4
Cꞌo̱o̱ⁿ na neiiⁿya na mꞌaaⁿya ñꞌeⁿ Ta Jesús
Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, ndoꞌ na jeeⁿ ñeꞌcantyꞌiaya, ꞌo na jeeⁿ jnda ntyjiiya, jeeⁿ neiⁿya cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ, na cwiluiindyoꞌ cwii na tantjo̱ⁿya, tyeⁿ caljooꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús.
Macaⁿꞌa nnom Evodia ndoꞌ mati nnom Síntique, ncꞌe na cwiluiindyena ntyjelcuna na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿ Ta Jesús, caljoyaandyena ñꞌeⁿ ntyjeena. Ndoꞌ ꞌu tiꞌxꞌiaaya na tjoomꞌ ñelꞌaaya tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, macaⁿꞌa na cateijndeiꞌ yolcumꞌaⁿꞌ, ee tyolajomndyena ñꞌeⁿndyo̱ na tjoomꞌ tyoñequiaaya ñꞌoom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ, mandiñꞌeⁿ Clemente ñequio ntꞌomndye joona na ñelꞌana tsꞌiaaⁿ ñꞌeⁿndyo̱ na jnda̱ teiljeii ncueena naquiiꞌ libro na chuunaꞌ ncuee nnꞌaⁿ na laxmaⁿ na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌ.
Ñequiiꞌcheⁿ cꞌomꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ na laxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaꞌ Ta Jesús. Matsjo̱o̱nndaꞌa: Cꞌomꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ. Calꞌaꞌyoꞌ na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ nntaꞌjnaaⁿꞌna na ꞌo laꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na yannꞌaⁿndyoꞌ. Jnda̱ teindyooꞌ na nncwjeeꞌnndaꞌ Ta Jesús.
Meiⁿljoꞌcheⁿ na cwiwinomꞌyoꞌ, tiñequiandyoꞌ na nntseiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ ꞌo. Quia na cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, chaꞌtso joꞌ cataⁿꞌyoꞌ nnoom ndoꞌ ñequio na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ. Na nlꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ nñequiaaⁿ na tjaa ñomtiuu cꞌomꞌyoꞌ jo nnoom na juu joꞌ tꞌmati tseixmaⁿnaꞌ nchiiti na nnda̱a̱ nntseiꞌño̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ, ndoꞌ juunaꞌ nntsꞌaanaꞌ cwenta nꞌomꞌyoꞌ ñequio joo ñomtiuu na mꞌaⁿꞌyoꞌ ee na matseitjoomꞌnaꞌ ꞌo ñꞌeⁿ Cristo Jesús.
Cꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌtso na ya laꞌxmaⁿnaꞌ
Ñꞌoom na macanda̱ ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, cꞌoomꞌya nꞌomꞌyoꞌ chaꞌtso na cwiluiiñenaꞌ na mayuuꞌ, chaꞌtso na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, chaꞌtso na matyꞌiomyanaꞌ, chaꞌtso na ljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ, chaꞌtso na cjaaweeꞌ nquiu nnꞌaⁿ, chaꞌtso na waa ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. Meiⁿnquia na ya laxmaⁿnaꞌ ndoꞌ na matseixmaⁿnaꞌ na nntseiwendyenaꞌ tsꞌaⁿ, chaꞌtso nmeiⁿꞌ cꞌoomꞌya nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿnaꞌ.
Chaꞌtso na jnda̱ ñetꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ ñequio joo na jnda̱ ñentyꞌiaꞌyoꞌ na ñesꞌaa, na jnda̱ ñejndyeꞌyoꞌ na ñeseina̱ⁿ, ñequiiꞌcheⁿ joꞌ calꞌaꞌyoꞌ, quia joꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na machꞌeeⁿ na cwiljoya tsꞌoom ñꞌeⁿndyo̱ jaa, ncꞌoomñê ñꞌeⁿndyoꞌ.
Nnꞌaⁿ na tyolayuꞌ tsjoom Filipos tyoteijndeiina Pablo
10 Mañequiaa Ta Jesús na neiⁿya na cwijaañjoomꞌnndaꞌ nꞌomꞌyoꞌ ja. Nchii na matsjo̱o̱ na jnda̱ tsuuꞌ nꞌomꞌyoꞌ ja, cweꞌ na tîcjuꞌnaaⁿñenaꞌ na nnteijndeiꞌtiꞌyoꞌ ja. 11 Nchii matsjo̱o̱ na luaaꞌ ee na matseitjo̱o̱naꞌ ja ncꞌe jnda̱ ljeiiꞌnaꞌ na cwiljoya tsꞌo̱o̱ⁿ aa maleiñꞌo̱ⁿya oo aa tjaaꞌnaⁿ. 12 Ee jnda̱ ljeiiꞌnaꞌ chiuu waa na mꞌaaⁿya ee quitjo̱ⁿya na matseitjo̱o̱naꞌ ja, ndoꞌ quia waa maya na maleiñꞌo̱ⁿ. Jnda̱ seiꞌno̱ⁿꞌyaya na cꞌo̱o̱ⁿya na neiⁿya meiⁿquia na matjo̱ⁿ, meiiⁿ na aa tcwaaꞌa, meiiⁿ ticwaꞌa, meiiⁿ na maꞌndiinaꞌ lꞌo̱o̱, oo meiiⁿ na matseitjo̱o̱naꞌ. 13 Chaꞌtso cwicanda̱a̱ matsꞌaa ncꞌe najndeii nquii Cristo. 14 Sa̱a̱ jeeⁿ xcwe lꞌaꞌyoꞌ na teijndeiꞌyoꞌ cantyja na matseitjo̱o̱naꞌ ja.
15 Quia na jluiiꞌa tsꞌo̱ndaa Macedonia na to̱ꞌa na mañequia ñꞌoom naya na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, macanda̱ ꞌo tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ Filipos jlaꞌcwanomꞌyoꞌ tsjo̱ꞌñjeeⁿ na teijndeiꞌyoꞌ ja na jnduꞌyoꞌ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teijndeii ñꞌoomꞌñeeⁿ ꞌo. 16 Ndoꞌ mati quia tyomꞌaaⁿya Tesalónica nchii cweꞌ ñejom ndiiꞌ jlaꞌcwanomꞌyoꞌ tsjo̱ꞌñjeeⁿ na teijndeiꞌyoꞌ ja ꞌnaⁿ na matseitjo̱o̱naꞌ ja. 17 Sa̱a̱ nchii cweꞌ ñequiiꞌcheⁿ na mꞌaaⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ sꞌom na macoꞌño̱ⁿ. Ja lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ nleijndyeti naya ꞌnaⁿꞌyoꞌ na cwileiwe jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 18 Jnda̱ toꞌño̱ⁿya chaꞌtso na jlaꞌcwanomꞌyoꞌ hasta waljooꞌcheⁿ jndye toꞌño̱ⁿya. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ joo sꞌom na jlaꞌcwanomꞌyoꞌ ñequio lꞌo̱ Epafrodito, jeeⁿ tincꞌuaaꞌ lꞌaꞌyoꞌ. Juu joꞌ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom jndyeeꞌ tsioom suu na jeeⁿ cachi ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom, 19 Ndoꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌomya ncꞌe Cristo Jesús nñequiaaⁿ chaꞌtsoti na macaⁿnaꞌ ꞌo cantyjati na matseixmaaⁿ na tjacantyja na tyañê. 20 Ñequiiꞌcheⁿ caluiitꞌmaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nqueⁿ Tsotya̱a̱ya. Caluii na ljoꞌ.
Xmaⁿndyoꞌ na chaꞌtsondyoꞌ
21 Cantyja ꞌnaⁿya canduꞌyoꞌ na xmaⁿndye chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilaꞌxmaⁿna tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe mꞌaⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo. Joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na mꞌaⁿ ljooñe ñꞌeⁿndyo̱ cwilaꞌcwanomna na xmaⁿndyoꞌ. 22 Mati chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na laꞌxmaⁿna tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwilaꞌcwanomna na xmaⁿndyoꞌ, majndeiiticheⁿ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomna nnom tsaⁿmatsꞌiaaⁿtꞌmaⁿ tsjoom Roma.
23 Juu naya na matseixmaⁿ Ta Jesucristo cwentaaya, cꞌoomnaꞌ ñꞌeⁿ chaꞌtsondyoꞌ ꞌo.