11
A Pita E Ere Luhesie Loto-maa'ilana Mo Aapoloa Aaopa Hunie Mo Hurula'aa I Jerusalem
Mo hurula'aa na ahutada kira hiiwalaimoli nge kire ii'o aana ahutana mo leu aana hanue mo Jiu, kire rongoa uri mo Aapoloa Aaopa kire ko hiiwalaimoli no'one aana God. Oto maholo a Pita e lai hule ta'au i Jerusalem, ngaeta mo iini aana kira hiiwalaimoli nge kire hele ma'uta'a ue aana tolaha ni torihesi'onga, kire ko tohungei leledie a Pita, aena aana saeda hunie torihesi'onga ke lae aana mo Aapoloa Aaopa. Kire ko leledie aena aana ko lae-lae i laona nume mo Aapoloa Aaopa, na hule aana ko ngeu-ngeu no'one pe'ire.
Oto a Pita ko si unue ahutana mo ola nge e rau, na ko te'uri, “Nou o'o'o hao i Jopa, oto ngaeta maholo nou ririhunge'i na no ko leesie mei haata'inge. Nou leesie ola mala paineha'ana mei sala ko siho mai uure i salo. Na e lio mala nga iini e helesie e hai su'u-su'ue aana paineha'ana mei sala ngeena. Na ko lae oto mai ii'o kara'inieu. No ko lio wau i laona, na no ko leesie ta'ena nga ola mauri oto mola ni i laona, mo ola manata na mo ola loo-loo'a, mo lulusane na mo mwaa, na ta'ena nga manu hai aaopa'i—mo ola kire aapu ni ngeu'i hali'ite ni ngeena. Oto no ko rongoa mei wala ko ere mai hunieu ko te'uri, ‘Pita, o ke horo'ie mo ola ngeena, na o ke ngau'i.’
“Ta'e nou te'uri mola, ‘!Ha'ike, Aalaha ineu! Nou ka'a ngau hikana ue nga mei ola nge mo Ha'atolanga e uure honosie uri e mada'a.’
“Na no ko rongoa mei wala e uure ta'au i Lengi ko ere lo'u mei, ko te'uri, ‘Mo ola nge a God e unue uri kire rere'a, su'uri lo'onga'inie lo'u uri kire mada'a.’ 10 Mei ola ngeena e rau ha'a-oolu, oto purine nge sulu'ilana e si lae ta'au i salo.
11 “Oto aana kele maholoi satona, na e oolu mwane nge mwane ni Sisaria e uusunge'inire, kire ko hule oto wau i nume nge no ko o'o'o aana. 12 Na Li'oa Maa'i e unue hunieu uri ne ke su'uri me'u, ta'e ne ke lae mola pe'ire. Oto e oono aasikaelu ie kire hakusieu oto huni lae wau i Sisaria, na melu lai hule wau i nume a mwane nge e hai uusunge'i hunieu. 13 Na a mwaena ko ha'arongo'emeelu oto uri e leesie ngaeta ensel wau i nume ingeie, na ensel ngeena e te'uri hunie, ‘O ke uusunge'inie nga mo iini wau i Jopa huni haaraie a Saemon nge ngaeta sata aana a Pita. 14 Na a Pita kei lae mai huni haata'inie tala ni meurihe huni'o na hunie mwala aana uluhe i'oe.’
15 “Oto nou lae pe'ire, na maholo no ko si aehota ere-ere ngeena na Li'oa Maa'i ko siho oto i lengide mala e siho ka'u i lengikaelu hola'i na'o. 16 Oto nou aamasito'o oto aana mei wala a Aalaha e unue nge e te'uri, ‘A Jon e loto maa'i eemiu mola aani wei ni ngeena, ta'e ineu ne kei loto maa'i eemiu aana Li'oa Maa'i.’ 17 Oto a God e niie Li'oa Maa'i hunire mala e niie ka'u hunikolu maholo kolu aehota hiiwalaimoli aana Aalaha ikie a Jisas Kraes. ?Oto uri o ko lo'o-lo'onga'i ineu ne ke uure honosie kone? !Ha'ike! Aana e ka'a adona ike ne ke leledie nga taa a God e asuie.”
18 Na maholo kire rongoa a Pita ko ere-ere, oto kire ka'a unue ike lo'u nga mei wala i sulie. Ta'e kire ko lahea mola a God na kire ko te'uri, “!Ma'alana mo Aapoloa Aaopa ta'e a God e saeto'o aada no'one hunie kire ke oonisae na hunie kire ke to'o aana maurihe huu!”
Mwala Aana Huilume I Antiok
Kire Tala'ae Huni Hiiwalaimoli
19 Oto kira hiiwalaimoli nge kire tahi mwaanie i Jerusalem maholo kire horo'ie a Stivin, kire ko si lae kalie no'one mo henue ha'atau mala po'o ni henue i Ponisia na mala-malau i Saepras na huilume paine i Antiok aana po'o ni henue i Siria. Kire lae pe'i taroha'inie Tataroha Diana, ta'e kire ko lae pe'i unue tataroha ngeena oto mola hunie mo Jiu hahaiteli. 20 Ta'e ngaeta mo iini aada nge kire o'o'o i Saepras na i Saerin kire lai hule wau i Antiok, oto kire ko ladoa no'one mola tataroha ngeena hunie mo Aapoloa Aaopa, aana kire ko taroha'inie tataroha i sulie a Aalaha, a Jisas. 21 Oto nanamanga a Aalaha e ii'o aada, lae-lae mo iini hunge aada ko hiiwalaimoli na kire ko aehota lulu i sulie oto a Aalaha.
22 Tataroha i sulie mei ola ienini e lai hule aana soihaada'inge ta'au i Jerusalem, oto kire si uusunge'inie a Banabas huni lae wau i Antiok. 23 Na maholo e lai hule wau i Antiok ko si tohungei ilenimwa'e aana e leesie uri a God e ha'adiana'ara oto. Na ko si tohungei deu rarahire uri kire ke lulu i sulie oto Aalaha ikie to'ohuu taraure'i. 24 A Banabas ingeie mwane diana na e honu aana Li'oa Maa'i na hiiwalaimolinge ingeie e susu. Na maholona mo iini hunge kire ko aehota hiiwalaimoli oto aana a Aalaha.
25 Oto puriha'ana, nge a Banabas e si lae lo'u weu i Tasas huni heitalea a Sol. 26 Na maholo e lio oodoie, oto e toolea lo'u mei hunie i Antiok. Na halisi leku nge a Banabas na a Sol kire ii'o pe'ie soihaada'inge i leune na kirerue ha'a-uusulie mwala hunge. Na i Antiok nge eetana nga leu nge kire aehota haara'inie mo pwaarongoisuli aana satai ola “Kristian.”
27 Aana maholona ngaeta mo propet kire uure i Jerusalem, kire lae hao hunie i Antiok. 28 Oto ngaeta iini aada satana a Agabas, e uure i lengi ko si ere aana nanamanga a Li'oa Maa'i uri hiolonga kei tola aana ahutana mo leu aana aalahanga ni Rom. Oto mai puri, nge mei ola ienini ko si oa aana maholo a Klodias e ne'i inemauri ni Rom. 29 Oto ahutana kira hiiwalaimoli kire si meni ne'isae tararuru huni pe'ie soihaada'inge aana po'o ni henue i Jiudia i sulie e nite nga iini aada e sai uusunge'inie. 30 Kire te'urine, nge kire si uusunge'inie a Banabas na a Sol hunie kirerue ke toolea mo niinge na kire ke nii'i hunie mo na'ohai iinoni aana soihaada'inge.
11:28 11:28 A Klodias e aalaha haahie hanue i Rom lae hule aana e lime aawalai helisi mwana hai purine hutelana a Jisas (54 A.D.).