6
Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ nda̱a̱ patrom, matsonaꞌ na calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena patrom ꞌnaaⁿna ñequio na xcweeꞌ nꞌomna cha tincjuꞌnaaⁿñenaꞌ na ñoomñoom ñꞌoom nlaneiⁿ nnꞌaⁿ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ mati nacjooꞌ ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿya. Ndoꞌ quia laꞌxmaⁿ patrom ꞌnaaⁿna nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ, jeeⁿ matsonaꞌ na calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena naⁿꞌñeeⁿ ee na nnꞌaaⁿndyena ncꞌe na cwilaꞌyuꞌna. Matyꞌiomnaꞌ na yati candyeꞌntjomna nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. Ee tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ cwilꞌana ndoꞌ cwiluiindyena na nnꞌaaⁿndyena na wiꞌ nꞌom ntyjeendyena ncꞌe tjom na cwilaꞌyuꞌna. Caꞌmo̱ⁿꞌ ndoꞌ quiaaꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ.
Caljoya nꞌo̱o̱ⁿya cantyjati na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Xeⁿ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na ñomquiati ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿ na juu ñꞌoomꞌñeeⁿ titseijomnaꞌ ñequio ñꞌoom na xcweti cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesucristo na ticateijndeiinaꞌ na wjaaquieñe tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, jom matseisꞌaañê sa̱a̱ meiⁿchjoo ticatseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ, cweꞌ jndyeto matseineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na nquiu nnꞌaⁿ judíos ndoꞌ matseintjaꞌñê ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿ nꞌoomꞌñeeⁿ. Joꞌ na cwinaⁿnaꞌ na cwilaꞌta̱a̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ ncꞌiaana, ndoꞌ mꞌaⁿna na jndoondye ntyjeena, cwilaꞌjnaaⁿꞌndyena, ndoꞌ tiya mꞌaaⁿꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿ ncꞌiaana, joꞌ chii tileicantycwii na cwilaꞌntjaꞌndye nnꞌaⁿ na tajoꞌndyo cwicwilaꞌtiuuna, na tatîcataꞌjnaaⁿꞌna ñꞌoom na mayuuꞌ. Cwilaꞌtiuuyoona na ñꞌoom ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseiyuꞌ tsꞌaⁿ cwiluiiñenaꞌ cwii nnom na nleityañe tsꞌaⁿ. Ñꞌoom na mayuuꞌ na tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ matseixmaⁿ cwii na jndati nchiiti na nleityañe tsꞌaⁿ tsjoomnancue. Sa̱a̱ macaⁿnaꞌ na caljoya tsꞌoom ñequio chaꞌtso na jnda̱ jnaaⁿꞌaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee tjaaꞌnaⁿ ljoꞌ tquio̱cho̱o̱ya tuiindyo̱ tsjoomnancue ndoꞌ tjaaꞌnaⁿ ljoꞌ ya nntsaacho̱o̱, xeⁿ niom na cwicwaaꞌa ndoꞌ niom liaaya, matyꞌiomnaꞌ ñequio nmeiⁿꞌ caljoya nꞌo̱o̱ⁿya. Ee nnꞌaⁿ na ñeꞌcwityandye, matꞌuiinaꞌ joona chaꞌcwijom cwii teincoꞌ, na jndye nnom na ntjeiⁿ na matseiꞌndaaꞌnaꞌ joona na matiomnaꞌ joona na nntꞌuiiwiꞌnaꞌ na nntsuundyena. 10 Ee juu na matseicandyaꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ sꞌom, tseixmaⁿnaꞌ xꞌee chaꞌtso nnom natia. Ndoꞌ mꞌaⁿ nnꞌaⁿ ncꞌe na queeⁿ nꞌomna sꞌom jnda̱ majuꞌtaaⁿñenaꞌ joona cantyja na cwilaꞌyuꞌya cwii nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ jndye nnom nawiꞌ jnda̱ mamanchjenaꞌ joona.
Tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ luaa macaⁿnaꞌ na queⁿya tsꞌom
11 Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ na cwiluiindyuꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwjiꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nmeiiⁿꞌ. Cjaꞌntyjo̱ꞌ cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtso na matyꞌiomyanaꞌ. Quiaandyuꞌñꞌeⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, na nntseiyuꞌyaꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿñê, na cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ nnꞌaⁿ, meiiⁿ wiꞌ matjomꞌ sa̱a̱ tiꞌndiincꞌuaaꞌndyuꞌ, cꞌoom nioomꞌcheⁿ tsꞌomꞌ ñequio nnꞌaⁿ. 12 Catseijnduꞌ cha nlaꞌyuꞌ nnꞌaⁿ. Tyeⁿcaljooꞌndyuꞌ cantyja na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseixmaⁿꞌ na ticantycwii na wandoꞌ añmaⁿ ꞌnaⁿꞌ ee macweꞌ joꞌ tqueeⁿꞌñê ꞌu, ndoꞌ na tjeiꞌyuuꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matseiyuꞌyaꞌ tsꞌomꞌ nda̱a̱ jndyendye nnꞌaⁿ. 13 Jesucristo ya ñꞌoom tjeiꞌyuuꞌñê jo nnom Poncio Pilato. Joꞌ chii jo nnoom ñequio jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mañequiaa na cwitaꞌndoꞌ chaꞌtso, luaa ñꞌoom na matsa̱ꞌntjo̱ⁿya ꞌu Timoteo, 14 na catseicanda̱ꞌ ñꞌoom na maqua̱ⁿya njomꞌ, tintseichuiꞌ joonaꞌ cha ticaⁿnaꞌ na ndiꞌtiaꞌ. Catseicanda̱ꞌ joonaꞌ hasta xjeⁿ na nncwjeeꞌnndaꞌ Jesucristo. 15 Quia na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ, nntsꞌaaⁿ na nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ na luaaꞌ ee macanda̱ nqueⁿ cwiluiiñê na tjacantyja na matsa̱ꞌntjoom. Jom tseixmaaⁿ Rey nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na tjacantyja na cwitsa̱ꞌntjom, jom cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom. 16 Manda̱ nqueⁿ mꞌaaⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿ na tijoom cueeⁿꞌeⁿ. Mꞌaaⁿ yuu caxuee yuu na leicanda̱a̱ nntseindyooꞌñe tsꞌaⁿ. Tjaa ꞌñeeⁿ juu na jnda̱ ntyꞌiaaꞌ jom meiⁿ xonda̱a̱ ntyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ jom. Tseixmaaⁿ na ñequiiꞌcheⁿ catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom ndoꞌ najndeii na matsa̱ꞌntjoom. Amén. 17 Nnꞌaⁿ na tyandye, catsa̱ꞌntjomꞌ na ticatjeiiꞌsꞌandyena meiⁿ tilacantyjaaꞌ nꞌomna juu na tyandyena, ee tijndaaꞌ aa nljotyeⁿnaꞌ lueena. Cantyjaaꞌ nꞌomna nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jeeⁿ canda̱a̱ꞌ mañequiaaⁿ chaꞌtso ꞌnaⁿ na nnteijndeiinaꞌ jaa. 18 Catsa̱ꞌntjomꞌ joona na calꞌana naya nnꞌaⁿ, joꞌ na nncuaa na tyandyena na majndye nnom na ya cwilꞌana, na ticꞌomna na ntycwiina, ꞌnaⁿ na niom lueena, cateiꞌjndeiina nnꞌaⁿ. 19 Ee na nlꞌana na ljoꞌ, nlaꞌwena cwii nnom na tyandyena, na juunaꞌ matseijomnaꞌ xꞌee ñꞌoom na nncꞌo̱naꞌ ñꞌeⁿndyena ꞌio cha, ndoꞌ na nlaꞌxmaⁿna na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌna.
Ñꞌoom na macanda̱ na macoꞌñom Timoteo
20 ꞌU Timoteo, cateixeꞌ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ toꞌñomꞌ. Tintseiñꞌoomꞌndyuꞌ ñꞌoom na cwilue nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilaꞌñꞌeeⁿꞌto ndyuee, na tileicwijndaaꞌ. Meiⁿ tintseiñꞌoomꞌndyuꞌ ñꞌoom na wjaanaꞌ nacjooꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ na cwilue nnꞌaⁿ na tjacantyja na yanaꞌ meiiⁿ na tiyuuꞌ juunaꞌ 21 ee ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na nmeiiⁿꞌ laxmaⁿ ndoꞌ na ljoꞌ, jnda̱ tjuꞌtaaⁿñenaꞌ joona na cwilayuꞌya nꞌomna.
Quiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncoñomꞌ naya na matseixmaaⁿ.