10
A God E Ere Pe'ie A Konilias
Ngaeta mwane ni Rom e o'o'o wau aana huilume i Sisaria, satana a Konilias na ingeie ngaeta na'ohai ramo haahie tangalai ramo aana pulitaa ni ramo nge kire haara'inie aana, “Pulitaa mo Ramo ni Itali.” Ma'alana ingeie ngaeta mwane aana mo Aapoloa Aaopa, ta'e e ne'isae paine aana God na ahutana mwala aana uluhe ni iinoni ingeie kire ko lulu i sulie a God no'one. A mwaena ko nii-nii tarau hunie kira maitale, na ko aare-aarea God suli maholo. Aana ngaeta hai dinge aana ola mala oolune nga maholoi sato i aapai sato, a Konilias e leesie mei haata'inge mwaanie a God, na ko leesie oto ngaeta ensel a God e sili mei nume ingeie na ko soie, oto ko te'uri, “Konilias.”
Oto a Konilias ko tohungei me'u, na ko lio hahuroto oto aana ensel ngeena, na ko te'uri, “?Nga taa eena, poro paine?”
Oto ensel ko te'uri hunie, “A God e rongoa oto mo aarenga'inge i'oe, na ko leesie o ko pe'ie kira maitale, oto ko tohungei saemango haahi'o. Oto maholo ienini a God ko sare pe'i'o no'one. O ke uusunge'inie nga mo mwane wau hunie huilume i Jopa oto molana, hunie kire ke haaraie a Saemon, nge ngaeta sata aana a Pita. E ii'o wau i nume ngaeta mwane lo'u satana a Saemon mwane nge ko eu'esu aana mo te'e-te'ei puluke, na nume ingeie e ii'o kara'inie aasi.”
Maholo ensel ngeena e lae, a Konilias e si soie mai ngaeta ro mwane au'esu ingeie na ngaeta ramo. Na ramo ngeena a Konilias e tohungei noruto'o aana, aana ingeie no'one e tohungei ne'isae paine aana God. A Konilias e unue ahutana mo ola mango hunie oolu mwaena, e si uusunge'inire hunie i Jopa.
Oto i upui aatowaa aana hai dinge i puri, kire ko kara'inie oto huilume i Jopa. Na aana maholona a Pita ko lai aarenga'i ta'au aana Leu Ni Haa-haanaku i koluhana nume. 10 Oto a Pita ko hiolo na saena ke ngau. Ta'e maholo kire ko ha'a-ha'aliaa ue mo ngeulaa, ko si leesie mola haata'inge mwaanie a God. 11 Na ko leesie oto ola mala mei sala paine nge kire ko ha'asihoa aana e hai su'u-su'ue ko siho mai aano uure mwaanie leu a God e ii'o aana. 12 Na ta'ena nga ola mauri oto mola e ii'o i laona mei sala paine ngeena—ta'e-ta'ena nga lulusane, na ta'e-ta'ena nga mwaa, na ta'e-ta'ena nga manu oto mola nge kire aapu hunie mo Jiu. 13 Na a Pita ko rongoa mei wala ko te'uri, “Pita o ke horo'ie mo ola ngeena, na o ke ngau'i.”
14 Ta'e a Pita ko te'uri mola, “!Ha'ike, Aalaha ineu! Nou ka'a ngaue ue nga mei ola nge mo Ha'atolanga e uure honosie uri e mada'a.”
15 Na ko rongoa lo'u mei wala uuri, “Mo ola nge a God e unue uri kire rere'a, su'uri lo'onga'inie lo'u uri kire mada'a.” 16 Walu ola ienini e rau ha'a-oolu, oto sala paine ngeena e si ooli lo'u ta'au i Lengi.
17 Oto a Pita ko talei lo'o-lo'onga'i hiito'o i sulie mei haata'inge ngeena, na aana maholona e oolu mwane nge a Konilias e uusunge'inire kire ko lio oodoie oto nume a Saemon. Kire uure i maana para ta'au i sinaha. 18 Kire ko dolosi hunie a Saemon nge ngaeta sata aana a Pita ohe e ii'o taane i nume. 19 Ta'e maholo a Pita ko lo'o-lo'onga'i hiito'o ue i sulie mei haata'inge ngeena, a Li'oa Maa'i ko te'uri hunie, “Saemon e oolu mwane ko dolosi'o. 20 O ke siho oto i aano lau-leu, na o ke su'uri me'u ni lae pe'ire aena aana ineu nge nou uusunge'inire mai ngeena.”
21 Oto a Pita e siho hao i aano, ko si te'uri hunire, “Ineu oto mwane nge omu ko heitalea. ?Nga taa nge omu saeto'o aana?”
22 Oto ngaeta iini aadaelu ko te'uri hunie, “A Konilias nge e uusunge'ini'emeelu mei ie, ingeie poro paine haahie mae. Na ingeie mwane e oodota'i, na ko palo-paloa no'one a God, na ahutana mwala ni Jiu kire tohungei ha'ama'u aana. Na ngaeta ensel a God e unue hunie ke unue huni'o uri o ke lae ka'u weu i nume ingeie hunie ke rongoa nga taa o kei unue hunie.”
23 Oto a Pita e si unue kire ke lae ka'u mei nume, na kire ko ma'ahu oto aana hai rodona. E dangi ho'owa a Pita e dau aakau mango, kiraelu ko si meni lae, na ngaeta mo eesine i lalo aana Kraes i Jopa ko hekusire no'one. 24 Na aana hai dinge lo'u i puri, nge kire ko lai hule wau i Sisaria, na a Konilias ko maa'oohie oto a Pita. Na e lokoa no'one ahutana mwala aana uluhei iinoni ingeie na ngaeta mo malahune. 25 Maholo a Pita e lai hule wau i nume a Konilias, nge poro paine aana mae ngeena e si lai pouruuru i na'ona aani ha'ama'unge aana. 26 Ta'e a Pita e ha'a-uuresie na ko te'uri, “O ke uure i lengi, aana ineu iinoni no'one mola mala i'oe.” 27 A Pita ko kele ere-ere pe'ie a Konilias, na ko sili hao i nume na ko leesie oto mwala hunge e loko. 28 Oto a Pita ko te'uri hunire, “Omu saie oto ha'atolanga i'emeelu mo Jiu e uure honosi'emi mwaanie emi he'imalahune pe'ie nga iini aana mo Aapoloa Aaopa wa emi ke sili i laona mo nume ikire urini. Ta'e a God e haata'inie aaku uri ne ke su'uri unue lo'u nga iini e mada'a na e ka'a malisine ha'imalahunanga pe'ie a God. 29 Na maholo omu hei uusunge'i hunieu, nou ka'a sare unue lo'u nga mei ola, ta'e nou lae mola mai. ?Oto no ko dolosi mola aamiu, e ue ni omu saeto'o aana ne ke lae mai?”
30 Oto a Konilias ko te'uri, “Aana oolune nga maholoi sato i aapai sato mala maholo ienini aana e oolu hei dinge oto e mango haona, nou aare-aarenga'i mai nume ineu ie. Oto nou si apara'i na nga mwane e to'oni aana mo to'oni rere'a e lae oto mai uure i na'oku. 31 Oto ko te'uri, ‘Konilias, a God e pwani rongoa oto aarenga'inge i'oe, na e lio saie oto nga taa o ko eu'esuie huni pe'ie kira maitale. 32 Oto o ke uusunge'inie nga mo iini wau i Jopa hunie kire ke haaraie a Saemon, nge ngaeta sata aana a Pita, hunie ke lae mai. A mwaena ko o'o'o wau i nume a Saemon, mwane nge ko eu'esu aana mo te'e-te'ei puluke, na nume ingeie e ii'o mola kara'inie aasi.’ 33 Na oto mola aana maholona nge nou uusunge'inie mo mwane wau i seemu, na e diana oto liutaa aana o lae oto mai. Na maholo ienini melu meni ruru oto i na'ona God huni rongoa mo ola a Aalaha e nii'i huni'o huni tola tahanga'ini'i huni'emeelu.”
A Pita E Taroha'inie Tataroha Diana Hunie Mo Aapoloa Aaopa
34 Oto a Pita ko si aehotaa ere na ko te'uri, “E tohungei to'ohuu oto, maholo ienini nou si lio saie oto uri a God e ka'a saehaahie ike mola nga mo iini. 35 Mala uri nga iini ko ha'ama'u aana a God na ko esuie mo ola oodota'i, nge a God kei ilenimwa'e haahie, ma'alana e uure aana ta'ena nga po'o ni iinoni uri taa lo'u i laona walumalau. 36 Omu saie taane oto Tataroha Diana a God e uusunge'inie hunie mwala ni Israel uri ikie mo iinoni kie sai to'o aana hanuelamanga mola aena aana a Jisas Kraes, iini ko aalaha haahie walu ola. 37 Na omu saie taane oto nga taa e rau aana ahutana mo leu i Israel, nge e aehota i Kalili pe'ie laeliwalanga a Jon i sulie loto-maa'inge aana oonisaenga. 38 Na omu saie oto uri a God e lio hilisie a Jisas ni Nasaret na e da e to'o aana Li'oa Maa'i na nanamanga. Oto aena aana a God e ii'o susu pe'ie, a Jisas e lae-lae hailiu aana ta'ena nga leu, na e asuie mo ola diana, na e ha'a-uurie mo iini nge kire ii'o i hahana nanamanga a Satan. 39 Na i'emeelu mo hurula'aa melu tohungei leesie oto aana maameelu ahutana mo ola nge a Jisas e asui'i aana hanue i'emi mo Jiu lae-lae hule oto ta'au i Jerusalem. Na melu leesie no'one kire uie i lengine po'u-po'u nge e mae. 40 Ta'e aana oolune nga hai dinge a God e ta'ea lo'u a Jisas mwaanie maenga, oto puriha'ana e haata'i maraana lo'u aameelu. 41 E ka'a haata'i ike aana ahutana mwala, ta'e mola hunie i'emeelu mo iini nge a God e hola'i lio hilisi'emeelu oto hunie melu ke leesie. Na maholo e mauri eeliho'i oto, melu ngeu-ngeu na melu inu-inu no'one pe'ie. 42 Na a Jisas e unue oto huni'emeelu uri melu ke taroha'inie Tataroha Diana hunie mwala. Na melu ke taroha'inie uri ingeie oto a God e lio hilisie hunie kei leie ahutana mwala ma'alana kire mae oto wa kire mauri ue. 43 Ahutana mo propet oto i na'o kire ere-ere no'one i sulie a Jisas, na kire laenga'inie uri nga iini ko hiiwalaimoli aana, nge a God kei sae'aasie mo ooraha'aa ingeie i tehula'ana.”
Li'oa Maa'i E Siho I Lengine
Mo Aapoloa Aaopa
44 Na maholo a Pita ko ere-ere ue, Li'oa Maa'i ko siho oto i lengine ahutana mo iini nge kire ko rongo hunie walana. 45 Mo Jiu nge kire hiiwalaimoli oto na kire lae mai pe'ie a Pita, kire ko tohungei pangata'i aana a God e niie no'one Li'oa Maa'i hunie kira Konilias ma'alana ikire mo Aapoloa Aaopa. 46 Na kire saie uri e to'ohuu oto, aana kire rongoa mwala ko tohungei lahea a God aana ta'ena nga erenga hai aaopa'i. Oto a Pita ko te'uri hunie mo iini pe'ie, 47 “Li'oa Maa'i e siho i lengide mala e siho ka'u i lengikaelu. ?Oto uri nga iini e sai uure honosie mola mwala ngeena mwaanie loto-maa'inge no'one aani wei?” 48 Oto e si unue hunie mo iini pe'ie uri kire ke loto maa'i aana kira Konilias aana satana Jisas Kraes. Na mwala ngeena ko eitanaie a Pita uri ke ii'o ka'u pe'ire nga mo dinge lo'u.
10:30 10:30 Erenga ni Krik e unue e hai hei dinge e mango, ta'e iidu-iidunge mo Jiu e aaopa mwaanie iidu-iidunge ikie si'iri, aana mo Jiu ko aehota iidu aana hai dinge nge mei olana e reu. Aana iidu-iidunge ikire, eetana nga hai dinge nge dinge ensel e haata'i hunie Konilias, na ruana nga hai dinge nge dinge mo mwane au'esu a Konilias kire hule i Jopa, na oolune nga hai dinge nge dinge kira Pita kire iisitaa mwaanie i Jopa, na haine nga hai dinge nge dinge a Pita e hule i saana Konilias. Ta'e aana iidu-iidunge ikie, e oolu hei dinge mola ni ngeena.