5
Kie Ke Ii'o Oodota'i
Aana Ikie Mwala Aana Raa-raa
Mala mo mwela ko heimaanie mo aamada, nge i'omu no'one omu ke haimaanie Aamamiu i Lengi, nge e tohungei manata diana hiito'o huni'omu. Manata-diananga oto ke paine i laona mau-meuringe i'omu, mala a Kraes e manata diana hunikie na e toli'aasie maraana hunie ke mae honotaka. Maenga ingeie hunikie e urihana nga uunu-olanga huni ta'aasie ooraha'aa ikie, na a God e ilenimwa'e oto liutaa haahie, mala iinoni ko ilenimwa'e haahie dango wau-wesu nge e tohungei wesu mangoni. Oto aeni-olanga pe'ie nga iinoni, wa ta'ena nga masinge lo'u urine, wa saehanalilana to'o-to'olana ngaeta mwala, e ka'a tohungei adongamiu ike. Omu ke ii'o ha'ataulie mola ta'ena nga ola urine, hule aana nga iini ka'a sai kele siho aamiu aana nga mei ola urine, aana i'omu mo iinoni a God. Na e ka'a adona ike no'one uri omu ke talei unu-unue mo wala aaela, wa mo erenga ni pweu, wa mo ha'a-eeronga aaela. Ta'e nga taa e malisine uri omu ke ere i sulie oto, huni paalahea mola a God. I'omu, omu saie oto maraamiu uri mwala nge kire ko talei deu ta'ewau mola pe'ie ta'ena nga iinoni, na kire ko lae pe'i esuie mola ta'ena nga ola aaela urine, kire ka'a to'o aana ike nga leu talada i laona mauringe nge a Kraes na a God kirerue ko aalaha haahie. Na e urine no'one hunie mo iini nge kire ko talei sae-saehanalie mola to'o-to'olana ngaeta mwala, aana mo iini urine kire ko paloa mola mo god eero-eero ni ngeena.
Omu ke su'uri toli'aasie nga iini ke ha'apweu'omu uri mo ola ngeena kire kohi mola, aana a God kei saewasulie mwala nge kire ka'a sai tola i sulie, na kei ha'aloire haahie kire ko esuie mo ola urine. Oto omu ke su'uri tekuhie mwala urine. Hola'ina'o i'omu maraamiu omu o'o'o ka'u no'one i laona rodohono, ta'e aena aana omu ne'i iinoni oto a Aalaha, oto omu ii'o oto i laona raa-raa. Oto omu ke dau diana oto mala mwela aana raa-raa, aena aana tolahana raa-raa nge e sai da ta'ena nga ola ke lae diana, na ke oodo, na ke to'ohuu. 10 Na omu ke dau aahonga huni lio saie walu ola nge a Aalaha e saeto'o aani. 11 Omu ke su'uri esuie mo ola aana rodohono nge kire ne'i ola aaela. Ta'e omu ke haata'inie mola aana mwala uri tolahai ola ngeena e ka'a kohi ike. 12 Walu ola nge kira haitohe kire ko esu mumuni eeni, ma'alana uri kie ke ere lo'u i sulie, ta'e e ne'i ola ni masanga oto ni ngeena. 13 Ta'e maholo raa-raa ko sinelie nga mei ola, nge mwala ke si lio saie mei ola ngeena e uri taa, aana raa-raa e si haata'inie oto. 14 Oto omu ke ha'a-ha'asinelie mwala aana tolahai ola diana hunie kire ke haimaani'omu na kire ke aali'u lo'u mwaanie rodohono hunie kire ke ne'ie raa-raa oto no'one mala i'omu. Aena urine ka'u nga iini e ere uuri, “Omu ke lio oto, mo iini omu sai ma'ahu. Omu ke lio oto mwaanie maenga, hunie a Kraes ke si raangi'omu.”
15 Oto omu ke lio talamiu aana ii'onga i'omu. Omu ke su'uri o'o'o oto mola mala mwala e pu'osasu, ta'e omu ke ii'o oto mala mwala e saenanau. 16 Omu ke asu diana aana ahutana mo kele maholoi sato omu to'o aani ngeena, aena aana maholo ienini, maholo oto aana aaelanga ni ngeena. 17 Omu ke su'uri pweu, ta'e omu ke lio saie nga taa nge a Aalaha e saeto'o aana omu ke asuie. 18 Mwaanie omu ha'apweu'omu aana wai ni pweunge, ola e sai waeli'omu, ta'e omu ke honu mola aana Li'oa Maa'i. 19 Urine maholo omu ko meni loko tararuru, omu ke ha'asusue saemiu heiliu aana omu ko kanalie mo kana maa'i, na mo kana ni lahenga, na mo kana nge Li'oa Maa'i e nii'i mei. Na omu ke kana no'one ni lahea Aalaha aana ahutana saemiu. 20 Na omu ke paalahea God Mama'a tarau haahie ta'ena nga ola aana satana Aalaha ikie a Jisas Kraes.
Poro Na Hu'e Ke Ha'ama'u Hunirerue Hailiu
21 Na lo'u aena aana omu meni ne'isae paine aana Kraes, nge omu ke mani deu-deu i sulie ne'isaenga i'omu heiliu oto no'one. 22 I'omu mo hu'e, omu ke dau i sulie ne'isaenga mo poro i'omu oto mala omu sai deu i sulie ne'isaenga Aalaha ikie. 23 Aana mo poro i'omu, ikire oto kire ko lio i suli'omu mala pwaune iinoni ko lio i sulie sapena, na mala a Kraes no'one ko lio i sulie soihaada'inge nge e ha'a-uurie oto. 24 Na oto mala soihaada'inge ko lae i sulie a Kraes, oto i'omu mo hu'e, omu ke mwa'e-mwa'e ni lae i sulie mo poro i'omu no'one urine.
25 I'omu mo poro, omu ke manata diana hunie mo hu'e i'omu oto mala a Kraes e manata diana hunie soihaada'inge. Aana e urine ka'u, a Kraes e toli'aasie maraana hunie ke mae huni pe'ie soihaada'inge 26 hunie uri soihaada'inge ke ne'i iinoni maa'i a God. E ha'arere'ara urine aana maholo e lotohire aani wei, aena aana kire hiiwalaimoli aana walana. 27 A Kraes e asuie walu ola urine hunie maholo kei toolea mai soihaada'inge i sapena maraana, uri soihaada'inge ke tohungei lio manikulu'e, na uri e ka'a to'o aana nga ta'a-ta'a kele mei ola ke aaela aana, ta'e ke oodota'i mola ta'ingelu. 28 Oto i'omu mo mwane, e urine no'one, omu ke manata diana hunie mo hu'e i'omu oto mala omu manata diana hunie sapemiu maraamiu. Maholo nga mwane ko manata diana hunie hu'e ingeie, ko manata diana oto no'one hunie maraana. 29 Omu meni saie uri nga ta'a-ta'a iini e sa'a sare waelie ike sapena mola maraana. !Ha'ike! Ta'e nga iini e sai lio i suli diana aana mola sapena pe'i ngeulaa na walu ola lo'u e adona. A Kraes ko lio diana i sulie soihaada'inge urine no'one, 30 na ikie oto mo sasarai ola aana sapena Kraes. 31 Leune e sada pe'ie nga taa mo Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Mwane ke oopa oto mwaanie aamana na nikana, na ke ii'o ruru oto pe'ie hu'e ingeie, na kirerue kei ne'ie oto ta'a-ta'a iinoni. Jenesis 2:24 32 Mei lo'onga'inge kokoro e ii'o mumuni i leune, na nou lio saie uri ko ere ni aalahuunge i sulie a Kraes na soihaada'inge ingeie. 33 Ta'e mo wala ngeena e uure no'one huni'omu. Oto ta'e-ta'ena nga poro ke manata diana hunie hu'e ingeie mala ko manata diana hunie sapena maraana, na ta'e-ta'ena nga hu'e ke ha'ama'u aana poro ingeie.