3
Luaa nncꞌom nnꞌaⁿ ncuee na macanda̱
Catseiꞌno̱ⁿꞌ na ncuee na macanda̱ wiꞌti nntjoom nnꞌaⁿ. Ee quia ljoꞌcheⁿ nncꞌom nnꞌaⁿ na cwilaꞌneiiⁿꞌndye cheⁿnquieena. Neiiⁿna sꞌom. Cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye cheⁿnquieena. Cwilaꞌsꞌandyena, cwilaꞌlcundyena. Cwitꞌmo̱o̱ⁿna na ticueeꞌ nꞌomna nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Xolaꞌcanda̱na ñꞌoom na cwilue lotyena, londyeena. Lꞌo̱na cweꞌ na wiꞌ nꞌom naⁿꞌñeeⁿ joona. Xocalaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ñꞌoom na cwilaꞌyuꞌ nnꞌaⁿ ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tixocꞌomna na wiꞌ nꞌomna ncꞌiaana, lꞌo̱na meiiⁿ wiꞌ cwitjoom naⁿꞌñeeⁿ. Cwilaꞌtjomna cantu, tixoqueⁿndye cheⁿnquieena xjeⁿ cantyja ꞌnaaⁿna. Jeeⁿ wiꞌndyena ñequio nnꞌaⁿ, macwiꞌoona nacjooꞌ chaꞌtso na laꞌxmaⁿ na ya. Cwilꞌueena yuu na nlcoꞌwiꞌnaꞌ ncꞌiaana ncꞌe cweꞌ ljoljo na ya mꞌaⁿna ñꞌeⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Mꞌaⁿna na tiꞌmaaⁿꞌ nꞌomna. Cwitjeiiꞌyandye cheⁿnquieena. Cwilꞌueena yuu na tomti na nñequiaanaꞌ na neiiⁿ nquieena nchii yuu na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cwilꞌana na ndooꞌ jeeⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena sa̱a̱ cantyja na cwilꞌana macwjiꞌnaꞌ na waa najndeii ñꞌoom na cwilaꞌjomndyena.
Tintseiquiiꞌndyuꞌ ñequio nnꞌaⁿ na nmeiiⁿꞌ cwilꞌa. Naⁿꞌñeeⁿ laxmaⁿna nnꞌaⁿ na cwiquie lꞌaa nnꞌaⁿ, ndoꞌ cwinquiooꞌnnꞌaⁿna yolcu na jeeⁿ cwilaꞌtjo̱o̱ndye, na joona mꞌaⁿna xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌ na queeⁿ nꞌomna, ñeꞌquiiꞌcheⁿ ñeꞌcandye yolcuꞌñeeⁿ meiⁿnquia ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ sa̱a̱ tileicalaꞌno̱ⁿꞌna cwaaⁿ ñꞌoom na mayuuꞌ. Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ naⁿcaluaꞌ Janes ñequio Jambres jlaꞌwendyena nacjooꞌ Moisés, mati naⁿmꞌaⁿꞌ cwilawendyena nacjooꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ, laꞌxmaⁿna nnꞌaⁿ na ntjeiⁿ nqueⁿ, ndoꞌ joona cantyja na matseiyuꞌya tsꞌom tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, macwjiꞌndyo̱naꞌ joona. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na nmeiiⁿꞌ cwinquioꞌnnꞌaⁿ xocwiyo na luaaꞌ cwilꞌana ee chaꞌxjeⁿ jlaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ na joo we naⁿꞌñeeⁿ na tyolaꞌwendyena nacjooꞌ Moisés tyomꞌaⁿna na ntjeiⁿ nqueⁿna, mati chaꞌtso nnꞌaⁿ nncꞌooliu na majoꞌti laxmaⁿ naⁿmꞌaⁿꞌ.
Ñꞌoom na macanda̱ na maqueⁿtyeⁿ Pablo nnom Timoteo
10 Sa̱a̱ mawajnaⁿꞌyaꞌ chiuu tseixmaⁿ ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿ, ntyjiꞌ chiuu waa tsꞌiaaⁿ na teijnoomya, ñequio na matseiyuꞌya cwii tsꞌo̱o̱ⁿya, ndoꞌ na mꞌaaⁿ nioomcheⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ, ntyjiꞌ chiuu waa na jnda ntyjiiya Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ na wiꞌtsꞌo̱o̱ⁿya nnꞌaⁿ, ndoꞌ mati na ticaꞌndiincꞌuaaꞌndyo̱, 11 mantyjiꞌ na tyontyjo̱ nnꞌaⁿ ja ndoꞌ nawiꞌ na tyowino̱o̱ⁿ. Mantyjiꞌ chiuu tjo̱ⁿ tsjoom Antioquía, Iconio ndoꞌ Listra, taꞌwiꞌ nnꞌaⁿ ja joꞌ joꞌ. Sa̱a̱ seicandyaañe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ja cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtso nmeiⁿꞌ. 12 Ee ñꞌoom na mayuuꞌ na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na ñeꞌcꞌomna na xcweeꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús, maxjeⁿ wiꞌ ncwinomna. 13 Ee nnꞌaⁿ na wiꞌndye ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwinquioꞌnnꞌaⁿ, yacheⁿ cwajndiiti nñequioꞌnnꞌaⁿndye ntyjeena.
14 Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ cꞌomꞌtyeⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chaꞌtso na jnda̱ seiꞌnaⁿꞌ ndoꞌ na matseiꞌno̱ⁿꞌ na mayuuꞌnaꞌ, ee mawajnaⁿꞌyaꞌ ꞌñeeⁿ joona na tꞌmo̱o̱ⁿna juunaꞌ njomꞌ. 15 Ee xjeⁿ na cachjoondyuꞌcheⁿ tajnaⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeiinaꞌ tandyo xuee. Juunaꞌ matseijndo̱ꞌnaꞌ tsꞌomꞌ ndoꞌ mañequiaanaꞌ na nluiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ ncꞌe na matseiꞌyuꞌya tsꞌomꞌ ñequio Cristo Jesús. 16 Chaꞌtso ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom teiljeiinaꞌ jndye ñꞌoomꞌ nqueⁿ ndoꞌ tsꞌiaaⁿꞌnaꞌ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nnom tsꞌaⁿ, ndoꞌ na nntseitiaꞌnaꞌ tsꞌaⁿ quia tixcwe wjaamꞌaaⁿ, ndoꞌ na nlcoꞌxcwenaꞌ tsꞌaⁿ, mati na mꞌmo̱ⁿnaꞌ nnom tsꞌaⁿ na cꞌoom cantyja na matyꞌiomyanaꞌ, 17 cha tsꞌaⁿ na cwiluiiñe cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom canda̱a̱ꞌya mꞌaaⁿ cꞌeeñê na nntsꞌaaⁿ cwii cwii nnom tsꞌiaaⁿ na ya.