18
A Pol E Lae i Ha'a-uusulie
Mo Korinit
Oto puriha'ana a Pol e uure mwaanie i Atens, e si lae lo'u hunie huilume i Korinit. Na aana huilume ngeena ko oodoie mwane satana a Akuila mwane ni Jiu nge e hute aana po'o ni henue i Pontas. A Akuila na hu'e ingeie a Prisila kirerue o'o'o wau i na'o aana po'o ni henue i Itali, ta'e kirerue si lae mwaanie maholo inemauri peine ni Rom a Klodias e oohea ahutana mo Jiu mwaanie huilume i Rom, nge e ne'i na'ohai huilume aana po'o ni henue i Itali. Oto a Akuila na Prisila ko si lae mai ii'o i Korinit maholo a Pol e oodoirerue. Oto a Pol ko ii'o oto pe'irerue, na ko eu'esu oto pe'irerue aena aana kiraelu ko meni esu mola aana asuilana mo nume susulu. Na suli Dinge Maa'i Mo Jiu, a Pol ko lae i nume ni palo-palo mo Jiu huni ere-ere nana mo Jiu na mo Aapoloa Aaopa hunie kire ke hiiwalaimoli aana walu ola nge ko unu'i.
Oto maholo a Saelas na a Timoti kirerue hule mai saana a Pol aana kirerue uure i Masedonia, a Pol ko si aehota taroha'inie Tataroha Diana mola i suli dinge. Na ko taroha'inie hunie mo Jiu uri a Jisas oto a Kraes, a Ha'a-uuri nge a God e haiholota'inie kei lae mai. Ta'e maholo mwala ni Jiu kire ko leledie na kire ko ere aaelasie, a Pol e si tataa'inie mola mo wasa-wasa aana to'oni ingeie mala nga tolimaa uri tolahada e tohungei aaela liutaa. Oto ko ha'apasulire ko te'uri, “Mala uri a God ko ha'aloi'omu, na roro'anga i'omu oto maraamiu eena. Nga roro'anga ineu ha'ike aana leune. Uure si'iri pwau weu ne kei lai taroha'inie Tataroha Diana oto hunie mo Aapoloa Aaopa.”
Oto a Pol e iisitaa mwaanie nume ni palo-palo mo Jiu ngeena, na ko lae oto wau i nume a Titias Jastas ngaeta mwane aana mo Aapoloa Aaopa nge ko palo-paloa God. Na nume ingeie e ii'o mola kara'inie nume ni palo-palo ngeena. Ahutana asunge ingeie pe'ie mo Jiu e ka'a waeta'i ike, aana na'ohai mwane haahie nume ni palo-palo ngeena satana a Krispas na uluhe ni iinoni ingeie kire ko meni hiiwalaimoli oto aana a Aalaha. Na mo iini hunge lo'u i Korinit kire ko loto maa'i oto, aana kire rongoa Tataroha Diana, na kire hiiwalaimoli oto aana.
Oto aana ngaeta hai rodo a Aalaha ko ere hunie a Pol aani ma'ahu-polenga ko te'uri, “O ke su'uri me'u, na o ke su'uri rohu, ta'e o ke unu-unu tahanga'inieu tarau 10 sulie ineu taane pe'i'o. Nga iini aana mwala aana huilume ngeena e sa'a waeli'o ike sulie mwala ineu kire hunge i leune.” 11 Oto a Pol e ii'o lo'u i Korinit hunie halisi pe'ie e oono waro-waro huni ha'a-uusulie mwala aana walana God.
12 Oto aana maholo nge a Galio e aalaha haahie po'o ni henue i Akaea, mo rato ni Jiu kire ruru, kire si tapolie a Pol na kire toolea i saana a Galio hunie ke leie. 13 Na kire ko te'uri, “A mwane ie ko tohungei sare hu'isie ha'atolanga aana ko da uri mwala ke palo-paloa God mola mwaanie tolahai ha'atolanga i'emeelu mo Jiu.”
14 Ta'e maholo a Pol ko sare aalamire, oto a Galio ko hola'i te'uri oto hunire mo Jiu, “Mala uri omu ke da wala i sulie nga mei ola aaela wa nga mei takalonga a mwane ie ke asuie, ha'alaa nou sai rongo taane huni'omu mo Jiu. 15 Ta'e i sulie omu ko ere haitelili mola i sulie mo wala na mo satai ola na mo ola mola i sulie mo ha'atolanga i'omu maraamiu, oto e diana mola uri hunie i'omu maraamiu omu ke ha'a-oodohie leune. Ineu, nou ka'a sare ha'a-oodohie ike mo ola urine huni'omu.” 16 Oto e si oohera i sinaha mwaanie nume ni lei-lei. 17 Na kire mani tapolie mola a Sostinis, poro paine haahie nume ni palo-palo mo Jiu, na kire ko repu aaelasie oto i maana nume ni lei-lei. Ta'e a Galio e ka'a aapwasu ike aana leune.
A Pol E Ooli Lo'u Hunie Huilume I Antiok Aana Po'o Ni Henue I Siria
18 Oto a Pol e ii'o tewa oto lo'u pe'ie mo mwaasine i lalo aana Kraes i Korinit. Lae-lae e si lo'onga'i huni lae lo'u hunie po'o ni henue i Siria. A Prisila na Akuila kirerue hakusie aana laenga ngeena, na maholo kire hule i Senggria, a Pol e si pala o'oru'e aana iihune pwaune aena aana mo dinge aana haiholota'inge maa'i ingeie kire si mango. Oto kire ta'e aana haka, 19 kire ko lae holosie aasi oto hunie huilume paine i Epesas. Kire lai hule wau i Epesas nge a Pol e si lae mwaanie a Prisila na Akuila, na ko lae maraana oto i laona nume ni palo-palo mo Jiu ni ere-ere pe'ire. 20 Oto kire ko eitanaie hunie ke kele ii'o tewa lo'u pe'ire, ta'e e sere'i. 21 Maholo ko deu aakau oto huni lae mwaanire, oto ko te'uri, “Mala uri a God e saeto'o aana ne ke ooli lo'u mei, nge omu ke leesieu lo'u i leu.” Oto e si lai ta'e aana haka, no ko lae oto mwaanie i Epesas.
22 Maholo kire hule aana huilume i Sisaria, a Pol e lae ta'au i Jerusalem nge ko si ere-ere pe'ie mwala aana soihaada'inge ta'au i leune. Oto puriha'ana nge e si lae hao lo'u hunie i Antiok. 23 E haro ii'o tewa i Antiok nge e si lae lo'u mwaanie i leune, na ko lai liuhie oto mo henue i laona e ro po'o ni henue i Kalesia na i Frijia ni ere ha'asusue saeda, hunie hiiwalaimolinge ikire aana Jisas ke a'aila'a lo'u.
A Apolos E Taroha'inie Jisas
24 Aana maholona no'one ngaeta mwane ni Jiu nge e hute aana huilume i Aleksandria ko lae mai hunie i Epesas, na satana a Apolos. E tohungei saenanau aana ere-luhesilana mo ne'isaenga na e tohungei saenanau no'one aana mo Uusu-uusu Maa'i. 25 Kire ha'a-uusulie aana hiiwalaimolinge aana a Aalaha na e tohungei mwa'e-mwa'e ni taroha'inie Tataroha Diana na mo ha'a-uusulinge i sulie a Jisas. Nga taa ko ha'a-uusulie mwala aani i sulie a Jisas e tohungei oodo, ma'alana e saie mola laladonga i sulie loto-maa'inge a Jon Loto Maa'i. 26 A Apolos e lae wau i laona nume ni palo-palo mo Jiu ko tohungei ere hiito'o hunire. Oto maholo a Prisila na Akuila kire rongoa ere-erenga ingeie, kire si toolea wau i nume ikirerue ni ha'a-uusulie lo'u aana tolahana God.
27 Oto puriha'ana, maholo a Apolos ko sare lae lo'u holosie aasi hunie po'o ni henue i Akaea, mo mwaasine i lalo aana Kraes i Epesas kire si pe'ie ni uusue uusu-uusu hunie mwala aana soihaada'inge i Akaea uri kire ke lio i suli diana aana maholo kei lae wau i saada. Oto maholo a Apolos e lai hule wau i Akaea, e si pe'ie mo iini nge a God e si niie hiiwalaimolinge hunire aena aana manata-diananga ingeie e paine hunire. 28 E tohungei pe'ire hiito'o sulie e ere raramaa hunie mo Jiu i maana mwala, na ko haata'i diana aana mo leu nge lo'onga'inge ikire e lae takalo. Na ko lado luhesie lo'u mo wala i laona Uusu-uusu Maa'i huni haata'inie uri a Jisas oto a Kraes, a Ha'a-uuri nge a God e haiholota'i huni uusunge'inie mai.
18:13 18:13 Mo Rom ka'a toli'aasie ahutana mo palonga hai aaopa'i i laona aalahanga ikire, ta'e kire maaie ngaeta mo iini mola, mala palonga mo Krik, na palonga mo Jiu. Aana maholo ienini kire ka'a lio saie ue uri hiiwalaimolinge aana Jisas e aaopa mwaanie palonga mo Jiu, ta'e lae-lae kire lio saie uri e aaopa, nge kire si uure honosie.