13
Li'oa Maa'i E Lio Hilisie A Banabas Na Sol Huni Esu Nana
Aana soihaada'inge i Antiok ngaeta mo propet na mo ha'a-uusuli kire ii'o wau i leune. Na mo mwaena nge a Banabas, na a Simion nge ngaeta sata aana a Pulu-pulu'e, na a Manaen iini nge e paine tararuru pe'ie a Herod Antipas Inemauri, na a Lusias mwane ni Saerin, na a Sol. Na maholo kire ko palo-paloa God pe'ie oolongaunge, Li'oa Maa'i e ere mai pe'ire e te'uri, “Omu ke oopaa a Banabas na a Sol nakue huni esuie mei esunge nou lio hilisirerue huni esuie.” Oto i purine oolongaunge na aarenga'inge kire si ha'amaa'ire aana nimada, na kire uusunge'inirerue oto huni esu nana.
A Banabas Na Sol Kire Lae
Hunie Mala-malau I Saepras
E ro mwane nge Li'oa Maa'i e uusunge'inirerue ngeena, kire lae hai huilume i Selusia huni ta'e aana nga haka hunie mala-malau i Saepras. A Jon Mak e hakusirerue huni pe'irerue, na maholo kire lai hule wau i Saepras aana huilume i Salamis, kire ko si aehota taroha'inie walana God i laona mo nume ni palo-palo mo Jiu.
6-8 Kire lae-lae hule aana kire ko lai hule aana huilume paine i Pefos oto aana aapa po'o wau. Na aana huilume ngeena nge kire oodoie ngaeta mwane ni Jiu satana a Bajisas. A mwane ngeena e sai esuie ta'ena nga ola ni pangata'inge hunie mwala ke hiiwalaimoli eeni, hule aana mwala kire haara'inie aana a Elimas, nge ne'isaenga aana uuri, “mwane kure-kure na si'o-si'o.” Ta'e ingeie ngaeta propet eero-eero mola. Na a mwaena ingeie malahune a Sejias Polas poro paine haahie mala-malau ngeena. A Sejias Polas e tohungei saenanau, na aena aana ko tohungei sare rongoa walana God, oto e uusunge'inie mei wala hunie a Banabas na a Sol hunie kire ke lae ka'u mei saana. Ta'e mwane kure-kure na si'o-si'o ngeena ko tohungei leledie e ro mwane, na ko sare hu'isie manatana a Sejias Polas mwaanie e hiiwalaimoli aana God.
Oto a Sol, nge ngaeta sata aana a Pol, e honu mone aana Li'oa Maa'i, oto e to'o maaie wau a Elimas, 10 na ko te'uri “!Mwae, i'oe kalena a Pwelu Eero-eero oto to'ohuu! Ahutana walu ola oodo o meni leledi'i mango mola, na o tohungei honu mola aana eeronga na pwelu-walanga. ?Aana e ue o ko deu aahonga huni hu'isie walana God nge e walaimoli hunie ke rongo mala eeronga? 11 Oto maholo ienini a Aalaha ko hele honosie maamu aana nimana. Oto maamu kei ulu, na o sa'a leesie ike rarangana sato hunie maholo tewa.” Na oto mola aana maholoi satona, ola mala pwa'ulana dunge e lae oto mai eeluhie e ro maana a Elimas. Na aena aana maana ko rorodo'a oto, ko kalo-kalo ulu-ulu heiliu oto mola huni hele oodoie nga iini huni na'ona. 12 Maholo poro paine ngeena e leesie nga taa e raune, nge e si hiiwalaimoli aana God na ko tohungei pangata'i no'one aana ha'a-uusulinge i sulie Aalaha.
A Pol Na Banabas Kire Lae I Pisidia
13 Lae-lae a Pol na mo iini nge kire hakusirerue kire ta'e aana ngaeta haka e uure i Pefos huni lae aana po'o ni henue i Pampilia, nge kire si lai siho aana huilume i Pega. Na i leune nge a Jon Mak e si lae mwaanie a Pol na Banabas hunie i Jerusalem. 14 Oto kirerue lae mwaanie i Pega kire lae lo'u hunie huilume i Antiok aana po'o ni henue i Pisidia. Na aana Dinge Maa'i Mo Jiu, kire lai ii'o mola i laona nume ni palo-palo mo Jiu. 15 Maholo mo mwane paine haahie nume ni palo-palo kire saaie uusu-uusu aana mo Ha'atolanga a Mosis na mo Uusu-uusu Mo Propet, oto kire ko si dolosi aana Pol na mo malahune uuri, “Mo eesimeelu, mala uri omu ko to'o aana nga mei wala huni ha'asusue saena mwala ie, na omu ke unue oto molana.”
16 A Pol e uure i lengi, e salo haahire aana nimana hunie kire ke pwaarongo, oto ko si aehota ere uurini, “I'omu mo Israel na i'omu mo Aapoloa Aaopa nge omu lae mai huni aarea God, omu ke pwaarongo diana ka'u hunieu. 17 God ikie mo Israel, e lio hilisie mo weuwaka i na'o na e ha'apaina'aa komu ikire aana maholo kire ii'o ni awataa i Ijip. Na aana nanamanga ingeie e saka nge e na'oda mwaanie po'o ni henue ngeena. 18 Na maholo kire lae i laona hanuesala hunie hai aawalai helisi, e pe'ire mola ma'alana helelada e ka'a diana. 19 E oohe tatanga'inie e hiu po'o ni iinoni mwaanie po'o ni henue i Kenan, na e niie mo aano mo pu'o ngeena nana mwala ni Israel hunie kire ke hele huu eeni mala nga to'o-olanga oto ikire. 20 Ahutana walu ola ngeena e rau i laona hai tangalai helisi pe'ie lime aawala.
“Oto puriha'ana nge a God e si ha'a-uuresie mo mwane lei-lei hunie kire ke na'ohai mwane nada lai hule aana pongine a Propet Samuel. 21 Oto aana maholona, mwala ngeena kire aitanaie a Samuel hunie ke lio hilisie nga inemauri nada. Oto a God e lio hilisie a Sol kalena Kis, nge e hute aana komu a Benjamin. Na e inemauri hunie hai aawalai helisi. 22 Oto lo'u mei puri a God e ta'aasie a Sol, e si lio hilisie lo'u a Deved hunie ke inemauri nada. Na a God e ere uuri i sulie a Deved, A Deved kalena Jesi ingeie oto mwane nou tohungei saeto'o aana, aana ingeie nge kei deu i sulie walu ola nou saeto'o aana ke asui'i. 1 Samuel 13:14
23 “Na a Ha'a-uuri mo Israel e uure mwaanie komu a Deved, oto mala e haiholota'inie. !Na ingeie oto a Jisas! 24 Na a Jon e dau aakau aana laenga mai a Jisas, aana e hola'i laenga'inie hunie ahutana mwala ni Israel uri kire ke oonisae mwaanie mo ooraha'aa ikire na kire ke tohungei loto maa'i oto. 25 Na maholo a Jon ko kara'i ha'amangoa oto asunge ingeie, e si te'uri, ‘?Omu ko lo'o-lo'onga'i uri ineu a tei? Ineu ha'ike ni a Kraes iini nge omu ko maa-maa'oohie. Ta'e omu ke rongo ka'u. Iinine kei lae ue mai puriku, na hule aana ineu, na nou ka'a malisine ike, ma'alana asunge mala koni-konihe ingeie aani ta'aasilana mo ho'ohaahi'ae ingeie.’
26 “Rongo ka'u, i'omu mo weuwana a Ebraham na mo Aapoloa Aaopa nge omu lae mai huni aarea God. Ikie oto, a God e lio hilisikie huni haata'i diana aana tala ni ha'a-uuringe hunikie. 27 Mwala ni Jerusalem na mo na'ohai mwane ikire, kire ka'a lio saie ike uri a Jisas ingeie a Ha'a-uuri nge a God e haiholota'inie. Kire ka'a lio saie ike walana mo propet nge saaileni ko lae-lae suli Dinge Maa'i ikie. Ta'e ikire maraada nge kire ha'a-oaie mei wala ngeena aana maholo kire lei-leie a Jisas hunie maenga. 28 Na ma'alana kire ka'a dau oodoie ike nga mei ola hunie a Jisas ke mae i tehula'ana, ta'e kire haro ha'atohu mola aana a Paelat hunie ke horo maesie. 29 Na maholo kire ha'a-oaie ahutana mo wala i sulie maenga nge uusuleni e lae i laona Uusu-uusu Maa'i, kire oohosie mwaanie po'u-po'u, kire si lai ne'ie i laona kilipwe'u. 30 Ta'e a God e ta'ea lo'u mola mwaanie maenga. 31 Oto puriha'ana, a Jisas e si he'i haata'i lo'u aada maraana mo maholo hunge hunie mo iini nge kire lae-lae pe'ie uure i Kalili hunie i Jerusalem. Na ikire oto kire ko taroha'inie Tataroha Diana i sulie a Jisas hunie mwala ni Israel. 32 Na i'emere'i ni oto mere ii'o huni taroha'inie Tataroha Diana huni'omu. Aena nga taa nge a God e haiholota'inie hunie mo weuwaka i na'o, 33 e asuie oto hunie ke oa oto hunikie, aana ikie oto mo kaleda. E asuie haiholota'inge ngeena aana maholo e ta'ea a Jisas mwaanie maenga. Ruana nga Kana Maa'i e ere i sulie leune aana e ere uuri, I'oe oto kaleku, na aehota si'iri no ko haata'inie uri ineu oto aamamu. Sam 2:7 34 Na a God e ta'ea oto mwaanie maenga, na e sa'a he'i mae lo'u aana nga maholo. Aena urine e sai unue uuri, E to'ohuu oto, ne kei niie ha'adiana'anga huni'omu oto mala nou heiholota'inie hunie a Deved. Aesaea 55:3 35 Na ngaeta Kana Maa'i e ere luhesie lo'u uuri, O sa'a toli'aasie mwane maa'i i'oe hunie ke kasu i laona kilipwe'u. Sam 16:10 36 Na kolu meni saie oto uri mei wala ienini e ka'a ere ike i sulie a Deved Inemauri. Aana kolu saie maholo a Deved e mauri ue, e dau i sulie nga taa a God e unue hunie ke asuie. Ta'e maholo e mae, kire haitolinge'inie i saana mo weuwana na sapena e kasu oto. 37 Oto ko he'i ere lo'u i sulie a Jisas, iini nge a God e ta'ea mwaanie maenga, aana ingeie e ka'a kasu ike lo'u mala a Deved.
38-39 “Oto maeni eesiku maa'i, omu ke sai diana aana uri i tehula'ana a Jisas mone melu sai unu tahanga'inie huni'omu uri a God e sai sae'aasie mo ooraha'aanga i'omu. Na ahutana mo iini nge kire hiiwalaimoli aana kire mani oodota'i i maana God, na kire ii'o luheta'i oto mwaanie ha'aloinge na nanamanga aana ooraha'aa. Ta'e mo Ha'atolanga a Mosis mone e ka'a sai luhesi'omu ike mwaanie mo ooraha'aanga i'omu. 40 Oto omu ke kineta'ini'omu mwaanie mei ola nge mo propet kire lae-laenga'inie e oa mola aamiu, nge e te'uri, 41  !Lio ka'u, i'omu mo iini nge omu ko ha'amwasi eeku a God! Maholo ienini no ko esuie mei ola ni pangata'inge, na ma'alana kire ke lado luhesie huni'omu, ta'e omu sa'a hiiwalaimoli ike aana. !Oto omu kei haro pangata'inie, nge omu ke si mae!” Habakuk 1:5
42 Maholo a Pol na Banabas kirerue ko iisitaa oto mwaanie nume ni palo-palo ngeena, nge mwala ko eitanairerue uri kire ke aaliho'i lo'u mei aana ngaeta Dinge Maa'i Mo Jiu hunie kire ke ere-ere lo'u i sulie walu ola ienini. 43 Na mo iini hunge aana mo Jiu na mo Aapoloa Aaopa nge kire ko palo-paloa God aana nume ni palo-palo ngeena, kire ko lulu i sulie oto a Pol na Banabas. Oto kirerue ko ere-ere pe'ire ni ere ha'asusure uri kire ke hele a'aila'a aana manata-diananga hunie a God.
44 Oto aana Dinge Maa'i Mo Jiu lo'u mei puri, kara'inie ahutana mwala aana huilume ngeena kire loko huni rongoa walana Aalaha. 45 Ta'e maholo mo rato ni mwane ni Jiu kire leesie uri mwala hunge kire loko, kire ko tohungei heota'inirerue, na kire ko ere aaelasirerue na kire ko ne'i-ne'ie mola walana Pol aaopa.
46 Ta'e a Pol na Banabas kirerue mwaka aada mola na kirerue ko te'uri, “E adona walana God unulana ke hola'i lae oto huni'omu, ta'e aena aana omu ko leledie mei ola ienini, nge omu haata'inie oto uri omu ka'a malisine ike helesilana maurihe huu. Aena urine nge mere kei lae oto mwaani'omu na mere kei lae oto i saana mo Aapoloa Aaopa. 47 Aena aana Aalaha e tohungei ere hiito'o huni'emeelu uuri, Nou ha'a-uuresi'o mala nga raa-raa huni raangie mo Aapoloa Aaopa, na hunie o ke haata'inie tala ni meurihe hunie mwala aana e hai su'u-su'ue aana walumalau.” Aesaea 49:6
48 Oto maholo mo Aapoloa Aaopa kire rongoa mei wala ngeena, kire ko si tohungei ilenimwa'e na kire ko paalahea oto Aalaha haahie mei wala ingeie ngeena. Na mo iini nge a God e lio hilisire hunie kire ke to'o aana maurihe huu kire hiiwalaimoli oto aana. 49 Aana mei olana nge walana Aalaha e taro i sulie ahutana mo henue i leune.
50 Ta'e mo rato ni Jiu kire ko ha'a-olaa mo na'ohai mwane aana huilume ngeena na mo na'ohai keni nge kire ko hele ma'uta'a aana palonga uri kire ke leledie no'one a Pol na Banabas. Oto aena mei olana nge mwala ko teunge'inirerue, na kire oohe aasirerue oto mwaanie po'o ni henue ngeena. 51 Oto e ro hurula'aa kirerue tataa'inie mola wasa-wasa mwaanie ae'aedarue huni ha'apasulire uri a God kei leie tata'alanga ikire na uri kirerue sere'inie nga mei ola aana hanuena ke ha'amada'ararue, oto kire si lae lo'u hunie huilume i Aekoniam. 52 Ta'e mo iini haalu kire hiiwalaimoli i Antiok kire ko tohungei ilenimwa'e na kire ko a'aila'a lo'u aana Li'oa Maa'i.
13:9 13:9 Satai Sol, satai ola ni Jiu, nge e lae pe'ie hola'ina'o i matolana mwala ingeie ni Jiu. Satai Pol, satai ola ni Rom, na e aehota lae pe'ie satai ola ngeena maholo e tala'ae lae i matolana mo Aapoloa Aaopa aana aalahanga ni Rom. 13:15 13:15 Mo Ha'atolanga A Mosis na mo Uusu-uusu Mo Propet ikire oto i laona Haiholota'inge Lalahu'e nge kie to'o aana si'iri. 13:20 13:20 Hai tangalai helisi pe'ie lime aawala ngeena e aehota aana maholo a Jekob e lae hao ii'o i Ijip lae hule aana a Josua e na'ona mo Israel hunie kire ke a'aila'asie mo aapoloa i Kenan. Leesie Palonga 7:6.