14
A Pol Na Banabas Kire Lae I Aekoniam
Oto mala tolahana a Pol na Banabas kirerue mani lai sili weu no'one i laona nume ni palo-palo mo Jiu wau aana huilume i Aekoniam, na i leune laeliwalanga ikirerue e saka lae-lae hule aana mo iini hunge aana mo Jiu na mo Aapoloa Aaopa kire ko hiiwalaimoli oto. 2-3 Oto e ro hurula'aa kirerue kele ii'o tewa i Aekoniam na kire a'aila'a mola ni houle'inie walana Aalaha. Na a Aalaha e niie nanamanga na mo tolimaa hunirerue huni haata'inie aana mwala uri mei wala i sulie manata-diananga a Aalaha e to'ohuu. Ta'e mo Jiu nge kire ka'a hiiwalaimoli kire ko ha'a-olaa ngaeta mo Aapoloa Aaopa uri kire ke leledie mo iini nge kire hiiwalaimoli. Oto ahutana mwala aana huilume ngeena kire oopa oto aana e ro pulitaa, ngaeta mo iini kire ne'isae pe'ie mo rato ni Jiu, na ngaeta mo iini kire ne'isae pe'ie e ro hurula'aa.
Oto ngaeta mo Jiu na ngaeta mo Aapoloa Aaopa pe'ie mo rato ni mwane ikire, kire mani ne'isae tararuru oto huni lai horo maesie a Pol na Banabas aani uu'iladarue aani heu. Ta'e maholo kirerue rongoa tataroha i sulie ne'isaenga ikire ngeena, oto kirerue tahi mola hunie po'o ni henue i Likeonia. I leune kirerue ko si lae kalie lo'u e ro huilume i Listra na i Debe huni taroha'inie Tataroha Diana hunie mwala.
Mwala I Listra Kire Palo-paloa A Pol Na A Banabas
Aana huilume i Listra, ngaeta mwane ae'aena e rarasi e ii'o wau i leune. E hute aana nikana na e ro ae'aena e aaela oto urine, na e ka'a sai lae ike. E ii'o mola ko rorongo i sulie walana Pol. Oto a Pol e to'o-to'omaaie a mwaena, na ko lio saie uri a mwane ngeena e hiiwalaimoli oto aana a Jisas na ha'a-uurilana e ro ae'aena e sai lae mola hunie. 10 Oto a Pol ko soi peine hunie na ko te'uri “!O ke uure i lengi!” Oto a mwaena e si uure mola, na ko lae hailiu oto.
11 Oto maholo kire leesie nga taa a Pol e asuiena, kire ko soi oto paine aana erenga ni Likeonia, kire ko te'uri “!Ha'ike eena! E ro god kire ne'i iinoni oto, na kire lae oto mai huni ii'o pe'ikolu.” 12 Oto kire unue sa'a mola a Banabas ingeie oto a Sus, aalaha haahie mo god ikire. Na aana a Pol ingeie mwane huni ere-ere, kire unue uri ingeie oto a Hemis, tatahowala mo god ikire. 13 Nume ni palo-paloa a Sus e kele ii'o mola wau mwaanie huilume, na oora-oora aana nume ni palo-palo ngeena na oto ahutana mwala aana huilume kire ko meni sare uunu ola oto i saana Pol na Banabas. Kire lai ha'alaunie mo puluke aana mo takai ei, oto kire si toole'i mei i maana para aana huilume huni uunu ola i saadarue.
14 Oto maholo e ro hurula'aa kire lio saie nga taa ko reune, kire ko si hakasie mo to'oni ikirerue aani saehuunge, na kire ko huru oto i matolana mwala pe'ie teanga na kire ko te'uri, 15 “!Mwae! ?E ue ni omu ko te'urine? I'emere'i mere sada mola mala i'omu. Ta'e mere lae mola mai huni taroha'inie Tataroha Diana hunie omu ke toli'aasie mola mo nunui ola mwaakule urine, na hunie omu ke aali'u takoie God Mau-meuri'e. Aana ingeie mone e ha'aholaa salo, na aano huu, na aasi, na walu ola nge ko o'o'o i lalo aani. 16 Aana i na'o a God e toli'aasie mwala ke dau mola i sulie saeda. 17 Oto ma'alana e urine, ta'e e haata'i tarau mola aana walu ola diana nge ko deu'i. Aana ingeie nge ko niie nemo uure i lengi, na mo ngeulaa ko repo oto aana maholo aani. Na ingeie oto e niie mo ngeulaa huni'omu, na e ha'ahonue saemiu aana ilenimwa'enga.” 18 Kirerue ko talei ere-ere hiito'o hunire ka'u urine lae hule aana kirerue ko weo oto aana erenga, nge kire si mamalo mwaanie uunu-olanga hunirerue.
19 Oto lae-lae i purine nga maholo e kele tewa, ngaeta mo mwane ni Jiu uure mwaanie huilume i Aekoniam na huilume i Antiok aana po'o ni henue i Pisidia kire hule mai, na kire ko ha'a-olaa mwala ni Listra ngeena uri kire ke uure honosie e ro hurula'aa. Na kire ko uu'ie a Pol aani heu, na kire ko we'i ookea oto mwaanie huilume aana kire lo'onga'inie uri e mae oto. 20 Ta'e maholo mo pwaarongoisuli haalu aana hanuena kire lae mai uure kali-kelie, oto e uure i lengi, ko si lae mola wau i laona huilume.
A Pol Na A Banabas Kire Tahi Hunie I Debe
Oto aana hai dinge lo'u i puri, nge a Pol na Banabas kire si lae lo'u hunie huilume i Debe. 21 Kire taroha'inie Tataroha Diana wau i Debe lae-lae hule aana mo iini hunge ko ne'i pwaarongoisuli haalu oto nana a Jisas.
A Pol Na A Banabas Kire Maatolie Mo Soihaada'inge Haalu Aana
Mo Henue Kire Liu Eeni
Oto puriha'ana nge kire si eeliho'i lo'u hunie i Listra, na i Aekoniam, na i Antiok i Pisidia. 22 Na kirerue ko ere-ere pe'ie mo pwaarongoisuli haalu a Jisas aana mo henuena huni ere ha'asusure hunie hiiwalaimolinge ikire ke susu. Na kirerue ko ere uuri hunire. “Omu ke hiiwalaimoli tarau mola aana a Jisas, aena aana mo maholo hunge kolu kei lae oodoie aasanga puriha'ana kolu ke si hule aana Aalahanga a God.” 23 Na i laona ahutana mo soihaada'inge kirerue lio hilisie mo na'ohai mwane huni na'oda. Na kirerue ii'o mola pe'ie oolongaunge na aarenga'inge talada, na kirerue toli'aasire mola hunie a Aalaha, iini nge kire hiiwalaimoli oto aana. 24 Oto kirerue liuhie lo'u po'o ni henue i Pisidia, na kire lae hule lo'u hao aana po'o ni henue i Pampilia. 25 Kirerue taroha'inie Tataroha Diana hunie huilume i Pega, oto kire si lae lo'u hunie huilume i Atalia.
26 Oto kirerue ta'e aana ngaeta haka, kire si eeliho'i lo'u hunie i Antiok aana po'o ni henue i Siria. Kirerue ko eeliho'i ngeena takoie soihaada'inge nge e uusunge'inire ka'u huni taroha'inie Tataroha Diana, na kire niirerue ka'u i nimana a God hunie ke kineta'inirerue aana asunge kirerue si ha'amangoa ngeena. 27 Oto maholo kirerue hule lo'u i Antiok kire si lokoa ahutana mo iini aana soihaada'inge. Na kire ladoa ahutana walu ola nge a God e asui'i hunirerue, aana e tahanie ngaeta maa aana hiiwalaimolinge hunie mo Aapoloa Aaopa ke sili no'one mai i sulie. 28 Na kirerue ii'o tewa pe'ie mo pwaarongoisuli a Jisas aana hanuena.