2
Tꞌmaⁿ tjuñecje Cristo mati tꞌmaⁿ matseitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom
Joꞌ chii xeⁿ mañequiaanaꞌ na tꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaꞌ Cristo, xeⁿ mañequiaanaꞌ na tꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ na mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom ꞌo, xeⁿ mꞌaaⁿ Espíritu quiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ, ndoꞌ xeⁿ mꞌaⁿꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ntꞌomcheⁿ, quia joꞌ quiaꞌyoꞌ na canda̱a̱ꞌya na neiⁿya na chaꞌtsondyoꞌ cꞌomꞌyoꞌ na ñeꞌcwii ñꞌoom ꞌo, na ñeꞌcwii cꞌomꞌyoꞌ na jnda nquiuꞌyoꞌ ntyjeeꞌyoꞌ, na ñeꞌcwii na mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ ñeꞌcwii tsꞌiaaⁿ cwilꞌaꞌyoꞌ. Meiⁿcwii tilꞌaꞌyoꞌ na wato̱ⁿꞌ mꞌaⁿꞌyoꞌ meiⁿ nchii na cwilasꞌandyoꞌ cwilalcundyoꞌ. Ñequiiꞌcheⁿ calꞌaꞌyoꞌ na cwitueꞌndyoꞌcjeꞌyoꞌ. Cwii cwiindyoꞌ cwjiꞌ cwenta na tꞌmaⁿti cwiluiiñe xꞌiaaꞌ nchiiti nquii. Meiⁿcwiindyoꞌ ꞌo tincꞌoomꞌ tsꞌom na ñeꞌtomti chiuu waa na wjaawinom nquii. Mati cꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ chiuu nnteijndeiinaꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ.
Cwii cwiindyoꞌ ñeꞌcwii cꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ tyomꞌaaⁿꞌ tsꞌom Cristo Jesús, ee jom:
Meiiⁿ na ñeꞌcwii tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom,
sa̱a̱ ticatseijneiⁿ na ñecwii xjeⁿ cwiluiiñê ñꞌeⁿñe Jom.
Tjeiꞌndyo̱o̱ñe cheⁿnqueⁿ cantyja na matseixmaaⁿ,
ndoꞌ tꞌoom chaꞌna cwii moso, tuiiñê chaꞌxjeⁿ jaa nnꞌaⁿ.
Ndoꞌ na tꞌoomñê chaꞌna jaa nmeiiⁿ,
tjucjeñe cheⁿnqueⁿ,
ndoꞌ na seicanda̱a̱ꞌñê, joꞌ na tueeⁿꞌeⁿ,
cwii na seijnaaⁿꞌnaꞌ na tueeⁿꞌeⁿ cjooꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ.
Ndoꞌ ncꞌe na ljoꞌ, joꞌ chii tꞌmaⁿ matseitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom.
Ndoꞌ mati tqueⁿ na jndati tseixmaⁿ xueⁿꞌeⁿ, nchiiti xueeꞌ meiⁿquia tsꞌaⁿ,
10 cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ xueeꞌ Jesús
chaꞌtso joo na mꞌaⁿ cañoomꞌluee cataꞌna cantyena,
ndoꞌ mati joo na mꞌaⁿ tsjoomnancue ñequio chaꞌtso joo na mꞌaⁿ tsjoom lꞌoo,
11 ndoꞌ chaꞌtsondyena catjeiꞌyuuꞌndyena na cwiluiiñe Jesucristo na catsa̱ꞌntjoom
na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Laxmaaⁿya chaꞌcwijom chom na cwiwixuee nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomnancue
12 Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na jeeⁿ jnda ntyjiiya, quia ñetꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ, jlaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ chiuu ñetsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ, majndeiiticheⁿ jeꞌ na ticꞌo̱o̱ⁿndyo̱ ñꞌeⁿndyoꞌ calaꞌcanda̱ꞌyoꞌ. Cantyja na cwitsamꞌaⁿꞌyoꞌ ñequio na xcweeꞌ nꞌomꞌyoꞌ catꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ na cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom, 13 ee manquiityeeⁿ machꞌeeⁿ na lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na nlꞌaꞌyoꞌ yuu na ya ndoꞌ mateijneiⁿ ꞌo na nlaꞌcanda̱ꞌyoꞌ yuu na lꞌue tsꞌoom.
14 Chaꞌtso na cwilꞌaꞌyoꞌ, tilaꞌncjooꞌndyoꞌ meiⁿ ticalañꞌeeⁿꞌ ndyueꞌyoꞌ ñequio ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌ 15 cha tjaa ꞌñeeⁿ juu nljeii na nntso waa na cwilaꞌtjo̱o̱ndyoꞌ. Calaꞌxmaⁿꞌyoꞌ ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ljuꞌ mꞌaⁿꞌyoꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ natia laxmaⁿ na quieꞌ nꞌom. Jo nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ calaꞌxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom cancjuu na cwiwixuee jo nnom tsjomnancuee na jaaⁿñe, 16 yocheⁿ na cwitsañꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom naya jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mañequiaanaꞌ na cwitaꞌndoꞌ añmaaⁿna. Ndoꞌ na ljoꞌ quia na nncwjeeꞌnndaꞌ Cristo, nnda̱a̱ nncꞌo̱o̱ⁿ na neiⁿya cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ, na matseino̱o̱ⁿyanaꞌ na ticweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo ñesꞌaaya tsꞌiaaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. 17 Ndoꞌ meiiⁿ xeⁿ na aa nntseicueeꞌnaꞌ ja chaꞌcwijom quiooꞌ na cwilaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ na cwiñequiaꞌyoꞌ nnoom ncꞌe na cwilayuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê maxjeⁿ mꞌaaⁿya na neiⁿya ndoꞌ matseineiiⁿꞌndyo̱ ñequio chaꞌtsondyoꞌ. 18 Mati cꞌomꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ ndoꞌ calajomndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ na mꞌaaⁿya na neiⁿya.
Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Timoteo ñequio Epafrodito
19 Macantyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya jo nnom Ta Jesús na tyuaaꞌ njño̱o̱ⁿya Timoteo na mꞌaⁿꞌyoꞌ cha quia na nndyolcweeⁿꞌeⁿ nndiiya chiuu waa na mꞌaⁿꞌyoꞌ. 20 Ee ñenqueⁿ mꞌaaⁿꞌ tsꞌoom cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ ja luaa na jaawa jaacue na mꞌaaⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ chiuu ya nnteijndeiinaꞌ ꞌo, 21 ee chaꞌtso ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ macanda̱ mꞌaaⁿꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿ na cwilaꞌjndaaꞌndye nquieena nchii chiuu waa na lꞌue tsꞌom Jesucristo. 22 Sa̱a̱ ꞌo nquiuꞌyaꞌyoꞌ chiuu wjaamꞌaaⁿ Timoteo ndoꞌ chiuu waa na tyondiꞌntjoom nꞌeⁿndyo̱, teijneiⁿ ja chaꞌcwijom machꞌee jnda tsꞌaⁿ ñequio tsotye. 23 Joꞌ chii tyuaaꞌti na nljeiya chiuu nntseijndaaꞌñenaꞌ ñꞌoom na maleiñꞌoom ja, quia joꞌ njño̱o̱ⁿya jom na mꞌaⁿꞌyoꞌ, 24 sa̱a̱ mati quitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ Nquii na matsa̱ꞌntjom ja na tyuaaꞌ nncjo̱ cando̱o̱ꞌa ꞌo.
25 Sa̱a̱ maqua̱ⁿ cwenta na macaⁿnaꞌ na catseicwano̱ⁿlcwa̱ꞌa tiꞌnnꞌaaⁿya Epafrodito, jom na matseijomñê tsꞌiaaⁿ na matsꞌaa ndoꞌ tseimaaⁿ sondaro cwentaaꞌ Ta Jesús, jom na jñomꞌyoꞌ na mꞌaaⁿya na cwiteijndeiꞌyoꞌ ja ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ ja. 26 Jeeⁿ lꞌue tsꞌoom na nntyꞌiaaꞌnnaaⁿꞌaⁿ chaꞌtsondyoꞌ ꞌo ee matseiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjeeⁿ na jnda̱ jndyeꞌyoꞌ na ñeteiweeⁿꞌeⁿ. 27 Ee ñꞌoom na mayuuꞌ naljoꞌ tjoom hasta mawaa xjeⁿ na ntseicueeꞌnaꞌ jom sa̱a̱ tyꞌoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wiꞌ tsꞌom jom, ndoꞌ nchii macanda̱ jom, mati ja, titseicwaljooꞌtinaꞌ na chjooꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ. 28 Joꞌ chii matyuaaꞌti majño̱o̱ⁿya jom na mꞌaⁿꞌyoꞌ cha na nñequiaanaꞌ na neiⁿꞌyoꞌ na nntyꞌiaꞌnndaꞌyoꞌ jom ndoꞌ cha ticꞌo̱o̱ⁿya na chjooꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ. 29 Ñequio na neiⁿꞌyoꞌ catoꞌñoomꞌnndaꞌyoꞌ jom chaꞌna cwii tsꞌaⁿ na matseijomñe ñꞌeⁿ Ta Jesús ndoꞌ ñequiiꞌcheⁿ calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ nnꞌaⁿ na laxmaⁿ chaꞌna jom. 30 Ee mawaa mawaaxjeⁿ na nntseicueeꞌnaꞌ jom na mandiꞌntjoom nnom Cristo. Tjuꞌteincuuꞌñenaꞌ jom na mateijneiⁿ ja tsꞌiaaⁿ na leicanda̱a̱ nlꞌaꞌ ncjoꞌyoꞌ.