2
Mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na tiyuuꞌ ñꞌoom cwitꞌmo̱o̱ⁿ
(Jud. 4-13)
Mati tiempoꞌñeeⁿ tyomꞌaⁿ profetas na tiyuuꞌ ñꞌoom tyoñequia nda̱a̱ nnꞌaⁿ Israel, ndoꞌ majoꞌti nntsꞌaanaꞌ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. Joona cweꞌ ntyꞌiu ntꞌmo̱o̱ⁿna ñꞌoom na nntseiꞌndaaꞌnaꞌ ꞌo, hasta nluena na tiyuuꞌ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê joona, ndoꞌ na luaaꞌ nꞌomna tyuaaꞌ nntꞌuiiwiꞌnaꞌ joona. Jndye nnꞌaⁿ nlaꞌjomndye natia na jeeⁿ wiꞌ laxmaⁿna, ndoꞌ jnaaⁿꞌ na luaaꞌ laxmaⁿ naⁿꞌñeeⁿ, tisꞌa ñꞌoom ncwineiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ncꞌe na jeeⁿ queeⁿ nꞌomna sꞌom, joꞌ na nlꞌana nawiꞌ ꞌo ñequio ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿna nda̱a̱ꞌyoꞌ na tiyuuꞌ sa̱a̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom teiyo seijndaaꞌñê na nntꞌuiityeⁿnaꞌ joona, ndoꞌ maxjeⁿ nluii chaꞌxjeⁿ na jnda̱ seijndaaꞌñê.
Ee ángeles na lꞌa jnaⁿ tîcatseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tioom joona naquiiꞌ bꞌio yuu na jaaⁿñe, na chuꞌtyeⁿndyena lꞌuaancjo na caljooꞌndyetyeⁿna joꞌ joꞌ na nncwindooꞌna hasta quia na nncuꞌxeeⁿ chaꞌtso. Meiⁿ nnꞌaⁿ na tyomꞌaⁿ tsjoomnancue teiyo, tîcatseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona quia seiquioom ndaaluaꞌntyꞌa nacjoona na tia nnꞌaⁿndyena. Manda̱ tjeiꞌnꞌmaaⁿñê Noé, ndi ñꞌeeⁿ ntquieeꞌ nnꞌaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. Jom tsaⁿ na tyoñequiaa ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cꞌomna cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. Ndoꞌ mati seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyuiiꞌ tsjoom Sodoma ñꞌeⁿ Gomorra na tco ñꞌeⁿnaꞌ cweꞌ tsjaaꞌ ꞌndiinaꞌ. Sꞌaaⁿ na ljoꞌ cha na mꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na quia nncꞌom na talꞌana chaꞌxjeⁿ tyolꞌa naⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ seicandyaañê Lot na tyomꞌaaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ ee tyotseixmaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. Tyotseiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjeeⁿ na tyontyꞌiaaⁿꞌaⁿ na cwajndii natia na tyolꞌa naⁿꞌñeeⁿ. Juu Lotꞌñeeⁿ tyoluiiñê cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. Joꞌ chii ꞌio ndi ꞌio tyotseiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjeeⁿ na tyontyꞌiaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ tyoñeeⁿ chaꞌtso nnom natia na tyolꞌa naⁿꞌñeeⁿ. Joꞌ chii nnꞌaⁿ na cwiñequiandyeñꞌeⁿ cantyja na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, mantyjiijndaaꞌñê chiuu nntseicandyaañê tsꞌaⁿ quia na maqueⁿnaꞌ xjeⁿ juu. Ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na cwiñequiandye cantyja ꞌnaaⁿꞌ natia, nljooꞌndyena nacje ꞌnaaⁿꞌ nawiꞌ na ntꞌuiityeⁿnaꞌ joona xuee na nntuꞌxeⁿndye nnꞌaⁿ.
10 Maluaaꞌ nntsꞌaaⁿ ñequio nnꞌaⁿ na cweꞌ cwiñeꞌquiandyeto cantyja na neiⁿnco nquiu nnꞌaⁿ tsjoomnancue, ndoꞌ na ticueeꞌ nꞌomna na nntsa̱ꞌntjom Ta Jesús joona. Tjaa na matseicatyꞌuenaꞌ joona na cwiñeꞌquiandyetona cantyja na lꞌue nꞌom nquieena. Meiⁿ tinquiaana na nluena cwii ñꞌoomntjeiⁿ nacjoo joo na jnda̱ti na tꞌmaⁿ cwiluiindye na mꞌaⁿ yuu na jeeⁿ neiⁿncooꞌ, 11 sa̱a̱ wandyo̱ꞌ waa cantyja ꞌnaaⁿ ángeles ee meiiⁿ na jnda̱tina ndoꞌ tꞌmaⁿti laxmaⁿna, sa̱a̱ tiquilaꞌjnaaⁿꞌna joo na jeeⁿ tꞌmaⁿ cwiluiindye jo nnom nquii na matsa̱ꞌntjom.
12 Sa̱a̱ joo nnꞌaⁿ na tiyuuꞌ ñꞌoom na cwiñequia matseijomnaꞌ joona chaꞌcwijom quiooꞌ na tijndo̱ꞌ nꞌom. Ee quiooꞌ cweꞌ cwilꞌatoyoꞌ. Tuiindyeyoꞌ na nda̱a̱ nntꞌue nnꞌaⁿ na nlaꞌcwjeena jooyoꞌ. Naⁿꞌñeeⁿ meiiⁿ ñꞌoom na ticalaꞌno̱ⁿꞌna sa̱a̱ cwilaneiⁿna ñꞌoom ntjeiⁿ cantyja ꞌnaaⁿnaꞌ, ndoꞌ nncwjena chaꞌxjeⁿ cwiwje quiooꞌ, 13 nntꞌuiiwiꞌnaꞌ joona ncꞌe na jnda̱ taꞌwiꞌna ntꞌomcheⁿ. Joona mꞌaⁿna na neiiⁿna na cwiñequiandyena cantyja ꞌnaaⁿ joo na neiⁿnco nquiu nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Matseijnaaⁿꞌnaꞌ ꞌo na cwilajomndyena ñꞌeⁿndyoꞌ quia cwicwaꞌyoꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ xjeⁿ na cwilaꞌneiiⁿꞌndyena na cwiñequiandyena ñequio na neiⁿnco nꞌomna na manquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ joona.
14 Na ntyꞌiaana cwii yuscu, queeⁿ nꞌomna jom, tyoojaacjoona na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena. Nnꞌaⁿ na tityeⁿ cwilaꞌyuꞌ, cwiꞌoochoondyena naⁿꞌñeeⁿ na nꞌndye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Laxmaⁿna nnꞌaⁿ na queeⁿ nꞌom ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na ñeꞌcuaanaꞌ lueena. Laxmaⁿna nnꞌaⁿ na nlcoꞌwiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 15 Laꞌxmaⁿ naⁿmꞌaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tsuundye ee jnda̱ ꞌndyena nato na yuu. Joona cwilaꞌjomndyena ñꞌoom na tyoñequiaa profeta Balaam jnda Beor na tyoqueⁿ tsꞌoom na nncwantjoom sꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ natia na nntsꞌaaⁿ. 16 Sa̱a̱ na tia na sꞌaaⁿ, jndiꞌtiaaⁿꞌaⁿ ñꞌoom ꞌndyoo tsꞌaⁿ na seineiⁿ snom tsmeiiⁿꞌeⁿ, ndoꞌ na ljoꞌ seitsaaⁿꞌñenaꞌ na ntjeiⁿ ljoꞌ wjacatsꞌaaⁿ.
17 Naⁿmꞌaⁿꞌ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ, laꞌxmaⁿna chaꞌcwijom luiꞌ na jnda̱ tcaaⁿ, chaꞌcwijom nchquiu na lomañjaaⁿ mantquie jndye. Ndoꞌ jnda̱ teijndaaꞌ cantyja ꞌnaaⁿna na ticantycwii na ljooꞌndyetyeⁿna yuu na jaaⁿ ntom. 18 Naⁿmꞌaⁿꞌ sꞌa ñꞌoom cwilaneiⁿna na tixocateijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ na cꞌoom chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cantyja ꞌnaaⁿꞌ natia na cwiluii ndoꞌ na queeⁿ nꞌom nnꞌaⁿ, cwilꞌa naⁿmꞌaⁿꞌ na joo nnꞌaⁿ na quia jnaⁿcheⁿnaꞌ na cwindyaandye natia na matseixmaⁿ tsjoomnancue, quiandye naⁿꞌñeeⁿ cantyja na lꞌue nꞌomna. 19 Cwiluena xeⁿ nntseijomñe tsꞌaⁿ ñequio ñꞌoom na cwiñequiana, nncꞌoom candyaañe tsꞌaⁿ sa̱a̱ nquiee tquiena laxmaⁿna na cwindyeꞌntjomtyeⁿna nda̱a̱ natia, ee meiⁿquia na maqueⁿnaꞌ xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌnaꞌ tsꞌaⁿ, tseixmaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na mandiꞌntjomtyeⁿ nnom juunaꞌ. 20 Ee quia matseiyuꞌ tsꞌaⁿ ñequio nquii na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom, nquii Jesucristo na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ, ee na matseiyuꞌ tsꞌaⁿ joꞌ jnda̱ jndyaañê natia na matseixmaⁿ tsjoomnancue ndoꞌ nda̱quia xeⁿ nntseijomñennaaⁿꞌaⁿ ñequio natiameiⁿꞌ, cwajndiiti nntjoom, nchiiti na tjom jñeeⁿ. 21 Titꞌmaⁿti nntꞌuiinaꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ xeⁿ tyootajnaaⁿꞌna ñꞌoom na mayuuꞌ, sa̱a̱ ncꞌe na taꞌjnaaⁿꞌna juunaꞌ ndoꞌ nda̱quia tjeiiꞌlcweꞌndyena, tyeⁿti ntꞌuiinaꞌ joona ncꞌe taꞌjnaaⁿꞌna ñꞌoom na ljuꞌ na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. 22 Ndoꞌ na luaaꞌ waa maꞌmo̱ⁿnaꞌ na mayuuꞌ ñꞌoom na tjañoomꞌ. Matso ñꞌoomꞌñeeⁿ: “Juu catsueꞌ wjaacwaꞌnnaaⁿꞌaⁿ ꞌnaⁿ na jnda̱ to̱o̱ⁿ. Ndoꞌ catscu na jnda̱ seicanda̱a̱ꞌ tsꞌaⁿ, wjaalcweꞌyoꞌ, nntseicantyeeⁿñenndaꞌyoꞌ quiiꞌ tsooꞌ.”