueeñenaꞌ yuu na jaaⁿñe, hasta nquii na cwiluiiñe caxjuuncoo matseixueeñe naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. 20 Sa̱a̱ najndyee macaⁿnaꞌ na catseiꞌno̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ na tjaaꞌnaⁿ cwii ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii ncꞌe na seijndaaꞌñe nquii na seiljeii juunaꞌ, 21 ee profetas na tyoñequia ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ ꞌnaaⁿ na quia nluii, tîcalaneiⁿna chiuu tyomꞌaaⁿꞌ nꞌom nquieena. Joona tyolaxmaⁿna nnꞌaⁿ na tyolaneiⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chiuu tꞌmo̱ⁿ Espíritu Santo nda̱a̱na.