Carta na jnda̱ we na seicwanom Pablo na mꞌaaⁿ Timoteo
1
Pablo matseicwanoom ñꞌoom na mꞌaaⁿ Timoteo
Ja Pablo cwiluiindyo̱ apóstol ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo, Tyꞌo̱o̱tsꞌom tyꞌioom tsiaaⁿwaañe ja ncꞌe na lꞌue tsꞌoom, chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na jnda̱ tsoom na mañequiaaⁿ na cwitaꞌndoꞌ añmaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilajomndyena ñꞌeⁿ Cristo Jesús. Matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya juunaꞌ na mꞌaaⁿꞌ ꞌu jndaaya Timoteo na jeeⁿ wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya. Lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ Ta Jesucristo cwentaaya nntioꞌnaaⁿndyena ꞌu ñequio naya na laꞌxmaⁿna, ñequio na wiꞌ nꞌomna ꞌu tjaañomtiuu cꞌoomꞌ jo nda̱a̱na.
Cwjiꞌyuuꞌñe Timoteo cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo
Naxuee ndoꞌ natsjom quia na matseina̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ñequiiꞌcheⁿ quijaañjoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌu. Mandiꞌntjo̱ⁿya nnoom ñequio na meiⁿcwii titia ntyjii chaꞌxjeⁿ tyolꞌa nnꞌaⁿ tsjaaⁿ na tuiindyo̱. Ñequiiꞌcheⁿ macjaañjoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya na tiomnaꞌ ndaa nꞌom njomꞌ quia na to̱ⁿꞌndyo̱ ndoꞌ jeeⁿ ñeꞌcantyꞌianndaꞌa ꞌu cha nñequiaanaꞌ na neiⁿya. Macjaañjoomꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na jeeⁿ xcwe matseiꞌyuꞌyaꞌ tsꞌomꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Najndyee tyotseiyuꞌ tsoꞌndyoꞌ tsaⁿtquiee Loida mati nquii tsoꞌndyoꞌ Eunice ndoꞌ mantyjiijndaaꞌndyo̱ na mati ꞌu.
Quia na tio̱o̱ lꞌo̱o̱ya nacjoꞌ, jndaꞌ juu najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nnda̱a̱ nndiꞌntjomꞌ nnoom. Cwilꞌueeꞌndyuꞌ juu nayaꞌñeeⁿ. Nchii Tyꞌo̱o̱tsꞌom mañequiaaⁿ na mꞌaaⁿya na nquiaaya. Jom mañequiaaⁿ na laxmaaⁿya najndeii na matseixmaaⁿ ñequio na cꞌo̱o̱ⁿya na wiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya nnꞌaⁿ ndoꞌ mati na queⁿndyo̱ cheⁿncjo̱o̱ xjeⁿ cantyja ꞌnaaⁿya. Ja waꞌnjo̱o̱ⁿ wꞌaancjo, sa̱a̱ tincꞌoomꞌ na jnaⁿꞌ na nncwjiꞌyuuꞌndyuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa, meiⁿ tincꞌoomꞌ na jnaⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Ñequio najndeii na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom, catseijomndyuꞌ nawiꞌ na cwiwino̱o̱ⁿya ncꞌe juu ñꞌoom na cwiñequiaaya na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ. Jnda̱ tjeiꞌnꞌmaaⁿñê jaa ndoꞌ maqueeⁿꞌñê jaa na calaxmaaⁿya nnꞌaⁿ na maqueⁿño̱o̱ⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ nchii cweꞌ ncꞌe cwii nnom na jnda̱ ñelꞌaaya, sa̱a̱ ncꞌe na luaaꞌ jnda̱ seijndaaꞌñê ndoꞌ na mꞌaaⁿ na wiꞌ tsꞌoom jaa ncꞌe cwilajomndyo̱ ñꞌeⁿ Cristo Jesús ee cwii tjo̱o̱cheⁿ na ncuaa tsjoomnancue, mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom jaa. 10 Jeꞌ maꞌmo̱o̱ⁿ na candyaꞌ tsꞌoom jaa na jnda̱ jndyo nquii na macwjiꞌnꞌmaaⁿꞌñe jaa, Jesucristo. Jom seityueeⁿꞌeⁿ na jndeii na matseixmaⁿ juu na machꞌee na cwiwje nnꞌaⁿ. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu ñꞌoom naya na cwiñequiaaya cwitoꞌñoom nnꞌaⁿ na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌna.
11 Tyꞌo̱o̱tsꞌom tyꞌioom tsꞌiaaⁿ ja na nñequiaya ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na majñoom tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ na caꞌmo̱o̱ⁿya juunaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na nchii judíos. 12 Ncꞌe na luaaꞌ joꞌ chii mawino̱o̱ⁿya nawiꞌmeiiⁿ, sa̱a̱ ticꞌo̱o̱ⁿ na jnaaⁿꞌa na ljoꞌ ee mawajnaⁿꞌa nqueⁿ na ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ ndoꞌ ntyjiijndaaꞌndyo̱ na waa najndeii na matseixmaaⁿ na machꞌeeⁿ cwenta juu na mꞌaaⁿya na quitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya jom hasta xuee quia na nncuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ.
13 Ñꞌoom na xcweti na jnda̱ jndiꞌ na tyoñequiaya njomꞌ, queⁿꞌ juunaꞌ jo njomꞌ cwii na maꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu na ncjaamꞌaaⁿꞌ na matseiꞌyuꞌyaꞌ tsꞌomꞌ ndoꞌ na cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ nnꞌaⁿ ncꞌe na cwilajomndyo̱ ñꞌeⁿ Cristo Jesús. 14 Mꞌaaⁿ Espíritu Santo quiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya, ñequio na mateijñeiⁿ jaa catsaꞌ cwenta ñꞌoom na jeeⁿ xcwe na mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom lua̱a̱ya.
15 Chaꞌxjeⁿ na jnda̱ jndiꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ ndyuaa Asia jnda̱ ꞌndyena ja. Quiiꞌntaaⁿ joona ñꞌeⁿ Figelo ñequio Hermógenes. 16 Cꞌoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom nawiꞌ tsꞌoom nnꞌaaⁿꞌ Onesíforo ee jndye ndiiꞌ teijneiⁿ ja ndoꞌ meiⁿ tîcꞌoom na jnaaⁿꞌaⁿ na mꞌaaⁿya pra̱so. 17 Ee quia na tyjeeⁿꞌeⁿ ñjaaⁿ Roma tyoqueⁿñê na tyolꞌueeⁿ ja hasta xjeⁿ na nljeiiⁿcheⁿ ja. 18 Xuee quia na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ quiaaⁿ na nncꞌoom na wiꞌ tsꞌoom juu. ꞌU ntyjiꞌ na jeeⁿ tꞌmaⁿ teijneiⁿ jâ tsjoom Éfeso.