16
Mo Wala Ni Saediananga
No ko sare unue oodoi'omu uri keni eesikaelu a Pibi nge ko hei rareta'i i laona soihaada'inge wau aana huilume i Senkria, ingeie tohungei keni diana ni ngeena. Omu ke takuhie aana satana a Aalaha, oto mala tolahana mo iinoni a God. Na omu ke pe'ie aana ta'ena nga mei ola ko saeto'o aana mwaani'omu, aena aana ingeie maraana ko pe'i-pe'i diana aana mwala hunge na ko pe'i diana aaku no'one.
Omu ke niie mei wala ni saediananga ineu hunie a Prisila na Akuila, e ro ola nge kirerue asu loko-loko pe'ieu nana Jisas Kraes. Na kirerue kara'i mae aana kirerue lauhieu. Oto no ko tohungei paalaherarue oto hiito'o, na ka'a ike mola ta'e ineu hali'ite, ta'e ahutana oto mo soihaada'inge aana mo Aapoloa Aaopa no'one kire ko sare paalaherarue. No ko sare niie no'one mei wala ni saediananga ineu hunie mwala aana soihaada'inge nge kire ko rururu i nume ikirerue.
Mei wala ni saediananga ineu no'one hunie aasiku maa'i a Epaenetas, iini e hola'i hiiwalaimoli aana Kraes wau i laona po'o ni henue i Esia.
Na omu ke niie no'one mei wala ni saediananga ineu hunie a Meri, iini e asu a'aila'a huni pe'ilemiu.
Na omu ke niie no'one mei wala ni saediananga ineu hunie a Andronikas na a Jiunia. A mwane ngeena na a keni ngeena, ikirerue ngaeta ro Jiu no'one mala ineu, na kirerue o'o'o ka'u pe'ieu i nume ni ho'o. Ikirerue ngaeta ro na'ohai hurula'aa, na ikirerue oto kire hola'i hiiwalaimoli aana a Kraes i na'oku.
Mei wala ni saediananga ineu no'one hunie a Ampliatas, tohungei malahuku i lalo aana Aalaha.
Mei wala ni saediananga ineu no'one hunie a Obanas, iini e asu tararuru pe'ikolu nana a Kraes.
Na mei wala ni saediananga ineu no'one hunie tohungei malahuku a Stakis.
10 Mei wala ni saediananga ineu no'one hunie a Apelis, iini e haata'inie oto uri e lulu i sulie a Kraes to'ohuu.
Na mei wala ni saediananga ineu no'one hunie mwala aana uluhe a Aristobiulas.
11 Mei wala ni saediananga ineu no'one hunie a Herodion, ngaeta iinoni ni Jiu mala ineu.
Na mei wala ni saediananga ineu no'one hunie maeni mwaasine maa'i aana uluhe a Nasisas.
12 Mei wala ni saediananga ineu no'one hunie a Traefina na Traefosa, e ro keni kire asu a'aila'a nana Aalaha, na hunie tohungei malahuku a Pesis, ngaeta keni lo'u e asu a'aila'a nana Aalaha.
13 Mei wala ni saediananga ineu no'one hunie a Rufas, ingeie tohungei mwane diana hunie asunge nana Aalaha, na hunie a nikana nge e lio i sulieu oto mala nga kalena.
14 Na omu ke niie mei wala ni saediananga ineu no'one hunie a Asinkritas na a Fligon na a Hemes na a Patrobas na a Hemas na mo eesikaelu aana hiiwalaimolinge nge kire ko o'o'o pe'ire.
15 Mei wala ni saediananga ineu no'one hunie a Filologas pe'ie a Jiulia, na a Nerias pe'ie a keni eesine, na hunie a Olimpas na ahutana mwala a God nge kire ko o'o'o pe'ire.
16 Oto saeku hunie omu ke mani hele ki'i heiliu mala mo he'imalahune maa'i, na omu ke saie uri ahutana mo soihaada'inge a Kraes ko niie saediananga ikire huni'omu.
Su'uri Toli'aasie Nga Iini
Ke Oopaa Soihaada'inge
17 Oto no ko eitanai'omu, maeni eesiku maa'i, uri omu ke lio talamiu mwaanie mwala nge kire ko sare oopaa soihaada'inge, na kire ko waelie hiiwalaimolinge i'omu pe'ie ha'a-uusulinge nge ko lae aaopa mwaanie nga taa ha'a-uusulilemiu e lae oto aana. Oto omu ke su'uri rorongo hunire. 18 Mwala urine, kire ka'a asu ike nana a Kraes Aalaha ikie, ta'e kire ko lae mola i sulie mo heri-huninge aaela aana sape. Kire ko eero aani lahenga huni ha'a-olaa mola saena mwala nge kire ka'a lio saie ike mo ne'isaenga aaela ikire. 19 Nou saie uri i'omu, omu sa'a rongo ike hunire, aana ahutana mwala kire mani rongoa oto uri omu ko totola i sulie mola a Aalaha, na aena mei olana nge no ko tohungei ilenimwa'e haahi'omu. Ta'e saeku uri omu ke tohungei saenanau i sulie walu ola diana, na omu ke ii'o ha'atau lo'u mwaanie walu ola aaela. 20 Oto urine a God ikie nge ko niie hanuelamanga hunikie, kei pe'i'omu mola lau-leu hunie omu ke uuri puli-pulisie a Pwelu Eero-eero aana ae'aemiu mwaanie omu rongo hunie mo malaahonga ingeie. Na no ko aarenga'i hunie uri hahu'ana manata-diananga a Aalaha ikie a Jisas ke ii'o pe'i'omu.
Mo Wala Ni Saediananga Mwaanie Mo Malahune A Pol
21 Oaku a Timoti nge mere ko esu tararuru, ko niie lo'u mei wala ni saediananga wau huni'omu.
Na a Lusias na Jeson na a Sosipata nge ikire ngaeta oolu mwane ni Jiu no'one mala ineu, kire ko meni niie mei wala ni saediananga no'one wau huni'omu.
22 Ineu a Tetias, iini nou uusue nga taa a Pol e unue hunie ne ke uusue i laona uusu-uusu ienini, ineu no'one no ko hiiwalaimoli aana Kraes na no ko niie no'one wau mei wala ni saediananga huni'omu.
23-24 A Gaeas no'one ko niie wau mei wala ni saediananga huni'omu. Ingeie oto e tola konieu a Pol i nume ingeie aana maholo ienini, na e toli'aasie no'one nume ingeie hunie mwala aana soihaada'inge ke loko aana.
A Erastas iini lio-lio i suli to'oha aana huilume ienini, na aasikaelu a Kuotas kirerue ko niie no'one mei wala ni saediananga huni'omu.
Aarenga'inge Ooreta A Pol
Huni Ha'amangoa Uusu-uusu
25 !Kie ke soi ha'amanikulu'aa God! Ingeie ni e si da hunie omu ke uure ma'uta'a mala mo kalena, aena aana omu hiiwalaimoli aana Tataroha Diana nge nou taroha'inie i sulie a Jisas Kraes. Uure oto wau i na'o, mei wala ienini i sulie a Kraes na oala'inge a God huni ha'a-uurie no'one mo Aapoloa Aaopa, e ii'o mumuni mola. 26 Ta'e mala mo propet kire ere lalai aana, na mala a God Mau-meuri'e e unue, mei wala ienini ko lae oto hunie mo Aapoloa Aaopa aana ta'ena nga leu hunie uri kire ke hiiwalaimoli aana God na kire ke lulu i sulie. 27 A God maraana oto e to'o aana ahutana mo saenanaunge, na aena aana nga taa a Jisas Kraes e asuie hunikie, kie ke soi ha'amanikulu'aa God oto di, na oto di. !Iau, ke urine oto!
16:7 16:7 Erenga ni Krik e ka'a tohungei matapwa ike i leu, na ohe mo wala ienini kire to'o aana mei ne'isaenga uuri, “Mo hurula'aa kire tohungei ha'ama'u aadarue.” 16:16 16:16 Erenga ni Krik e unue uri kire ke “nono pe'ire hailiu” oto mala tolahada, ta'e aana mo henue hunge si'iri tolaha ni hele-ki'inge e oolisie oto tolaha ni nononga ngeena. Ma'alana e urine, ta'e tolaha ni nononga ngeena e ii'o ue hule si'iri aana ngaeta mo henue kara'inie i Israel.