5
Nmeiiⁿ catsꞌaa tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ
Cwii tsꞌaⁿ na jnda̱ tquieñe, tintseitiaꞌ jom. Catseijndo̱ꞌ tsꞌoom chaꞌcwijom na cwiluiiñe tsotyeꞌ. Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cje mꞌaⁿ, catsaꞌ ñꞌeⁿndyena chaꞌcwijom na cwiluiindyena ntꞌiuꞌ nncuꞌ. Nda̱a̱ yolcu na jnda̱ tquiendye, catseineiⁿꞌ ñꞌeⁿndyena na chaꞌna tsoꞌndyoꞌ. Ndoꞌ ñꞌeⁿ yolcu na cje mꞌaⁿ, catsaꞌ na chaꞌna ntꞌiuꞌ nncuꞌ sa̱a̱ ñequio na meiⁿcwii tjaaꞌnaⁿ na matseitiuuꞌ ñꞌeⁿndyena.
Calꞌueeꞌndyuꞌ chiuu nnteiꞌjndeiꞌyoꞌ yolcu na jnda̱ ljondye na mayuuꞌcheⁿ tjaa ꞌñeeⁿ na nnda̱a̱ nnteiꞌxꞌee joona. Ee cwii yuscu na jnda̱ ljoñe xeⁿ mꞌaⁿ ntseinaaⁿ oo ntseindacantyjoom macaⁿnaꞌ najndyee calaꞌno̱ⁿꞌ naⁿꞌñeeⁿ na jndeiꞌnaꞌ na joona cateiꞌxꞌeena jom ee chaꞌcwijom chojnaⁿna nnoom na seiqueeⁿ joona. Jeeⁿ xcwe na nlꞌana na ljoꞌ ndoꞌ cjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Juu yuscu na jnda̱ ljoñe na tueꞌ saaꞌ ndoꞌ na mayuuꞌ tjaaꞌnaⁿ nnꞌaaⁿꞌaⁿ na nnteiꞌxꞌee jom, mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ na macanda̱ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na macantyjaaꞌ tsꞌoom. Joꞌ chii naxuee ndoꞌ natsjom macaaⁿ nnom. Sa̱a̱ yuscu na jnda̱ ljoñe na machꞌee cantyja na neiⁿnco tsjoomnancuee, meiiⁿ na ndi wanoomꞌm, sa̱a̱ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom matseijomnaꞌ jom chaꞌcwijom tsꞌoo. Ñꞌoommeiⁿꞌ catsa̱ꞌntjomꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na calaꞌcanda̱a̱ꞌndyena joonaꞌ cha xocuaa ñꞌoom na tisꞌa cwilꞌana. Ee tsꞌaⁿ na ticꞌoomꞌ tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ nnꞌaaⁿꞌ na tjawitquio̱o̱ꞌ, majndeiiticheⁿ nnꞌaaⁿꞌ nquii, tsaⁿꞌñeeⁿ macwjiꞌñê na matseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na ljoꞌ machꞌeeⁿ wiꞌñetyeeⁿ nchiiti tsꞌaⁿ na tyootseiyuꞌ.
Quia cwiwiljeii ncuee yolcu na jnda̱ ljondye, macanda̱ calaꞌljeiꞌyoꞌ xueeꞌ yuscu na jnda̱ jnda̱a̱ꞌ ndyeenꞌaaⁿ chuuꞌ ndoꞌ na macanda̱ ñꞌeⁿ saaꞌ ñetꞌoom. 10 Macaⁿnaꞌ na waa ñꞌoomya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, na ya seiqueeⁿ ntseinaaⁿ, tyotseiljoom nnꞌaⁿ na cweꞌ tyoquieya waⁿꞌaⁿ, mati tyojuꞌñe cjeeⁿ na tyondiꞌntjoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌom, ndoꞌ tyoteijneiⁿ nnꞌaⁿ na wiꞌ cwiwinom, ñequiiꞌcheⁿ tyojooꞌya tsꞌoom na ñesꞌaaⁿ chaꞌtso nnom naya.
11 Sa̱a̱ yolcu na jnda̱ ljondye na titquiendye, tintseiljeiꞌ ncueena, ee quia na wjaachuunaꞌ joona na neiⁿnco nquiuna na ñecꞌomnndaꞌna na we caꞌna quia joꞌ ñeꞌcꞌunconndaꞌna. Ndoꞌ joꞌ nntjeiiꞌndyena na macanda̱ Cristo cwicantyjaaꞌ nꞌomna. 12 Ndoꞌ na luaaꞌ, matseijndaaꞌñenaꞌ na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena na tyoolaꞌcanda̱na na macanda̱ Cristo mꞌaⁿna na quitꞌmaⁿ nꞌomna. 13 Ndoꞌ mati cweꞌ wꞌaa ndoꞌ wꞌaa ncꞌiaana cwiꞌoona, ndoꞌ na ljoꞌ, cwilaꞌnchqueeⁿꞌndyena. Ndoꞌ nchii macanda̱ joꞌ, mati cantundyena, cwitiiꞌndyena ljoꞌ cwitjoom ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ, cwilaꞌneiⁿna ñꞌoom na ticatsonaꞌ na nluena. 14 Ncꞌe na luaaꞌ waa, joꞌ na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na yolcu na jnda̱ ljondye na cje mꞌaⁿna, cꞌunconndaꞌna, cꞌom ndana, cateixꞌeena wꞌaana meiⁿ tinquiana na wanaaⁿ na nlaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ ñꞌoom wiꞌ nacjoo nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. 15 Ee ñꞌeeⁿꞌ yolcu na jnda̱ ljondye na jnda̱ tjeiiꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo na cwilajomndyena cantyja ñaaⁿꞌ Satanás.
16 Cwii tsaⁿscu na matseiyuꞌ, xeⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaaⁿꞌaⁿ na jnda̱ teitquio̱o̱ꞌ mꞌaⁿ yolcu na jnda̱ ljondye, macaⁿnaꞌ na cateixꞌeeⁿ yolcuꞌñeeⁿ cha ticaⁿnaꞌ na joo nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cateixꞌeena yolcuꞌñeeⁿ.
17 Nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye na ya cwileiꞌchoondyena tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ, matsonaꞌ na canda̱a̱ꞌ calaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ joona. Majndeiiticheⁿ nquieena na laxmaⁿna na cwiñequiana ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na cwitꞌmo̱o̱ⁿna juunaꞌ. 18 Ee waa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii na matsonaꞌ: “Tincwjaaꞌndyuꞌ bosa ꞌndyoo quiooꞌjndyo na machꞌee tsꞌiaaⁿ.” Ndoꞌ mati waa cwiicheⁿ ñꞌoom na matsonaꞌ: “Naⁿntjom laxmaⁿna na nntoꞌñoomna na cwitantjomna.”
19 Quia na waa ñꞌoom nacjooꞌ cwii tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ, tintseiñꞌoomꞌndyuꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ xeⁿ tjaaꞌnaⁿ we oo ndyee tsꞌaⁿ na nncwjiꞌyuuꞌñe juunaꞌ.
20 Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye quiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, xeⁿ cwilaꞌtjo̱o̱ndyena meiⁿ tiñeꞌcaꞌndyena na ljoꞌ cwilꞌana, catseitiaꞌ joona jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ chaꞌ catseicatyꞌuenaꞌ joona.
21 Jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Ta Jesucristo, ndoꞌ jo nda̱a̱ ángeles na cwiluiindye cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, catseicanda̱a̱ꞌndyuꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ, meiⁿ tintsaꞌ na wjaꞌñꞌoomndyuꞌ ñꞌeⁿ cwii tsꞌaⁿ sa̱a̱ cwiicheⁿ tineiⁿꞌ. 22 Tintseicjeendyuꞌ na nndioꞌ lꞌo̱ꞌ cjooꞌ cwii tsꞌaⁿ na nluiitquieñe tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cha xeⁿ waa na matseitjo̱o̱ñê tixocatsꞌaanaꞌ na nntꞌuii jnaaⁿꞌaⁿ ꞌu. ꞌU cwjiꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chaꞌtso nnom natia.
23 Quia na wiꞌ tsiaꞌ, nchii ñequiiꞌcheⁿ ndaatioo maꞌuaꞌ. Mati cꞌuaꞌ chjoowiꞌ winom.
24 Ntꞌom nnꞌaⁿ mañoomꞌ cwiwitquiooꞌ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntꞌuiinaꞌ joona sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ nda̱nquia cwiwitquiooꞌ naljoꞌ laxmaⁿna. 25 Ndoꞌ maljoꞌyu waa cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na machꞌee yuu naya, mañoomꞌ cwiwitquiooꞌ na ya machꞌeeⁿ, ndoꞌ tsꞌiaaⁿ ya na cwilꞌa nnꞌaⁿ meiiⁿ titquiooꞌnaꞌ, sa̱a̱ nda̱nquia nleitquiooꞌnaꞌ.