5
A Ananaeas Na Sapaera Kirerue Eeroa Li'oa Maa'i
Oto lae-lae ngaeta mwane satana a Ananaeas na hu'e ingeie satana a Sapaera, kirerue ko ha'aholinge'inie no'one ngaeta mei aano ikirerue. Ta'e kirerue mani ne'isae tararuru huni hele oorea ngaeta aapa aana mei to'oha ngeena. Oto a Ananaeas maraana e lae mai saana mo hurula'aa, na ko unue uri ko nii ta'ingelu oto aana mei to'oha hunire. Oto a Pita ko te'uri hunie a Ananaeas, “?Ananaeas, e ue ni o toli'aasie a Pwelu Eero-eero ke na'omu huni eeroa Li'oa Maa'i? Aana i'oe, o hele oorea ngaeta aapa aana mei to'oha nge o terie aana mei aano o ha'aholinge'inie. Maholo o ka'a ha'aholinge'inie ue mei aano ngeena, mei aano i'oe mola ni ngeena, na maholo o ha'aholinge'inie oto, ahutana mei to'oha mei ola oto i'oe. ?Oto e ue ni o si lo'onga'i huni eero lo'u urine? Aana o ka'a eeroa ike mola mo iinoni, ta'e o eeroa oto a God ni ngeena.” A Ananaeas e rongo mola urine, e ladama'i hai aano na ko mae oto. Oto ahutana mwala kire rongoa leune kire ko si tohungei me'u oto liutaa. Oto mo saanau kire lae mai uloa sapena, kire toolea i sinaha, kire si lai heitolinge'inie.
Na purine e oolu maholoi sato e mango, a Sapaera e lae lo'u mei i nume, ta'e e ka'a saie ike nga taa e rau aana poro ingeie. Oto a Pita ko dolosi aana ko te'uri, “?O ke unue ka'u, uri ahutana mei to'oha more tarie aana mei mwakano more ha'aholinge'inie ni oto ie?”
A hu'ena e aalamie a Pita oto ko te'uri, “Iau, ahuteni oto ngeena.”
Oto a Pita ko te'uri lo'u hunie, “?Oto e ue ni more ne'isae tararuru huni ha'angai-ngeie Li'oa Maa'i a God? !O ke rongo! Mo saanau nge kire lai heitolinge'inie poro i'oe, ikire oto ta'au i aena maa, na kire kei aanga'ini'o oto no'one ta'au urine.”
10 Na oto mola aana kele maholoi satona a hu'ena e ladama'i hai aano na ko mae lo'u mola i na'ona Pita. Mo saanau kire sili mei nume, na kire ko leesie a hu'ena e mae oto no'one, oto kire aanga'inie, kire ko si lai heitolinge'inie lo'u i sulie poro ingeie. 11 Ahutana mo iini aana soihaada'inge kire ko si tohungei me'u oto liutaa, na ahutana mo iini kire rongoa mei olana kire ko me'u oto no'one.
Mo Hurula'aa Kire Asuie
Mo Tolimaa Oto Hunge
12 Na kira hiiwalaimoli kire ko loko tararuru tarau i laona Nume Maa'i Peine aana lolata kire haara'inie “Leu Haa-haanaku a Solomon.” Mo hurula'aa kire ko esuie mo hu'i-hu'ite na mo tolimaa hunge i matolana mwala, 13 na ahutana mwala kire ko me'u ni uure pe'ire, ta'e kire ko lae-lahera mola. 14 Na mo iini hunge aana mo mwane na mo keni kire lae pe'i hiiwalaimoli aana Aalaha. 15 Oto aena aana mo hu'i-hu'ite hunge nge mo hurula'aa ko esui'i, nge mwala kire lae pe'i toolea mai mo mwei-mweria'a oto i sinaha, na kire ko lai ha'a-enosire i lengine mo tahe na mo ni'e i sulie tala. Aana ne'isaenga ikire uri maholo a Pita kei liu aana leune, ma'alana nunune ko liu mola haahie mo iini ko mweri ngeena na kire sai awaa lo'u. 16 Na mwala hunge aana mo kele huilume kali-kelie i Jerusalem kire ko lae no'one mai, aana kire ko too-toolea mai mo iini ko mweri na mo iini mo li'oa aaela e ii'o aada. Oto ahutada mango ha'a-uurilada e si meni lae.
Ahutana Mo Hurula'aa
Kire Lae I Laona Leinge
17 Oto Na'ohana Mo Na'ohai Pris na pulitaa ingeie mo Sadiusi kire ko tohungei heota'inie mo hurula'aa aena aana mwala kire ko lulu i sulire oto. Oto mo Sadiusi kire ne'isae moute'i oto huni uure honosie mo hurula'aa. 18 Oto kire lai tapolire, na kire si lai ne'ire i laona nume ni ho'o. 19 Ta'e aana hai rodona, ensel a God e tahanie maa aana nume ni ho'o, e si na'oda i sinaha, oto ko si te'uri hunire, 20 “Omu ke lae wau i Nume Maa'i Peine, oto omu ko ha'arongoa mwala aana walu ola i sulie maurihe ienini.” 21 Kire tola i sulie nga taa ensel e unue, oto e dangi ho'owa kire lae ta'au i Nume Maa'i Peine na kire ko aehota huni ha'a-uusulie oto mwala.
Oto Na'ohana Mo Na'ohai Pris na mo mwane ko esu pe'ie, kire lokoa mo rato ni mwane aana pulitaa lei-lei huni loko. Oto maholo ahutada kire mani hule, kire si uusunge'inie ngaeta mo mwane wau i nume ni ho'o huni toolea mai mo hurula'aa i saana pulitaa lei-lei. 22 Ta'e maholo mo ramo kire lai hule wau i nume ni ho'o, kire ka'a leesie ike lo'u mo hurula'aa. Oto kire aaliho'i, kire ko si te'uri hunie pulitaa ni lei-lei, 23 “Melu leesie mo maa aana nume ni ho'o kire hono ma'uta'a taane aani, na mo mwane kakakali kire ko kakalie taane mo maa. Ta'e maholo melu tahanie mo maa, melu ka'a leesie lo'u nga iini i laona nume ni ho'o.”
24 Oto maholo na'ohana pulitaa kakakali aana Nume Maa'i Peine na mo na'ohai pris kire rongo urine kire ko si meni tohungei tolahi'e aana kire ka'a saie nga taa e rau aana mo hurula'aa. 25 Ta'e ngaeta mwane e lae mai aana kele maholona oto ko te'uri hunire, “!Sei! Mo mwane nge omu ne'ire i laona nume ni ho'o, ikire mola ta'au kire uure, kire ko ha'a-uusulie mwala ta'au i laona Nume Maa'i Peine oto molana.”
26 Oto na'ohana pulitaa kakakali na mo ramo ingeie, kire si lai tola aaliho'i aana mo hurula'aa. Ta'e kire ka'a dau ramo-ramo'a ike lo'u huni tapolire, aana kire ko me'ute'inie mwala mwaanie kire uu'i maesire aani heu. 27 Mo mwane kakakali kire toolea mai mo hurula'aa, kire si ha'a-uuresire i na'ona pulitaa ni lei-lei. Oto Na'ohana Mo Na'ohai Pris e si ere aada uuri, 28 “Melu tohungei ere hiito'o oto huni'omu mwaanie omu ha'a-uusulie lo'u nga iini i sulie a mwane ngeena, ta'e omu ko da ha'a-uusulinge i'omu ko lae ahusie oto ta'ena nga leu i Jerusalem. Na omu ko ha'aroro'ai'emeelu aana omu ko unue uri i'emeelu nge melu horo maesie a mwane ngeena.”
29 Oto a Pita e ere oalana mo hurula'aa e te'uri, “A God ni melu ko deu i sulie walana, mo iinoni ha'ike. 30 Na i'omu nge omu horo'ie a Jisas aana omu uie i lengine po'u-po'u, ta'e God nge mo weuwaka i na'o kire palo-paloa nge e ta'ea lo'u mwaanie maenga. 31 A God e ta'ea na e ha'a-ii'osie aana na'ohai ii'o-ii'oha i pwalo-pwalona hunie ke aalaha haahikie, na hunie ke ha'a-uurikie, na hunie mwala ni Israel ke oonisae mwaanie mo ooraha'aanga ikire hunie a God ke sae'aasi'i mwaanire. 32 Na melu leesie walu ola nge a God e asui'i ienini nge melu ko unu tahanga'ini'i huni'omu. Na e ka'a ike mola i'emeelu nge melu ko ere urine, ta'e a Li'oa Maa'i no'one, iini nge a God e niie hunie ahutana mo iini ko deu i sulie walana.”
33 Oto maholo mwala aana pulitaa ni lei-lei kire rongoa mo wala a Pita e unu'i ngeena, kire ko si tohungei saewasu hule aana kire ko sare horo maesie oto mo hurula'aa. 34 Ta'e ngaeta mwane aana pulitaa ni lei-lei satana a Kamaliel e uure i lengi huni ere. A mwane ngeena ingeie aana pulitaa mo Parise na ingeie ngaeta ha'a-uusuli no'one aana mo Ha'atolanga, na hule aana mwala kire tohungei ha'ama'u aana. E uure i lengi, oto e unue hunie mo mwane kakakali uri kire ke toolea mo hurula'aa i sinaha mola hunie nga kele maholo. 35 Oto puriha'ana ko si te'uri hunie pulitaa ni lei-lei, “Mo mwane ni Israel, omu ke lo'onga'i diana ka'u i sulie nga taa nge omu ko sare asuie aana mo mwane ngeena. 36 Omu saie oto aana mo helisi e mango, a Tiudas e unue uri ingeie ngaeta na'ohai mwane, oto lae-lae hai tangalai mwane ko lae lo'u mei pe'ie. Ta'e mae ni Rom kire horo'ie, oto mo mwane ingeie kire tatanga hailiu mola na hari-huninge ingeie e ka'a oa ike. 37 Oto lae-lae, aana maholo ni uusu-satanga, a Jiudas mwane ni Kalili e uure, na mwala hunge kire lulu no'one i sulie. Ta'e kire horo'ie no'one. Oto mo mwane kire lulu i sulie ngeena kire tatanga hailiu lo'u mola. 38 Oto aena mei olana, nge no ko unue huni'omu uri omu ke su'uri esuie lo'u nga mei ola aana mo mwane ienini, ta'e omu ke toli'aasire mola. Mala uri mo ola nge kire ko esui'i ngeena nga mo ola ni iinoni mola, e sa'a tewa na kire kei mango mola. 39 Ta'e mala uri mo ola ngeena e uure mwaanie a God, nge e aasa hunie omu kei uure honosire. Oto omu ke si saie mola uri omu ko sare haliwala pe'ie a God.”
40 Oto pulitaa ni lei-lei kire rongo hunie uri kire sa'a horo maesire ike aana maholona. Ta'e aana kire ko sae-saewasulie ue mo hurula'aa, kire si unue mo hurula'aa ke aaliho'i lo'u mei. Oto kire rapusire na kire ere hiito'o lo'u hunire uri kire ke su'uri unue lo'u nga mei wala i sulie a Jisas. Oto puriha'ana kire si toli'aasire.
41 Mo hurula'aa kire lae mwaanie pulitaa ni lei-lei, kire ko tohungei ilenimwa'e oto liutaa, aena aana a Jisas e haata'inie uri kire ado taane huni sapesalu i tehula'ana satana. 42 Na kire ko ha'a-uusulie mwala oto tarau i laona Nume Maa'i Peine na i laona mo nume ikire. Na kire ko lae pe'i houle'inie Tataroha Diana i sulie a Jisas uri ingeie a Kraes, a Ha'a-uuri nge a God e haiholota'inie hunie ke uusunge'inie mai welumalau.