9
A Sol E Aehota Hiiwalaimoli
Aana a Jisas
PALONGA 22:16, 26:12-18
A Sol ko haro ere-ere ha'amau'o ue uri ko horo'ie ahutana mo pwaarongoisuli a Aalaha. Oto e lae i saana a Na'ohana Mo Na'ohai Pris, na ko ha'atohu aana hunie ke uusue nga mo uusu-uusu hunie ke toole'i weu aana huilume paine i Damaskas. Mo uusu-uusu ngeena kire unue uri mo rato aana mo nume ni palo-palo mo Jiu i leune ke pe'ie a Sol huni tapolie ahutana mo mwane na mo keni nge kire ko lulu i sulie Tala Ni Meurihe, na huni toolera lo'u hunie ha'aloilada ta'au i Jerusalem.
Oto a Sol ko lae oto wau, na maholo ko nanauhie oto huilume paine i Damaskas, ko si apara'i mola aana raa-raa ko raa kali-kelie oto uure mai ta'au i salo. Oto e si domu oto i aano, na ko rongoa mei wala ko te'uri, “!Sol, Sol! ?E ue ni o ko teunge'inieu?”
Oto a Sol ko dolosi aana, ko te'uri, “?I'oe a tei ni o ko te'urine ngeena, Poro paine?”
Oto mei wala ko aalamie ko te'uri, “Ineu a Jisas, iini nge o ko teunge'inie. O ke ta'ela'i oto, na o ke lae wau i huilume. Nga iini taane wau i leune ke si unue huni'o nga taa ni esuie.”
Oto mo mwane kire lae-lae pe'ie a Sol kire ko tohungei pangata'i, na kire rohu hule aana kire ka'a nguu lo'u. Kire rongoa taane aawatana mei wala ngeena, ta'e kire ka'a leesie ike nga iinoni. A Sol e uure i lengi, na maholo e lakata'inie maana e ka'a sai leesie lo'u nga mei ola. Oto kire hele i ki'ine kire si toolea mola wau hunie i Damaskas. E ka'a leesie nga mei ola hunie oolu hei dinge, wa ke ngau wa ke inu. 10 Na ngaeta pwaarongoisuli e ii'o wau i Damaskas, satana a Ananaeas. A Aalaha e ere pe'ie aani ma'ahu-polenga e te'uri, “Ananaeas.”
Oto e aalamie ko te'uri, “Iau, ineu taane ie, Aalaha.”
11 Oto a Aalaha ko te'uri, “O ke lae wau i nume a Jiudas nge e ii'o aana tala kire haara'inie Tala Oodo, na o ke dolosi ohie mwane ni Tasas, satana a Sol. Kele maholoi sato ienini ko aarenga'i oto. 12 Na i laona ma'ahu-polenga ingeie, e leesie ngaeta mwane satana a Ananaeas e lae mai hele i pweune hunie ke lio-lio lo'u.”
13 Oto a Ananaeas ko aalamie uuri, “Aalaha, nou rongoa mo laladonga hunge i sulie mo ola aaela a mwane ngeena ko esui'i aana mwala i'oe ta'au i Jerusalem. 14 Na maholo ienini e toolea nanamanga mo na'ohai pris huni tapolie ta'ena nga iini ko ha'apaina'a'o.”
15 Ta'e a Aalaha e te'uri mola hunie, “!O ke lae mola! A mwane ngeena nou lio hilisie oto hunie ke asu nekue. Kei taroha'inie sataku hunie mo Aapoloa Aaopa na mo inemauri ikire, na mo Israel no'one. 16 Na ineu maraaku, ne kei haata'inie hunie uri ke sapesalu oto hiito'o i tehula'aku.”
17 Oto a Ananaeas e lae oto, e lai sili weu i nume ngeena e si hele i pweune a Sol aana nimana, na ko te'uri, “!Aasiku, Sol! A Jisas nge e haata'i eemu maholo o lae mai sulie tala, ingeie oto a Aalaha na e uusunge'inieu mei ie hunie o ke lio-lio lo'u, na hunie o ke honu aana Li'oa Maa'i.” 18 Aana maholoi satona ola mala uunuha'ai ii'e ko teke oto mwaanie e ro maana a Sol, na ko lio-lio oto lo'u. Oto e ta'ela'i, na loto-maa'ilana ko lae oto. 19 Na puriha'ana e ngau mango, nge sapena ko si a'aila'a lo'u.
A Sol E Taroha'inie Tataroha Diana Wau I Damaskas
Oto a Sol e ii'o oto pe'ie mo pwaarongoisuli wau i Damaskas hunie ngaeta mo kele dinge. 20 E oodo mola wau i laona mo nume ni palo-palo mo Jiu, na ko taroha'inie oto a Jisas uri ingeie oto Kalena God to'ohuu.
21 Ahutana mwala kire rongoa walana kire ko tohungei pangata'i, na kire ko te'uri, “Mwane nge e lae pe'i horo suuhe'inie mwala nge kire ko aarenga'i hunie a Jisas ni ngeena. E te'urine ka'u aana mwala oto ta'au i Jerusalem, na e lae lo'u mei leu huni tapolie mwala huni toolera hunie mo na'ohai pris kei leire. ?Oto e ue ni ko si ere aaopa lo'u urine?” 22 Ta'e walana Sol mone ko nanama lo'u liutaa suli dinge, na e tohungei ere luhesie hunie mwala ni Jiu i Damaskas uri a Jisas oto a Kraes, hule aana e aasa hunie nga iini kei aalamie lo'u.
23 Oto purine mo dinge hunge e haro mango, mo rato ni Jiu i Damaskas kire si loko huni oala'inie horo'ilana a Sol. 24 Oto susue rodo na aatowaa kire ko kakalie mola ahutana mo maai para aana para ahuie huilume paine ngeena hunie kire ke tapolie na kire ke horo maesie. Ta'e a Sol e rongoa mola mo oala'inge ikire ngeena. 25 Oto aana ngaeta hai rodo mo pwaarongoisuli ingeie kire ne'ie i laona lu'e paine, na kire ko uukue i aano i sulie maaure'i i sinaha aana para.
A Sol E Maatolie Mo Hurula'aa Ta'au I Jerusalem
26 Maholo a Sol e hule lo'u ta'au i Jerusalem ko tohungei sare ii'o pe'ie mo pwaarongoisuli a Jisas, ta'e kire ko tohungei me'ute'inie na kire ka'a hiiwalaimoli ike aana uri ingeie ngaeta pwaarongoisuli mala ikire. 27 Oto a Banabas e si pe'ie aana e toolea i saana mo hurula'aa, na ko ha'arongora uri a Sol e leesie a Aalaha i sulie tala, na a Aalaha e ere oto pe'ie a Sol. Na ko ha'arongora no'one aana uri a Sol ko lae pe'i ere a'aila'a mola i sulie satana a Jisas wau i Damaskas. 28 Oto a Sol ko ii'o oto pe'ire, na ko lae hailiu i Jerusalem pe'i ere a'aila'a i sulie satana Aalaha. 29 Na ko ere haitelili no'one pe'ie mo Jiu nge kire ko ere mola aana erenga ni Krik. Oto kire ko he'i lo'o-lo'onga'i lo'u hunie nga tala uri taa kei mwada'u huni horo maesie. 30 Oto maholo mo eesine i lalo aana Kraes kire rongo urine, kire si toolea a Sol wau hunie huilume paine i Sisaria, na kire ko uusunge'inie lo'u weu hunie huilume paine i Tasas.
31 Oto aana kele maholona nga iini hunie ke saunie kira hiiwalaimoli aana po'o ni henue i Jiudia na i Kalili na i Samaria ha'ike lo'u. A Li'oa Maa'i ko tohungei pe'ire na ko da soihaada'inge ko a'aila'a na ko ha'ahunge'aa mwala i laona soihaada'inge. Oto kire ko si tohungei lahea Aalaha mola taraure'i.
A Pita E Lae I Lida Na I Jopa
32 Oto a Pita e lae-lae hailiu aana ahutana mo henue, ko si lai hule aana mo iinoni a God aana huilume i Lida. 33 Aana huilume ngeena, e leesie mwane sapena e rarasi, satana Aenias. Na e walu helisi oto a mwane ngeena e ka'a ada ike mwaanie tahe ingeie.
34 Oto a Pita ko te'uri hunie, “Aenias, a Jisas Kraes ko ha'a-uuri'o. O ke ta'ela'i, na o ke lulungie hulite i'oe.” Na oto mola aana maholoi satona a Aenias ko uure hala-hala oto. 35 Oto mwala nge kire ko o'o'o aana e ro huilume ngeena i Lida na i Saron, kire ko si eeli'u huni lulu i sulie a Aalaha aana kire leesie a Aenias.
36 Na ngaeta pwaarongoisuli e ii'o aana huilume i Jopa satana a Tabita na aana erenga ni Krik satana a Dokas. Helelana a hu'e ngeena e tohungei diana suli maholo, na e ii'o mola huni pe'ie mo iini ko si'oha'a. 37 Aana maholona, a Dokas e mata'i hiito'o, lae-lae na ko mae oto. Kire lotohie, kire si lai ne'ie i laona duru aana sao-saohai nume ta'au i lengi. 38 Na huilume i Jopa ngeena e ii'o kara'inie mola huilume i Lida. Oto maholo mo pwaarongoisuli kire rongoa uri a Pita e ii'o i Lida, kire si uusunge'inie e ro mwane wau i saana, oto kirerue ko te'uri hunie, “Melu saeto'o aana o ke tohungei lae lau-leu oto wau i saameelu.”
39 Oto a Pita ko lae oto pe'irerue na maholo kire hule wau i Jopa, kire si na'ona hunie duru ta'au i lengi. Mo mei nao keni kire ko tohungei ngara, kire lae mai, kire uure oto kali-kelie a Pita. Na kire ko haata'inie oto mo to'oni na mo sala tetewa nge a Dokas e tauri'i nada maholo e mauri ue. 40 Oto a Pita e si unue ahutana mwala ke lae ka'u i sinaha, oto e pouruuru ko si aarenga'i. E saro wau takoie hu'e nge e mae ngeena, ko soie satana na ko te'uri, “!Tabita, o ke ta'ela'i!” Oto a hu'ena e lakata'inie maana na maholo e leesie a Pita, e si ta'ela'i. 41 A Pita e hele aana nimana, e si ha'a-uuresie i lengi. Oto puriha'ana e si soie mai mo nao keni na ngaeta mo iinoni a God hunie kire ke leesie a Tabita e mauri lo'u. 42 Oto tataroha ngeena e lae hailiu i laona po'o ni henue i Jopa na mwala hunge ko aehota hiiwalaimoli oto aana Aalaha. 43 A Pita e kele ii'o tewa wau i Jopa na e ii'o pe'ie a Saemon, mwane ko esu aakau aana mo te'e-te'ei puluke hunie mwala aaopa kei esuie mo ola mwaani'i.
9:2 9:2 Damaskas ngaeta huilume oto paine kara'inie po'o ni henue i Israel, na mo Jiu oto hunge kire ii'o i leune. Mwala uure aana ta'ena nga hanue ha'atau ko lae-lae mai tarau huni ha'aholinge'i ola aana uusi'e i Damaskas. Sa'a mola a Sol e saie mala uri mwala i Damaskas ko aehota huni lae i sulie a Jisas, nge hiiwalaimolinge ngeena kei lae hunie mo henue hunge lo'u.