2
Maꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu calana̱a̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Najndyee matseijndo̱ꞌa tsꞌomꞌ na matyꞌiomnaꞌ na cataaⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ jaa, ndoꞌ calana̱a̱ⁿya nnoom cwentaa chaꞌtsondye nnꞌaⁿ. Quiaaya na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿna. Laxmaaⁿya na cataaⁿya nnoom cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwiluiindye gobiernom, ñequio joo nnꞌaⁿ na laxmaⁿ naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ cha nnda̱a̱ nncꞌo̱o̱ⁿya na ya mꞌaaⁿya, tjaaꞌnaⁿ ndiaꞌ, na xcweeꞌ nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ tjaaꞌnaⁿ ñꞌoom tia cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿya. Matyꞌiomyanaꞌ na luaaꞌ calꞌaaya. Ndoꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa cjaaweeꞌ tsꞌoom na ljoꞌ, ee lꞌue tsꞌoom na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿndye ndoꞌ na nntaꞌjnaaⁿꞌna ñꞌoom na mayuuꞌ. Ñecwii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mꞌaaⁿ ndoꞌ ñeꞌcwii mꞌaaⁿ na matseiljoyaañe jom ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ, manquii Jesucristo na tsꞌaⁿ jom. Ee tquiaañê na tueeⁿꞌeⁿ cha ntioom na choꞌjnaⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ cha nnda̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿndyena, teitquiooꞌ na joꞌ quia na tueꞌntyjo̱ xjeⁿ. Ncꞌe na luaaꞌ, tyꞌioom tsꞌiaaⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na mañequiaa ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ tsꞌaⁿ na majñoom tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ, na caꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos ñꞌoom na xcweti na calaꞌyuꞌya nꞌomna, ñꞌoom na mayuuꞌ matseina̱ⁿ, nchii cweꞌ cantu.
Meiⁿyuucheⁿ joo na cwitjomndye nnꞌaⁿ lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ calaꞌneiⁿ naⁿnom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nlawena lueena ñequio na xcweeꞌ nꞌomna. Ticꞌomna na wjeena ncꞌiaana, meiⁿ ticañjom nꞌomna ñꞌoom na nquiuna ñequio ncꞌiaana. Ndoꞌ mati yolcu lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na cweeꞌna liaa na cweꞌ na ya xjeⁿ na nchii jeeⁿcheⁿ tycwiꞌ nchii liaa jnda. Calꞌana xjeⁿ chaꞌtso cantyja ꞌnaaⁿna. Ticwinomꞌnaꞌ na nlaꞌchjoomndyena soonqueⁿna, meiⁿ ticwinomꞌnaꞌ na nlaꞌchjoomndyena ñꞌeⁿ ꞌnaⁿ na cwiluiinaꞌ ñequio sꞌom cajaⁿ oo ñequio ta̱ꞌ perla na jeeⁿ jnda. 10 Sa̱a̱ yolcu na cwiñequiaandye na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona, calꞌana chaꞌtso nnom tsꞌiaaⁿ na ya, ee macanda̱ cantyja ꞌnaaⁿ joo joꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌcwijom matseichjoomñenaꞌ joona. 11 Matsonaꞌ na candyecheⁿ yolcu ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ ndoꞌ na catueeꞌndyecjena: 12 ee tyooñequiaya na nntꞌmo̱o̱ⁿ yolcu quia na cwitjomndye nnꞌaⁿ meiⁿ na nlqueⁿna xjeⁿ tsaⁿsꞌa. Lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na cweꞌ candyecheⁿna. 13 Ee najndyee sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom Adán, jnda̱ chii sꞌaaⁿ Eva, 14 ndoꞌ nchii Adán tquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ, tquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ yuscuꞌñeeⁿ, ndoꞌ jnda̱ na tquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ juu, joꞌ seijndaaꞌñenaꞌ na waa jnaaⁿꞌaⁿ. 15 Sa̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿndye yolcu xeⁿ cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndye na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cꞌom ndana ndoꞌ mꞌaⁿna na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿñê, ñequio na mꞌaⁿna na jnda nquiuna ntꞌomcheⁿ ndoꞌ na ꞌoomꞌaⁿna na ljuꞌ nꞌomna.