3
Nmeiiⁿ calꞌa nnꞌaⁿ na cwijndooꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Luaa ñꞌoom na mayuuꞌ: xeⁿ mꞌaaⁿ tsꞌaⁿ na macantyjaaꞌ tsꞌoom na nluiitquieñê jo nnom tmaaⁿꞌ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, jeeⁿ xcwe na macantyjaaꞌ tsꞌoom. Joꞌ chii tsꞌaⁿ na jnda̱ tyꞌoomnaꞌ na cwiluiitquieñe quiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matsa̱ꞌntjomnaꞌ na tjaaꞌnaⁿ ñꞌoom cjoomꞌm. Ñecwii scoomꞌm mꞌaaⁿ. Tsꞌaⁿ na xcwe matseitiuu jom. Tsꞌaⁿ na maqueⁿñe cwenta ndoꞌ na cwiluiiñê tsꞌaⁿ na jnda nquiu nnꞌaⁿ. Matsonaꞌ na ñequiiꞌcheⁿ mꞌaaⁿcꞌeeñê na nnteixꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwiquieya waⁿꞌaⁿ, ndoꞌ ꞌnaⁿꞌaⁿ na mꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, ticatsonaꞌ na tsaⁿcandii jom, meiⁿ na nlꞌueeⁿ ndiaꞌ. Macaⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na yatsꞌaⁿñe jom, tsꞌaⁿ na xiomꞌñe ñequio nnꞌaⁿ, na tintseiqueeⁿ tsꞌoom sꞌom. Matyꞌiomnaꞌ na ya maqueeⁿ xjeⁿ nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ, mati cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndye ntseinaaⁿ nnoom, ndoꞌ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom, ee xeⁿ tiꞌnaⁿꞌaⁿ na nlqueeⁿxjeⁿ nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ, tixocanda̱a̱ nnteixꞌeeⁿ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Ncꞌe na ljoꞌ, tsꞌaⁿ na nluiitquieñe jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ticatsonaꞌ na jom tsꞌaⁿ na nmeiiⁿndyo tioñe lꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tintsꞌaanaꞌ na nncꞌoomꞌ tsꞌoom na jeeⁿ tꞌmaⁿ cwiluiiñê, ndoꞌ na ljoꞌ ntseijndaaꞌñenaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ na waa jnaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ jnaⁿ na tꞌuiinaꞌ tsaⁿjndii. Mati macaⁿnaꞌ na waa ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na tyoolaꞌyuꞌ, cha ticaluiꞌjnaaⁿꞌñê ndoꞌ na ncjaañꞌoom tsaⁿjndii jom xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌ.
Nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom, nmeiiⁿ matsonaꞌ calaxmaⁿna
Mati cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom quiiꞌ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, matsonaꞌ na macanda̱ ñꞌoom ya nquiu nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿna, ndoꞌ cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyena ñꞌom ndyueena. Tincꞌomna na nnꞌaⁿ candyee joona, meiⁿ tincꞌomna na queeⁿ nꞌomna sꞌom na nchii jndyaaꞌ ꞌnaaⁿna. Matyꞌiomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿna na cwiljooꞌndyetyeⁿna ñequio ñꞌoom na xcwe na cwilaꞌyuuꞌa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo na meiⁿcwii ñomtiuu cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 10 Najndyee macaⁿnaꞌ na nlqueⁿ nnꞌaⁿ cwenta aa cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndye naⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ xeⁿ teitquiooꞌ na ya cwilꞌana, quia joꞌ ya nndyeꞌntjomna nnom tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. 11 Mati matsonaꞌ lcuu naⁿꞌñeeⁿ cuaa ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿna, nchii laꞌxmaⁿna nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjom cantu, xcwe cantyja ꞌnaaⁿna ndoꞌ cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtso. 12 Matsonaꞌ na cwii tsaⁿsꞌa na mandiꞌntjom, ñecwii scoomꞌm ndoꞌ ya maqueeⁿ xjeⁿ ntseinaaⁿ ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ. 13 Nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom naquiiꞌ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, xeⁿ na ya cwilꞌana tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ quia joꞌ nnquioo na jnda nquiu naⁿꞌñeeⁿ joona. Ndoꞌ mati nñequiaanaꞌ na tiꞌmaaⁿꞌ nꞌomna na nntjeiꞌyuuꞌndyena na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñequio Cristo Jesús.
Ñꞌoom na mayuuꞌ na ticalaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ na cwilayuuꞌa
14 Ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na tyuaaꞌ nncjo̱cando̱o̱ꞌa ꞌu, joꞌ chii matseiljeiya ñꞌoommeiiⁿ 15 cha xeⁿ na nntseitsaaⁿꞌñenaꞌ na nncjo̱, quia joꞌ mantyjiꞌjndaaꞌndyuꞌ chiuu matsa̱ꞌntjomnaꞌ na nncꞌoomꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na laꞌxmaⁿna tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ, na juu joꞌ cwiluiiñenaꞌ taxꞌee wꞌaa ñꞌoom na mayuuꞌ. 16 Ñꞌoom na mayuuꞌ, juu ñꞌoom wantyꞌiuuꞌ mꞌaaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱, jeeⁿ tꞌmaⁿ tseixmaⁿnaꞌ, matsonaꞌ:
Teitquiooꞌñe Cristo tsjoomnancue na tsꞌaⁿ jom,
cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu teijndaaꞌ na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ,
ntyꞌiaa ángeles jom.
Nda̱a̱ nnꞌaⁿ jndye njoomnancue tyoñequia nnꞌaⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ,
nnꞌaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue tyolaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê,
cañoomꞌluee toꞌñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom.