6
Kire Lio Hilisie E Hiu Mwane Huni Pe'i I Laona Soihaada'inge
Aana maholona soihaada'inge ko peine lau-leu oto mola, oto kira hiiwalaimoli nge kire ko ere-ere mola aana erenga ni Krik, kire ko aehota upwesie mo iini nge kire sai ere aana tohungana erenga mo Jiu. Oto kire ko te'uri, “Suli dinge maholo omu ko ha'a-adoa kira maitale aana mo niinge kolu meni nii'i, omu ka'a tohungei pe'i-pe'i diana aana ike mo nao i'emeelu mala mo iini i'omu.”
Oto aawalai hurula'aa mwana rue kire lokoa ahutana mwala aana soihaada'inge, kire ko si te'uri hunire, “E ka'a diana ike hunie melu ke toli'aasie houle'inilana walana God na melu ke lio mola i sulie to'oha na ngaulaa. Oto mo mwane, kei lae oto i diana liutaa hunie omu ke lio hilisie nga hiu mwane aamiu nge omu saie uri kire saenanau liutaa na kire honu aana Li'oa Maa'i hunie melu ke niie mei esunge ngeena hunire. Ta'e i'emeelu, melu kei ii'o mola pe'ie aarenga'inge na pe'i houle'inilana walana God.”
Oto ahutana mwala kire rongoa mei wala ngeena kire ko si ilenimwa'e haahie. Oto kire si lio hilisie a Stivin, na a Pilip, na a Prokoras, na a Nikeno, na a Timon, na a Pamenas, na a Nikolas. Hiiwalaimolinge a Stivin ngeena e tohungei susu, na e honu aana Li'oa Maa'i. Na a Nikolas ngeena e hute aana mo Aapoloa Aaopa aana huilume i Antiok, ta'e e talama'inie tolahana mo Jiu na e ne'ie oto ngaeta iini aada. Oto kire ha'a-uuresie e hiu mwane ngeena i na'ona mo hurula'aa, na kire si hele i pweude pe'i aarenga'inge haahire.
Oto walana God mone ko lae ahusie oto mo henue hunge, na mo pwaarongoisuli i Jerusalem kire ko hunge lo'u liutaa, na hungelana mo pris ko lulu i sulie oto a Jisas no'one.
Mo Na'ohai Mwane Ni Jiu
Kire Tapolie A Stivin
A God mone ko ha'adiana'aa a Stivin na ko nii-niie nanamanga hunie, oto ko esuie mo hu'i-hu'ite na mo ola ni pangata'inge i matolana mwala. Ta'e ngaeta mo mwane ni Jiu kire ko leledie mola a Stivin. Mo mwane ngeena kire uure mwaanie mo huilume ha'atau i Saerin na i Aleksandria na e ro po'o ni henue i Silisia na i Esia. Na kire mani sai loko aana nume ni palo-palo mo Jiu nge kire haara'inie aana Nume Ni Palo-palo Mwala Kire Ii'o Luheta'i Lo'u. Oto mo mwane ngeena kire ko aehota ha'a-ere oto pe'ie a Stivin, 10 ta'e Li'oa Maa'i ko pe'ie a Stivin hunie erenga ingeie ke a'aila'a liutaa aana mo mwane ngeena.
11 Oto lae-lae kire si lai waaie ngaeta mo mwane hunie kire ke eerota'inie a Stivin uuri, “Melu rongoa a mwane ie e ere mwakata'inie a Mosis na a God.” 12 Oto aana kire ko ere urine, kire ko da ahutana mwala, na mo rato ni mwane aana mo Jiu, na mo ha'a-uusuli aana mo Ha'atolanga a Mosis, kire ko meni tohungei saewasulie a Stivin. Oto kire tapolie na kire ookea wau oto i na'ona pulitaa ni lei-lei. 13 Oto mo mwane ngeena kire uure i lengi huni eero, na kire ko te'uri, “A mwane ngeena, ko ere-ere aaelasie Nume Maa'i Peine ikolu na ko ere-ere aaelasie mo Ha'atolanga a Mosis oto tarau. 14 Na melu rongoa e unue uri a Jisas, mei ola ni Nasaret ngeena, kei ohoie Nume Maa'i Peine ikolu, na kei oolisie mo tolahai ola nge a Mosis e nii'i mei hunikie.” 15 Oto aana maholona ahutana mwala nge kire loko ngeena, kire ko si lio hahuroto oto aana a Stivin aana kire ko si leesie maana e lio oto mala ensel.
6:1 6:1 Mo iini nge kire hute i Israel kire sai ere aana erenga ni Hibru, nge tohungana erenga mo Jiu oto ngeena. Na aena urine hungelada kire lio toli mola aana mo Jiu nge kire hute aana mo henue hai aaopa'i. 6:5 6:5 Mo satai ola ngeena, mo satai ola ni Krik hali'ite, na e haata'inie uri soihaada'inge e mwa'e-mwa'e to'ohuu huni ha'a-oodohie mei ha'a-erenga ngeena.