2
Nou saeto'o aana uri omu ke manata'inie uri no ko tohungei esu oto hiito'o huni pe'i'omu, na huni pe'ie no'one mo iinoni hiiwalaimoli wau aana huilume kara'ini'omu i Leodisia, na lo'u ahutana mo iinoni a God nge hule aana nou ka'a oodoire ue. No ko esu urine huni ha'adodoa saemiu, na hunie omu ke mani manata diana huni'omu heiliu. Saeku uri omu ke manata'inie ta'ingelu tohungana saenanaunge, na omu manata'inie taane mala uri omu ko sai diana aana a Kraes. Ingeie oto aahu'ine mei saehaahinge a God nge e ii'o mumuni ke'u hola'ina'o. Na ta'e a Kraes mola ni e sai tahanie saeka hunie kie ke lio saie ahutana mo saenanaunge a God nge kire o'o'o mumuni ke'u ngeena. No ko ere urine huni'omu, mwaanie uri nga iini e ha'atakalo'omu aani eeronga, ma'alana uri ke rongo kohi lo'u uri taa. Aana ma'alana nou ka'a ii'o ike pe'i'omu aani sape, ta'e ineu taane pe'i'omu aani li'oa, na no ko ilenimwa'e huni leesie ii'olamiu e diana na hiiwalaimolinge i'omu e a'aila'a taane aana a Kraes.
A Kraes E Sai Pe'ikie
Aana E Paine Oto Liutaa
Oto aana omu toolea a Kraes Jisas mala Aalaha i'omu, omu ke tola oto i sulie. Omu ke ii'o susu oto i lalo aana Kraes mala nga ai imi-imine e susu i aano. Na hiiwalaimolinge i'omu ke susu na ke aatosara lo'u aana mo ola nge ha'a-uusulilemiu e lae aani, na omu ke paa-paalahea God taraure'i suli maholo. Omu ke lio talamiu no'one mwaanie nga iini e ha'atakalo'omu aana mo ha'a-uusulinge eero-eero na mo lo'onga'inge ni iinoni mola. Aana ma'alana mo lo'onga'inge mala ngeena ke rongo ni saenanau oto uri taa, ta'e kire ka'a uure ike mai mwaanie a Kraes, ta'e mo ola mola aana nanamanga ni welumalau. Na kie saie uri a Kraes e diana liutaa aana ta'ena nga ola ni welumalau, aana ahutana mau-meuringe a God e ii'o i lalo aana a Kraes maholo e lae mai ne'i iinoni mala ikie. 10 Na aana omu lado oto pe'ie a Kraes, nga mei ola e ka'a ai'aa ike mwaanie mauriha'amiu. Aana ingeie oto e aalaha haahie ahutana mo aalaha na mo ensel na mo aakalo na ta'ena nga li'oa nanama ta'au i Lengi na mai aano.
11 Na lo'u aana omu lado oto pe'ie a Kraes, omu toolea oto taungei torihesi'onga aaopa huni haata'inie uri i'omu oto mo iinoni a God. Mala torihesi'onga mo Jiu ko ta'aasie nga aapa mwaanie sapena iinoni, nge urine no'one a Kraes e tori aasie tolahai ola ni ooraha'aa mwaani'omu. Na torihesi'onga e asuie huni'omu ngeena, e ka'a ola ike aani ninimei iinoni, ta'e ola aana maelana a Kraes maraana e asuie hunie omu ke ii'o luheta'i mwaanie nanamanga aana ooraha'aa. 12 Oto maholo loto maa'ilemiu e lae, e urihana a God e haitolinge'ini'omu oto pe'ie a Kraes, na e ta'ela'ini'omu oto lo'u pe'ie no'one hunie mauringe haalu. A God e si esuie urine i tehula'ana hiiwalaimolinge i'omu aana nanamanga paine ingeie nge e ta'ea a Kraes mwaanie maenga. 13 Hola'ina'o e urihana uri omu mae oto mola i tehula'ana mo takalonga i'omu, na aena aana mo lo'onga'inge aaela mo pu'o ko o'o'o aamiu. Ta'e a God e da omu ke mauri eeliho'i lo'u pe'ie a Kraes, na e sae'aasie oto mo ooraha'aa ikie mwaanikie. 14 A God e usuri aasie oto mo uusu-uusu aana mo roro'anga ikie nge leilaka ko lae-lae haahi'i i sulie kie mani heitohea mo Ha'atolanga a Mosis. E tohungei ha'amaHe took it and destroyed it ngoa oto uusu-uusu ngeena aana maelana a Jisas i lengine po'u-po'u. 15 Oto urine a God e ta'aasie nanamanga mwaanie mo li'oa aaela nge kire ko aalaha haahie walumalau. Iau, maelana Kraes e tohungei a'aila'asire oto, na ko ha'amasara aana e haata'inie hunie walumalau uri ikire mo iini mwaakule mola.
Lulu I Sulie Mola A Kraes, Na Mo
Ha'atolanga Ni Iinoni Su'uri
16 Oto aena aana a Kraes e usuri aasie oto mo roro'anga ikie i sulie mo Ha'atolanga a Mosis, mwaanie omu rorongo hunie mo iini ko sare unue uri omu ka'a ii'o maa'i ike aena aana nga moi taa omu ko ngeu-ngeu'i, wa omu ko inu-inuhi'i. Na mwaanie omu aapwa-aapwasu lo'u no'one aana mo iini nge ko sare ere aaelasi'omu aana omu ka'a dau ike mala ikire i sulie mo houlaa maa'i i suli helisi, wa mo ngeuhe maa'i suli waro-waro, wa mo dinge maa'i suli wiki. 17 Aana walu ola po'oi sinaha ngeena, ikire mo nunui ola mola aana iini to'ohuu kei lae mai ni ngeena. Na maholo iini to'ohuu kei hule, nge kolu ke si toli'aasie mola mo nunui ola ngeena. Na a Kraes oto iini to'ohuu, na e hule oto. 18 Na mwaanie omu toitoli'aasie nga iini ke ha'apweu'omu aana mei wala uuri, “Omu sa'a hele waaite ike ta'au i Lengi, aena aana omu ka'a ha'aletehie sapemiu pe'i tola i sulilana mo ha'atolanga e aasa.” Mo iinoni urine ko unue no'one uri kire leesie mo ma'ahu-polenga nge ko haata'inie uri e diana hunie mwala ke palo-paloa mo ensel. Ta'e omu ke su'uri rongo hunire. Kire ko lupwe'i ha'amwai-mwei'ara maraada i maana mwala, ta'e kire ko tooha'inire mola aana mo ne'isaenga ni welumalau nge hule aana kire ka'a to'ohuu ike. 19 Kire ka'a hele ma'uta'a ike aana a Kraes. Ingeie oto pwaune soihaada'inge nge ko lio i sulie soihaada'inge na ko hele lokoa ahutana mo sasarai ola aana hunie ke mauri oto mala a God e saeto'o aana.
20 Omu mae tararuru oto pe'ie a Kraes na luhesilemiu e lae oto mwaanie ta'ena nga nanamanga aana walumalau. ?Oto e ue nge omu ko saronai lae-lae ue i sulie mo ha'atolanga aana walumalau? ?E ue omu ko saronai hele ma'uta'a ue aana mo ha'atolanga mala mo iini ienini? 21 “Mwaanie omu hele-hele aana mo ola ienini, na mwaanie omu ngeu-ngeue mo ola ngeena, na mwaanie omu kopi-kopi aana mo ola waune.” 22 Ta'e mo ha'atolanga ngeena, mo iinoni kire asui'i maraada i sulie mo ola ai'ei'aa aana walumalau ie ni ngeena. 23 Sa'a mola ngaeta mo iini ko lo'o-lo'onga'inie uri mo ha'atolanga urine ikire oto tala ni saenanaunge to'ohuu aena aana mwala nge ko deu i suli'i kire lio mala kire ko manata diana hunie a God, na uri kire ko ha'amwai-mwei'ara, na uri kire ko ha'asapesalu'aa sapeda hunie kire ke ii'o maa'i. Ta'e ha'ike, i sulie mo ha'atolanga urine kire sa'a roro'a ni ha'a-oodohie ike mo saehanalinge mo iinoni wa mo heri-huninge ikire.