3
Nndyonndaꞌ Jesucristo
ꞌO nnꞌaⁿya na jeeⁿ jnda ntyjiiya, cartawaañe carta jnda̱ we matseicwano̱ⁿya na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na nncꞌoomꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñequio we joonaꞌ. Lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na cjañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na tandyo xuee tyoñequia profetas na ljuꞌ nꞌom. Ndoꞌ mati cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na tꞌmo̱ⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa ndoꞌ macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa, ñꞌoom na tyoñequia apóstoles ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ.
Najndyee cꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncuee na macanda̱ nncꞌom nnꞌaⁿ na nneiⁿꞌncona nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Macanda̱ nncꞌom naⁿꞌñeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ natia na cwilaꞌqueeⁿ nꞌomna. Nluena: “¿Yuu waa na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seineiⁿ Ta Jesús na nncwjeeꞌnnaaⁿꞌaⁿ? Ee cantyjati xjeⁿ na tja̱ nnꞌaaⁿya na tyolayuꞌjndyee, ñecwiixjeⁿ mꞌaⁿ chaꞌtsoñꞌeⁿ chaꞌxjeⁿ quia na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom joo joꞌ.” Naⁿmꞌaⁿꞌ cwilꞌayana na cwitsuuꞌ nꞌomna quia to̱ꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na maqueeⁿ chaꞌtso, ncꞌe ñꞌoom ꞌñom, teitquiooꞌ chaꞌtso na niom jo nandye mati jluiꞌ tsjoomnancue quiiꞌ ndaa ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ndaaꞌñeeⁿ. Ndoꞌ mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ ndaa, juu tsjoomnancue na tyowaa, tyuiiꞌ juunaꞌ ñꞌeⁿ ndaaluaꞌntyꞌa. Ndoꞌ mati ncꞌe ñꞌoom ꞌndyoo Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joo ljo̱ꞌluee ñequio tyuaa na waa jeꞌ, cwileiwenaꞌ na lconaꞌ juu xuee quia na nncuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ. Xjeⁿꞌñeeⁿ nnꞌaⁿ natia nnꞌaⁿndye nntsuundye. Sa̱a̱ ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo, tintsuuꞌ nꞌomꞌyoꞌ na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwii xuee matseijomnaꞌ chaꞌna cwii meiⁿ ndyu ndoꞌ cwii meiⁿ ndyu laxmaⁿnaꞌ ntyjeeⁿ chaꞌcwijom cwii xuee. Sa̱a̱ nchii cweꞌ na jeeⁿ nioomñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntseicaña̱a̱ⁿ ñꞌoom na jnda̱ tsoom na nntsꞌaaⁿ chaꞌxjeⁿ cwilaꞌtiuu ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ, sa̱a̱ mꞌaaⁿ nioomcheⁿ tsꞌoom, ee ticalꞌue tsꞌoom na nntsuuñe meiⁿcwii tsꞌaⁿ. Jom lꞌue tsꞌoom na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ calcweꞌ nꞌomna jnaaⁿna.
10 Sa̱a̱ nncueꞌcañoom xuee quia na nndyonndaꞌ Nquii na matsa̱ꞌntjom quia na ticꞌomcꞌee nnꞌaⁿ. Nntseijomnaꞌ chaꞌcwijom quia na nncwjeeꞌcañoom tsaⁿnchꞌue natsjom. Jeeⁿ nntseicatyꞌuenaꞌ nnꞌaⁿ na jndeii nleicꞌuaa ljo̱ꞌluee na nntsuunaꞌ, ndoꞌ chaꞌtso na teilꞌueeꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tqueeⁿ tsjoomnancue nlcoñꞌeⁿnaꞌ ñequio chom.
11 Ncꞌe na luaaꞌ waa na jnda̱ teijndaaꞌ na nntyuiiꞌ chaꞌtso nmeiⁿꞌ, matyꞌiomnaꞌ na cꞌomꞌyoꞌ na ljuꞌ nꞌomꞌyoꞌ jo nnoom ndoꞌ na xcweeꞌ nꞌomꞌyoꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ jom. 12 Cwindoꞌntyꞌiaandyoꞌ na nncueꞌntyjo̱ xuee quia na nncwjeeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Calꞌaꞌyoꞌ chaꞌtso na nnda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ cha nntseityuaaꞌnaꞌ na nncueeꞌ xueeꞌñeeⁿ. Quia joꞌ nntyuiiꞌ ljo̱ꞌluee ñequio chom ndoꞌ ꞌnaⁿ na ñequio tuii tsjoomnancue nndiꞌ joonaꞌ ñequio ntsaachom. 13 Sa̱a̱ jaa meiⁿndo̱o̱ꞌa na nncꞌom ljo̱ꞌluee xco ñequio tsjoomnancue xco na jnda̱ tsoom na nncuaa na cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ ñequiiꞌcheⁿ nncuaa na matyꞌiomyanaꞌ, ndoꞌ chaꞌtso ya.
14 Ncꞌe na luaaꞌ, ꞌo nnꞌaⁿya na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, yocheⁿ na cwimeiⁿndo̱o̱ꞌa nmeiⁿꞌ, calꞌaꞌyoꞌ chaꞌtso na nnda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ cha na nljeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ya mꞌaⁿꞌyoꞌ jo nnoom, na tjaaꞌnaⁿ na cwajndiindyoꞌ meiⁿ tacolatjo̱o̱ndyoꞌ jo nnoom. 15 Tintsuuꞌ nꞌomꞌyoꞌ na juu na meiⁿndooꞌntyꞌiaañe Ta Jesús, luaaꞌ tseixmaaⁿ cha wanaaⁿ na nluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ. Mati tiꞌnnꞌaaⁿya Pablo na jeeⁿ jnda nquiuuya, luaaꞌ waa ñꞌoom na seiljeiⁿ na seicwanoom nda̱a̱ꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na matseijndo̱ꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌoom. 16 Ñequio chaꞌtso carta na matseiljeiⁿ, matseineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ. Nacjooꞌ cartaꞌñeeⁿ ñꞌeeⁿ ñꞌoom na jndeiꞌnaꞌ na nntseiꞌno̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ, na joo nnꞌaⁿ na tyoolaꞌyuꞌya nꞌom ndoꞌ na tijndo̱ꞌ nꞌom, tixcwe cwilaꞌteincooꞌna joonaꞌ chaꞌxjeⁿ mati cwilꞌana ñequio ntꞌomcheⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ teiljeii, ndoꞌ wiꞌ ntjoomna na cwilꞌana na ljoꞌ.
17 Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, ncꞌe na manquiuꞌtiꞌyoꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ, calꞌandyoꞌ cwenta, tintsꞌaanaꞌ na joo ñꞌoom na cwinquioꞌnnꞌaⁿ naⁿꞌñeeⁿ na tia nnꞌaⁿndye, nncꞌoochonaꞌ ꞌo na nncjuꞌtyaꞌnaꞌ ꞌo na xcwe mꞌaⁿꞌyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 18 Joꞌ chii catsataꞌjnaⁿꞌtiꞌyoꞌ Ta Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa ndoꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa. Jom candyaꞌ tsꞌoom ꞌo, catsanaꞌjnda̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu joꞌ. Ticantycwii na cwiluiitꞌmaⁿñê. Amén.