21
A Pol E Lae Ta'au I Jerusalem
Oto melu toli'aasire pe'ie ngaranga, nge melu si ta'e mola i laona haka. Maholo kire ko lalaa'inie pwana, oto melu si oodo mola wau hunie mala-malau i Kous. Oto aana dinge lo'u i puri, nge melu he'i lae lo'u weu hunie mala-malau i Rodis, na puriha'ana nge melu si lae lo'u weu hunie huilume i Patara. Na i leune nge melu ko lae oodoie ngaeta haka ko deu aakau huni lae tara'asi hunie po'o ni henue i Ponisia. Oto melu ta'e aana haka ngeena, nge melu si lae lo'u. Melu lae-lae, na maholo melu leesie mala-malau i Saepras, melu si oolisie laenga haka huni liue mala-malau ngeena hunie ke ii'o aana aapa i meu-meuli aana haka. Oto melu lae tara'asi, melu si lae lo'u hunie po'o ni henue i Siria. Oto melu lai oone aana huilume i Taea hunie kire ke ha'asiholie ludaa. Oto melu si lai heitalea mo pwaarongoisuli weu i leune, na melu ko ii'o oto pe'ire hunie e hiu hei dinge. Na aena aana nga taa a Li'oa Maa'i e haata'inie hunire, kire ko ha'a-ha'apasulie a Pol uri ke su'uri lai hule ta'au i Jerusalem. Oto purine e hiu hei dinge e mango, nge melu si lae lo'u. Ahutada ma'alana mo hu'e na mo mwela kire mani lai toli'aasi'emeelu oto hai oone. Oto melu meni pouruuru i laona oone, melu ko si aarenga'i. Oto maholo melu hele ki'i mango pe'ire, nge melu si ta'e aana haka na kire ko ooli oto i henue.
Melu uure mwaanie i Taea, oto melu lai hule lo'u aana huilume i Tolemes. Oto melu lae i saana mo pwaarongoisuli weu i leune na melu ko ii'o pe'ire lo'u hunie ta'a-ta'a hai dinge. Oto aana dinge lo'u i puri, melu uure i leune melu si lae lo'u hunie huilume paine i Sisaria na melu ko lai ii'o pe'ie a Pilip wau i nume ingeie. Ingeie mwane ko taroha'inie no'one Tataroha Diana, na ingeie ngaeta iini no'one aana e hiu mwane nge kire lio hilisire ka'u ta'au i Jerusalem huni lio i sulie mo niinge. Na e to'o aana e hai mwela keni raori'i nge ikire no'one mo propet. 10 Melu ii'o i Sisaria hunie nga mo kele dinge na ngaeta propet, satana a Agabas, e uure i Jiudia ko lae mai hunie i Sisaria. 11 E lae mai saameelu oto e hele aana roroto'oni a Pol na ko pwesue oto ae'aena na nimana maraana oto ko te'uri, “Li'oa Maa'i e unue uri mwala ni Jiu i Jerusalem kire kei pwesue iini nge e to'o aana roroto'oni ienini uurini, na kire kei niie i nimana mo Aapoloa Aaopa.”
12 Maholo melu rongoa mei walana, mo iini melu ko hekusie a Pol na mo iini aana hanue ngeena, melu ko meni eitanaie oto a Pol uri ke su'uri lae lo'u ta'au i Jerusalem. 13 Ta'e a Pol e te'uri mola, “?E ue ni omu ko ngarasieu na omu ko ha'asaehuu'aau urine? Nou deu aakau taane mola hunie ho'osileku ke lae urine, na nou deu aakau mola huni mae i Jerusalem mala uri mei ola ienini kei ha'amanikulu'aa satana Jisas Aalaha ikie.”
14 E aasa oto hunie melu kei uure honosie, oto melu rohu na melu ko te'uri mola, “Toli'aasie nga taa a God e saeto'o aana ke oa oto.”
15 Mo kele maholo e mango aana melu ko ii'o i leune, nge melu si deu aakau lo'u huni lae i Jerusalem. 16 Na ngaeta mo pwaarongoisuli i Sisaria kire hakusi'emeelu no'one huni toole'emeelu hunie nume melu kei ii'o aana oto ta'au. Nume ngeena, nume a Nason, mwane ni Saepras na ko lulu i sulie a Jisas oto uure wau i na'o.
A Pol E Ere Pe'ie
Mo Na'ohai Mwane
Aana Soihaada'inge I Jerusalem
17 Maholo melu lai hule ta'au i Jerusalem mo mwaasine i lalo aana Kraes kire tohungei ilenimwa'e aana kire leesi'emeelu. 18 Oto aana dinge lo'u i puri, ahutameelu, melu meni lae huni lai leesie a Jemes, na ahutana mo na'ohai mwane aana soihaada'inge ikire no'one pe'ie. 19 A Pol e unue saediananga ingeie hunire, e si ladoa ahutana mo ola nge a God e pwao'i i matolana mo Aapoloa Aaopa aana asunge ingeie.
20 Maholo kire rongoa walana Pol, kire ko tohungei lahea God. Ta'e kire ko te'uri lo'u hunie, “O saie, aasimeelu, mo sinolai iinoni oto hunge ni Jiu kire hiiwalaimoli mango oto aana Jisas, na kire ko tohungei lulu i sulie mola ue mo Ha'atolanga a Mosis. 21 Kire rongo tarohana uri o ko ha'a-uusulie mo Aapoloa Aaopa uri e ka'a roro'a ike hunire hunie kire ke lulu i sulie mo Ha'atolanga a Mosis. Oto aena ngeena, kire ko ne'isae takalo uri o ko ha'a-uusulie mo Jiu no'one hunie kire ke su'uri aapwasu aana mo Ha'atolanga a Mosis, na uri o ko ha'a-uusulie mo Jiu uri kire ke su'uri torihesi'o aana mo mwela mwane ikire, wa kire ke lulu i sulie lo'u tolahaka mo Jiu. 22 Sa'a mola kire kei rongoa uri o hule oto mai leu, na kire kei tolahi'e oto aana. ?Oto kolu ke si ue huni uure honosie mei ne'isaenga takalo ngeena? 23 Oto nga taa nge melu ko unue huni'o ienini, o ke dau oto i sulie. E hai mwane i leu kire asuie ka'u ngaeta haiholota'inge hunie a God, 24 na mo dinge aana haiholota'inge ngeena e si mango mola. Oto o ke lae pe'ire hunie ahutemiu omu ke asuie palonga ni ha'arere'anga. Na i'oe, o ke holie walu ola hunire mala suhi pweunge na ngaeta mo ola lo'u hunie palonga ngeena. Mala o kei te'urine, nge ahutana mo Jiu nge kire rongoa mo laladonga i suli'o ngeena, kire kei saie nga mo ola to'ohuu ha'ike aana kire kei lio saie uri o ko hele ma'uta'a taane ue aana ahutana mo ola i sulie mo Ha'atolanga a Mosis. 25 Na mo iini aana mo Aapoloa Aaopa nge kire hiiwalaimoli kire sa'a ne'isae takalo no'one, aana melu uusu-uusu oto hunire huni ha'arongora aana lo'onga'inge i'emeelu. Melu ka'a unue ike uri kire ke tola i sulie ahutana mo Ha'atolanga a Mosis, ta'e kei diana hunie soihaada'inge mala uri kire ke su'uri ngeue nga mei ngeulaa nge uunu-olanga aana e lae hunie mo pweai god. Na kire ke su'uri ngaue nga mei epu, na kire ke su'uri ngaue ta'ena nga ola mauri nge li'oilana e lae hunie maenga, na mwaanie kire ae'aeni ola pe'ie nga iini.”
26 Oto e dangi ho'owa a Pol e lae pe'ie e hai mwane ngeena hunie kire ke asuie palonga ni ha'arere'anga. Oto puriha'ana, e si lae wau i Nume Maa'i Peine a God huni ha'arongoa mo pris aana maholo uri taa nge e hiu hei dinge hunie ha'arere'anga kei mango, hunie mo pris kei esuie mo uunu-olanga nada.
Mo Jiu Kire Tapolie A Pol
I Laona Nume Maa'i Peine
27 Maholo e hiu hei dinge ngeena kara'inie oto kei mango, ngaeta mo Jiu aana po'o ni henue i Esia kire ko leesie a Pol wau i laona Nume Maa'i Peine. Oto kire si lai tapolie a Pol, na kire ko da oto ahutana ruruhaa nge e loko ngeena hunie kire ke saewasulie. 28 Na kire ko soi oto paine kire ko te'uri, “!Mo mwane ni Israel, omu ke lae mai pe'i'emeelu! A mwane ienini ko ha'a-uusulie mwala aana ahutana mo henue hunie kire ke lae hu'isie tolahana mwala ikolu na huni lae hu'isie mo Ha'atolanga a Mosis na tolahana Nume Maa'i Peine ie. Na e toolea no'one mai ngaeta mo Aapoloa Aaopa molana i laona Nume Maa'i, na ko ha'amada'aa oto Hahu'ana Leu Maa'i ngeena.” 29 Kire ko ere urine aena aana kire leesie ka'u a Tropimas, mwane aana mo Aapoloa Aaopa mwaanie huilume i Epesas, e lae-lae no'one pe'ie a Pol i laona huilume paine i Jerusalem. Oto kire ko lo'onga'i takalo uri a Pol e toolea oto no'one mai a Tropimas i laona Nume Maa'i Peine.
30 Mei maaola-olanga ngeena e lae-lae hule aana ko lae ahusie oto huilume paine i Jerusalem. Oto mwala hunge kire huru mei, na kire ko tapolie oto a Pol, na kire ko toolea oto i sinaha mwaanie Nume Maa'i Peine. Kele maholoi sato nge kire toolea ta'au i sinaha ngeena, na mo iini ko kakakalie maa aana Nume Maa'i ko tolana honoa oto mo maa. 31 Maholo kire ko deu aahonga ue huni horo maesie a Pol, na tataroha ko hule oto aana poro paine haahie sinolai ramo ni Rom uri ahutana mwala ni Jerusalem kire ko heiseuni. 32 Poro paine ngeena e taule'i pe'ie mo na'ohai mwane aana mae na mo ramo ikire, na kire ko huru oto i saana mwala nge kire ko heiseuni ngeena. Maholo mwala kire leesie poro paine na mo ramo ingeie, kire tolana mamalo oto mwaanie saunilana a Pol.
33 Maholo poro paine e lae mai hule i saana Pol oto e unue mo ramo ingeie kire ke tapolie na kire ke pwasue aana e ro iieli heu. Oto ko si dolosi aana mwala uuri, “?A tei mwane ni ie? ?Na nga taa ni e asuie?” 34 Ta'e mwala nge kire ruru ngeena, nga mo iini ni kire soi-soinge'inie oto nga mei ola, hule aana poro paine ngeena e ka'a rongo saie lo'u mo ola nge kire ko soinge'ini'i aana kire ko soi oto mola ta'ewau. Oto poro paine e unue mola mo ramo kire ke toolea a Pol wau i laona nume ma'uta'a nge mae ingeie ko o'o'o aana nge e kara'inie mola Nume Maa'i Peine. 35 Kire na'ona Pol lai hule aana huru-huru hunie nume ma'uta'a ngeena, na aana mwala ko seu-seunie ue a Pol, oto mo ramo kire ko si aanga'inie mwaanire. 36 Na mwala hunge kire puride mola pe'ie soinge uuri, “!Horo maesie! !Horo maesie!”
A Pol E Aalamie
Mwala Ko Maaola-ola
37 Maholo mo ramo kara'inie kire kei hule oto wau i laona nume ma'uta'a ikire ngeena pe'ie a Pol, oto a Pol ko dolosi uuri aana poro paine aana mae, “?Uri nou sai unue nga mei wala huni'o?”
Oto poro paine ko te'uri, “!Ha'ike eena! ?Uri o sai ere aana erenga ni Krik? 38 Mala uri ko urine, na i'oe nga mwane ni Ijip ha'ike. Ineu nou lo'onga'inie uri i'oe mwane ni Ijip nge e aehotaa haiseuninge honosie aalahanga ni Rom, na i puri e tahi pe'ie e hai sinolai mwane horo-horo ingeie i laona hanuesala.”
39 Oto a Pol ko te'uri, “Ineu mwane ni Jiu ni ie, na nou hute aana huilume paine i Tasas aana po'o ni henue i Silisia. Huilume ngeena e tohungei roro'a, na ineu ngaeta tohungei mwane aana. Oto saeku o ke toli'aasieu ka'u hunie ne ke ere hunie mwala ngeena.” 40 A poro paine e toli'aasie mola, oto a Pol e uure i lengine huru-huru aana nume ma'uta'a ngeena, ko si salo haahie mwala hunie kire ke pwaarongo hunie. Maholo kire ii'o mwa-mwanoto, ko si ere hunire aana tohungana erenga mo Jiu ko te'uri,
21:4 21:4 A Pol maraana e hiinge'inie uri Li'oa Maa'i ko na'ona hunie i Jerusalem. Leesie Palonga 20:22-23. A Li'oa Maa'i e ka'a ere aaopa hunie mo propet ienini, ta'e ko ha'apasulie mola a Pol hunie ke ii'o aakau huni sapesalu ta'au. 21:29 21:29 Ha'atolanga mo Jiu e unue uri mala nga iini aana mo Aapoloa Aaopa ko lae mai i laona Nume Maa'i Peine ngeena, nge kire kei horo maesie oto mola aana maholona.