15
Mo Hurula'aa Kire Mani Ere I Sulie Ha'a-uurilana Mo Aapoloa Aaopa
Oto ngaeta mo mwane ni Jiudia kire lae mai hule i Antiok kire ko aehota ha'a-uusulie oto mo mwaasine aana hiiwalaimolinge na kire ko te'uri, “Mala uri omu ka'a torihesi'o ike mala Ha'atolanga a Mosis e unue kolu ke asuie, nge a God e sa'a roro'a ha'a-uuri'omu ike.” Ta'e a Pol na Banabas kire ka'a ne'isae tararuru ike pe'ire, oto kire ko tohungei ere haitelili oto pe'ie mo mwaena, na kire ko ere tewa honosire. Oto lae-lae kira hiiwalaimoli i Antiok kire unue a Pol na Banabas na ngaeta mo mwane kire ke lae ta'au i Jerusalem ni ere pe'ie mo hurula'aa na mo rato aana soihaada'inge i sulie mei ola ienini. Oto aana soihaada'inge e uusunge'inire huni lae i Jerusalem, nge kire liu aana e ro po'o ni henue i Ponisia na i Samaria. Kire lae pe'i maatolie kira hiiwalaimoli aana mo hanuena, na kire ko laenga'inie uri mo Aapoloa Aaopa kire ko aehota hiiwalaimoli oto aana a Jisas. Na kira hiiwalaimoli aana mo leune kire ko tohungei ilenimwa'e aana kire rongoa mei ola ienini.
Maholo a Pol na Banabas kire lai hule ta'au i Jerusalem mo hurula'aa na mo rato aana soihaada'inge, na ahutana soihaada'inge kire tohungei tola konirerue. Oto a Pol na Banabas kire ko unu tahanga'inie hunie mwala walu ola nge a God e asui'i hunirerue aana asunge ikirerue. Ta'e ngaeta mo Parise nge kire hiiwalaimoli oto aana a Jisas kire uure, oto kire ko te'uri, “E tohungei roro'a oto liutaa hunie mo Aapoloa Aaopa nge kire ko sare lulu i sulie a Jisas ke tola i sulie mo Ha'atolanga a Mosis na kire ke torihesi'o.”
Oto mo hurula'aa na mo rato aana soihaada'inge kire ruru, kire ko si ere i sulie mei olana. Na purine kire ere hiito'o oto i sulie, a Pita e uure i lengi, oto ko te'uri, “Maeni eesiku maa'i, omu meni saie oto uri a God e lio hilisieu oto wau i na'o mwaanie pulitaa ikolu hunie ineu ne ke hola'i laenga'inie Tataroha Diana hunie mo Aapoloa Aaopa hunie ikire no'one kire ke hiiwalaimoli aana Jisas. A God mone e saie mola lo'onga'inge ta'ena nga iinoni, na e haata'inie oto uri e saeto'o aana mo Aapoloa Aaopa no'one aena aana e niie no'one Li'oa Maa'i hunire mala e niie hunikolu mo Jiu. E ka'a asuie ike nga mei ola ke aaopa i matolakaelu. E ta'aasie mo ooraha'aanga mo Aapoloa Aaopa aena kire hiiwalaimoli mala e asuie ka'u aakaelu mo Jiu. 10 ?Oto e ue ni omu ko sare ha'angei-ngeie a God urine? Mwaanie omu ko sare da mola uri hunie kira hiiwalaimoli ke lulu i sulie mo Ha'atolanga a Mosis nge hule aana mo weuwaka na ikie maraaka no'one kie dau aasaie mola lulu i sulileni. 11 !Ha'ike! Ikie, kie hiiwalaimoli uri a God ko ha'a-uurikie mo Jiu mola aena aana manata-diananga nge Aalaha ikie a Jisas e niie naka. Na ha'a-uurilana mo Aapoloa Aaopa ko lae urine no'one.”
12 Mo erenga ngeena e da kire mani rohu, na kire ko rongo mola i sulie a Pol na Banabas kirerue ko ladoa mo hu'i-hu'ite na mo tolimaa nge a God e da kire asui'i i matolana mo Aapoloa Aaopa. 13 Oto maholo kirerue ere-ere mango, a Jemes ko aehota ere uuri, “Maeni eesiku maa'i, omu ke pwaarongo ka'u hunieu. 14 A Saemon Pita e si lado diana aana tala nge a God e hola'i haata'inie kineta'inge ingeie hunie mo Aapoloa Aaopa hunie ikire no'one kire ke ne'ie mo iinoni ingeie. 15 Na walana mo propet e tohungei sada no'one mola, aana nga iini e te'uri, 16  Ne kei he'i ooli lo'u mei na ne kei esu diana aana lo'u nume a Deved Inemauri nge e aa'oho oto ngeena. Ne kei so'ohie ahutana mo makaka'ai ola aana nume ngeena. Ne kei lado'i na kei he'i me'uta'a lo'u. 17  Oto aena aana mei ola ienini, ngaeta mwala lo'u aana walumalau kire kei lo'ohieu, na mo Aapoloa Aaopa nge nou lio hilisire oto, ikire no'one kire ke ne'ie mwala ineu. Walana Aalaha oto ienini. 18  Na ingeie oto e asuie mwala ke saie walu olana oto wau i na'o.” Emos 9:11-12
19 Oto a Jemes ko te'uri lo'u, “Ne'isaenga ineu e uuri. Kolu ke su'uri da aasanga hunie mo Aapoloa Aaopa maholo kire ko si aehota lulu i sulie a God. 20 Ta'e hunie hanuelamanga ke ii'o i matolaka, e diana hunie kolu ke uusu-uusu mola hunire ni ha'arongora uri kire ke su'uri esuie mo ola e lio mama'ela'a aakaelu mo Jiu, mala ngaulana mo ngeulaa nge kire uunu ola aani i saana mo li'oa aaela, wa aeni-olanga pe'ie nga iini. Na kire ke su'uri ngeue ta'ena nga ola mauri nge li'oilana e lae hunie ke mae, na kire ke su'uri ngeue no'one nga mei epu. 21 Aena mo ola ienini kire tohungei aaela aakaelu mo Jiu, sulie uure oto mai na'o ha'a-uusulinge aana mo Ha'atolanga a Mosis e lae i laona ahutana mo huilume ikolu, na saailana ko lae-lae oto suli Dinge Maa'i ikolu mo Jiu i laona mo nume ni palo-palo ikolu.”
Mo Hurula'aa Kire Uusu-uusu Hunie Mo Aapoloa Aaopa
Kire Hiiwalaimoli
22 Oto mo hurula'aa na mo rato na ahutana mwala aana soihaada'inge, kire mani ne'isae tararuru huni lio hilisie ngaeta mo mwane aada huni uusunge'inire pe'ie a Pol na Banabas i Antiok. Oto kire lio hilisie a Saelas na a Jiudas nge ngaeta sata aana a Basabas, aana ikirerue e ro na'ohai mwane nge ahutana ruruhaa kire tohungei ha'ama'u aadarue. 23 Na kire uusunge'inie uusu-uusu pe'irerue na uusu-uusu ngeena e te'uri.
 
Huni'omu mo Aapoloa Aaopa.
I'omu mo Aapoloa Aaopa nge omu ko o'o'o i Antiok na i Siria na i Silisia, i'omu mo eesimeelu oto aana omu hiiwalaimoli aana Kraes. Oto i'emeelu mo hurula'aa na mo rato aana soihaada'inge mai leu i Jerusalem melu ko niie saediananga i'emeelu huni'omu.
24 Melu rongoa uri ngaeta mwala aana pulitaa i'emeelu kire lai hule wau i seemiu, na kire kotahi'omu oto aani wala na ko hurosie saemiu. Ta'e walu ola ngeena melu ka'a unu'i ike hunire hunie kire ke lae wau i unu'i huni'omu. 25 Oto melu meni ne'isae tararuru huni lio hilisie nga ro mwane huni uusunge'inirerue wau i seemiu. Na kire kei lae wau pe'ie e ro malahumeelu diana a Banabas na Pol, 26 nge kirerue kara'i mae i tehula'ana asunge Aalaha ikie a Jisas Kraes. 27 Oto melu ko uusunge'inie a Jiudas na Saelas hunie kire ke ere luhesie diana aana huni'omu walu ola nge melu unu'i i laona uusu-uusu ie.
28 Oto lo'onga'inge a Li'oa Maa'i na i'emeelu no'one uri melu ke su'uri ha'ahi'ei'omu aana nga mo ola mwaanie mo na'ohai ola ienini. 29 Omu ke su'uri ngaa nga mei ngeulaa nge uunu-olanga aana e lae i saana mo li'oa aaela, na omu ke su'uri ngeue mo epu, na omu ke su'uri ngeue ta'ena nga ola mauri nge li'oilana e lae, na omu ke su'uri aeni ola pe'ie nga iini. Oto kei tohungei diana oto liutaa i matolakaelu hunie omu ke lulu i sulie mo ha'atolanga ienini.
Oto saediananga paine huni'omu. Ingeie otona.
 
30 Oto soihaada'inge e uusunge'inie e hai mwane ngeena, na kire lai hule oto wau i Antiok nge kire si lokoa ahutana mo iini aana soihaada'inge. 31 Na maholo kire saaie uusu-uusu ngeena, ruruhaa ko si tohungei ilenimwa'e haahie mei wala ni ere ha'asusure ngeena. 32 A Jiudas na a Saelas ikirerue nga ro propet no'one, oto kire ere-ere nada ni ere ha'asusure huni ha'a-a'aila'aa hiiwalaimolinge ikire. 33 Maholo kirerue ii'o tewa mango i Antiok, mo mwaasine i lalo aana Kraes kire si toli'aasirerue aani henuelamanga na kirerue si eeliho'i lo'u i saana mwala i Jerusalem nge kire uusunge'inirerue mai. 35 Ta'e a Pol na Banabas kire oore mola i Antiok, na ikirerue na ngaeta mwala hunge lo'u kire ko ha'a-uusulie mwala pe'i taroha'inie walana a Aalaha.
A Pol Na Banabas
Kirerue Ere Haitelili
36 Oto lo'u mei puri a Pol ko te'uri hunie a Banabas, “Kure ke aaliho'i lo'u i kelie mo eesikaelu kira hiiwalaimoli aana ahutana mo henue kure liu mei taroha'inie walana Aalaha aani, hunie kure ke leesie kire ko lae oto uri taa.” 37 A Banabas e ilenimwa'e taane mola, na e tohungei saeto'o aana a Jon Mak ke hakusirerue. 38 Ta'e a Pol e lo'onga'inie uri e ka'a diana ike hunie kire ke toolea lo'u, aana e ka'a lae tara'asi ike pe'irerue huni ha'amangoa asunge, aana e lae-lae ka'u pe'irerue hola'ina'o, ta'e e aaliho'i mola mwaanire i Pampilia. 39 Kire tohungei ere haitelili hiito'o i sulie, na lae-lae kire ko oopa oto. A Banabas ko toolea oto a Jon Mak, na kirerue ko lae oto aana haka hunie mala-malau i Saepras. 40 Ta'e a Pol e lio hilisie mola a Saelas huni hekusie, na mo mwaasine aana hiiwalaimolinge kire ko aarenga'i taladarue, na kire niire wau oto i nimana a God hunie ke lio i sulire. 41 Kire lae, kire lai liuhie e ro po'o ni henue i Siria na i Silisia na a Pol ko lae pe'i ha'a-a'aila'aa mo soihaada'inge.
15:33 15:33 Ngaeta mo uusu-uusu i na'o aana erenga ni Krik kire sapeie lo'u tatala 34 uuri, “Ta'e a Saelas e oore mola.” 15:39 15:39 Li'oa Maa'i e asuie erenga haitelili ngeena e da mei ola diana, aana urine e to'o aana e ro pulitaa huni uusunge'inire huni lai taroha'inie Tataroha Diana. Na lae-lae a Pol na Mak na Banabas na Saelas kire mani he'i malahune lo'u. Leesie 1 Korinit 9:6, 2 Timoti 4:11, na 1 Pita 5:12-13.