2
Maholo nou o'o'o ka'u pe'i'omu oto i na'o, nou ere aamiu hiito'o na nou da omu hii aaela. Oto aena leune nou he'i lo'onga'inie lo'u uri nou sa'a ooli ike lo'u hao i seemiu lau-leu, mwaanie omu hii aaela lo'u mola. ?Aana uri ne kei da omu ke hii aaela, ha'alaa a tei lo'u nge ke si da ne ke ilenimwa'e? Aena aana i'omu mola nge omu sai da hunie uri ne ke ilenimwa'e. ?Ta'e omu sai deu urine lo'u uri taa na hule aana i'omu na omu ko saehuu no'one mola? !E aasa! Ineu nou ka'a ere ike mola i sulie ilenimwa'enga ineu maraaku, ta'e ilenimwa'enga ineu e uure mola aana ilenimwa'enga i'omu, aana kolu sai ilenimwa'e mola tararuru. Aena urinena, nge nou hola'i uusu-uusu mola hao huni ere aamiu haahie mo ola omu deu aaelasi'i, hunie uri maholo ne kei hule lo'u hao i seemiu, na mo ola ngeena kire oodo oto. Iau, nou esuie mola urine mwaanie uri mo iini hunie omu ke da ne ke ilenimwa'e, omu si da lo'u mola ne ke saehuu. Maholo nou uusue eetana nga uusu-uusu ngeena, saeku e tohungei makaka oto, na nou uusu-uusu oto mola pe'ie saehuunge na pe'ie ngaranga. Ineu nou tohungei saehuu haahie nga taa nou uusue ka'u huni'omu, ta'e nou ka'a ere aamiu ike urine hunie omu ke saehuu lo'u, ta'e saeku hunie omu ke lio saie uri nou manata diana oto liutaa hunie ahutemiu mango.
Mo Korinit Ke Sae'aasi
Hunie Mwane E Oonisae
Mwaanie Aaelanga E Asuie Ka'u
Nou sere'i ere hiito'o huni'omu haahie nga taa nge ngaeta mwane aamiu e dau aaelasie ngeena. Ta'e mei roro'anga oto paine ni ngeena, na e ka'a asuie ike mola saehuunge hunieu, ta'e oto liutaa, e da hunie ahutemiu mango. Oto mo iini hunge aamiu, omu leie a mwaena na omu ha'aloie oto. Na ha'aloinge omu esuie ngeena e ado oto. Oto ienini e malisine uri omu ke sae'aasi oto hunie, na omu ke ere ha'asusue hunie ke hii diana lo'u. A mwaena e saehuu oto, na mwaanie uri e tohungei saehuu lo'u hiito'o na saehuunge paine ingeie e waelie oto ta'ingelu. Aena ngeena no ko eitanai'omu uri omu ke pe'ie a mwaena hunie uri ke saie oto uri omu manata diana hunie to'ohuu.
Maholo nou uusue uusu-uusu ngeena huni'omu oto i na'o, nou ka'a lo'onga'inie mola ha'a-oodohilana a mwaena, ta'e nou sare manata'inie no'one uri ohe omu kei mwa'e-mwa'e taane huni tola i sulie walu ola no ko unu-unu'i huni'omu, wa ha'ike. 10 Oto ie aana nou leesie uri omu sai tola i sulie walaku to'ohuu, oto mala uri omu ko sae'aasie nga mei aaelanga nga iini e dau hu'isi'omu aana, nge ineu e urine no'one. Na mala iinonine e dau hu'isie no'one mei olana hunieu, nge ineu no'one ne ke sae'aasie mei olana hunie. A Kraes e saie oto uri no ko deu-deu urine, aana saeku mola hunie ne ke pe'i'omu. 11 Na aena aana sae'aasinge hailiu urine, nge a Pwelu Eero-eero e sa'a roro'a tari mwada'u ike aakaelu huni waelikolu, aena aana kolu saie oto mo lo'onga'inge aaela ingeie.
A Pol E Lae Mwaanie Asunge Diana
I Troas Aana Ko Tolahi'e
I Sulie Mo Korinit
12 Maholo nou hule wau aana huilume i Troas huni laeliwala aana Tataroha Diana i sulie a Kraes, nou deu oodoie uri a Aalaha e tahanie oto maa talana asunge ngeena hunie ke lae diana i leune. 13 Ta'e nou tohungei tolahi'e mola aena aana nou ka'a rongoa ike nga mei wala i suli'omu aana nou ka'a oodoie ike aasikaelu a Taetas hunie ke ha'arongoau. Oto nou ere ni saediananga mola pe'ie mwala i leune, nge nou si toli'aasire, na nou aatoholo mai hunie po'o ni henue i Masedonia aana nou heitalea nga mei wala diana i suli'omu.
A Pol Ko Esu Mala Koni-konihe Hunie Uri Mwala Hunge Ke Tola I Sulie Haiholota'inge Haalu A God
14 Oto no ko paalahea God oto liutaa, aana a Kraes e a'aila'asie oohotaa, na oto ie melu lado oto pe'ie a Kraes na melu ko lae-lae oto i sulie mala mo koni-konihe ingeie. A God e asu i lalo aameelu hunie tataroha i sulie a Kraes ke lai hule oto aana ahutana mo henue, mala wasuha'ana dango wau-wesu nge e tohungei wesu mangoni oto hiito'o e sai hule aana ta'ena nga leu i laona nume. 15 Na melu urihana dango wau-wesu i maana God, aana a God ko ilenimwa'e haahie asunge melu ko eu'esuie aana taroha'inilana a Kraes hunie ahutana mo iinoni, mo iini nge ha'a-uurilada kei lae, na lo'u mo iini nge kire kei ei'aa mwaanie a God. 16 Hunie mo iini nge a God ko ha'a-uurire, tataroha ngeena e tohungei rongo diana hunire, aana ko na'oda hunie maurihe, na kire ko ilenimwa'e haahie mala mwala nge ko nonowasune dango wau-wesu. Ta'e mo iini nge kire kei ei'aa mwaanie a God, kire kei sere'i rongoa tataroha ngeena, aana ko da kire ko lo'onga'i mola i sulie leinge na maenga, mala mo iini nge kire ko nonowasune kasuha'ana rae. Mei esunge aana taroha'inilana a Kraes urine hunie mwala e tohungei aasa. ?Oto a tei ke'u ke si melisine asunge ngeena? 17 Mo iini oto hunge ko lupwe'i taroha'inie walana God, ta'e kire ka'a asu to'ohuu ike, aena aana saeda mola hunie kire ke tari to'oha aana. Ta'e i'emeelu, melu aaopa oto mwaanire aana melu ko taroha'inie walana God aani sae manola pe'ie nanamanga a Kraes. Na melu saie uri a God nge e uusunge'ini'emeelu mala mo koni-konihe ingeie, na ko to'o-to'omaaie taane nga taa melu ko eu'esuie.