20
A Pol E Lae Lo'u Hunie I Masedonia
Oto purine maaola-olanga ngeena e mango, a Pol e si lokoa ahutana mo pwaarongoisuli huni ere ha'asusue saeda. Oto e si unue kire ke o'o'o lo'u, na ko lae oto mwaanire hunie i Masedonia. E liuhie mo henue hunge i laona po'o ni henue i Masedonia ni ere ha'asusure, na lae-lae e si lai hule aana po'o ni henue i Akaea na ko ii'o i leune hunie e oolu waro-waro. Oto puriha'ana, ko deu aakau lo'u hunie ke oodo mola aana haka hunie po'o ni henue i Siria. Ta'e a Pol ko si rongoa uri mo rato ni Jiu kire ko sare horo'ie, oto e oolisie lo'u manatana na ko hane holo lo'u hunie po'o ni henue i Masedonia.
Laenga Ooreta A Pol Hunie I Troas
Na ngaeta mo iini nge kire hakusie a Pol aana maholona, nga mwane ni Berea a Sopata, kalena a Piras, na e ro mwane ni Tesalonaeka, a Aristakas na a Sekandas, na e ro mwane ni Debe, a Gaeas na a Timoti, na e ro mwane aana po'o ni henue i Esia, a Tikikas na a Tropimas. E ro mwane ni Esia ngeena kire hola'i lae mwaani'emeelu oto i Pilipae huni aatoholo hunie huilume i Troas aana po'o ni henue i Esia, na kire si lai maa'oohi'emeelu oto wau aana huilume i Troas. Ta'e i'emeelu, melu ii'o mola aana huilume i Pilipae lae hule aana mo dinge aana Houlaa Ni Liumwaanie e haro mango. Oto melu si ta'e aana haka, na purine e lime hai dinge nge melu si oodoie lo'u mo mwane i Troas. Na melu ko ii'o lo'u i leune hunie e hiu hei dinge.
Oto i rodo aana eetana nga dinge purine Dinge Maa'i Mo Jiu, melu loko huni aarenga'i na ni ngeu tararuru aana ngaunge huni aamasito'o aana maelana Kraes. A Pol e saie mone uri kei lae oto mwaanie soihaada'inge ngeena aana kei dengi i ho'owa, oto ko ha'a-ha'a-uusulire aana walana God hule oto i upui rodo. Na mo sine hunge kire eeso i laona duru nge melu ruru i laona ta'au i lengi. Oto ngaeta mwane saanau, satana a Iutikas, e ii'o i sulie maaure'i aana duru ngeena. Na maholo a Pol ko ere-ere tewa oto, a Iutikas ko aehota mamauru'e oto, lae-lae hule aana ko ma'ahu eelisuu oto. Oto e domu uure aana oolune nga sao-saohai nume oto hunie i mwakano. Maholo kire lae hai leesie, na kele mwaena e mae oto. 10 A Pol e siho hao i aano, oto e lae hai ako haahie, na ko te'uri, “Mwaanie omu sae-saehuu lo'u. E mauri taane.” 11 Oto a Pol e aaliho'i lo'u ta'au i lengi, ko si nisie ho bred na kire ko meni ngeu maa'i tararuru oto. Na ko he'i ha'a-uusulire lo'u hule aana e dangi, nge e si lae oto mwaanire. 12 Oto kire si toolea kele saanaune lo'u i nume pe'ie ilenimwa'enga haahie aana e mauri lo'u.
A Pol E Lae I Maelitas
13 Oto a Pol e ha'arongo'emeelu aana ko sare liu i tala, na uri ke si hekusi'emeelu lo'u weu aana huilume i Asos. Oto melu hola'i lae oto aana haka hunie i Asos. 14 Oto maholo a Pol e hule aameelu, nge e si lae pe'i'emeelu hunie huilume i Mitilini. 15 Melu lae mwaanie huilume ngeena, nge melu si lai hule aana mala-malau kara'inie i Kios aana e dangi ho'owa. Oto aana dinge lo'u i puri nge melu lae lo'u hunie mala-malau i Samos, na aana ngaeta dinge lo'u i puri nge melu si lai hule aana huilume i Maelitas. 16 A Pol e liue mola huilume i Epesas sulie e ka'a sare ii'o tewa ike aana po'o ni henue i Esia. Ko lae lau-leu hunie i Jerusalem sulie ko sare ii'o ta'au i leune aana Houlaa Ni Pentekos.
Mei Wala Ooreta a Pol Hunie Mo Na'ohai Mwane Aana Soihaada'inge I Epesas
17 Oto a Pol e ha'atolaa mei wala uure i Maelitas hunie mo na'ohai mwane aana soihaada'inge i Epesas uri kire ke lae ka'u mei saana. 18 Maholo kire hule mai saana, oto ko te'uri hunire, “Omu saie oto tolahaku aana ahutana mo maholo nge no ko o'o'o pe'i'omu, uure oto aana eetana nga hai dinge nge nou aehota hule aana po'o ni henue i Esia. 19 No ko esuie asunge Aalaha aani ha'amwai-mwei'alaku na pe'ie ngaranga. Na nou sapesalu hiito'o aana maholo mo Jiu kire ko deu ni horo'ieu. 20 Na omu saie oto uri no ko taroha'inie Tataroha Diana huni'omu, na nou ha'a-uusuli'omu i maana mwala na lo'u i laona mo nume i'omu. Ta'e nou ka'a ma'u ni unu haada'i aana ahutana walu ola nge kire sai pe'i'omu. 21 Na nou tohungei ere hiito'o hunie ahutana mwala, ma'alana mo Jiu wa mo Aapoloa Aaopa, uri kire ke oonisae mwaanie mo ooraha'aanga ikire na kire ke aali'u mei takoie a God na kire ke hiiwalaimoli aana Jisas, Aalaha ikie.
22 “Oto aena aana no ko tola i sulie Li'oa Maa'i, no ko lae oto hunie i Jerusalem, na nou ka'a saie ike nga taa kei reu eeku ta'au i leune. 23 Nou saie mola aana ahutana mo huilume nge no ko hule aani, Li'oa Maa'i ko ha'apasulieu taane aana uri kire kei ha'aloieu na ne'ileku kei lae i laona nume ni ho'o. 24 Ta'e mauringe ineu e ka'a roro'a ike hunieu, aana mei na'ohai ola e roro'a hunieu oto uri ne ke ha'amangoa asunge nge a Jisas Aalaha ikie e niie hunieu hunie ne ke asuie. Na mei esungena oto uri ne ke taroha'inie Tataroha Diana i sulie aamasinge na manata-diananga a God hunikie.
25 “Nou lae-lae hailiu ke'u i matolamiu huni taroha'inie Aalahanga a God, ta'e saehuu oto aana nou saie uri nga iini eemiu e sa'a he'i leesieu lo'u aana nga maholo. 26 Oto aena nou ha'amangoa oto asunge ineu i matolamiu, nge no ko unu oodo-oodo oto aana huni'omu uri mala nga iini eemiu kei deu tekela'inie mauriha'ana, nga roro'anga ineu ha'ike lo'u. 27 Aana maholo nou ii'o pe'i'omu nou ka'a ma'u ike huni unu tahanga'inie walu ola a God a saeto'o aana omu ke sai'i.
28 “Oto omu ke kineta'ini'omu, na omu ke kineta'inie no'one amaa ni sipu nge a Li'oa Maa'i e niie huni'omu hunie omu ke lio i sulie. Na omu ke ii'o mala kira kakakali sipu, aana amaa ni sipu ngeena oto soihaada'inge a God, ahutana mwala nge Kalena e holi mangora aana apune maholo e mae mala nga uunu-olanga. 29 Omu ke kakali diana aada, aana nou saie oto maholo ne kei lae mwaani'omu, ngaeta mo wawaulo kei lae mai huni horo aaelasie amaa ni sipu ngeena. Ikire nge mo propet eero-eero nge kire kei lae mai huni waelie mwala i laona soihaada'inge. 30 Na hule aana ngaeta mo iini eemiu no'one omu kei hu'isie walaimolinge hunie mwala ke aali'u i suli'omu. 31 Oto omu ke tohungei lio talamiu. Omu ke aamasito'o aana mo ha'apasulinge nge nou nii-niie huni'omu tarau, na nou sapesalu i suli'omu hunie e oolu helisi. 32 Oto no ko ne'i'omu i laona kineta'inge a God. Aamasito'o diana aana mei wala i sulie aamasinge paine ingeie. Aana mei wala ngeena e sai ha'a-a'aila'a'omu, na e sai ha'adiana'a'omu aana walu ola diana nge e to'o aani hunie mo iinoni ingeie.
33 “Omu saie oto uri nou ka'a saehanalie ike nga mei to'oha wa nga kele mei ola aana to'olana nga iini aana ta'ena nga maholo. 34 Na omu saie oto maraamiu uri e ro nimeku nge e rareta'inieu huni terie ta'ena nga mei ola nge nou saeto'o aana, na hule aana nou rareta'inie no'one mo iini kire ii'o pe'ieu. 35 Aana ahutana asunge ineu, nou haata'inie oto huni'omu uri kolu ke asu a'aila'a tarau hunie kolu ke pe'ie mo iini nge kire mamaela'a. Na kolu ke aamasito'o aana mei wala a Jisas Aalaha ikie aana e te'uri, ‘Iini nge ko nii-nii, ha'adiana'alana kei peine lo'u liutaa aana mo iini ko hele aana mo niinge.’ ”
36 A Pol e ere urine mango, kire si meni pouruuru na kire ko aarenga'i oto. 37 Na kire ko meni ngara oto haahie, na kire ko meni akoie oto pe'i nono'ilana i sulie tolahada aana kei lae oto mwaanire. 38 Na mei wala nge e da kire ko si tohungei saehuu hiito'o nge mei wala e unue ngeena uri kire sa'a leesie lo'u aana nga maholo. Oto kire lae, kire ko si lai toli'aasie i laona haka.
20:5 20:5 Aana mei wala “i'emeelu” e lae lo'u mei aana tatala ie, nge kie sai uri a Luk, mwane nge e uusue uusu-uusu ienini, e oodoie lo'u kira Pol na e lae lo'u pe'ire.