Carta najndyee na seicwanom Pablo na mꞌaaⁿ Timoteo
1
Matseiljeii Pablo carta cwentaaꞌ Timoteo
Nnco̱ Pablo cwiluiindyo̱ apóstol cwentaaꞌ Jesucristo. Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiluiiñê na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa sa̱ꞌntjoom na matseixmaⁿya na ljoꞌ ñequio Ta Jesucristo na cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom mꞌaaⁿya na cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya. Matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya na mꞌaaⁿꞌ ꞌu Timoteo, na cwiluiindyuꞌ jndaaya ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌomꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Cristo Jesús na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa na ñequiana na nncoꞌñomꞌ naya na laꞌxmaⁿna ñequio na mꞌaⁿna nawiꞌ nꞌomna nnꞌaⁿ ndoꞌ na meiⁿcwii ñomtiuu tincꞌoomꞌ jo nda̱a̱na.
Catsꞌaañe Timoteo cwenta ñꞌoom na tiyuuꞌ
Chaꞌxjeⁿ na tsjo̱o̱ya njomꞌ quia na jluiiꞌa Macedonia na caljooꞌndyuꞌ Éfeso na catsa̱ꞌntjomꞌ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na ticatꞌmo̱o̱ⁿna ñꞌoom na tiyuuꞌ, tilqueⁿꞌ cwenta ñꞌoom na cweꞌ cuento laxmaⁿnaꞌ ñequio ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿ weloo nnꞌaⁿ na ñetꞌom teiyo ee ñꞌoommeiⁿꞌ cwilꞌanaꞌ na cweꞌ cwilaꞌñꞌeeⁿꞌ ndyuee nnꞌaⁿ meiⁿ ticateijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ na nntseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Tsꞌiaaⁿꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ na sa̱ꞌntjo̱ⁿya na cꞌo̱o̱ⁿya na wiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya cwii ndoꞌ cwii nnꞌaⁿ ñequio na ljuꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na mꞌaaⁿꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñequio na xcweeꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ jnaaⁿꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ na jnda̱ tjuꞌtyaꞌnaꞌ joona cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ, ñꞌoom na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo cwilaꞌjomndyena. Ñeꞌcalaxmaⁿna nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ meiiⁿ ticalaꞌno̱ⁿna ljoꞌ tseicandii ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, meiⁿ ljoꞌ na maꞌmo̱ⁿ ñꞌoom na cwiñequiana ñequio na tꞌmaⁿya nꞌomna.
Manquiuuya na jeeⁿ lꞌue ljeii na tqueⁿ Moisés xeⁿ mawilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ juunaꞌ chaꞌxjeⁿ na seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Macaⁿnaꞌ na cjaanjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na nchii teijndaaꞌ ljeii na qui cwentaa nnꞌaⁿ na cwilꞌa na matyꞌiomyanaꞌ. Teijndaaꞌ juunaꞌ cwentaa nnꞌaⁿ na quieꞌ nꞌom, cwentaa nnꞌaⁿ na ticatueeꞌndyecje, cwentaa nnꞌaⁿ na tia cwilꞌa, nnꞌaⁿ na laxmaⁿ jnaⁿ, cwentaa nnꞌaⁿ na ticalaꞌtꞌmaaⁿꞌndye Tyꞌo̱o̱tsꞌom oo cwiicheⁿ nnom na matseitꞌmaaⁿꞌñe tsꞌaⁿ, teijndaaꞌ juunaꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌcwjee tye ndyeena ndoꞌ mati cwentaa chaꞌtsondye nnꞌa na cwilaꞌcwjee nnꞌaⁿ, 10 cwentaa nnꞌaⁿ na cweꞌ mꞌaⁿya ñequio nnꞌaⁿ, cwentaa naⁿnom na mꞌaⁿ ñequio tyjenom, cwentaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌjnda ntyje nnꞌaⁿndyena, cwentaa nnꞌaⁿ na cwilaneiⁿ cantu, cwentaa nnꞌaⁿ na tyeⁿ cwiqueⁿ ñꞌoom na nlacanda̱ sa̱a̱ tiquilꞌa, ljeiiꞌñeeⁿ mꞌaⁿnaꞌ na matꞌuiinaꞌ meiⁿquia na wjaanaꞌ nacjooꞌ ñꞌoom na xcwe na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ. 11 Juu ñꞌoom xcwewaaꞌ ñecwii xjeⁿ matseicandiinaꞌ ñequio ñꞌoom na jeeⁿ jndaꞌnaꞌ cantyja na cwiluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ. Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tjacantyja na tꞌmaⁿ cwiluiiñê matyꞌioom tsꞌiaaⁿ ja na mañequiaya ñꞌoomꞌñeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ.
Quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tꞌmaⁿ wiꞌ tsꞌoom Pablo
12 Mañequiaya na quianlꞌuaaꞌ Ta Jesucristo cwentaaya na mañequiaaⁿ najndeiiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na maqueeⁿ cwenta na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na matseicanda̱ na macwjaaꞌñê ja naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 13 Jaachꞌee xuee tyotseina̱ⁿya ñꞌoom ntjeiⁿ nacjoomꞌm, ñetco̱ꞌwiꞌa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê, ndoꞌ tyotseijnaaⁿꞌa jom. Sa̱a̱ tyꞌoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wiꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿndyo̱, ee xjeⁿꞌñeeⁿ meiⁿ tyootseiyuꞌa meiⁿ tîcaljeii na tixcwe tyotsꞌaa. 14 Juu naya na matseixmaⁿ Jesucristo, tquiaaⁿ na canda̱a̱ꞌya matseixmaⁿya juunaꞌ ndoꞌ tꞌmo̱o̱ⁿ na jeeⁿ wiꞌ tsꞌoom ja ndoꞌ jndaya na matseiyuꞌya tsꞌo̱o̱ⁿ ñꞌeⁿñê, joonaꞌ na cwilaꞌxmaaⁿya ncꞌe na cwilaꞌjomndyo̱ ñꞌeⁿñê.
15 Ñꞌoomwaa ñꞌoom na mayuuꞌ juunaꞌ, ndoꞌ matsonaꞌ na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ calaꞌyuꞌna juunaꞌ: jndyo Cristo Jesús tsjoomnancue cha nncwjiꞌnꞌmaaⁿꞌñê nnꞌaⁿ jnaⁿ, quiiꞌntaaⁿ joona ja cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿti ñeseitjo̱o̱ndyo̱ nnoom. 16 Luaa waa na tyꞌoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wiꞌ tsꞌoom ñꞌeⁿndyo̱ cha cantyja ꞌnaⁿya mꞌmo̱ⁿ Jesucristo na mꞌaaⁿ na nioomꞌcheⁿ tsꞌoom. Ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿya waa na maꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu ncꞌom nnꞌaⁿ na nlaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê cha nntoꞌñoomna na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌ añmaaⁿna. 17 Ncꞌe na luaaꞌ, chaꞌwaati xuee calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ nqueⁿ na ticantycwii na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom, nqueⁿ na wanoomꞌm ndoꞌ na wanoomꞌm, nqueⁿ na leicanda̱a̱ ntyꞌiaa tsꞌaⁿ jom, na macanda̱ nqueⁿ cwiluiiñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌoom.
18 ꞌU jndaaya Timoteo, luaa ñꞌoom na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya ꞌu. Tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom matseijomnaꞌ chaꞌcwijom tiaꞌ. Cꞌoomꞌ na tiꞌmaaⁿꞌ tsꞌomꞌ na matseijnduꞌ naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Catsaꞌ na ljoꞌ na matseiyuꞌyaꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿñê ndoꞌ ñequio na ticoꞌtianaꞌ ntyjiꞌ ncꞌe na matseicanda̱ꞌ chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na ñejlue nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌ quia na jlaꞌneiⁿna ñꞌoom na tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌomna. 19 Ñꞌeeⁿꞌ nnꞌaⁿ na tilaꞌñꞌoomndye na macoꞌtianaꞌ nquiuna, ndoꞌ ncꞌe na ljoꞌ, juu na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jnda̱ tyuiiꞌnaꞌ. 20 Luaaꞌ tseixmaⁿ Himeneo ñequio Alejandro. Joꞌ chii jnda̱ tio̱o̱ya joona lꞌo̱ Satanás, cha calaꞌno̱ⁿꞌna na tantjeiiꞌna ñꞌoom ntjeiⁿ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.