Carta na seicwanom Pablo na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ Filipos
1
Xmaⁿndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tsjoom Filipos
Maja Pablo ñequio Timoteo cwiluiindyô̱ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ nnom Jesucristo, cwilaljeiiyâ cartawaañe, cwilacwano̱o̱ⁿyâ juunaꞌ na mꞌaⁿꞌ ꞌo na cwilaꞌyuꞌyoꞌ tsjoom Filipos na cwilaꞌjomndyoꞌ ñꞌeⁿ Cristo Jesús, ñequiondyoꞌ ꞌo na cwijndoꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio ꞌo na cwindyeꞌntjomꞌyoꞌ nda̱a̱ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Ta Jesucristo quiana na canda̱a̱ꞌya nntoꞌñoomꞌyoꞌ naya na laꞌxmaⁿna ñequio juu na tjaa ñomtiuu cꞌoom tsꞌaⁿ jo nda̱a̱na.
Macaⁿ Pablo cwentaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ
Cwii cwii ndiiꞌ na macjaañjoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo, nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌomya, mañequiaya na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Quia na matseina̱ⁿya nnoom, ñequio na neiⁿya macaⁿꞌa na cateijneiⁿ ꞌo na chaꞌtsondyoꞌ. Ee cantyjati xuee najndyee hasta xjeⁿ jeꞌcheⁿ, ñecwii cwilaꞌjomndyô̱ naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ na cwiñequiaayâ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee ntyjiiyaya na juu tsꞌiaaⁿ nayawaañe na to̱ꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ, ñeꞌcwii tco nntsꞌaaⁿ na nncjaacanda̱a̱ꞌñꞌeⁿnaꞌ hasta xjeⁿ na nncwjeeꞌnndaꞌ Jesucristo. Maxjeⁿ matyꞌiomyanaꞌ na luaaꞌ mꞌaaⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtsondyoꞌ ee na jeeⁿ jnda ntyjiiya ꞌo na cwilaꞌjomndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, meiiⁿ na mꞌaaⁿya wꞌaancjo oo meiiⁿ na meiⁿntyja̱a̱ꞌa jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ na mawaño̱ⁿꞌa ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ oo na mañequiaya ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ cantyja na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ. Ee mantyjiijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jeeⁿ jnda ntyjiiya ꞌo ncꞌe juu na mꞌaaⁿ Jesucristo na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌoom ꞌo chaꞌxjeⁿ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌom yuscu jnaaⁿ na ꞌndaañe. Macaⁿꞌa nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncꞌomꞌtiꞌyoꞌ na jnda nquiuꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ, ñequio na jndo̱ꞌti nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌtiꞌyoꞌ chaꞌtso, 10 cha nnda̱a̱ nntjeiꞌyoꞌ cwenta cwaaⁿ cwii nnom na xcweti tseixmaⁿnaꞌ. Ee na ljoꞌ nnda̱a̱ nncꞌom ljuꞌndyoꞌ na cwitsamꞌaⁿꞌtiꞌyoꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ, meiⁿ ticalaxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye jo nnom Cristo xuee quia na nncwjeeꞌnnaaⁿꞌaⁿ, 11 ndoꞌ na luaaꞌ, nleilꞌueeꞌñe Jesucristo joo na jnda̱ jlaꞌjomndyoꞌ ñꞌeⁿñê na nntseijomnaꞌ joonaꞌ chaꞌcwijom cwii ntjom na cwiweꞌ na cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Yocheⁿ na waꞌndo̱ꞌa nndiꞌtjo̱ⁿya nnom Cristo
12 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na joo nawiꞌmeiiⁿ na matjo̱ⁿya, mayuuꞌcheⁿ cwiteijndeiinaꞌ na ꞌoonndye nnꞌaⁿ ñꞌoom naya na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ. 13 Ee chaꞌtso nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ watsꞌiaaⁿ ñequio ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ, manquiuyana na mꞌaaⁿya wꞌaancjo ncꞌe na majo̱ntyjo̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo. 14 Ndoꞌ majndyeti nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na cwintyꞌiaana na mꞌaaⁿya pra̱so, cwinꞌomtꞌmaaⁿꞌndyena nꞌomna na tiꞌmaaⁿꞌ nꞌomna cwilaneiⁿna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na cwicantyjaaꞌ nꞌomna Ta Jesús.
15 Ñꞌoom na mayuuꞌ na cwantindye joona cwilaneiⁿna ñꞌoomꞌñeeⁿ na ta̱a̱ꞌ nꞌomna ja ndoꞌ ñequio na ñeꞌcwinomꞌna ja, sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ ñequio na xcweeꞌ nꞌom cwilꞌana tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ. 16 Sa̱a̱ ntꞌomndyena cwiñequiana ñꞌoomꞌñeeⁿ na ñequiiꞌcheⁿ mꞌaaⁿꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿ nquieena, tixcweeꞌ nꞌomna ee cwilaꞌtiuuna na cwilꞌana na ljoꞌ, cha nnchjeetinaꞌ ja na mꞌaaⁿya pra̱so, 17 sa̱a̱ ntꞌomndyena cwiñeꞌquiana ñꞌoomꞌm ee na jnda nquiuna ja. Ee cwilaꞌno̱ⁿꞌyana na tyꞌiom Tyꞌo̱o̱tsꞌom tisꞌaaⁿ ja na nncwintyja̱a̱ꞌa jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ tsjoomwaañe. Sꞌaaⁿ na ljoꞌ ee lꞌue tsꞌoom na nncwjiꞌyuuꞌndyo̱ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ nda̱a̱na. 18 Sa̱a̱ meiiⁿ na luaaꞌ waa tjaa na cochꞌeenaꞌ ja, ee meiiⁿ na xcweeꞌ nꞌomna oo na aa tixcweeꞌ nꞌomna na cwiñequiana ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo, mꞌaaⁿya na neiⁿya na ljoꞌ.
Ndoꞌ nncꞌo̱o̱ⁿtya̱ya na neiⁿya, 19 ee ntyjiiya na chaꞌtso nmeiiⁿꞌ nntseijndaaꞌñenaꞌ na nndyaandyo̱ wꞌaancjo ncꞌe na cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaⁿya ndoꞌ na mateijndeii nquii Espíritu na cwiluiiñe Jesucristo ja. 20 Ee ntyjaaꞌya cwii tsꞌo̱o̱ⁿ na tixonquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaa cwii na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nluiꞌjnaaⁿꞌndyo̱, xeⁿ nchii ñequio na tꞌmaⁿya tsꞌo̱o̱ⁿ nnda̱a̱ nntseina̱ⁿ nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ ndoꞌ na majeꞌ ndoꞌ ꞌiocha luaaꞌ nleitquiooꞌ cantyja ꞌnaⁿya na tjacantyja na tꞌmaⁿ cwiluiiñe Cristo, meiiⁿ na nncwando̱ꞌtya̱ oo meiiⁿ na nntseicueeꞌtonaꞌ ja. 21 Ee cantyja ꞌnaⁿya, meiiⁿ xeⁿ nncwando̱ꞌa, maxjeⁿ nnom Cristo nndiꞌntjo̱ⁿya, ndoꞌ xeⁿ nlaꞌcueeꞌna ja, majoꞌ tꞌmaⁿti naya ꞌnaⁿya. 22 Sa̱a̱ xeⁿ na aa nncwando̱ꞌtya̱ nnda̱a̱ nntsꞌaatya̱ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús, joꞌ chii ticaljeii cwaaⁿ cwii na we joo nmeiⁿꞌ na nncwjiiꞌndyo̱. 23 Ee quiiꞌntaaⁿ we nmeiⁿꞌ, jeeⁿ jndeiꞌnaꞌ cwaaⁿ cwii na nncwjiiꞌndyo̱ nayati, ee xeⁿ nncꞌio̱ nncjo̱ na mꞌaaⁿ Cristo, na juu joꞌ jndati tseixmaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaⁿya, 24 sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ luaaꞌ macaⁿnaꞌ na nncwando̱ꞌtya̱ cha cateijndeiinaꞌ ꞌo. 25 Ndoꞌ na mantyjiiyaya na ljoꞌ, matseiꞌno̱ⁿꞌa na nncꞌo̱ⁿtya̱ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ cha nnteijndeiinaꞌ ꞌo na nntsatsatiꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo ndoꞌ na tꞌmaⁿti nñequiaanaꞌ na neiⁿꞌyoꞌ na cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ jom. 26 Joꞌ chii na nncꞌo̱o̱ⁿnndaꞌa quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ cha juu na neiⁿꞌyoꞌ na cwiluiindyoꞌ cwentaaꞌ Jesucristo, nleitꞌmaⁿtinaꞌ.
27 Luaa queⁿꞌyoꞌ cwenta: juu cantyja na cwitsamꞌaⁿꞌyoꞌ, cjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ na matseijomnaꞌ juunaꞌ ñequio ñꞌoom naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo, quia joꞌ meiiⁿ na nncjo̱ nntyꞌia ꞌo oo meiiⁿ na aa tiꞌcjo̱, nnda̱a̱ nndiiya ñꞌoom na cwiljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ na ñeꞌcwii nꞌomꞌyoꞌ na cwilaꞌjnda̱ꞌyoꞌ na chaꞌtsondyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na cwilaꞌyuuꞌa na laꞌxmaaⁿya ncꞌe juu ñꞌoom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, 28 na meiⁿcwii tintseicatyꞌuenaꞌ ꞌo ljoꞌ na nlꞌa nnꞌaⁿ na jndoona ꞌo. Na nlꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ, nntseixmaⁿnaꞌ cwii ꞌnaaⁿ nda̱a̱ joona na nntsuundyena, sa̱a̱ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ tseixmaⁿnaꞌ cwii ꞌnaaⁿ na nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nluiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ. 29 Ee nchii ñequiiꞌcheⁿ cwicandaꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Cristo, sa̱a̱ mati na lcoꞌwiꞌnaꞌ ꞌo cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 30 ꞌO ndoꞌ mati ja mañeꞌcwii waa na cwilaꞌjnda̱a̱ꞌya. ꞌO jnda̱ ntyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ chiuu waa na seijndo̱ya ndoꞌ jeꞌ macwindyeꞌyoꞌ na ndicwaⁿ matseijndo̱.