3
Mwaanie omu lo'onga'i uri melu ko ere urine aena aana melu ko ere tooha'ini'emeelu hunie omu ke rongo huni'emeelu. !Ha'ike oto oo'oo! Ngaeta mo iini aaopa kire saeto'o aana nga uusu-uusu huni unu haada'i aana huni'omu uri ikire mo tohungei koni-konihe a God. Na maholo kire ko uure mwaani'omu huni lae-lae aana ngaeta hanue, kire saeto'o aana uri omu ke uusu-uusu urine lo'u hunie mwala aana hanue kire ko lae hunie ngeena. Ta'e i'emeelu, melu ka'a saeto'o aana ike nga mei ola urine. ?Mei ola urine huni taa? Aana mauringe i'omu oto domana uusu-uusu huni unu haada'i aana uri i'emeelu mo tohungei koni-konihe a God. Ahutana mwala kire ko leesie uri tolahamiu e hai-oolisi diana oto, na i leune kire si lio saie asunge diana i'emeelu. Oto mauringe haalu i'omu ngeena domana uusu-uusu huni haata'inie asunge i'emeelu e to'ohuu. Na e matapwa taane mola uri a Kraes ni e uusue uusu-uusu ngeena, aana a Kraes e ka'a uusue ike aani inki wa aani baero, ta'e aana Li'oa Maa'i nge e uure mwaanie a God Mau-meuri'e. Na a Kraes e ka'a uusue ike mola i lengine mo rerepatai heu mala mo Ha'atolanga nge a God e nii'i hunie a Mosis oto waite, ta'e e uusue oto i laona saemiu.
Melu hiiwalaimoli uri walu ola ienini e to'ohuu oto, aena aana melu noruto'o mone aana God i tehula'ana a Kraes. Melu ka'a to'o aana ike nga mei ola tohumeelu hunie melu ke malisine asunge paine ngeena. A God mone e si da melu ke malisine asunge ngeena. Aana ingeie oto e da melu ke adona mei esunge mala mo koni-konihe ingeie huni taroha'inie haiholota'inge haalu e asuie pe'ikie mo iinoni. Na haiholota'inge haalu ngeena e ka'a ola ike mola aana lulu i sulilana mo Ha'atolanga, ta'e aana lulu i sulilana a Li'oa Maa'i. I tehula'ana mo Ha'atolanga a Mosis, a God kei leie ahutana mo iinoni hunie maenga, ta'e i tehula'ana Li'oa Maa'i, mwala e sai oodoie maurihe huu.
Mo Ha'atolanga a Mosis nge uusuleni e lae i lengine e ro rerepatai heu, ko da mola maenga hunie mwala, ta'e ma'alana e urine, na mo Ha'atolanga ngeena e lae mai pe'ie manikuluha'ana God, nge e raangie maana Mosis oto waite. Na ma'alana rarangana maana a Mosis ko aehota huni eehutata oto maholo e siho mwaanie toloi henue ngeena, na hule aana mwala ni Israel ka'a sare to'omaaie ike raa-raa paine ngeena. Ta'e nou saie uri asunge aana Li'oa Maa'i e manikulu'e oto lo'u liutaa. ?Aana mala uri mo Ha'atolanga nge e toolea mai maenga e lae mai pe'ie manikuluha'ana God, nge manikuluha'ana haiholota'inge haalu nge ko ha'a-oodohie mwala pe'ie a God kei peine lo'u uri taa eena? 10 Iau, e to'ohuu oto, aana manikuluha'ana iini lalahu'e ngeena kei lio mala nga mei ola mwaakule mola, aena aana manikuluha'ana iini haalu e tohungei peine lo'u liutaa aana. 11 Haiholota'inge lalahu'e nge uusulana e lae i laona mo Ha'atolanga a Mosis e lio manikulu'e taane, ma'alana e sa'a ii'o huu ike. Ta'e haiholota'inge haalu huni ha'a-oodohie mwala pe'ie a God kei to'o aana manikulu'anga e tohungei peine lo'u liutaa, aana kei ii'o huu.
12 Oto melu ka'a ma'u ike huni taroha'inie Tataroha Diana, aena aana melu noruto'o mola aana uri manikuluha'ana haiholota'inge haalu a God ngeena e sa'a ai'aa ike. 13 Melu ka'a mumunie ike nga mei ola i sulie haiholota'inge a God mala a Mosis, aana a Mosis e haro aaluhie lo'u maana, mwaanie uri mo Israel kire leesie uri raa-raa aana manikuluha'ana God ko eehutata mwaanie maana. 14 Mo Israel kire ka'a sare saie ike, na saeda e hau mola. Na hule si'iri ma'alana kire ko saa-saaie mo wala aana haiholota'inge lalahu'e, ta'e kire ka'a sai lio sai'i ike. E urihana mola mei sala a Mosis e aaluhie maana aana, e ii'o ue i maada. Na mei sala ngeena ta'aasilana e sai lae mola hunie mo iini kire ii'o ruru pe'ie a Kraes. 15 Ma'alana si'iri, maholo kire ko saaie mo uusu-uusu a Mosis, mei olana e honoa ue maada na e ponosie mola ue saeda mwaanie kire lio saie. 16 Ta'e maholo nga iini ko eeli'u takoie a Aalaha, nge mei ola ngeena ko ei'aa oto mwaanie. 17 Na a Aalaha na Li'oa Maa'i, ikire ta'a-ta'a iini mola. Na ta'ena nga iini Li'oa Maa'i a Aalaha ko ii'o i lalo aana, nge Li'oa ko luhesie iinine mwaanie nanamanga aana aaelanga. 18 Oto ahutaka mo iini kie lado pe'ie a Kraes, a God e ta'aasie oto mei sala ngeena mwaanie maaka hunie kie ke haata'inie manikuluha'ana Aalaha mala iiro-iiro ko wana-wana i laona sato. Na oto tarau Li'oa Maa'i a Aalaha ko esu i lalo aaka huni oolisikie hunie kie ke urihana oto ingeie maraana, na kie ke haata'inie manikuluha'ana oto liutaa.