4
Jo nnom nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio nnom Jesucristo na nncwjeeꞌcañoom na cwiluiiñê rey na nncuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ na nnditaꞌndoꞌ ndoꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱, matꞌio̱ⁿya tsꞌiaaⁿmeiiⁿ ꞌu, na catseineiⁿꞌ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ. Cꞌomcꞌeendyuꞌ na nntsaꞌ tsꞌiaaⁿwaaꞌ meiiⁿ naaⁿ ticanaaⁿndyuꞌ, cwilꞌueeꞌndyuꞌ juunaꞌ cha nñeꞌquiandye nnꞌaⁿ, cha nntseitiaꞌnaꞌ tsꞌaⁿ na tixcwe mꞌaaⁿ, ndoꞌ na nñequiaanaꞌ na tꞌmaⁿ tsꞌom tsꞌaⁿ ndoꞌ na mꞌmo̱ⁿꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ ñequio na nioomꞌcheⁿ tsꞌomꞌ. Ee nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na taxolaꞌñꞌoomꞌndye nnꞌaⁿ ñꞌoom na xcweti maꞌmo̱ⁿnaꞌ sa̱a̱ ñꞌoom na ñeꞌcandye nquieena nlꞌuee nquiana nnꞌaⁿ na ntꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ nda̱a̱na. Tañeꞌcandyena ñꞌoom na mayuuꞌ, cweꞌ ñꞌoom na cwilaꞌjndaaꞌndye cheⁿnquieena joꞌ ñeꞌcandyena. Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ, tintseiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ ꞌu, caljoya tsꞌomꞌ meiiⁿ wiꞌ na matjomꞌ, cjooꞌ tsꞌom na mañequiaaꞌ ñꞌoom naya na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ cwiluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ. Catseicanda̱a̱ꞌndyuꞌ tsꞌiaaⁿ na matseixmaⁿꞌ.
Mawjaawindyooꞌ xjeⁿ na nlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ ja, chaꞌcwijom cwilaꞌcueeꞌna quiooꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom, mawaa mawaa xjeⁿ na nncꞌio̱. Ja jnda̱ ñeseijndo̱yaya naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jnda̱ seicanda̱a̱ꞌndyo̱ cantyja na macaⁿnaꞌ na catsꞌaaya. Tîcatseitjo̱o̱ya na matseiyuꞌya cwii tsꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿñê. Jeꞌ macanda̱ cwimeiⁿndo̱ꞌa na ncoꞌño̱ⁿya juu na nntseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja ncꞌe na matseijomndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matyꞌiomyanaꞌ na nquii Ta Jesús nñequiaaⁿ juunaꞌ no̱o̱ⁿya, jom cwiluiiñê jwe na xcwe macuꞌxeeⁿ, meiⁿ nchii macanda̱ nennco̱ nñequiaaⁿ na nndaya juu nayaꞌñeeⁿ sa̱a̱ mati nñequiaaⁿ joꞌ nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwimeiⁿndooꞌna na nncwjeeꞌ nnaaⁿꞌaⁿ.
Matseicandii Pablo Timoteo cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwitaꞌjnaaⁿꞌna
Catseijnduꞌ na cjee nncwjeꞌcañoomꞌ ja, 10 ee Demas jnda̱ ꞌñeeⁿ ja, tjaaⁿ Tesalónica, neiiⁿꞌtyeⁿ ꞌnaⁿ na tseixmaⁿ tsjoomnancue. Crescente tjaaⁿ ndaandyuaa Galacia ndoꞌ Tito tjaaⁿ ndaandyuaa Dalmacia. 11 Macanda̱ Lucas ndicwaⁿ mꞌaaⁿ ñꞌeⁿndyo̱. Quia nndyoꞌ candyoꞌñꞌoomꞌ Marcos ee tꞌmaⁿ nnda̱a̱ nnteijneiⁿ ja tsꞌiaaⁿ na waa. 12 Ndoꞌ Tíquico jño̱o̱ⁿya jom tsjoom Efeso. 13 Quia na nndyoꞌ candyoꞌñꞌoomꞌ liaatco ꞌnaⁿya na ꞌndiya waaꞌ Carpo tsjoom Troas. Mati candyoꞌchuꞌ libro ꞌnaⁿya majndeiiticheⁿ nom ꞌnaⁿya na chuꞌlcwiinaꞌ.
14 Alejandro, tsaⁿ na macwjaꞌ ncjo jeeⁿ tꞌmaⁿ nawiꞌ sꞌaaⁿ ja. Sa̱a̱ nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntsꞌaaⁿ na nnjoom na ljoꞌ sꞌaaⁿ. 15 Mati ꞌu re, catsꞌaandyuꞌ cwenta ñꞌeⁿñê ee matseijneiⁿ na wjaⁿ nacjooꞌ ñꞌoom naya na cwitꞌmo̱o̱ⁿya. 16 Najndyee na tjo̱meintyja̱a̱ꞌa jo nda̱a̱ naⁿmanꞌiaaⁿ ñjaaⁿ na ntseinchuꞌa ñꞌoom na waa nacjoya, tjaa ꞌñeeⁿ na seijomñe ñꞌeⁿndyo̱. Chaꞌtsondyena ꞌndyena ja. Ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na ticwjaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿna na luaaꞌ lꞌana. 17 Sa̱a̱ teijndeii Ta Jesús ja, tquiaaⁿ najndo̱ cha na jo nda̱a̱ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na tyoolaꞌyuꞌ jnda̱ tquiaya ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom añmaaⁿ nnꞌaⁿ. Laaꞌtiꞌ waa na seicandyaañe Ta Jesús ja nawiꞌ na mawaa xjeⁿna nntꞌuiityeⁿnaꞌ ja, 18 ndoꞌ nntseicandyaañetyeeⁿ ja chaꞌtso nnom nawiꞌ ndoꞌ nntsꞌaaⁿ cwenta ja na nntseijomndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matsa̱ꞌntjoom cañoomꞌluee. Ñecwii tco caluiitꞌmaⁿñê. Amén.
Mañequiaaⁿ na xmaⁿndye nnꞌaⁿ
19 Xmaⁿñe nomnnꞌaaⁿya Prisca ñequio saaⁿꞌaⁿ Aquila, mati nnꞌaⁿ waaꞌ Onesíforo. 20 Ljooꞌñe Erasto Corinto, ndoꞌ ꞌndiya Trófimo tsjoom Mileto na weeⁿꞌeⁿ. 21 Xeeⁿ nnda̱a̱ nntsaꞌ candyo cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntsaquia̱a̱ꞌa ncueeteiⁿ. Juu Eubulo, Pudente, Lino, ñequio Claudia ñequio chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ ñjaaⁿ cwilaꞌcwanomna na xmaⁿndyuꞌ.
22 Ta Jesucristo cꞌoomñê ñꞌeⁿndyuꞌ. Ndoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom catioꞌnaaⁿñê chaꞌtsondyoꞌ ꞌo. Mantyjati luaaꞌ.