19
A Pol E Ii'o I Epesas
Maholo a Apolos e ii'o ue aana huilume i Korinit i laona po'o ni henue i Akaea, a Pol e hane holo i henue e si lai hule aana huilume paine i Epesas, na ko oodoie ngaeta mo pwaarongoisuli. Oto ko dolosi aada ko te'uri, “?Maholo omu aehota hiiwalaimoli aana Jisas, uri Li'oa Maa'i e siho no'one i lengimiu?”
Kire aalamie kire ko te'uri, “Ha'ike. Melu ka'a rongoa nga mei ola i sulie Li'oa Maa'i, na hule aana melu ka'a saie Li'oa Maa'i nga ola uri taa.”
Oto a Pol ko dolosi aada ko te'uri lo'u, “?Mala uri ko urine, nga tolahai loto-maa'inge uri taa nge omu loto maa'i aana?”
Oto kire ko aalamie a Pol kire ko te'uri, “Melu loto maa'i aana tolahai loto-maa'inge nge a Jon e ere i sulie.”
Oto a Pol ko te'uri lo'u, “A Jon e loto maa'i aana mwala nge kire oonisae mwaanie mo ooraha'aa ikire. Na e unue hunie mwala uri kire ke hiiwalaimoli aana iini nge kei lae lo'u mei puri, na ingeie oto a Jisas.” Maholo kire rongo urine, kire ko loto maa'i oto aana satana Jisas Aalaha ikie. Na maholo a Pol e ne'ie nimana i pweude, nge Li'oa Maa'i e si siho i lengide, na kire ko ere oto aana ta'ena nga erenga hai aaopa'i na kire ko laenga'inie oto walana God. Na ola mala aawalai mwane mwana rue nge loto maa'ilada e lae.
A Pol e lae-lae i laona nume ni palo-palo mo Jiu, na e lae pe'i ere hiito'o hunie mwala i sulie e oolu waro-waro. Aana ko deu aahonga no'one huni ha'a-aali'ue mwala hunie kire ke aali'u mei takoie Aalahanga a God. Ta'e ngaeta mo iini aada ka'a sare hiiwalaimoli ike aana mei wala ienini. Na kire ko aehota ere aaelasie oto Tala Ni Meurihe i na'ona mwala. Oto a Pol e lae mwaanire na ko toolea no'one mo pwaarongoisuli pe'ie. Na ko lai ha'a-uusulire i sulie tolahana a Jisas mola susue dinge wau i laona nume ni sukulu a Tiranas. 10 A Pol e asuie urine hunie e ro halisi, hunie ahutana mo Jiu na mo Aapoloa Aaopa nge kire ko o'o'o aana po'o ni henue i Esia kire ke mani rongoa walana Aalaha.
Li'oa Aaela E Ka'a Ha'ama'u Aana E Hiu Mwela Mwane A Seva
11 A God e niie nanamanga hunie a Pol hunie ke asuie mo hu'i-hu'ite hunge nge mwala ka'a leesi'i ue. 12 Ma'alana ta'ena nga mei sala e to'orie mola sapena Pol, na kire kei toolea hunie mo iini ko mata'i wa mo iini nge mo li'oa aaela e ii'o aada, kire sai awaa oto, na mo li'oa aaela ngeena ko tehi oto mwaanire.
13-14 Na ngaeta mo mwane ni Jiu kire ko lae hailiu no'one huni oohe aasie mo li'oa aaela mwaanie mwala. Ngaeta mo iini aada, e hiu mwane kalena Seva, nga na'ohai pris. Oto ikire no'one kire ko sare oohea mo li'oa aaela aana satana Jisas Aalaha ikie. Na kire ko te'uri, “Aana satana Jisas nge a Pol ko lae pe'i taroha'inie, o ke iisitaa.”
15 Ta'e li'oa aaela e aalamire ko te'uri mola, “Nou saie taane a Jisas, na nou saie a Pol. ?Ta'e i'omu, kira tei ni i'omu?” 16 Oto mwane nge li'oa aaela e o'o'o aana, e ta'ela'i mola na ko seunire oto, lae-lae hule aana ko seu aaelasire oto. Na kire mani malaka'a mango, na mo sala ikire kire haka aaela oto. Oto kire si tehi mwaanie nume ngeena, na nga sala ha'ike lo'u i denumada.
17 Maholo tataroha i sulie mei ola ienini e lai hule aana mwala ni Epesas, oto mo Jiu na mo Aapoloa Aaopa, kire ko meni me'u oto, na kire ko si ha'ama'u aana satana Jisas Aalaha ikie. 18 Na mo iini hunge aana mo iini kire hiiwalaimoli kire lae mai na'ona ahutana mwala, kire ko si ha'ahoue mo ooraha'aa kire dau'i ke'u. 19 Na mo iini hunge nge kire ko esuie mo ola aana nanamanga mo li'oa aaela, kire rurue mo uusu-uusu ikire nge kire ko kure-kure na kire ko si'o-si'o i suli'i, kire ko uunu'i i laona dunge oto i maana mwala. Na maholo kire iidumie holitana mo uusu-uusu ngeena e hule aana mei to'oha hunie waaitana nga mwane ko esu hunie e ro tangalai helisi. 20 Oto aena walu ola paine urine ko reu, nge walana Aalaha e si lai hule aana mo leu hunge, na mwala hunge kire ko hiiwalaimoli oto aana.
Mwala Oto Hunge Kire Maaola-ola I Epesas
21 Purine walu ola ngeena e rau mango, a Pol e hiinge'inie uri a Li'oa Maa'i ko sare uusunge'inie huni hola'i lae aana e ro po'o ni henue i Masedonia na i Akaea, nge ke si lae lo'u hunie i Jerusalem. Na a Pol ko te'uri lo'u, “Maholo ne kei lai liuhie mo leu ngeena mango, ne kei lai hule lo'u aana huilume paine i Rom.” 22 Oto ko uusunge'inie a Timoti na Erastas, e ro mwane ko eu'esu pe'ie hunie i Masedonia, na a Pol e kele ii'o lo'u huni ha'amangoa ngaeta mo ola aana po'o ni henue i Esia.
23 Ta'e i na'ona e lae mwaanie leune nga maaola-olanga paine e rau i tehula'ana Tala Ni Meurihe. 24 Na maaola-olanga ngeena, mwane ni Epesas satana a Demitrias nge e aehotaa. A mwane ngeena asunge ingeie oto huni eedu ha'amalaa nume ni palo-palo a Atemis, mei god keni mo Epesas. Ko eedumie mo kele nume ngeena aani siliva huni ha'aholinge'ini'i, na ngaeta mo iini hunge lo'u ko terie mei to'oha oto paine mwaanie taungei eedunge mala ie.
25 Oto a Demitrias a soie mai ahutana mo mwane aadu-eedu ngeena, na e soie mai no'one ngaeta mo mwane kire ko teri ola aana ta'a-ta'a taungei esungena, ko si te'uri hunire, “Mo mwane, omu ke saie tari-olanga diana ikolu ko lae mai mola mwaanie ta'a-ta'a taungei esunge. 26 Oto mala omu leesie na omu rongoa oto maraamiu, a Pol ko laenga'inie uuri, ‘Mo god nge asuileni e lae aani nimana iinoni, nga mo god to'ohuu ha'ike.’ Na a Pol e hu'isie oto manatana ahutana mwala aana huilume ikolu i Epesas, na kara'inie oto no'one ahutana mwala aana mo henue i laona po'o ni henue ikolu i Esia ienini. 27 Mala uri kolu ka'a lo'onga'i diana, nge mwala kei mwesi mola mwaanie mei esunge ni teri-to'ohanga ikolu, na nume ni palo-palo a god Atemis kei ne'ie nume mwaakule mola. Hola'ina'o ahutana mwala i laona po'o ni henue i Esia na ahutana mo leu i laona walumalau kire ko palo-paloa god ikolu ngeena. Ta'e walana Pol ie kei da oto nga iini sa'a ha'ama'u lo'u aana na'ohai god ikolu ngeena.”
28 Oto maholo ahutana mwala e rongo urine, kire ko si tohungei saewasu, na kire ko soi oto paine kire ko te'uri, “A Atemis god i'emeelu mo Epesas e paine liutaa.” 29 E ka'a tewa na ahutana mwala aana huilume ngeena kire ko maaola-ola oto. Oto kire mani huru weu i saana leu ni maa-maani ola, na ngaeta mo iini aada ko tapolie oto a Gaeas na Aristakas, na kire ko ookerarue oto wau aana leu ni maa-maani ola ngeena. E ro mwane ngeena, kirerue hakusie a Pol uure mwaanie po'o ni henue i Masedonia. 30 A Pol ko sare lai ere hunie mwala, ta'e mo pwaarongoisuli kire uure honosie. 31 Na ngaeta mo na'ohai mwane aana po'o ni henue ngeena nge kire ko ha'i malahune pe'ie a Pol, ikire no'one kire uusunge'inie mei wala hunie uri ke su'uri lae lo'u weu i laona leu ni maa-maani ola.
32 Mwala e ruru ngeena kire ko tohungei da mahuro oto hiito'o hunie saena mwala. Nga pulitaa ni e ere-ere oto i sulie saeda na nga pulitaa lo'u ni e ere-ere oto i sulie saeda sulie mo iini hunge aada kire ka'a manata'inie ike nga taa kire lae mai hunie. 33 Oto mo Jiu kire ko uusunge'inie ngaeta iini aada, satana a Aleksanda, huni lai uure ta'au i na'ona mwala, na ngaeta mo iini kire ko lo'onga'inie uri a mwaena ni oto e aehotaa maaola-olanga ngeena. Na a Aleksanda e salo haahie mwala aana nimana hunie kire ke pwaarongo ka'u hunie, aana ko sare ere hunire. 34 Ta'e maholo mwala kire lio saie mola uri ingeie ngaeta mwane ni Jiu, kire ko si meni soi oto paine hunie e ro maholoi sato kire ko te'uri, “!A Atemis god i'emeelu mo Epesas e paine liutaa!”
35 Oto lae-lae, na'ohai mwane aana pulitaa oa'oala'i aana huilume i Epesas e ha'amamalora ko te'uri, “!Mo Epesas! Ahutana mwala i laona walumalau kire mani saie oto uri huilume paine i Epesas nge ko lio i sulie nume ni palo-palo a god paine ngeena, a Atemis. Na kire saie oto no'one uri ikolu nge kolu ko lio i sulie ho heu maa'i ingeie, nge e teke mai uure i Lengi. 36 Oto e aasa hunie nga iini kei unue uri mei ola ienini e ka'a to'ohuu. Oto omu ke ii'o hahuroto mola mwaanie omu esuie lo'u nga mei ola e aaela lo'u liutaa. 37 E ro mwane nge omu toolerarue mai ngeena kirerue ka'a pelie ike nga mei ola i laona nume ni palo-palo ikolu wa kirerue ke ere mwakata'inie god ikolu. 38 Mala uri a Demitrias na mo mwane au'esu kire ko to'o aana nga mei wala ni ere-haitelilinge pe'ie nga iini, kire sai toolea mola i na'ona pulitaa ni lei-lei. Kire saie taane uri mo rato ni mwane huni leie ere-erenga kire ii'o oto aana maholo ienini, na uri kire mwa'e-mwa'e huni leie ta'ena nga ere-erenga i matolana nga ro iinoni. 39 Ta'e mala uri omu ko to'o aana lo'u nga mei ola huni ere i sulie pe'ie ruruhaa, nge ha'a-oodohilana kei lae oto aana tohungana maholo huilume kei loko ni ngeena. 40 Ta'e kie ke lio talaka, mwaanie inemauri ni Rom e ha'aloikie aena aana maaola-olanga paine kie asuie si'iri. Na nga mei wala diana kie sa'a unue ike i sulie nga taa kie loko mai hunie.” 41 Oto maholo e ere urine mango, nge e si unue hunire uri kire ke mani oopa hailiu.
19:19 19:19 Erenga ni Krik e unue uri iidumilana mei to'oha ngeena e hule aana lime aawalai sinola aani to'oha kire haara'inie drakma. Na ta'a-ta'a mei drakma e malisine oto waaitana nga mwane au'esu hunie ta'a-ta'a hai dinge. 19:29 19:29 Leu ni maa-maani ola i Epesas ngeena e to'o aana mo ii'o-ii'oha malisine ola mala e ro aawalai sinolai iinoni mwana lime.