2
God nofaꞌai apeꞌ motanimani mape andeandeꞌ, amama luꞌwami endilisi
Jisas nikilaꞌ amam ensel endilisi. Amama atom deiꞌ apeꞌ mombaleꞌefa basef amama Ananimi mameꞌam boꞌom milam endilisi. Naꞌama apeꞌ motanima mokwahom. Fowaꞌ gani God naꞌipa amam ensela basef Ananimi, eaꞌ maꞌipipam mandawalap endilisi mape laꞌifim. Basef amama mape laꞌifima emi egafis sosambala basef owaꞌ silami, esis sofaꞌ nimanimi amama mondahama waf aonai esis sandaꞌanai sosambala basef amama. God nagwamasa nimanimi luꞌwami esis sosambala basef Ananimi ensel amama maꞌipasami. Deiꞌ ipeꞌ ukup mape maꞌimama? Iꞌi pewaꞌ alafugaha basef Ananimi deiꞌ nagiambamapa nofaꞌapa mope andeandeꞌ, anona nemaf ipeꞌ pefaꞌ pefeꞌ pindihiꞌama nimanimi amama piꞌimama? Owaꞌ. Pefaꞌ nimanimi pelomas. Deiꞌ main, amama nakwahomapa waf aonai nagiambamapa motanimani, ina soꞌumi, owaꞌ. Luꞌwami endilisi. Dembinai atona naliꞌ nawalapam alihima enis epes. Epes isima sihiꞌambapa ma mogawa basef amama endilisimi atom. Eaꞌ God nandaꞌ basef amama laꞌifima eaf hianai naninani. Anona eaf, nihiꞌambasa ikwaf naninani hianai laꞌifinai. Eaꞌ anona eaf nandaꞌ pepel luꞌunai naninani siꞌi Anan atona nandaꞌanai. Eaꞌ anona eaf naꞌama, nihiꞌambapa amamaga buꞌwami Ambal Buꞌunai Ananinai naseꞌapami, naila okom Ananinai atona naseꞌapam atona etin nihiꞌambapa basef amama endilisimi atom.
Jisas nape naliꞌi Dembinai nofaꞌapa motanimani
God ina nandaꞌ amam ensel mape dembemi mumafi amamaga luꞌwami maloma waf hianai dambeinai Jisas nawalapam eaꞌ, deiꞌ aꞌipipami, owaꞌ. Eaꞌ anom basef mail Baibeli fowaꞌ anona aman nawalapam naꞌiam naꞌi,
“God, epes esis emi egafis ma Ineꞌ okom nainailas? Esis falafisi etis, eaꞌ ineꞌ etina nimafias. Ineꞌ nandaꞌ amam ensel mape dambem laꞌifima esis isima amam nematawa etapasi nogota bandana. Ineꞌ naseꞌasa agof luꞌwami nandaꞌasa sataga dambes. Eaꞌ nandaꞌ amamaga hiami mafeꞌ owina esis isima sumafiam.”
Basef amama mail Baibeli maꞌi,
“God nandaꞌ epes sape etapi sape dambes sumafi amamaga hiami mape etapi.”
Basef amama maꞌi amamaga hiami mape etapi ofagema maꞌi amamaga hiami. Eaꞌ deiꞌ ina mati epes sape etapi sape dambes sumafi amamaga hiami, ataꞌ owaꞌ. Apeꞌ deiꞌ mogawa Jisas! Fowaꞌ nogota bandana God nandaꞌana nafeꞌ owina amam ensel. God nati apeꞌ uwahipipa nagiambamapa naꞌa, deiꞌ Jisas nefaꞌ nimanimi luꞌwami nagaꞌ ma apeꞌ hiapai. Amama atom deiꞌ God naseꞌana agel luꞌunai nandaꞌana nataga Dembinai king nafifili endilisi.
10 God anan Dembinai fowaꞌ gani nandaꞌ amamaga hiami mataga mape numafiama pepel Ananinai mape andeandeꞌ, Ananimi atom. Eaꞌ andeandeꞌma Anan naꞌi Jisas nefaꞌ nimanimi nandaꞌ eaf ma nokwahomapa waf aonai apeꞌ mandaꞌanai nofaꞌapa motanimani. God nandaꞌam naꞌama ma nokolasa apeꞌ hiapai nofaꞌapa mefeꞌ heven miti nafifili Ananinai. 11 Anan atona nandaꞌapa amam nematawa mataga boꞌwepa andeandeꞌ malomana wambota atotona Ahalomapa atotona. Amama atom deiꞌ Anan ina ambal aona nofalapa naꞌi sahin owan Ananipai, owaꞌ. 12 Siꞌi Anan fowaꞌ naꞌiam naꞌi,
“God, Aeꞌ anona nemaf ewalapa agel Ineꞌinai ma esis sahin owan aeꞌasi. Aeꞌ endaꞌ awalef efela agel ineꞌinai ma esis hiesi sifiꞌi sondowaꞌanima etifigin.”
13 Eaꞌ naꞌiam wapotiꞌ naꞌi,
“Aeꞌ embaleꞌefa God laꞌifiwi.”
Eaꞌ anom basef wapotiꞌ naꞌiam naꞌi,
“Aeꞌ ape aloma awasi Aeꞌasi God nasiꞌiesi.”
Jisas nataga epen endilisi ma nagiambama apeꞌ hiapai
14 Epes Anan nofalapa awasi ananipai, epes etapasi selapai. Amama atom Jisas wapotiꞌ nataga epen naꞌama etin siꞌi apeꞌ epes etapasi selasi. Anan nataga epen naꞌama ma nagaꞌ nohambombaga aman anama aonai Satan laꞌifina nandaꞌ epes hiesi sagaꞌ. 15 Jisas natagaha amam nematawa hiesi laꞌelaꞌef umbamahasa gaꞌ, nahapilas laꞌifis. Eaꞌ Anan natagahisa umbamahas sape andeandeꞌ. 16 Deiꞌ main, Anan ina nagaꞌ nagiambama amam ensel, owaꞌ. Anan nagaꞌma nagiambama epes sataga wambota Abrahami. 17 Amama atom Anan nataga naꞌama etin endilisi siꞌi owasana ananisi ma nataga pris dembinai nape naliꞌma pris hiami. Anan aman naꞌi uwahipisa apeꞌ nandaꞌ maol Godi andeandeꞌ endilisi. Eaꞌ Anan nataga siꞌi owasana Ananisi ma natofa okom wandafunai Godi napoma amam nematawa hiesi sandaꞌ waf aonai. 18 Satan nagwambana nimeguf hiami naꞌi nondaꞌana nondaꞌ waf aonai. Eaꞌ Jisas nofaꞌ nimanimi hiami. Naꞌama Anan laꞌifinai ma nagiambama epes isima Satan nagwambasi.