2
Sondaro ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo na ya mandiꞌntjom nnoom
Quia joꞌ ꞌu jndaaya, cꞌoomꞌjndeiiꞌ tsꞌomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ naya na laxmaaⁿya ncꞌe na cwilajomndyo̱ ñꞌeⁿ Cristo Jesús. ꞌU jnda̱ ñejndiꞌ ñꞌoom na tyoñequiaya nda̱a̱ jndyendye nnꞌaⁿ, ñꞌoomꞌñeeⁿ catyꞌiomꞌ tsꞌiaaⁿ nnꞌaⁿ na cwicantyjaaꞌ nꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntꞌmo̱o̱ⁿna joonaꞌ nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ.
ꞌU cwiluiindyuꞌ sondaro ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo. Joꞌ chii catseiquii tsꞌomꞌ nawiꞌ na mawiꞌnoomꞌ ee na mandiꞌntjom nnoom. Tixocatiiꞌñe cwii sondaro tsꞌiaaⁿ na tseixmaⁿ tsjoomnancue, ee lꞌue tsꞌoom na nquii tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom jom cꞌoom na ya ntyjii ñꞌeñê. Ndoꞌ maljoyu cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii tsꞌaⁿ na maleinom na ñecwantjom, tixocwantjoom xeⁿ ticatseicaña̱a̱ⁿ ñꞌoom na cwiqueⁿna nnoom. Ndoꞌ mati tsꞌaⁿ na machꞌee tsꞌiaaⁿ jnda̱a̱ tseixmaaⁿ na jom nleilꞌueeꞌñe jñeeⁿ na cwiweꞌ ntjoomꞌm. Yaya cꞌoomꞌ tsꞌomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ndyee nnom ñꞌoommeiⁿꞌ na matsjo̱o̱ quia joꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nñequiaaⁿ na nntseiꞌno̱ⁿꞌ joonaꞌ.
Cjaañjoomꞌ tsꞌomꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo. Tuiiñê tsjaaⁿ rey David na jndyowicantyjooꞌ, tandoꞌxcoom jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ. Luaaꞌ ñꞌoom na mañequia nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ. Ncꞌe na mañequiaya ñꞌoom nayawaañe joꞌ na wiꞌ matjo̱ⁿ, ndoꞌ jnaaⁿꞌ joꞌ na chuꞌtyeⁿndyo̱ ñꞌeⁿ lꞌuaancjo chaꞌxjeⁿ cwii tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿ jnaaⁿꞌ, sa̱a̱ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom xocanda̱a̱ nlaꞌtyeⁿ nnꞌaⁿ juunaꞌ. 10 Joꞌ chii matseiquii tsꞌo̱o̱ⁿ chaꞌtso na matjo̱ⁿ cha nnteijndeiinaꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ cha mati nntoꞌñoomna na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê joona ncꞌe Cristo Jesús, juu joꞌ na jeeⁿ jndanaꞌ ndoꞌ na ticantycwii na matseixmaⁿ tsꞌaⁿ juunaꞌ.
11 Ñꞌoomwaa jeeⁿ mayuuꞌ juunaꞌ:
Xeⁿ laꞌxmaaⁿya lꞌoo cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo mati nntando̱o̱ꞌa ñequioñê,
12 xeⁿ cwilaꞌjomndyo̱ nawiꞌ na tjoom, mati nlaꞌjomndyo̱ cantyja na matsa̱ꞌntjoom,
sa̱a̱ xeⁿ cwitjeiꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, mati nncwjiꞌñê cantyja ꞌnaaⁿya.
13 Meiⁿ xeⁿ jaa tilaꞌcanda̱a̱ya sa̱a̱ jom ñequiiꞌcheⁿ na matseicaña̱a̱ⁿ,
ee tixocanda̱a̱ nncwjiꞌñe cheⁿnqueⁿ cantyja na matseixmaaⁿ.
Tsꞌaⁿ na cjaaweeꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu
14 Catseilcwiiꞌndyuꞌ ñꞌoommeiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Ñequio na ndoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom catsa̱ꞌntjomꞌ na tacalaꞌntjaꞌndyena na cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿ ñꞌoom na niom naquiiꞌ ntaaⁿꞌyoꞌ ee tjaa ꞌñeeⁿ mateijndeiinaꞌ, ndoꞌ yacheⁿ matseiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ nnꞌaⁿ na cwindye. 15 Catseijnduꞌ naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ na macheꞌ cha nncjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyuꞌ, quia joꞌ xocatsꞌaanaꞌ na tia ntyjiꞌ ee cwiluiindyuꞌ mosoomꞌm na xcwe mandiꞌntjom nnoom. Catseiꞌno̱ⁿꞌ chiuu maꞌmo̱ⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ ndoꞌ xcwe caꞌmo̱ⁿꞌ juunaꞌ. 16 Tintseijomndyuꞌ ñꞌoom na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilaꞌñꞌeeⁿꞌto ndyuee. Ee naⁿꞌñeeⁿ yacheⁿ wjaachuunaꞌ joona na ꞌoolꞌatina natia. 17 Ndoꞌ mati ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿna wjaantyꞌeenaꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ chaꞌcwijom cwii tycu. Maluaaꞌ machꞌeenaꞌ ñequio ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Himeneo ñequio Fileto, 18 joona jnda̱ to̱ⁿꞌndyena ñequio ñꞌoom na mayuuꞌ, ee cwiluena na jnda̱ teinom na nlcwinndaꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, ndoꞌ na laaꞌtiꞌ ñꞌoom na cwiñequiana, matseityuiiꞌnaꞌ na cwilaꞌyuꞌya nꞌom ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ. 19 Sa̱a̱ jnda̱ tqueⁿtyeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom na matseijomnaꞌ chaꞌna tsiaⁿtsjo̱ꞌ, na teiljeiinaꞌ: “Mawajnaaⁿꞌya Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿꞌaⁿ”, ndoꞌ mati waa cwiicheⁿ ñꞌoomꞌm na matsonaꞌ: “Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilcwiiꞌna xueeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, catjeiiꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ natia.”
20 Waaꞌ cwii tsaⁿtya, jndye nnom ꞌnaⁿ niom na cwiwilꞌue. Ntꞌom joonaꞌ tuii ñequio sꞌom cajaⁿ ndoꞌ sꞌom xuee, sa̱a̱ ntꞌom tuiinaꞌ ñꞌeⁿ nꞌoom oo tsꞌocachu. Ntꞌom joonaꞌ cwiwilꞌuenaꞌ tsꞌiaaⁿ na ya sa̱a̱ ntꞌom joonaꞌ cwiwilꞌuenaꞌ tsꞌiaaⁿ na cweꞌ cwantindyo. 21 Cha na nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa cwii tsꞌiaaⁿ na jnda, macaⁿnaꞌ na calaꞌxmaaⁿya na ljuꞌ nꞌo̱o̱ⁿya, na cwitjeiꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ natia, quia joꞌ nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñê jaa cwii tsꞌiaaⁿ na ya juunaꞌ.
22 Ticaꞌndiindyuꞌ na wjaañꞌoomnaꞌ ꞌu ñꞌeⁿ natia na cwilaꞌqueeⁿ nꞌom nnꞌaⁿ na cje mꞌaⁿ. Catseijomndyuꞌ ñequio nnꞌaⁿ na ꞌoomꞌaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ, ñequio nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ na wiꞌ nꞌom ntyjee, ñequio nnꞌaⁿ na ya mꞌaⁿ ñꞌeⁿ ntꞌomcheⁿ tjaaꞌnaⁿ ndiaꞌ cachona. 23 Tintseijomndyuꞌ ñequio ñꞌoom na cweꞌ cwilaꞌñꞌeeⁿꞌto ndyuee nnꞌaⁿ na tjaa ljoꞌ mateijndeiinaꞌ ee ntyjiꞌyaꞌ na cweꞌ jnaaⁿꞌ joꞌ na cwilaꞌntjaꞌndye nnꞌaⁿ. 24 Ee tsꞌaⁿ na mandiꞌntjom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ticatsonaꞌ na nntiiꞌñe ndiaꞌ. Jom matsonaꞌ na cꞌoom na ya tsꞌaⁿñe ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ, ndoꞌ tseixmaaⁿ tsꞌaⁿ na ꞌnaaⁿꞌ mꞌmo̱ⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ, tintseitioom na ndioomndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nnoom. 25 Nnꞌaⁿ na cwilaꞌwendye nacjoomꞌm macaⁿnaꞌ na mꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱na ñequio na nioomꞌ tsꞌoom na ntyjaaꞌ tsꞌoom na nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nlcweꞌ nꞌomna ndoꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌna ñꞌoom na mayuuꞌ, 26 cha nntseijndo̱ꞌnaꞌ nꞌomna ndoꞌ na nndyaandyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu teincoꞌ na seijndaaꞌñe tsaⁿjndii na maleichom joona pra̱so na cwilꞌana yuu na lꞌue tsꞌoom.