3
Cwii na mayuuꞌcheⁿ na jndanaꞌ
Ndoꞌ jeꞌ jeꞌ ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, quiaanaꞌ na neiⁿꞌyoꞌ na cwiluiindyoꞌ cwentaaꞌ Ta Jesús. Ticjo̱meintyja̱a̱ꞌa na nntsjo̱o̱nndaꞌa ñꞌoom na jnda̱ seiljeiya nda̱a̱ꞌyoꞌ ndoꞌ mateijndeiinaꞌ ꞌo. Calꞌandyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaaⁿ naⁿmꞌaⁿ na chaꞌcwijom calueꞌ joona natia na cwilꞌana na cwityjena seiiꞌ tsꞌaⁿ, ee jaa laxmaaⁿya nnꞌaⁿ na mayuuꞌcheⁿ tuii ꞌnaaⁿ, jaa na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe Espíritu Santo, na mꞌaaⁿya na neiiⁿya na laxmaaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús meiⁿ ticantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya ꞌnaaⁿ na tuii seiiꞌ tsꞌaⁿ. Cantyja ꞌnaⁿ ja luaa, wanaaⁿ na nntseicantyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ chaꞌna tsꞌiaaⁿwaaꞌ. Xeⁿ aa mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na matseitiuu wanaaⁿ na matseicantyjaaꞌ tsꞌom tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ, majndeiiticheⁿ ja, jnda̱ ñeeⁿ xuee na tuiindyo̱ tuii ꞌnaaⁿ tjaaⁿya. Tsꞌaⁿ tsjaaⁿ nnꞌaⁿ Israel ja, tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Benjamín, tsꞌaⁿ hebreo ja ndoꞌ tsotya̱ tsondyo̱ mannꞌaⁿ hebreos joona. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, tsꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseo ja. Cantyja na tyojooꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ naquiiꞌ ñꞌoom cwileinꞌom nnꞌaⁿ judíos, tyontyjo̱ya tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matseicanda̱a̱ꞌñe tsꞌaⁿ jo nnom ljeii na tqueⁿ Moisés, tjaa ꞌñeeⁿ juu na nnda̱a̱ mꞌmo̱ⁿ na tyootseicanda̱a̱ꞌndyo̱ jo nnom juunaꞌ. Sa̱a̱ chaꞌtso nmeiⁿꞌ na tandyo xuee tjeiiꞌa cwenta na tjacantyja na jnda laxmaⁿnaꞌ, jeꞌ ncꞌe na mꞌaaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo macwjiiꞌa cwenta na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo laxmaⁿnaꞌ, ndoꞌ nchii macanda̱ luaaꞌ, tjaaꞌnaⁿ cwiicheⁿ na jnda ntyjiiya quia na macwjiiꞌa cwenta na tjacantyja naya tseixmaⁿnaꞌ na cwiluiindyo̱ cwentaaꞌ Cristo Jesús na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom ja. Ncꞌe jom, chaꞌtso na ñetjeiiꞌa cwenta na jnda laxmaⁿnaꞌ, jeꞌ macwjaaꞌndyo̱ cwenta na laxmaⁿnaꞌ chaꞌcwijom toꞌ cha nnda̱a̱ nntseixmaⁿya cwentaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ na nleitquiooꞌ na matseitjoomꞌnaꞌ ja cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Nchii malꞌua̱ya na matseixmaⁿya tsꞌaⁿ na tjaa jnaaⁿꞌ ncꞌe matseicanda̱a̱ꞌndyo̱ ljeii na tqueⁿ Moisés sa̱a̱ ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌo̱o̱ⁿ ñꞌeⁿ Cristo. 10 Ñeꞌcatseiljeiiꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo ndoꞌ na nntseixmaⁿya juu najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na sꞌaa na tandoꞌxcoom, ndoꞌ na nntseijomndyo̱ ñequio joo nawiꞌ na teinoom ndoꞌ na nntseixmaⁿya chaꞌxjeⁿ na seixmaaⁿ xjeⁿ na tueeⁿꞌeⁿ, 11 ee na ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na ñꞌa̱ⁿ quia na nntaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱.
Calaꞌjnda̱a̱ya cha nntantjo̱o̱ⁿya
12 Nchii ñeꞌcatsjo̱o̱ na jnda̱ mamatseixmaⁿya chaꞌtso nmeiⁿꞌ meiⁿ nchii na canda̱a̱ꞌ matseixmaⁿya sa̱a̱ matseijndo̱ya tsꞌo̱o̱ⁿ na macantyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na ntseixmaⁿya joonaꞌ ncꞌe nquii Cristo tjeiꞌjñeeⁿ ja. 13 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, nchii matsjo̱o̱ya na mamatseixmaⁿya juunaꞌ, sa̱a̱ luaa matsꞌaa, cwitsuuꞌyaya tsꞌo̱o̱ⁿ ljoꞌ ñeseixmaⁿya jaachꞌee xuee ndoꞌ matseijndo̱yaya na nncua̱ꞌntyjo̱ya juu na waa jo nno̱o̱ⁿ, 14 cha nncua̱caño̱o̱ⁿya yuu na jnda̱ tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom no̱o̱ⁿ ndoꞌ na nntoꞌño̱o̱ⁿya naya na nñequiaa nqueⁿ na maꞌmaaⁿ jaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús.
15 Chaꞌtsondyo̱ jaa na laxmaaⁿya na canda̱a̱ꞌ cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya matsonaꞌ na laaꞌtiꞌ cꞌoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya. Ndoꞌ xeⁿ waa cwiicheⁿ nnom na mꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ, nntseijndo̱ꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 16 Sa̱a̱ ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ, macaⁿnaꞌ na tjoomꞌ cꞌo̱o̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿ ñꞌoom na jnda̱ toꞌño̱o̱ⁿya.
17 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, calaꞌljeiiꞌndyoꞌ chaꞌxjeⁿ na matsꞌaa. Ndoꞌ mati queⁿꞌyoꞌ cwenta cwaaⁿ ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwilaꞌljeiiꞌndye chaꞌxjeⁿ na cwilꞌaayâ, caluiiꞌndyoꞌ joona. 18 Jndye ndiiꞌ jnda̱ ñetsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ, ndoꞌ ñequio na matꞌio̱o̱ya matsjo̱o̱nndaꞌa, jndye nnꞌaⁿ mꞌaⁿ na jndoo ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ na tueꞌ Cristo nacjooꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ, 19 sa̱a̱ na macanda̱ maxjeⁿ nntsuundyena. Ñequiiꞌcheⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena juu na lꞌue nꞌom seiina. Matsonaꞌ na cꞌomna na jnaaⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ sa̱a̱ juu na matsonaꞌ na cꞌomna na jnaaⁿna, cwitjeiiꞌsꞌandyena cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 20 Sa̱a̱ jaa nmeiiⁿ laꞌxmaaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ cañoomꞌluee, juu joꞌ tseixmaⁿnaꞌ tsjoomya, ndoꞌ cwimeiⁿndo̱ꞌntyꞌiaandyo̱ na joꞌ joꞌ nnaⁿ nquii na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe jaa, juu Jesucristo. 21 Jom nntseichueeⁿꞌeⁿ seiiꞌa na jeeⁿ cje tseixmaⁿnaꞌ na nntseijomnaꞌ joonaꞌ chaꞌna seiiⁿꞌeⁿ na xocwiꞌndaaꞌ na matseixmaaⁿ jnda̱ na wandoꞌxcoom. Nntsꞌaaⁿ na ljoꞌ ncꞌe najndeii na tseixmaaⁿ na nlqueeⁿ xjeⁿ chaꞌtso na niom.