16
A Timoti E Lae Pe'ie
A Pol Na A Saelas
Kira Pol kire lai hule wau aana huilume i Debe, oto puriha'ana kire si lae lo'u hunie huilume i Listra nge kire oodoie ngaeta pwaarongoisuli a Jisas, satana a Timoti. Aamana mwane aana mo Aapoloa Aaopa, ta'e nikana keni ni Jiu nge ko lulu i sulie a Jisas. Mo mwaasine i lalo aana Kraes i Listra na i Aekoniam kire tohungei ne'isae paine aana a Timoti, oto a Pol ko sare toolea pe'ire. Ta'e mo Jiu aana po'o ni henuena kire saie mone a Timoti e ka'a torihesi'o ue aana aamana nga mwane aana mo Aapoloa Aaopa. Oto ma'alana kire unue ingeie mwane ni Jiu taane i sulie a nikana, ta'e kire ka'a tohungei hikusie ike. Oto mwaanie kire upwesie lo'u, a Pol e si torihesi'o aana a Timoti.
Oto kira Pol kire ko lae i laona mo huilume pe'i laenga'inie hunie mo soihaada'inge uri kire ke lulu i sulie mo ha'atolanga nge mo hurula'aa na mo na'ohai mwane ta'au i Jerusalem kire uusu'i hunire. Oto hiiwalaimolinge mo soihaada'inge ko si susu, na suli dinge mwala haalu ko sili lo'u mei i laona soihaada'inge.
A God E Unue A Pol Ke Lae I Masedonia
Kira Pol ko lai liuhie mo to'o-to'olana e ro po'o ni henue hai aaopa'i i Frijia na i Kalesia. Kire oala'i huni eeli'u takoie po'o ni henue i Esia huni taroha'inie Tataroha Diana i leune no'one, ta'e Li'oa Maa'i e uure honosire. Oto maholo kire hule aana taitelihana po'o ni henue i Misia, kire ko deu aahonga huni eeli'u oto lo'u takoie po'o ni henue i Bitinia, ta'e Li'oa Maa'i a Jisas e uure honosire lo'u. Oto kire liue mola mo henue i Misia, na kire oodo mola hunie huilume i Troas.
Oto aana hai rodona a Pol ko leesie mei haata'inge uri mwane ni Masedonia e lae mai haaraie ko te'uri, “O ke lae mai Masedonia huni pe'i'emeelu.” 10 Purine a Pol e leesie mei haata'inge ngeena, nge melu si teule'i huni lae hunie po'o ni henue i Masedonia, aana melu saie oto uri a God nge e soi'emeelu huni lai taroha'inie Tataroha Diana hunie mwala i Masedonia.
A Lidia E Hiiwalaimoli I Pilipae
11 Melu ta'elie haka i Troas nge melu si oodo hunie mala-malau i Samotres. Oto aana hai dinge i puri, melu lae mwaanie mala-malau ngeena, melu si lae lo'u hunie huilume i Niapolis. 12 Oto uure i leune melu lae lo'u hunie huilume i Pilipae, ngaeta na'ohai huilume aana aapai henue aana po'o ni henue i Masedonia. Mo mwane ni Rom kire hiito'o aana huilumena na kire ii'o mola i memelutana inemauri ni Rom.
Melu ii'o i leune hunie ngaeta mo hei dinge 13 na aana Dinge Maa'i Mo Jiu, melu lo'onga'i huni lae i nume ni palo-palo mo Jiu, ta'e nga nume ni palo-palo ha'ike i leune. Oto melu iisitaa mwaanie huilume ngeena, na melu lae i sulie wai aana melu lo'onga'inie uri sa'a mola mo Jiu kire to'o aana nga kele leu huni aare-aarea God i leune. Oto melu leesie ngaeta mo hu'e ni Jiu kire loko, nge melu si ii'o i aano huni ere-ere pe'ire. 14 Na ngaeta hu'e aada satana a Lidia keni ni Taeataera. Ingeie ngaeta keni aana mo Aapoloa Aaopa, na asunge ingeie oto huni ha'aholinge'inie mo sala nonoro'a holiteni e paine oto liutaa. Ingeie ko palo-paloa no'one a God, na maholo ko pwaa-pwaarongo i sulie a Pol, a God e tahanie manatana hunie ke hiiwalaimoli aana mo erenga a Pol. 15 Oto ingeie na ahutana mwala aana nume ingeie kire si loto maa'i na ko haarai'emeelu oto huni lae wau i nume ingeie, na ko te'uri, “Mala uri omu ko lo'onga'i uri nou hiiwalaimoli to'ohuu aana Aalaha, nge omu ke lae ka'u mei ii'o i nume ineu.” Oto aana e ere ha'a-ola'emeelu urine, nge melu si lae huni ii'o pe'ie i nume ingeie.
A Pol Na Saelas Kire Ii'o I Laona Nume Ni Ho'o
16 Oto aana ngaeta hai dinge maholo melu ko lae aana leu ni aarenga'inge i sulie wai ngeena, melu oodoie nga keni haalu ko eu'esu mala koni-konihe nana ngaeta mo mwane. Na a keni ngeena li'oa aaela nge aana, na ko unu-unue walu ola kei reu ue mai. Na mo mwane paine haahie koni-konihe ngeena kire ko tohungei tei-terie mei to'oha paine aana. 17 A keine e lae i suli'emeelu a Pol oto mola pe'ie soinge oto paine na ko te'uri, “Mo mwane ngeena ikire mo mwane au'esu a God Hahu'ana Nanama, na kire ko lae pe'i unu-unue tala ni ha'a-uuringe ingeie huni'omu.” 18 Mo dinge hunge a keine ko te'urine oto mola, lae-lae hule aana a Pol e ka'a sare rongoa oto. Oto a Pol e saro wau takoie, na ko te'uri hunie li'oa aaela ngeena, “Aana satana Jisas Kraes no ko unue oto huni'o o ke lae mwaanie a keni ngeena.” Na oto mola aana maholoi satona li'oa aaela ngeena e tolana tahi oto mwaanie a keine.
19 Na maholo mo mwane paine haahie a keine kire leesie uri tala ni teri-to'ohanga ikire e mango oto, kire si tapolie a Pol na Saelas, kire ko ookerarue oto i saana mo mwane paine i nume ni rururu aana huilume ngeena. 20 Kire toolera mai saana mo mwane lei-lei na kire ko te'uri, “E ro mwane ie, e ro mwane ni Jiu ni ie, na kirerue ko tohungei hurosie huilume ikolu. 21 Na kire ko ha'a-uusulie mwala aana tolahai ola e tohungei lae hu'ite'i mwaanie tolahaka. Aana ikie mo Rom kie ka'a sai lae ike i sulie mo tolahai ola urine.”
22 Oto ahutana mwala e ruru mei aana leune kire ko si pe'ie mo mwane paine huni waelie a Pol na Saelas. Oto mo mwane lei-lei kire unue ngaeta mo ramo huni ta'aasie mo sala ikirerue na huni repusirerue. 23 Maholo kire tohungei repu aaelasirerue mango, kire si lai ne'irerue i laona nume ni ho'o, na kire ko unue uri poro paine haahie nume ni ho'o ke tohungei kakali diana aadarue. 24 Oto aena mei olana, nge e lai ne'ire oto i laona duru ooreta hunie mo iini e tohungei aaela liutaa, na ko ho'osie ae'aedarue oto i denumana e ro hai dango oto paine.
25 Oto i upui rodo a Pol na Saelas kirerue ko aarenga'i pe'ie kananga ni lahea God. Na mo iini nge kire ii'o no'one i nume ni ho'o kire ko rorongo mola i sulirerue. 26 Kire si apara'i na paineha'ana nunu ko nunu oto, na poo-pootana nume ni ho'o ngeena ko esule'i mango oto. Na maholoi satona no'one ahutana mo maa kire taha mango, na mo iieli heu kire mani siki oto mwaanie ki'i-ki'ine na ae'aena ahutana mwala i laona nume ni ho'o. 27 Maholo poro paine aana nume ni ho'o e lio na ko leesie uri ahutana mo maa aana nume ni ho'o kire mani taha mango, oto ko lo'onga'inie uri ahutana mwala i laona nume ni ho'o kire tahi mango oto. Oto e darasie naihi ingeie, ko si deu ni horo'ie mola maraana. 28 Ta'e a Pol e soi peine hunie na ko te'uri, “O ke su'uri horo'i'o maraamu aana ahutameelu taane mola mai ienini.”
29 A poro paine ngeena ko eriri mola aana ko me'u, na ko soi oto hunie nga sine. Oto ko huru weu i laona nume ni ho'o, na ko pouruuru oto i na'ona a Pol na Saelas. 30 Oto e toolerarue poi sinaha, ko si dolosi aadarue uuri, “?Nga taa ni ne kei da hunie a God ke ha'a-uurieu?”
31 Oto kire ko te'uri hunie “O ke hiiwalaimoli mola aana a Jisas aana ingeie oto Aalaha, na a God ke si ha'a-uuri'o, na e urine no'one hunie uluhe i'oe.” 32 Na kire ko unue oto walana Aalaha hunie poro paine ngeena na hunie ahutana mwala nge kire ii'o i nume ingeie. 33 Oto aana hai rodona kire ko tohungei lio i suli diana aadarue, na kire ko hodalie mo malaka i sapedarue. Na maholoi satona no'one ingeie na ahutana mwala aana uluhe ingeie kire ko meni loto maa'i oto. 34 E toolea a Pol na Saelas wau i nume ingeie, ko si nii ngeulaa adarue. Na ahutana mwala aana nume ingeie kire ko ilenimwa'e oto aana kire mani hiiwalaimoli aana a God.
35 E dangi ho'owa na mo mwane lei-lei kire uusunge'inie mo ramo huni ha'a-iisitaanga'inirerue. 36 Oto poro paine aana nume ni ho'o ko te'uri hunie a Pol, “Mo mwane lei-lei kire unue uri i'omore'i a Saelas more sai ii'o luheta'i oto. Oto more sai lae oto, na more ke su'uri tolahi'e lo'u.”
37 Ta'e a Pol e te'uri mola hunie mo ramo ngeena, “I'emere'i e ro mwane ni Rom ni ie, na kire tohungei waelie oto ha'atolanga aana kire ka'a toli'aasi'emere'i huni ere luhesie nga mei ola hunire, ta'e kire rapusi'emere'i mola mwaakule i maana mwala, na kire ne'i'emere'i i laona nume ni ho'o. ?Oto e ue ni kire ko si sare toli'aasi'emere'i mola mumuni aana maholo ienini? !Ha'ike! E malisine ikire maraada ni kire kei haro lae mai huni ha'a-iisitaanga'ini'emere'i mwaanie nume ni ho'o.”
38 Oto mo ramo ngeena kire si lae, kire ko lai ha'arongoa mo mwane lei-lei. Na maholo kire rongoa uri a Pol na Saelas ikirerue e ro mwane ni Rom, nge kire ko si tohungei me'u. 39 Oto kire lae mai saana a Pol na Saelas, kire ko si unue saehuunge ikire hunirerue, na kire ko ha'a-iisitaanga'inirerue oto mwaanie nume ni ho'o, na kire ko eitanairerue uri kirerue ke lae mwa-mwanoto mola mwaanie huilume. 40 Maholo a Pol na Saelas kire iisitaa oto mwaanie nume ni ho'o, kire si lae wau i nume a Lidia na kire ko ere ha'asusure mo mwaasine i lalo aana Kraes lo'u hunie hiiwalaimolinge ikire ke susu. Oto e mango urine, nge kire si lae mwaanie huilume ngeena.
16:1 16:1 Mo Jiu kire mani unue uri a Timoti ingeie ngaeta iini aada aana nikana keni ni Jiu, na mo Aapoloa Aaopa kire unue uri a Timoti ngaeta iini aada aana aamana mwane aana mo Aapoloa Aaopa. 16:10 16:10 Aana mei wala “melu” e si lae mai aana tatala ie, nge kie saie uri a Luk, mwane nge e uusue uusu-uusu ienini, e oodoie kira Pol i Troas huni lae pe'ire. 16:27 16:27 Aana ha'atolanga mo Rom, mala uri nga mwane e ii'o i nume ni ho'o ko tehi, nge mo ramo kire ko kakali aana maholona, horo'ilada kei lae. Leesie nga taa e rau aana mo ramo nge kire kakalie a Pita aana Palonga 12:19.