Eetana Nga Uusu-uusu A Pol Hurula'aa Hunie Mo
Korinit
?A tei ni e uusue uusu-uusu ienini?
A Pol Hurula'aa nge e uusue uusu-uusu ienini. Ingeie ngaeta na'ohai mwane paine haahie soihaada'inge oto wau i na'o, na a Sostinis nge e pe'ie no'one huni uusue. Leesie Palonga 18:17.
?E uusue uusu-uusu ienini hunie kira tei?
A Pol e uusu-uusu hunie kira hiiwalaimoli oto wau aana huilume paine i Korinit, nge e ne'ie na'ohai huilume paine aana po'o ni henue i Akaea i laona aalahanga ni Rom. Korinit ngaeta huilume to'o-to'o, na mwala oto hunge kire ii'o aana. A Pol e hola'i lae oto wau aana maholo e lae i taroha'inie Tataroha Diana hunie mo Aapoloa Aaopa, mwala nge ikire nga mo Jiu ha'ike. (Leesie Palonga 18:1-18) A Pol e ha'a-uusulire hunie e ro halisi, na urine ko ha'a-uuresie eetana nga soihaada'inge aana huilume paine ngeena. Si'iri, huilume paine ngeena e ii'o i laona aalahanga mo Krik.
?Nga taa e rau-reu maholo e uusue uusu-uusu ienini?
Maholo a Pol ko hule i Epesas aana oolune nga laenga ni taroha'inge ingeie, ngaeta mo wala e hule oto i saana uri mo Korinit kire ko aehota lae takalo oto. Oto aena ngeena, a Pol ko uusue oto uusu-uusu ienini hunire mo Korinit, ola mala lime aawalai helisi mwana oono i purine hutelana a Jisas (56 A.D.).
?E uusue uusu-uusu ienini huni taa?
A Pol ko tohungei hii aaela oto hiito'o i sulie mo ola oto hunge nge kire ko reu i laona soihaada'inge —oopanga, na masinge, na tooha'inge, na saehanalinge, na tolalana ngaeta mo iini hunie leinge, na ha'a-erenga i matolana poro na hu'e, na e'engonga aana maholo ni palonga, na mo ola lo'u. Aena mei olana, nge a Pol e uusue uusu-uusu ienini hunie ke pe'ire lo'u ni lio saie tolaha diana ikire mo iini kire ko hiiwalaimoli aana a Jisas.
?Nga taa ni mo pweu ni wala i laona uusu-uusu ienini?
oopanga, ii'onga i lalo aana Jisas Kraes, manata-diananga, sapena Kraes, niinge, saenanaunge, ta'ela'inge
?Nga taa ni ngaeta mo eehu'i tatala i laona uusu-uusu ienini?
1 Korinit 15:57-58, Na pwau nge e ere diana liutaa i sulie manata-diananga nge 1 Korinit 13, na pwau nge e ere diana liutaa i sulie tahela'inge ikie nge 1 Korinit 15.
?Nga taa ni mo eehu'i ne'isaenga i laona uusu-uusu ienini?
Mei wala ni saediananga hunire mo Korinit
(1:1-9)
Soihaada'inge oto sapena Kraes, na e ka'a malisi ike hunie uri oopalana ke lae.
(1:10—4:21)
Mo tolahai ola aaela mo Korinit kire ko eu'esui'i ue ke mango oto.
(5:1—6:20)
A Pol e aalamie mo dolosinge mo Korinit i sulie ha'arurunge.
(7:1—7:40)
A Pol e aalamie mo dolosinge i sulie mo tolahai ola kire ka'a saie uri e kohi wa ha'ike.
(8:1—11:1)
A Pol e ere luhesie mo tolahai ola diana aana rihunge'inge na ngau-maa'inge.
(11:2—14:40)
Ta'ela'inge a Jisas mwaanie maenga e haata'inie uri kira hiiwalaimoli kei ta'ela'i urine no'one.
(15:1-58)
Oala'inge a Pol na mei wala ni saediananga ooreta
(16:1-24)
1
Saediananga A Pol Hunie
Mo Korinit
Saediananga mwaanieu a Pol, iini nge a God e soieu oto huni ne'i hurula'aa nana a Jisas Kraes, na mwaanie a aasikaelu a Sostinis no'one. Mere ko uusu-uusu oto wau ienini huni'omu aana soihaada'inge a God wau i Korinit. I'omu oto a God e soi'omu uri omu ke ne'i iinoni maa'i ingeie aani ii'o-rurunge pe'ie a Jisas Kraes, mala ahutana mo iini ko palo-paloa satana aalaha ikie aana ta'ena nga leu. Mere ko eitanaie a God Aamaka na Aalaha ikie a Jisas Kraes uri hahu'ana manata-diananga na hanuelamanga ingeie ke ii'o pe'i'omu.
A Pol Ko Paalahea God
Haahie Mo Korinit
Suli maholo no ko paalahea God ineu aana e aamasi'omu na e niie mo niinge diana namiu i tehula'ana a Jisas Kraes. Na aena aana a Jisas mone omu ko si ne'ie soihaada'inge e to'o-to'o aana ahutana mo taungei saenanaunge na mo erenga diana. Saemiu e susu oto to'ohuu aana Tataroha Diana i sulie a Jisas Kraes, hule aana soihaada'inge i'omu e to'o aana oto ta'ena nga niinge aana Li'oa Maa'i. Oto omu sa'a tola talea ike nga mei ola aana maholo nge omu ko maa'oohi pe'i heri-huninge loosie Aalaha ikie a Jisas Kraes kei ooli lo'u mei. Na a Jisas oto kei ha'asusu'omu hunie omu ke ii'o oodota'i lai hule aana hai dinge nge Aalaha ikie a Jisas Kraes kei ooli lo'u mei. Aana a God, iini nge e soi'omu hunie omu ke ii'o ruru pe'ie a Kalena, e sai deu i sulie walana, na a Kalena oto Aalaha ikie a Jisas Kraes.
A Pol E Tolahi'e Haahie Oopanga I Laona Soihaada'inge
10 Maeni eesiku maa'i, no ko eitanai'omu aana satana a Jisas Kraes Aalaha ikie, uri omu ke ne'ie mola ta'a-ta'a mei sae. Omu ke toli'aasie mo tolahai ola ni oopanga, ta'e omu ke mani ne'isae diana hunie omu ke asu loko-loko lo'u. 11 No ko ere urine, maeni eesiku, i sulie ngaeta mwala aana uluhe kira Kloui ni kire ha'arongoau uri omu ko talei ha'a-ere oto mola tarau. 12 Ngaeta mo iini eemiu ko unu-unue uuri, “Ineu aana aapa a Pol.” Na ngaeta mo iini lo'u uuri, “Ineu aana aapa a Apolos.” Na ngaeta mo iini lo'u uuri, “Ineu aana aapa a Pita.” Na ngaeta mo iini lo'u uuri, “Ineu aana aapa a Kraes.”
13 !Sei! !Omu ko oopaa oto sapena Kraes hailiu ka'u ngeena! ?Ha'alaa omu lo'onga'inie uri ineu a Pol ni nou mae honotamiu i lengine po'u-po'u? ?Na ohe uri omu loto maa'i oto aana sataku ni ngeena? !Ha'ike eena mwae! 14 No ko paalahea God mola aana uri ma'alana omu meni loto maa'i taane, ta'e ineu maraaku nou ka'a loto maa'i ike aana nga iini eemiu mwaanie a Krispas na a Gaeas. 15 Oto, nga iini hunie ke unue uri omu loto maa'i aana sataku ha'ike. 16 (!Oo, iau mwae! Nou loto maa'i taane no'one aana Stepanas na uluhe ingeie, ta'e nou ka'a lo'onga'i oodoie ike nga iini ne ke loto maa'i lo'u aana.)
A Kraes Oto Saenanaunge
Na Nanamanga A God
17 A Kraes e ka'a uusunge'inieu ike mola huni loo-loto maa'i aana mwala, ta'e huni laeliwala aana Tataroha Diana. Na e ka'a ike huni laeliwala mola aana mo wala diana mala mo iini e saenanau huni ha'a-olaa mwala, ta'e mola i sulie a Kraes, mwaanie maenga a Jisas i lengine po'u-po'u e totowai mola. 18 Aana laeliwalanga i sulie maelana a Jisas i lengine po'u-po'u e ka'a to'o aana ike nga mei lo'onga'inge aana hunie mo iini kire ko lae takoie maenga huu. Ta'e hunikie mo iini a God e ha'a-uurikie oto, mo wala ngeena ikire oto nanamanga a God.
19 Omu ke saie uri Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Ne kei suuhe'inie saenanaunge mo iini e saenanau, na ne kei uure honosie mola sai-olanga mo iini e sai ola. Aesaea 29:14 20 ?Oto mala uri leune kei urine oto, mwala saenanau ke si ue eena? ?Mo ha'a-uusuli na mo iini kire saenanau aana ere-haitelilinge kire ke si ue eena? Aana a God e haata'inie oto uri saenanaunge aana walumalau ie nga ola mola mwaakule, na e ka'a to'o aana ike nga lo'onga'inge. 21 Oto aana a God e asuie mone i sulie saenanaunge ingeie, mwala aana walumalau ie kire dau aasaie uri kire kei ha'a-uurire maraada i sulie saenanaunge ikire. Na e lae mola urine aana saena a God mola huni ha'a-uurie iinoni aana ola kire unue nga mei saenanaunge ha'ike aana, nge hiiwalaimolinge aana laeliwalanga i sulie a Kraes. 22 Mo Jiu, saeda mola hunie uri kire ke leesie nga mo tolimaa ni nanamanga, na mo Aapoloa Aaopa ko sare rongoa mola nga mo lo'onga'inge ni saenanaunge, uri hunie kire ke si eeli'u takoie a God. 23 Ta'e ienini mone melu ko laeliwala aana uri kire horo maesie a Kraes i lengine po'u-po'u. Mei ola oto hule aana mo Jiu na kire ka'a sasare rongoa ike, na mei ola ngeena kei ne'i pweu-pweua'anga mola hunie mo Aapoloa Aaopa. 24 Ta'e hunikie mo iini nge a God e soikie oto, mo Jiu na oto mo Aapoloa Aaopa, mei wala aana a Kraes ienini ingeie oto nanamanga na saenanaunge a God. 25 Na e urine oto aena aana mo ola nge a God ko esui'i, ma'alana iinoni ko ere aaelasi'i uri nga mei saenanaunge wa nga mei a'aila'anga ha'ike aani, ta'e saenanaunge aana e lae liutaa aana lo'u saenanaunge iinoni, na e a'aila'a ue liutaa aana a'aila'anga iinoni ni ngeena.
26 Oto maeni eesiku maa'i, omu ke to'omaaie ka'u maholo a God e hola'i soi'omu huni lulu i sulie. ?Aana lio-lionga ni iinoni, e nite iini eemiu kire saenanau? ?E nite iini eemiu kire ne'i poro paine? ?E nite iini eemiu kire aalaha? !Toota'i iini mola! 27 A God e tohungei lio hilisie oto mo iini nge mwala e lo'onga'inie uri kire pu'osasu uri huni ha'amasaa kira saenanau. Na e lio hilisie oto no'one mo iini nge mwala e lo'onga'inie uri kire mamaela'a huni ha'amasaa mo iini e nanama. 28 Aana nga taa nge walumalau e lio toli aana, na e leledie, na e lo'onga'inie uri nga mei ola mwaakule mola aana, mei ola ngeena a God e lio hilisie huni waelie nga taa nge walumalau e ne'isae paine aana. 29 Na a God e asuie leune urine, mwaanie uri nga iini e tooha'inie maraana maholo kei uure i na'ona God. 30 Aena aana a God mone e si da omu lae mai ne'i iinoni tararuru pe'ie a Jisas Kraes. Ingeie oto e lae mai huni niie saenanaunge a God hunikie, na ingeie mola ni e ha'a-oodohikie pe'ie a God, na e ha'amaa'ikie, na e holikie mwaanie ii'onga i memelutana ooraha'aa. 31 Aena urinena, kie ke ii'o oto mala Uusu-uusu Maa'i e unue aana e ere uuri, A tei ko sare tooha'inie, ke tooha'inie mola haahie nga taa a God e asuie hunie. Jeremaea 9:24