4
Nnꞌaⁿ na cwitjeiiꞌndye cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na cwilaꞌyuuꞌa
Maꞌmo̱ⁿjndaaꞌñe Espíritu Santo na ncuee na macanda̱ ntꞌom nnꞌaⁿ nntjeiiꞌndye cantyja na matseiyuꞌya tsꞌom tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ Cristo, na nlaꞌjomndyena ñequio jndye espíritu na cwinquioꞌnnꞌaⁿ, ndoꞌ ñꞌeⁿ ñꞌoom na cwilaꞌcwanom naⁿjndii. Nnꞌaⁿ na tixcwe ꞌoomꞌaⁿ na cantundyena nlꞌana na luaaꞌ. Ncꞌe natia na cwilꞌana, juu na mꞌaaⁿꞌ nꞌomna leicaꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱na na tixcwe ꞌoomꞌaⁿna. Cwilue naⁿꞌñeeⁿ na ticwanaaⁿ na ncoco tsꞌaⁿ, ndoꞌ na niom nantquie na cwitsa̱ꞌntjomna na ticwanaaⁿ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ, meiiⁿ na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom joonaꞌ na jaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuuꞌa cwiwilꞌueeꞌndyo̱ joonaꞌ ndoꞌ cwiñeꞌquiaaya na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na cwitaꞌjnaaⁿꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ. Ee chaꞌtso na tqueeⁿ, ya laxmaⁿ joonaꞌ, meiⁿ ticatsonaꞌ na cꞌo̱o̱ⁿya na ticueeꞌ nꞌo̱o̱ⁿya joonaꞌ na nñequiaaya na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿnaꞌ, ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomꞌm ñequio na cwilana̱a̱ⁿya nnoom, joꞌ na maqueⁿljuꞌnaꞌ joonaꞌ.
Tsꞌaⁿ na xcwe mandiꞌntjom nnom Jesucristo
Xeⁿ na mꞌmo̱ⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ, nntseixmaⁿꞌ cwii mosooꞌ Jesucristo na canda̱a̱ꞌ wjaawijnduꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na cwilaꞌyuuꞌa ñequio ñꞌoom na xcweti mꞌaaⁿ na matseijomndyuꞌ.
Tintseiñꞌoomꞌndyuꞌ ñꞌoom na tiyuuꞌnaꞌ na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na ticjaaweeꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Queⁿya tsꞌomꞌ na matseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ jom. Waa na mateijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ quia na matseitsꞌeiiñê na maleinoom. Sa̱a̱ tꞌmaⁿti mateijndeiinaꞌ jom quia na matseijneiⁿ na matseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee quia na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ jom jndye mateijndeiinaꞌ jaa chaꞌwaa xuee na mꞌaaⁿya tsjoomnancue ndoꞌ mati na nncꞌo̱o̱ⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱ꞌa. Ñꞌoommeiⁿꞌ jeeⁿ xcwe cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ, joꞌ chii chaꞌtsondye nnꞌaⁿ macaⁿnaꞌ na catoꞌñoomna joonaꞌ. 10 Ee jaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuuꞌa cwilaꞌjnda̱a̱ya tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ cwiñeꞌquiandyo̱ na wiꞌ cwitjo̱o̱ⁿya ee na mꞌaaⁿya na ntyjaaꞌtyeⁿ nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ nqueⁿ na wanoomꞌm. Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ nnda̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿndye cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ majndeiiticheⁿ cwiluiꞌnꞌmaaⁿndye joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê.
11 Caꞌmo̱ⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Catsa̱ꞌntjomꞌ na calaꞌcanda̱a̱ꞌndyena joonaꞌ. 12 Tiñequiaandyuꞌ na ticueeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ ꞌu cweꞌ ee na titquiendyuꞌ. Cantyja na matseineiⁿꞌ, catseixmaⁿꞌ cwii na mꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ chiuu na nncꞌoomꞌaⁿna, ndoꞌ mati cantyja chiuu na wjaamꞌaaⁿndyuꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, ndoꞌ cantyja na mꞌaaⁿꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ joona, ndoꞌ cantyja na matseiꞌyuꞌyaꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ cantyja na ljuꞌ nquiu nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaⁿꞌ. 13 Cwitjo̱o̱cheⁿ na nncua̱cano̱o̱ⁿya na mꞌaaⁿꞌ, queⁿndyuꞌ na catseiꞌnaⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ teiljeii nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Cwilꞌueeꞌndyuꞌ juunaꞌ cha nñequiaanaꞌ na tꞌmaⁿ nꞌomna ndoꞌ caꞌmo̱ⁿꞌ juunaꞌ nda̱a̱na. 14 Joo najndeii na tseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tquiaaⁿ na matseixmaⁿꞌ cha nnda̱a̱ nndiꞌntjomꞌ nnoom ya ya cwilꞌueeꞌndyuꞌ joonaꞌ. Ee jndaꞌ joonaꞌ quia tioo nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye lueena nacjoꞌ ndoꞌ jlaꞌneiⁿna ñꞌoom cantyja ꞌnaⁿꞌ na tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌomna.
15 Ñequio na xcweeꞌ tsꞌomꞌ queⁿndyuꞌ naquiiꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ, cha jo nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ nleitquiooꞌ na xcweti wjaamꞌaaⁿꞌ.
16 Catsꞌaandyuꞌ cwenta cantyja ꞌnaⁿꞌ ndoꞌ cantyja ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ. Ticwinchqueⁿꞌ na macheꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee xeⁿ luaaꞌ nlqueⁿndyuꞌ nchii macanda̱ nncuꞌ nluiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ mati nnꞌaⁿ na cwindye ñꞌoom na mañequiaaꞌ.