8
1-2 Ngaeta mo iini nge kire ko aare-aarea God to'ohuu, kire ko si lai heitolinge'inie a Stivin pe'ie saehuunge na ngaranga, ta'e a Sol ko ilenimwa'e mola haahie horo'ilana.
Kire Horo'ie Kira Hiiwalaimoli I Jerusalem
Aehota oto aana hai dinge a Stivin e mae, ahutana mwala ko tohungei waelie na kire ko horo'ie oto mo iini aana soihaada'inge i Jerusalem. Na ahutana mo iini kire hiiwalaimoli aana Jisas, kire tahi oto takoie mo huilume mwai-mwei aana mo po'o ni henue i Jiudia na i Samaria, ta'e mo hurula'aa mola nge kire oore i Jerusalem. Ta'e a Sol ko tohungei deu aahonga huni horo'ie mo iini aana soihaada'inge, oto ko si silihie ahutana mo nume huni tapolie mo mwane na mo keni nge kire hiiwalaimoli huni lai ne'ire i laona nume ni ho'o.
Kira Hiiwalaimoli Kire Taroha'inie Tataroha Diana I Samaria
Oto mwala nge kire tahi mwaanie i Jerusalem, kire si lae pe'ie houle'inilana walana God aana ahutana mo leu kire ko lae aani. Na a Pilip e lae no'one hao aana ngaeta huilume i Samaria huni taroha'inie a Kraes hunie mwala. Na maholo kire rongoa walana a Pilip, na kire leesie mo hu'i-hu'ite e dau'i, oto kire ko si tohungei sare pwaarongo hunie. Na mo iini nge mo li'oa aaela e ii'o i lalo aada, mo li'oa ngeena kire ko soi peine na kire ko iisitaa oto mwaanire. Na mo iini ae'aeda e rarasi na mo iini e to'u, ha'a-uurilada e lae no'one. Oto mwala oto hunge aana huilume paine ngeena kire ko tohungei ilenimwa'e.
Na aana huilume ngeena ngaeta maato'o satana a Saemon e ii'o no'one i leune. Na a mwane ngeena ko esuie mwala i Samaria ke pangata'inie nanamanga ni si'onga ingeie. Na ko ere tooha'inie uri ingeie oto ngaeta mwane paine, 10 na ahutana mo rato na mo iinoni reu aana huilume kire ko pwaarongo hunie oto. Na kire ko te'uri, “Ingeie oto Iini Peine, aana ingeie oto nanamanga a God.” 11 Na kire ko lulu i sulie oto, aena aana ko esuie mwala ko pangata'inie nanamanga ingeie ko tewa oto mai. 12 Ta'e maholo a Pilip e unue Tataroha Diana i sulie a Jisas Kraes na i sulie Aalahanga a God, mo mwane na mo keni oto hunge kire hiiwalaimoli aana, na kire ko meni loto maa'i oto. 13 Na a Saemon no'one e hiiwalaimoli na loto-maa'ilana e lae no'one. Na ko lae-lae mola i sulie a Pilip, na e tohungei pangata'inie mo hu'i-hu'ite na mo tolimaa nge a Pilip e asui'i.
14 Oto mo hurula'aa ta'au i Jerusalem kire rongoa uri mwala i Samaria kire hiiwalaimoli oto aana God, kire si uusunge'inie a Pita na a Jon hao i saada. 15-16 Kira hiiwalaimoli i Samaria, kire loto maa'i taane aana satana Aalaha ikie a Jisas, ta'e Li'oa Maa'i e ka'a siho ue i lengide. Oto maholo e ro hurula'aa e lai hule hao i saada, kirerue si aarenga'i ni sukaa Li'oa Maa'i hunie ke ii'o pe'ie mo iini e hiiwalaimoli. 17 Oto a Pita na a Jon kirerue hele i pweude aana nimadarue, nge Li'oa Maa'i e si siho i lengide.
18 A Saemon e leesie a God e niie Li'oa Maa'i hunie mwala aana maholo kirerue hele i pweude, oto e toolea mai mei to'oha hunie e ro mwane, na ko te'uri, 19 “More ke niie no'one nanamanga ngeena hunieu hunie mala uri no ko hele i pweune nga iini, na Li'oa Maa'i ke siho oto i lengine.”
20 Ta'e a Pita ko ere aana mola, na ko te'uri, “!Tahi mola pe'ie mo to'oha i'oe i laona dunge ni ha'amotaahinge! ?Ha'alaa o lo'onga'inie uri o kei holie nanamanga a God aani to'oha uri taa eena? Nga mei to'oha e ka'a malisine ike holitana nanamanga a God, ta'e ola ingeie maraana ko niie mola hunie mo iini e saeto'o aada. 21 I'oe o ka'a to'o aana ike nga kele mei ola aana asunge a God ienini, aana lo'onga'inge i'oe e ka'a oodo ike i maana a God. 22 Oto o ke oonisae, na o ke toli'aasie mei tolahai ola aaela ngeena, na o ke aarea God hunie ke sae'aasie mo ne'isaenga takalo i'oe. 23 Aana nou lio saie oto heota'inge e paine aamu na ooraha'aa e hele roro'i'o.”
24 Oto a Saemon ko te'uri hunie a Pita na a Jon, “More ke aarea God mwaanie nga mei ola aana mo ola more unu'i ngeena e hite aaku.”
25 Oto maholo a Pita na a Jon kire unu mangoa walana Aalaha na mo erenga ikirerue, kire si lae lo'u hunie i Jerusalem. Na i laona mo henue hunge nge kirerue ko liuhi'i i Samaria, kirerue ko houle'inie no'one walana God hunie mwala.
A Pilip E Loto Maa'i Aana
Mwane Ni Itiopia
26 Oto a Pilip e o'o'o, na ngaeta ensel a God e lae mai saana ko te'uri hunie, “Ta'ela'i, hunie o ke lae i aatowaa i sulie tala e uure i Jerusalem takoie i Kesa nge e liu i laona hanuesala.” 27 Maholoi satona a Pilip e lae i sulie tala ngeena na ko leesie ngaeta koni-konihe diana Toro ni Itiopia. Mo Toro ni Itiopia kire haara'inire mo Kandis, na koni-konihe diana ngeena ingeie mwane paine ko lio i sulie ahutana mo to'oha Toro ni Itiopia ngeena. Oto aana kele maholoi satona, e si uure mola mwaanie i Jerusalem 28 na ko eeliho'i oto hunie hanue ingeie pe'ie mo mwane ingeie. E ii'o i lengine ngaeta taetahe mo hoos ko ookea, na ko saaie Uusu-uusu Maa'i a Propet Aesaea.
29 Oto Li'oa Maa'i ko te'uri hunie a Pilip, “O ke lae i hekusie mwane aana taetahe waune.”
30 Oto a Pilip e huru weu i saana taetahe, na ko rongoa a mwane ngeena ko saaie mei wala a Propet Aesaea. Oto a Pilip ko dolosi aana, “?Uri o saie taane nga taa o ko saaie ngeena?”
31 Oto poro paine ngeena e oolisie ko te'uri, “?Ne kei saie uri taa, na nga iini e ka'a unue lo'onga'inge aana hunieu?” Na ko unue oto a Pilip ke hane i lengine taetahe hunie ke ii'o pe'ie.
32 Na mei wala i laona Uusu-uusu Maa'i nge poro paine ko saaie e te'uri, Mwane nge kire na'ona ngeena, e urihana sipu kire ko sare horo'ie. E urihana kalei sipu nge e ka'a sai ngara ike maholo kire ko palaa iihune, aana e ka'a unue ike nga mei wala. 33  Mo mwane kire tohungei ha'amasaa, na kire lei ta'ewau mola aana. Na komu ingeie e suu oto, aana maholo mauringe ingeie mai welumalau e mango. Aesaea 53:7-8
34 Oto poro paine ngeena ko dolosi aana a Pilip uuri, “O ke unue ka'u oodoieu. ?A tei ni propet ngeena e ere i sulie? ?Uri e ere i sulie maraana, wa e ere taane i sulie nga mwane aaopa?”
35 Oto a Pilip ko aehota oto aana mei wala ngeena, na ko ha'arongoa oto poro paine ngeena aana Tataroha Diana i sulie a Jisas Kraes. 36 Kirerue lae-lae i sulie tala ngeena, na kirerue ko lae i hule oto aana wai, oto poro paine ngeena ko te'uri, “!Lio ka'u! Wai oto ie. ?Nga taa ni e uure honosieu mwaanie nou loto maa'i oto molana?” 38 Oto poro paine ngeena ko unue hunie mwane nge ko toolea taetahe hunie ke mamalo. Oto a Pilip na poro paine ngeena kirerue siho hao i laona wai, na a Pilip ko loto maa'i oto aana poro paine ngeena. 39 Oto mola aana kele maholoi sato kirerue ko uulutaa poi mwaanie wai, Li'oa a Aalaha e lae mai toolea a Pilip oto mwaanie leune. Na poro paine ngeena e ka'a leesie ike lo'u a Pilip, ta'e ko he'i lae lo'u i sulie laenga ingeie pe'ie ilenimwa'enga. 40 A Pilip e si apara'i, na ko hule oto aana huilume i Asotas. Oto e si lae hailiu huni taroha'inie Tataroha Diana, na lae-lae e lai hule aana huilume paine i Sisaria.
8:26 8:26 Erenga ni Krik e ka'a tohungei matapwa ike i leu. Ohe ne'isaenga aana mo wala ienini e lae mola uuri, “O ke lae i sulie tala takoie aapa i pwalo-pwalona pwaalana sato.” 8:27 8:27 Koni-konihe diana ngeena, ingeie nga iini aana mo taungei koni-konihe nge kire uuwelire. Mo koni-konihe urine kire tohungei noruto'o aada aana kire ii'o maneko na kire ka'a lo'onga'inie ike mo uluhei iinoni ikire, ta'e kire ko esu to'ohuu mola nana mo poro paine ikire. Mo Ha'atolanga a Mosis e uure honosie mo mwane urine mwaanie pulitaa a God. Leesie Diutronomi 23:1. Ta'e laladonga ienini ko haata'inie aaka si'iri uri a God e saeto'o aana mola ahutana mwala kei lae mai i laona soihaada'inge, ma'alana kire ii'o po'oi sinaha oto i na'o aana Ha'atolanga a Mosis. 8:36 8:36 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 37 uuri, “A Pilip e aalamie ko te'uri, ‘E kohi taane, mala uri o ko hiiwalaimoli aana a Jisas to'ohuu.’ Oto poro paine e unue uuri, ‘Nou hiiwalaimoli oto to'ohuu uri a Jisas ingeie Kalena God.’ ”